Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ПОПОВО

 

 

УСТАВ[1] НА КЛУБА “ГРАЖДАНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”

 

 

Чл. 1. Клуба “ГРАЖДАНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”

е независима демократична организация, която не представлява политическа партия и не се бори за политическа власт, а само обединява стремежа на своите членове и съмишленици за изграждане на демократична правова държава на основата на общодемократична дискусия и граждански инициативи с общодемократична насоченост.

Съществуването на клуба е законно – основано на чл. 52 от Конституцията на НРБ, а дейността му се осъществява при строго съблюдаване на всички правни норми в страната.

Чл. 2. Целта на клуба е да спомага за изграждането на демократична правова държава, като засилва гражданската активност и инициативност на своите членове и ги подготви за пълноценно участие във формиращото се у нас демократично гражданско общество.

Чл. 3. За постигане на целта на клуба ще се използуват всички средства, които не противоречат на закона, морала и устава на клуба, като по-важните от тях са:

а/ организиране на открити за всички дискусии по важни проблеми на обществения живот

б/ формиране на общи демократични становища и инициативи на клуба, при запазване на правото на малцинството да отстоява особена позиция, без да се ангажира с позицията на мнозинството

в/ разгласяване по подходящ начин на становищата на клуба сред обществеността и ангажирането и в подкрепа на инициативите на клуба

г/ отстояване на становищата и инициативите на клуба пред съответните държавни органи, политически партии и други организации

д/ пропагандиране на дейността на клуба, привличане на нови членове, и включване на широк кръг от граждани в дискусиите на клуба

е/ организиране на секции на клуба съобразно интересите на членовете, в които могат да участват и лица, които не са членове на клуба, но за които не са налице ограниченията за членство

ж/ пропагандиране на общочовешки и демократични ценности, идеи, опит

з/ критика и разобличаване на всякакви прояви на тоталитаризъм, расизъм, национализъм и други антидемократични идеи

и/ поддържане на връзки на основата на открит и равноправен диалог и сътрудничество с други демократични организации и лица и държавни органи, които признават независимостта на клуба, подкрепяне на техни или общи инициативи с общодемократична насоченост

Чл. 4. Общото събрание на членовете е върховен орган на клуба, и може да решава всички въпроси, свързани със съществуването и дейността на клуба.

Общото събрание се свиква от Управителния съвет поне веднъж месечно, или по искане на една десета от членовете.

Общото събрание се счита за законно, ако на него присъствуват най-малко половината от всички членове на клуба.

Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете половината плюс един от присъствувалите членове.

За изменение на устава, прекратяване на клуба или сливането му с друга организация, е необходимо мнозинство повече от две трети от присъствуващите.

Гласуването се извършва явно или тайно, по решение на Общото събрание.

Решения на Общото събрание могат да се вземат по предварително оповестени и вписани в дневния ред въпроси, с изключение на отстраняване и избор на членове на у управителния съвет, текущи и процедурни въпроси.

Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран от него председател, и вписват в протокол, които се удостоверяват с подписите на председателя и протоколчика.

Протоколите от заседанията и другите документи на клуба се съхраняват от Председателя на Управителния съвет на клуба.

Чл. 5. Ръководен орган на клуба е Управителния съвет, съставен от председател, заместник-председател, двама координатори и касиер, които се избират и освобождават от Общото събрание чрез тайно гласуване, по направени от членовете предложения.

Управителният съвет:

а/ ръководи дейността на клуба между събиранията на Общото събрание, като се отчита пред него за дейността си

б/ представлява клуба в отношенията му с други органи, организации и лица

в/ свиква Общото събрание по организационни или свързани с дейността на клуба въпроси по своя инициатива или по инициатива на членовете на клуба

г/ организира дискусии по собствена инициатива, или по инициатива на членовете на клуба, или приема от името на клуба предложени от други организации и лица теми за дискусии, за което е длъжен своевременно да уведомява членовете на клуба.

д/ организира разгласяването и отстояването на становищата и инициативите на клуба пред обществеността и държавните органи.

Чл. 6. Председателят на Управителния съвет:

а/ свиква и ръководи дейността на Управителния съвет

б/ в особени случаи свиква Общото събрание

Чл. 7. Член на клуба може да бъде всеки български гражданин, независимо от политическата, религиозна, етническа, професионална и социална принадлежност, включително и членство в политически партии и други обществени организации, които приема Устава на клуба и е готов да работи за постигане на неговите цели.

Не могат да бъдат членове на клуба лица:

а/ изповядващи антихуманни, расистки, фашистки, сталинистки и други антидемократични и екстремистки възгледи и идеи

б/ осъждани за тежки умишлени престъпления

в/ компрометирани с противообществени прояви, явно аморално поведение или като изявени крепители на административно-командната система

Членовете на клуба се приемат и изключват или освобождават по решение на Общото събрание по реда на чл. 4 от Устава.

Всеки член на клуба е свободен да го напусне по всяко време по собствена инициатива и желание.

Всеки член на клуба може да бъде изключен, когато:

а/ са налице някой от пречките по ал. 2 на този член

б/ за груби нарушения на Устава

в/ не е платил последователно три или повече месечни членски вноски, ако няма основателни причини за това

г/ когато с поведението си злоупотреби с доверието на клуба или го злепоставя пред обществото

Чл. 8. Финансирането на дейността на клуба се извършва преди всичко чрез периодично събирани парични членски вноски или доброволни пожертвования на членовете му.

Допуска се финансиране и от други организации и лица, когато това не се свързва с условия, нарушаващи независимия характер на клуба, Устава му, законите и общоприетия морал.

В последния случай решението за приемането на средствата се вземат от Управителния съвет, който е длъжен да уведоми за това Общото събрание най-късно на следващата сбирка.

Общото събрание може да отмени решението на Управителния съвет, независимо от посочените по-горе основания, ако прецени че това се налага от интересите на клуба.

Размерът и начинът на заплащане на членския внос се определя от Общото събрание в зависимост от конкретната нужда от средства.

Касиерът на Управителния съвет съхранява средствата на клуба, отговаря за тях и води свързаната с това документация за приходите и разходите на средствата на клуба.

 

 

Този[2] устав беше приет с гласуване от учредителите на клуба – 17 граждани, единодушно, на събрание на 15.01.1990 г. в гр. Попово

 

                    ЗАВЕРИЛИ ПРЕПИСА:

Управителен съвет на “КГД”

1. председател:(п) /Пламен Събев/

2. координатори:

1.(п)            /Венелин Нешев/

2.(п)            /Пламен Трифонов/

3.(п)            /Димитринка Заркова/

3. касиер(п)     /Стилиян Иванов/

 


 

[1] В горното поле на документа е вписано на ръка: Попово.

 [2] От тази дума надолу текстът е дописан на ръка.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home