Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

            ПЛОВДИВ

 

ПРОЕКТ!

 

РАБОТНА ПРОГРАМА [1]

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО “ДЕМОКРАЦИЯ” – ПЛОВДИВ

 

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

  

А. ОБЩА ТЕМА

“Що е демокрация и има ли тя почва у нас?

или “Бюрокрацията срещу демокрацията”

  

Б. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

1. ДЪРЖАВА – ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ – УПРАВЛЕНИЕ

- “Избори – кога? Избирателна система – каква?”

- “Власт – компетенции, разделение, дублаж на функции”

- “Какво е мястото на независимите организации и движения в обществения живот?”

- “Белите петна в Пловдивската история”

 

2. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

- “Свобода на словото и печата”

- “Провинциалният синдром в науката и изкуството”

- “Манипулирането на твореца в Пловдив”

- “Реформи и експерименти в образователната система”

 

3. КРИЗАТА В ИКОНОМИКАТА

- “Проблеми в развитието на промишлеността и селското стопанство в региона”

- “Мястото на науката в икономическото развитие”

- “Информационните технологии – път към дебюрократизация”

 

4. СОЦИАЛНА СТРАТИФИКАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

- “Богатите и бедните в България”

- “Доходи - социална справедливост. Жизнен страндарт и привилегии”

- “Положението на социално слабите”

- “Жилището на българина”

 

5. ТЕРИТОРИАЛНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

- “Последствията от урбанизацията и индустриализацията”

- “Пловдив – управление – самоуправление”

- “Старинен Пловдив – архитектурно-исторически резерват или бюрократична институция?”

- “Какво става с българското село?”

 

 

*            *            * 

 

ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК [2]

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО “ДЕМОКРАЦИЯ” – ПЛОВДИВ

  

I. УСТРОЙСТВО

 

1. Клубът е легално, неформално, демократично обединение на граждани, които признават неговата програма и участват в дейността му според възможностите си. Постоянното място на клуба е в град Пловдив.

2. Записването в клуба става чрез писмена заявка, а напускането – след публично оповестяване, без да е необходимо излагането на мотиви.

3. В клуба не могат да членуват лица, изповядващи тоталитарни, фашистки, екстремистки, терористически, шовинистически и други реакционни възгледи, както и лица, които биха компрометирали високо нравствените и демократични идеали и цели на клуба.

4. Специфичният характер на задачите, които клубът си поставя, не изискват твърда организационна струкутра и строга регламентация на дейността, в която да са оказани точно и конкретно правата и задълженията на отделните членове.

5. Членовете на клуба се самоопределят по групи в отделни проблемно-тематични направления, в зависимост от интересите си. Групите се сформират свободно и по дефиниция предполагат участието на всеки в една, няколко или всички.

  

II. ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПОРЯДЪК В КЛУБА

 

6. За подготовката на компетентни, добре промислени и плодотворни разисквания по обсъжданите проблеми и за координиране на дейността на групите по интереси се съставя Координационен съвет от 9 /11/ души, избрани от Общото събрание, с обикновено болшинство чрез пряко и тайно гласуване.

7. Координационният съвет се състои от: 3-ма председатели, 1 говорител, 1 координатор /за връзка с другите неформални образувания/, 1 секретар /за връзка с вътрешните групи/, 1 деловодител за съхраняване на общата документация, 2 организатори /за обезпечаване на общите инициативи/.

8. Координационният съвет се избира за една година и неговите правомощия са единствено в областта на организирането и представянето на дейността на клуба.

9. Общото събрание решава всички въпроси чрез обикновено висшегласие – чрез явно или тайно гласуване:

- обсъжда, утвърждава, променя програмата на клуба

- обсъжда, приема и променя работната програма

- обсъжда, утвърждава и променя вътрешния правилник

- избира Координационен съвет и персонално лицата за всяка длъжност

- утвърждава и при необходимост променя програмно-тематичните направления, спрямо които се самоопределят групите по интереси

- приема и гласува общи декларацзии, петиции и други документи по актуални въпроси, като несъгласните с отделни решения не са задължени да подписват съответния документ

- разпуща клуба

10. На общите събрания се канят само членовете на клуба. Общото събрание решава с кои форми /дискусии, обсъждания, лекции и др./ да излиза пред обществеността.

11. Групите по интереси избират свое ръководно организационно ядро от 3 души. В едно програмно-тематично направление могат да се формират няколко групи. За своята цялостна дейност те се отнасят към Общото събрание, а по текущи въпроси държат връзка с Координационния съвет.

  

III. ДЕЙНОСТ

 

12. Своите цели и задачи клубът ще осъществява чрез:

- устна и печатна пропаганда

- изучаване и критически анализ на проблемите

- организация на дискусии, обсъждания и сказки

- постоянни приемни

- декларации, апели и петиции по актуални проблеми

- проучване на общественото мнение

13. Клубът изпълнява социално защитни функции по отношение на своите членове и на други, несправедливо засегнати лица и групи.

  

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

14. В своята работа клубът ще търси сътрудничеството на средствата за масова информация, подкрепата на обществените организации и официални държавни институции, особено що се отнася до осигуряването на зали, печатни бази, материали за разглеждане и други.

15. Никой член на клуба няма правото да прави устни и писмени изявления от името на клуба. Тази функция се изпълнява от говорителя на КС.

 

 

*             *             * 

 

УСТРОЙСТВЕН  ПРАВИЛНИК [3]

НА

КЛУБ  “ДЕМОКРАЦИЯ” – ПЛОВДИВ

   

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .

 

Чл. 1. Клуб “Демокрация” е:

/1/ Легална политическа организация с либерална платформа.

/2/ Юридическо лице, със седалище в гр. Пловдив, ул. “Р. Даскалов” 44.

/3/ Колективен член на Федерацията на Клубовете за демокрация.

 

Чл. 2. Цел на Клуб “Демокрация” е създаването на либерално-демократично обществено устройство, като за постигането й, организацията използва всички законни средства.

 

Чл. 3. Клуб “Демокрация” развива своята дейност самостоятелно или в съюз с други политически организации и партии на равноправни начала.

 

Чл. 4. Клуб “Демокрация” си запазва ограничена автономия спрямо ФКД по всички регионални въпроси.

 

Чл. 5. Ръководни органи на Клуб “Демокрация” са Общото събрание и Клубният съвет.

 

Чл. 6. Контролен орган е Клубният проверителен съвет.

 

  

II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ,

ПРЕКРАТЯВАНЕ.

 

 

Чл. 7. Член на Клуб “Демокрация” може да бъде всеки дееспособен български гражданин, подкрепящ идейната платформа и политическата програма на ФКД, който не членува в други политически партии.

 

Чл. 8. В Клуб “Демокрация” се постъпва с лично подписано стандартно заявление, в което задължително е отразено съдържанието на предходния чл.7. от Устройствения правилник.

 

Чл. 9. Членовете на Клуб “Демокрация” имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководствата на Клуба и на ФКД.

/2/ Да ползуват цялата информация и материална база на Клуба при изпълнение на членските си задължения.

/3/ Да издигат кандидатури и да бъдат предлагани като кандидати на ФКД в местните и парламентарни избори.

/4/ Да участват лично във всички форуми на ФКД, на които се разглежда и обсъжда персоналната им дейност.

 

Чл. 10. Членовете на Клуб “Демокрация” са длъжни:

/1/ Да спазват Устройствения правилник на Клуба и на ФКД.

/2/ Да работят за осъществяването на програмните цели на ФКД.

/3/ Да изпълняват решенията на ръководните органи, освен ако тези решения противоречат на съвестта им и са гласували против тяхното приемане.

Заб. Разпоредбата на ал.3 от чл.10. не се отнася за членове, избрани в ръководните и представителните органи на Клуба, освен ако причина за избора е тяхната позиция на несъгласие.

 

Чл. 11. Всеки член може да напусне Клуба по своя воля, като изпрати писмено известие или изрази публично желанието си пред Общото събрание.

 

Чл. 12. Членовете могат да бъдат изключвани от Общото събрание и без тяхно съгласие, ако:

/1/ Системно и грубо нарушават Устройствения правилник.

/2/ Проповядват антидемократична идеология или петнят гражданското си име.

/3/ В продължение на една календарна година нямат личностно присъствие в дейността на Клуба.

  

III. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ.

 

Чл. 13. Общото събрание на всички членове е ръководен орган на Клуб “Демокрация”, като решенията м, не могат да противоречат на решенията на Националната конференция на ФКД.

 

Чл. 14. Общото събрание се свиква:

/1/ Не по-рядко от четири пъти годишно /един път на тримесечие/, като при необходимост може да се свика извънредно по решение на Клубния или Националния проверителен съвет, по искане на повече от една трета от членовете на Клубния съвет или на повече от една пета част от членовете на клуба.

/2/ От Председателя на клубния съвет чрез писмена покана до всеки член ва Клуба, която съдържа дата, час, място на провеждане и проект за дневен ред.

 

Чл. 15. Общото събрание:

/1/ Изработва политическата линия на Клуба.

/2/ Избира Клубен, Проверителен съвет и Председател.

/3/ Приема и изключва членове на Клуба.

/4/ Избира делегати за Националната конференция на ФКД.

/5/ Разглежда дейността на Председателя и на Клубния съвет за периода от предходното заседание.

/6/ Издига и защитава чрез представителите си на Националната конференция на ФКД кандидати за народни представители и за местните органи за самоуправление.

 

Чл. 16. Решенията на Общото събрание са законни, ако:

/1/ Присъстват повече от половината регистрирани членове.

/2/ В предварително обявеното време няма условието по предходната алинея, събранието се отлага за един час и се провежда независимо от присъстващия брой членове, като Председателят е длъжен да уведоми писмено отсъствалите за взетите решения.

 

Чл. 17. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство, но за изменение на Устройствения правилник, за изключване на член, за избор на ръководни органи и за разпускане на Клуба е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети.

 

Чл. 18. Общото събрание провеждано по реда на чл.16 ал.2, но без да е налице условието по ал.1 от същия член не може да разглежда въпроси относно изключване на член, избор на ръководни органи, промени в Устройствения правилник и разпускане на Клуба.

 

Чл. 19. Защита правата на малцинството.

/1/ Правото на всеки член на Клуба да има свое собствено мнение в рамките на идейната платформа и политическата програма на ФКД, не подлежи на политическа оценка.

/2/ Позицията на малцинството, при искане се записва в протокола на събранието след приетото от мнозинството решение и е израз на гражданска съвест, достоен за уважение, също като мнението на мнозинството.

 

Чл. 20. Клубният съвет се състои от седем души, включително Председателя, като при гласуване членовете му имат равни права.

 

Чл. 21. Клубният съвет:

/1/ Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание.

/2/ Организира и съгласува действията на членовете на Клуба.

/3/ Създава и ръководи програмни секции, клубове по интереси, дискусионни групи, експертни комисии и други организационни форми, способстващи дейността на клуба.

/4/ Приема или изключва като колективни членове на Клубния съвет, с право на съвещателен глас, едноименните дискусионни клубове, съществуващи извън политическата структура.

/5/ Оказва методическо съдействие за изграждането и укрепването на Клубове “Демокрация” в областта.

/6/ Осъществява политически и работни контакти с други органи и организации.

/7/ Извършва необходимите разпоредителни действия с имуществото на клуба.

/8/ Взема своите решения чрез явно гласуване и обикновено мнозинство.

/9/ За да бъде дееспособен е необходимо в заседанието да участват повече от половината чу членове.

 

Чл. 22. Председателят на Клубния съвет:

/1/ Се избира за срок две години и не повече от два последователни мандата, като се включва в тях и ако е бил Зам.-председател.

/2/ Събира Клубния съвет на заседание един път седмично, като предлага дневния ред и ръководи заседанието.

/3/ Подготвя и свиква Общото събрание на клуба.

/4/ Представлява Клуба пред физически и юридически лица.

/5/ Поддържа работни контакти с ръководните органи на ФКД.

/6/ Носи лична отговорност за архива и имуществото на Клуба.

 

Чл. 23. Заместник-председателят на Клубния съвет:

/1/ Се избира от членовете на Клубния съвет за срок от две години и не повече от два последователни мандата, като се включва в тях и ако е бил Председател.

/2/ Подпомага Председателя при изпълнението на задълженията му.

/3/ При отсъствие на Председателя от града има неговите правомощия и носи неговите отговорности по чл.22 от Устройствения правилник.

 

Чл. 24. Клубният проверителен съвет:

/1/ Се избира от Общото събрание за срок от три години и за не повече от един мандат.

/2/ Контролира спазването на Устройствения правилник и ежегодно извършва проверка на финансовото състояние на Клуба.

/3/ Се състои от трима души като взема решенията си с консенсус /единодушие/.

 

Чл. 25. Националният проверителен съвет е втора инстанция по всички спорни въпроси между членовете на Клуба и неговите ръководни органи.

 

Чл. 26. При противоречие в становищата на Националния проверителен съвет и Общото събрание на Клуба, въпросът се решава от Националната конференция на ФКД.

  

IV. ИМУЩЕСТВО.

  

Чл. 27. Имуществото на Клуб “Демокрация” се формира от всякакъв вид постъпления, които не противоречат на обичайния морал и са разрешени или незабранени от Законите.

  


 

[1]  Края на 1989.

[2] От началото на 1990.

[3] От началото на 1991 година.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home