Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

РЕЗОЛЮЦИЯ[1]

 

 

Общото събрание на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България оценява дейността на ръководството на Клуба при условията на режима на Тодор Живков като задоволителна. Клубът, въпреки че нямаше нормални условия за работа изигра положителна роля в политическия живот на страната.

Общото събрание преценява, че досегашната Програмна декларация на Клуба е загубила актуалност и се нуждае от значително развитие. Тя трябва да се превърне в политическа платформа, в която ясно се очертава политическата цел на Клуба – изграждането на демократично общество в България. В нея трябва отчетливо да се определят формите на политическа работа – дискусии, обсъждания, беседи, подготовка на алтернативни политически документи за развитието на страната, региона или селището; организации и провеждане на митинги, демонстрации, шествия, събиране на подписки, взаимодействие с останалите независими сдружения.

Организационното състояние на Клуба е незадоволително. Обновеното ръководство трябва да положи усилия за неговото укрепване.

В бъдещата платформа да се разгледа въпроса за ваимодействието с родствените клубове, вече създадени или възникващи, както в София така и в другите селища на страната. Трябва да вървим към създаването на обща организация, която да даде своя принос за прехода на България от тоталитаризъм към демокрация.

Независимо, че социалната общност към която насочва своята дейност Клуба и родствените му организации е интелигенцията, то той е отворен за представителите на всички социални общности без разлика на пол, възраст, образование, партийна принадлежност, професия, вероизповедание и етнически произход. Член на Клуба може да стане всеки български гражданин, който е съгласен да работи за установяването на демокрация в България и не е политически компрометиран по времето на тоталитаризма. Не може да бъде член на Клуба и човек, който е осъждан за углавни и фашистки престъпления или е принадлежал към фашистки и неофашистки организации.

Клубът ще провежда различни политически акции, насочени към:

1. Премахването на политическия монополизъм на комунистическата партия като ще настоява за отмяна на онези текстове от Конституцията, които определят нейната ръководна роля. Необходимо е да се премахнат сложилите се по времето на тоталитаризма политически и административни механизми, в които имат неконституционна доминация различни партийни комитети и ръководители. В България трябва широко да се развива политическия плурализъм и в най-скоро време да се установи реална многопартийна система без ограничаване броя и политическите цели на партиите. Единствено народа в периодичните свободни избори може да дава легитимност на политическата програма осъществявана от държавата.

2. Необходимо е да се постигне равнопоставеност и неприкосновеност на всички форми на собственост: частна, кооперативна, обществена и държавна. Да се създаде пазарна икономика.

3. Върховната власт в страната трябва да принадлежи на българския парламент. Народното събрание трябва да стане постоянно работещ орган.

4. Да изградим правова държава, при която Конституцията и законите са приведени в пълно съответствие с Декларацията за правата на човека и другите международни споразумения по Хелзинкския процес.

5. Да се започне незабавна деполитизация на армията и милицията, като те се поставят вън и независимо от партийните структури и програми. Да се разформироват първичните партийни организации в армията и полицията. Да се забрани със закон членуването в политическа партия на военнослужещите и служителите на милицията. Армията и милицията да бъдат под парламентарен контрол. Да се даде гласност какви дейности са отпаднали от ДС след закриването на шесто управление, колко души са освободени и с колко е намаляла издръжката на ВС. Да се даде гласност за червените барети и да се прецени тяхната целесъобразност.

6. Да се осигури свободен достъп до средствата за масова информация за защита на различни политически възгледи. Да се осигури на дело пълна свобода на словото, печата, сдруженията и събранията. След провеждането на свободни избори ръководителите на Българското радио и Българската телевизия да се избират от парламента. Да се разреши издаването в масов тираж на поне един независим седмичник от януари 1990 година.

7. Да се премахне идеологическият монопол в образовтелната система.

8. Да се гарантира пълната автономия на всички висши учебни заведения и художествено-творчески обединения. Да се гарантира тяхната независимост от партиите.

9. Да се решат етническите проблеми на основата на Всеобщата декларация за правата на човека и документите по Хелзинкския процес.

10. Да се провежда системна политика за защита на социално слабите слоеве на населението.

11. Да се извърши незабавно освобождаване на партийния и държавен апарат от всички политически компрометирани личности на всички равнища и сфери на живота. Да има гласност за имущественото състояние на сегашните и бивши членове на висшето ръководство. Да се даде гласност не само за официалните заплати, а и за целогодишните им доходи и за стойността на поетите от държавата издръжки. Да се публикува списък на всички резиденции – тяхната стойност и експлоатационни разходи.

Да се премахне номенклатурата като механизъм за кадрово развитие, кадрови подбор и отбор, политически статут и привилегии.

12. Да се преразгледа Наказателният кодекс и незабавно да се премахнат членовете, които служат за преследване на политически неудобните. Да се даде пълна амнистия на всички политически затворници. С оглед гарантиране религиозните свободи да се преразгледат Закона за вероизповеданията, като се изменят членове 6, 7, 22, 24, а членовете 12, 20, 21 се премахнат.

13. Да се дадат гаранции за завръщане в страната на прокудените от България по политически причини.

  

Общото събрание на Клуба заявява, че ще се бори за постигането на тези политически цели изключително с мирни и законни средства.


 

[1] Приета на общото събрание на Клуба на 1 и 2 декември 1989 година. Също така беше прието тя да стане основа на бъдещата платформа на Клуба, както и да бъде Резолюция на митинга на 10.XII.1989 г.

 

 


 

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home