РЕШЕНИЕ

гр. София, 26.03.1992 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 Софийският градски съд фирм. отделение в публичното заседание на двадесет и пети март през хиляда деветстотин деветдесет и втора година в състав:

Председател: ИГЛИКА ГЕРАСИМОВА

Членове:     БИСЕРКА КОЦЕВА

             КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

при секретаря Ангелина Ненкова и в присъствието на прокурора Дончева като разгледа докладваното от   Герасимова ф. 2373 по описа за 1990 год. за да се произнесе взе предвид:

Производството е образувано по молба от председателя на ФКД с искане за вписване на промени относно наименованието на организацията, приемането на нов устройствен правилник, избор на председател, ръководни и контролни органи.

Искането се поддържа на основание чл. 10 от ЗПП.

Представителят на Софийска градска прокуратура изразява становището да се уважи молбата и се допусне вписването на настъпилите промени.

Въз основа на анализа и преценката на писмените документи, приети като доказателства по делото, съдът достигна до следните фактически и правни изводи:

 

Органите на ФКД, съгласно чл. 12 от регистрирания устав са: Съвет на Федерацията, Оперативно бюро и Контролен съвет. Свикването на съвета на Федерацията става по решение на Оперативното бюро /чл. 14/, или по писмено искане най-малко на десет клуба. Решениета си Съвета на Федерацията взема с обикновенно мнозинство от присъствуващите представители /по един от всеки от членуващите клубове, като увеличаването на нормата на представителство е по решение на Оперативното бюро, но винаги по равно за всяка организация – чл. 15 и чл. 13 от устава. Разпоредбата на чл. 17 от същия е определила начина на свикване на Съвета – с писмена покана, в която се посочва дневния ред, изпратена най-малко 30 дни преди заседанието. Съвета на Федерацията е компетентен да взема решения, според чл. 18 за приемане и промяна на устава, избор на органи и определяне длъжностите, които ще заемат техните членове. Член 19 от устава е определил и условието, при което заседанието на Съвета е законно – това е присъствието на 50+1 от представителите на всички организации, членове на ФКД.

Съгласно справка от деловодството на ФКД, към м. Юни 1991 година броят на клубовете, членове на Федерацията е 119. Към 1.08.1991 г по различни причини са отпаднали 33 клуба, и към този момент броят на местните клубове, членуващи във ФКД е 86.

На заседание на Оперативното бюро на ФКД, проведено на 8.09.199 протокол от което се представя, в съответствие с изискванията на чл. 14 от Устава, е взето решение за свикване Съвета на Федерацията на 2 и 3.11. с. г. в гр. Казанлък, като същевременно е определена нормата за представителство на клубовете и дневният ред за провеждането му. С покана /циркулярно писмо копие от което също е представено/, по реда, предвиден в чл. 17 от устава за провеждането на Съвета на ФКД са уведомени 64 клуба в страната и 24 клуба в гр. София, като два от последните /об. Банкя и клуба на експертите/ са отказали получаването на поканата. По този начин уведомените и поканени клубове са 86 /поканите са изпратени и получени на 10 и 15.09.1991 г/. От една страна последната цифра установява, че покана за участие в Съвета на ФКД е отправена до всички клубове, членуващи в организацията, според справката в деловодството на ФКД, към момента на вземане на решение за свикването му.

В доклада на мандатната комисия, избрана от Съвета на Федерацията, е посочено, че към момента на откриването на първото заседание на Съвета, са представени 54 протокола от клубовете от цялата страна, като само представителят от гр. Бургас не е представил такъв и ще се счита и участвува в Съвета като гост. Мандатната комисия е приела, че представените клубове са повече от половината от членуващите във Федерацията, като броят на последните е уточнен на 69, с което е спазена и разпоредбата на чл. 18 от регистрирания Устав. Действително представените на заседанието на Съвета на ФКД 53 клуба с редовни пълномощия представляват повече от половината от клубовете-членове на Федерацията /86 клуба/ към 1.08.1991 г. Съдът приема, че съобразно изискването на чл. 19 от устава, в този състав и при това представителство Съвета е могъл да взема легитимни решения.

В кръга на въпросите, които е компетентен според устава да решава, и в съответствие с дневния ред са взети с мнозинство решения, според които се променя наименованието на организацията от “Федерация на клубовете за демокрация” в “партия ЛИБЕРАЛИ”, приема се нов устройствен правилник на партията. Всеки отделен текст в този правилник /устав/ е бил подложен на обсъждане и гласуван. Правилникът съдържа разпоредби относно обстоятелствата, изискващи се от чл. 8 от ЗПП.

Ръководни органи според този устройствен правилник са Националната конференция, Националният съвет, а представителството се осъществява от председателя.

Представени са протоколи на изборната комисия, според които с мнозинство за председател е избран Петко Симеонов, 37 членен Национален съвет /включващ и председателя/ и 7-членен Национален проверителен съвет.

Промените в горните обстоятелства подлежат на вписване. Същите са въз основа на решения на компетентен орган, взети при спазване на всички разпоредби от регистрирания устав на организацията.

Въз основа на изложеното и чл. 10 от ЗПП, Софийският градски съд

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА промяна в наименованието на организацията “Федерация на клубовете за демокрация”, като в бъдеще същото ще е “ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”.

Регистрира устав на Партия ЛИБЕРАЛИ – УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК, приет на 3.11.1991 година, който да се счита неразделна част от настояшето решение.

Регистрира и вписва нов ръководен орган – НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ на Партия ЛИБЕРАЛИ в състав от 37 члена, по протокола на Комисията по изборите от 3.11.1991 г.

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ се представлява от ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПЕТКО СИМЕОНОВ.

Решението подлежи на вписване и обнародване. Може да се обжалва и протестира пред ВС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на молителя и Софийска градска прокуратура.                                                            

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd  All rights reserved.