Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ПЕРНИК

 

 

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

НА “КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ”

Община Перник

 

 

Уважаеми дами и господа,

След промяната, станала на 10 ноември 1989 година, политическият живот на страната навлезе в нов период на развитие. Разко нарастна гражданската и политическата активност на населението. В същото време частичните кадрови промени на държавния и партийния апарат на пленумите след 10 ноември, резултата от конгреса на БКП, “пълното единодушие на Народното събрание”, засега не се явяват надеждна гаранция за развитие на гласността и демокрацията на обществото ни. Тенденциозното изопачаване на истината продължава да се шири, даже се усилва. Провинцията и управленческите кадри в нея засега практически много малко са засегнати от промените, протичащи в столицата.

Като се прибави непрекъснато задълбочаващата се икономическа криза, опасното бездействие на официалните власти, нерешеният национален проблем и неговото изопачаване, става очевидно, че политическата обстановка на страната е твърде сериозна и напрегната.

Тази нова политическа ситуация ни задължава да проявим своята гражданска активност за обединяване на усилията и възможностите ни за по-нататъшно подпомагане на развитието на гласността и демокрацията и пълноценното ускоряване на процесите за преминаване към пазарна икономика.

Диалогът около “Кръглата маса”, която не получи необходимите пълномощия – равностойност на Народно събрание, /а официалното Народно събрание да бъде разпуснато/, не успява да докосне пълноценно проблемите, да ги реши с необходимата твърда и законна яснота.

Голям процент от населението е лишено от възможността да участва пълноценно в тези процеси, а това спомага за по-бързото задълбочаване на икономическата и политическа криза.

Тоталитарната система лиши българина от лични интереси. Направи го послушен изпълнител на чужда воля и чужди интереси, от които се обогатиха демагозите и лакеите на живковизма. Народът потъна в пословична бедност и най-безочливо го заблуждаваха, че това е равенство. Всички опити да се раздели с беднотията се тълкуваха като нетрудови доходи, след които бичът на закона дамгосваше трудолюбието, инициативността и свободомислието. Протегнатите ръце за спасение от мизерията бяха оковани в белезници.

Появи се и феноменът на духовната бедност. Духовен вакуум облази душата на българина, като паразит. Този българин, който изправя на крака публиката в концертните зали по света и като с магнит привлича чужденеца в уникалните изложби, където “наследството” от деди и прадеди омагьосва съзнанието на посетителя и го принуждава спонтанно да възкликне: “Българинът е магьосник!”. Този магьосник сега се върти в омагьосания кръг на тоталитаризма.

Злият гений на живковизма ни завеща съмнението – да се вглеждаме един в друг, да се преследваме и да се предаваме, плюс тежкото наследство на една грохнала, амортизирана икономика, отровена земя, отровена вода, отровен въздух.

Този зъл гений превърна конституцията и законите ни в собствено оръжие и с укази и постановления стреляше в живота ни, в свободата ни, в миналото и бъдещето ни.

Кошмарът на злия гений свършва. Омагьосаният кръг се разкъсва. Бъдещето ни чака по пътя към Европа. Да настигнем залязващото слънце и да го спрем с ръцете, които току.що разкъсаха веригите на насилието. Да стопли изстрадалата ни земя, да напълни очите ни със светлина, да влее в душите ни надеждата, която напира във всеки от нас, като пролет след дългата зима.

Бъдеще извън затворените рамки на националната ни икономика.

А това означава ориентиране към открит диалог и контакт със световния пазар. Други форми на контакти с развитите държавни системи в света. Да преобразим структурно организацията на икономическата, производствената, научно-техническата, кадровата, маркетинговата, социалната и културна дейност на всички стопански единици и дейности в страната.

Бъдещето е в пълноценното ни участие в европейския и световен пазар. Сравнимост и съизмеримост със световните научни, научно-технически постижения, производства и култури.

Бъдещето е в отчаяния жест на агонизиращата ни стализирана и политизирана икономика, който сочи “Западна Европа”, както всяка естествена “аговия” сочи своя спасител.

Спасителят е пазарната икономика. Но пазарната икономика е неудобна за “управляващите” днес България. Защото ще направи властта им нежелана, няма да могат чрез властта да се стремят към богатство.

При пазарната икономика, който управлява, ще носи огромна отговорност и ще трябва да плаща за грешките си, ако допуска такива. При нея не може властта да се превръща в лична, семейна или групова фирма.

“Клубът за гласност и демокрация” е надпартийно и независимо демократично движение. В клуба може да членува всеки, независимо от неговата етническа, расова, религиозна, политическа и професионална принадлежност и идейни убеждения, който приема програмата на клуба и участва в неговата дейност. В Клуба не могат да членуват привържениците на фашистки, сталинистки, расистки и други античовешки програми и организации, и граждани, доказали компрометирани деяния в периода на диктатурата на БКП. Клубът цели баланс и будна обществена съвест. Решаване на всички социални, нравствени, икономически, научни, научно-технически и културни проблеми чрез контактни комисии, кръгли маси, срещи, публични диспути, изработване на общи документи чрез широка гласност.

Присъствието на разнородна членска маса ще създаде и ще поддържа възможността за отворен характер на движението. Тази сложност ще осъществява реална и равностойна демократична възможност да се получава дискусионност и гласност, които са основните принципи на демокрацията и тяхното практическо реализиране във всички човешки дейности, като естествена даденост и естествена необходимост за развитие и реализация на българина.

Това непрекъаснато ще социализира алтернативното съществуване и развитие на тези така естествено възникнали процеси.

Клубът за гласност и демокрация се присъединява към създадения в страната “Съюз на демократичните сили” и споделя неговата общонационална демократична платформа:

- гражданско общество

- политически плурализъм

- многопартийна система

- правова държава

- пазарна икономика

 

ОБЩИ ЗАДАЧИ:

1.        Нова демократична конституция на страната.

2.        Ново трудово законодателство.

3.        Незбавно преминаване към пазарна икономика.

4.   Нова данъчна система по законите на пазарната икономика, прогресивен данък, пряко данъчно облагане, деклариране на доходите.

5.        Определяне на екцистенц-минимум и максимум. Защита на социално слабите слоеве. Пенсиите да се обвържат с инфлационния процент.

6.        Общинско териториално деление, съобразно икономическия модел, гарантиращ децентрализация и разграждане на досегашната тоталитарна система на управление. Изборност и мандатност на всички общински кадри.

7.        Равнопоставеност и защита на всички форми на собственост пред закона:

- Частна

- Колективна

- Смесена

- Акционерна

- Кооперативна

- Държавна

 

8.        Приемане на антимонополно законодателство за премахване на държавните монополи, особено външнотърговския, вътрешния и външния валутен монопол.

9.        Закон за собствеността на земята – да се върне на собствениците и желаещите да развиват частна инициатива.

10.   Закон за частната собственост – неделима, наследствена и неприкосновена.

11.   Законно предимство за развитие на селското стопанство, туризма и международния туризъм. Право на селскостопанските производители да продават ½ от годишната продукция за валута.

12.   Закон за денационализация на основните фондове. Държавата да преотстъпи основните фондове на колективите, чрез символична продажба за един лев.

13.   Закон за закриване на всички амортизирани, нерентабилни и неекологични производства.

14.   Закон за независима банка за дейност:

- частни банки

- смесени банки

- акционерни банки

- инвестиционни банки

- земеделски банки

- държавни банки

15.   Законно повишаване на лихвения процент за личните спестявания.

16.   Закон за общински стокови борси за договаряне на селскостопанската продукция.

17.   Закон за незабавни и постоянно действащи мероприятия от държавата за гаранции, че отровените земи няма да произвеждат селскостопанска продукция, а населението ще получи съответните компенсации. Отровените земи  с какви мерки, държавата и стопанските единици ще върнат за ново ползване.

18.   Законно право на всеки български гражданин:

-         да борави свободно с конвертируема и неконвертируема валута, съобразно интересите си, без да доказва произхода й;

-         да инвестира дейности и производства в научната, стопанската и духовната сфера;

-         да получава кредит от западно-европейски и други банки в свободно конретриуема валута;

-         да купува акции със собствени законно придобити средства или чрез кредит , и да получава дивидентите им;

-         свободна гражданска издателска и преводаческа дейност;

-         свободна менажерска дейност в творческата и изпълнителската дейност;

-         свободна и независима проектантска, производствена и предприемаческа дейност за интериор, екстериор, реклама, битов и промишлен дизайн, обзавеждане и др. На свободно договаряне с клиента-инвеститора;

-         да създава и предлага бази за туризъм, международен туризъм, спорт, услуги и търговия, медицински, стоматологични, балнеолечебни и рехабилитационни услуги на свободно договаряне с общината и държавата;

-         свободна производствена, строителна и предприемаческа дейност в жилищното строителство на свободно договаряне;

-         свободно да упражнява всички занаяти и базарна дейност, чрез двустранно договаряне;

-         да създава независими териториални творчески движения, школи, ателиета, магазини и базари чрез творческата дейност на изкуствата, киното, музиката, литературата и художествените занаяти;

-         законна и свободна трудова и банкова борса;

-         право за търгова продажба и колекционерство на ценни предмети и произведения на изкуството.

19.    Привеждане на националното законодателство в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и другите документи по Хелзинкския процес.

20.    Деполитизация на стопанските единици – премахване на първичните партийни организации по месторабота.

21.    Преструктуриране на организацията на производството и заплащането.

22.    Самоуправление на научно-изследователските институти и художествено-творческите обединения.

23.    Деполитизация и разделяне на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, пряко подчинение на Народното събрание, реабилитация на всички незаконно репресирани през периода на тоталитарната власт и емигриране по политически причини.

24.    Деполитизация и деидеологизация на образователната система, равноправно изучаване на всички езици.

25.  Пълна автономия на ВУЗ и реално участие на студентите в тяхното управление.

26.  Да се премахне монопола в оценъчната дейност на творческата и изпълнителска дейност.

27.   Деполитизация на армията, милицията и ППО. Да се забрани членството им в политически партии.

28.    Да се подобри и модернизира оборудването на противопожарните служби, да се премахне централизираното им управление – управление на териториален принцип.

29.   Да се съкрати редовната военна служба на 18 месеца.

30.   Да се премахне военното обучение на средношколците.

31.   Парламентът – постоянно работещ орган. Правителството да бъде отговорно само пред парламента.

32.   Отчет на депутатите пред своите избиратели, когато това се окаже необходимо, чрез събиране на подписи и гласуване на вот на доверие, ако депутатът го докаже.

33.   Разпускане на Народното събрание.

34.   Произвеждане през месец ноември свободни демократични избори за парламент.

35.   До избирането на парламент ролята му да се изпълнява от Националната кръгла маса.

36.   Да се премахне Държавния съвет, суспендиращ конституцията.

37.   Многопартийна система. България – парламентарна демократична държава. Закон за партиите.

38.    Избор на президент – референдум.

39.    Трети март – национален празник. Пълноценно възвръщане на традицията.

40.   Коледа и Великден – официални празници.

41.   Възстановяване на всички религиозни празници, в които са ицеляли митологични сцени, ритуали, обреди и обичаи.

42.   Конституционна гаранция за равноправие между атеисти и вярващи и нов демократичен закон за вероизповеданията.

43.   Законно регламентиране на свободната религиозна дейност и осигуряване независимостта на изповеданията от държавата.

44.   Закриване на Комитета по вероизповеданията към Министерството на външните работи.

45.   Нов подход към етническите и религиозни малцинства, съобразен с Хартата за правата на човека.

46.   Законна земя, свобода и автономност за българските манастири, право на милосърдна дейност.

47.   Пълна свобода на словото, печата, събранията и сдруженията.

      Премахване на монопола върху полиграфията, издателската и рекламна дейност.

 Свобода за всички полиграфични бази – да се премахне ТСО “Българска книга и печат”.

48.   Законно и независимо териториално развитие на музейното дело. Да се върнат всички експонати, взети от Окръжния исторически музей. Премахване на монопола в музейното дело. Законно право да извършват производство и базар у нас и в чужбина.

    Създаване на музейни селища изцяло или частично за включване на веригата на международния туризъм чрез собствени бюра или бюра на предприемачи. Премахване на монопола в туризма и международния туризъм.

49.   Всички дейности на икономиката да бъдат подчинени на нормите за опазване на природната среда, здравето и възпроизводството на човека.

50.   Автономен статут и деполитизация за обществени, национални и местни културни институти. Преустройство на читалищата, куртурни институти, фондации и др. Подобни обществено-самодейни управляващи се тела.

51.   Културните институти, работещи с ученическа младеж, да деполитизират и преработят плановете си веднага.

52.    Да бъдат освободени и пренасочени по специалността, която притежават всички работещи в културните институти, нямащи нищо общо с културата, изкуството и литературата.

53.   Незабавно да се изземат всички незаконно придобити доходи, чрез най-широка гласност.

54.   Да се създаде смесена комисия с представители на Съюза на демократичните сили за установяване на извращения и деформации на всички нива. Да се блокират влоговете в България и чужбина на всички – изземването да стане чрез трибунал, който да позволи това действие пред чуждите банки.

СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТ!

 

 

07.02.1990 г.               Клуб за гласност и демокрация

                            гр. Перник

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.