Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

РЕШЕНИЕ[1]

 

гр. София, 19.04.1990 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Софийският градски съд Фирмено отделение[2] публичното

заседание на деветнадесети април

през хиляда деветстотин и деветдесета година в състав:

Председател: И. Кокинов

Членове:     Л. Ангелова

             В. Ковачева

при секретаря Н. Михайлова и в присъствието на

прокурора Каменска като разгледа докладваното от

съдията Кокинов фирмено гр. дело № 2373 по описа

за 1990 год, за да се произнесе съобрази:

Направено е искане за регистриране по реда на ЗПП на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация. Молителят поддържа искането.

Прокурорът счита искането за законосъобразно.

С решения в протокол от 03.03.90 г. е приета Програмата, устава и е избрано Оперативно бюро. От съдържанието на декларацията от 17.04. 90 г. подписана от председателя П. Симеонов се установява, че учредителите са 67 граждани, които притежават избирателни права. Следователно спазени са изискванията на чл. 6 и 7 от ЗПП. Целите посочени в устава не противоречат на Конституцията на НРБ и законите в страната и не са обхванати от забраните предвидени в разпоредбите на чл. 3, ал. 2 от ЗПП. Спазени са и изискванията на чл. 9 и 10 от ЗПП поради което Софийският градски съд

 

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА по Закона за политическите партии Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, София, бул.”Дондуков” № 39 с цел чрез обединяване на клубовете за демокрация и сродните организации да работи за пълното демократизиране на обществото, нравственото и духовно извисяване на българския народ и за по-бързото икономическо развитие на страната, отразени в устава, който е неразделна част от настоящото решение. Федерацията се представлява от Оперативното бюро с председател Петко Симеонов, зам.председател – Ивайло Трифонов, който е и говорител, секретар – Стефан Матев, Блага Димитрова, Желю Желев, Димитър Луджев, Ангел Ахрянов, Георги Друмев, Евгения Иванова, Георги Мишев, Теодор Шишманов, Христо Иванов, Владимир Димитраков.

Решението подлежи на вписване и обнародване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       (подпис)

ЧЛЕНОВЕ:      (подпис)

              (подпис)

 

Вярно с оригинала:

зав. служба        (подпис и печат)

 

 


 

[1] Документът е върху служебна бланка на съда. Решението на Федерацията за регистрация на ФКГД по закона за политическите партии е от 9 април 1990.

[2] Думата на се чете.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home