Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

МОНТАНА

 

ДО БЪЛГАРСКО РАДИО

ДО В. “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО”

ДО В. “ТРУД”

ДО В. “СЕПТЕМВРИЙСКО ДЕЛО”

 

Днес, 12.12.1989 г. в Михайловград бе създаден регионален “Клуб за гласност и демокрация” като сдружение с идеална цел. Клубът приема платформата на софийския “Клуб за гласност и демокрация” и подкрепя провъзгласените цели и задачи на Съюза на демократичните сили в България.

В рамките на законността, като отхвърля всяка форма на есктремизъм, клубът ще работи за:

- пълно обновление на политическия, стопанския и културен живот в Михайловградска община;

- разрешаване на наболелите проблеми чрез конструктивен диалог с всички демократични и прогресивни сили сред обществеността и структурите на държавната власт по места;

- подкрепа на подетия от здравите сили в БКП курс към радикални демократични реформи.

Крайна цел на клубът е утвърждаването на хуманен и демократичен социализъм в НРБ.

ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА!

 

 

Инициативен комитет:

Валери Димитров

инженер

Господин Господинов    

художник

Димитър Гигов          

инженер

Иван Петков

социолог

Илия Белитов 

археолог

Латин Петков 

икономист

Любомир Йорданов       

поет

Любомир Мечков

изкуствовед

Пламен Мечков

стоматолог

Станимир Михайлов      

филолог

Теодоси Антонов

художник

 

 

 *            *           *

 

Слово от името на Клуба за гласност и демокрация-Михайловград от 19.12.1989 г.

 

 

Съграждани,

 

Вземам думата от името на Клуба за гласност и демокрация във връзка със създадената в последните дни обстановка около методите на действие на независимите сдружения. Бих искал да Ви запозная с някои от проблемите, дискутирани в нашия клуб и с възгледите ни за решаването на проблемите на обществения живот в нашия град и областта.

На първо място поставяме политическата система, защото от нея пряко произтичат всички останали проблеми. Ние сме за диалог, но диалог няма. Защо? Да вземем например митинга, организиран вчера от ОбщК на БКП. Беше поставен въпроса защо трябва да има два, а не един митинг. Дължа да отговоря от името на Клуба, че покана за участие към нас не беше отправена, така както ние отправихме към тях за първия ни митинг, на който те не пожелаха да участвуват. Нещо повече, в отделни партийни организации се призоваваше техните членове да не участвуват. В интерес на истината, митинга който провеждаме сега, беше подготвен и заявен в ОбщНС преди да бъде заявен този, организиран от ОбщК на БКП. При такъв подход не е възможен диалог. Диалог не е възможен и вътре в самата партия – доказателство за това е членуването на комунисти в нашите редове. За да се получи диалога трябва реална промяна, каквато чакаме вече месец.

Отново се връщам към примера с вчерашния митинг, чрез който в същност ОбщК на БКП се разграничи от нас, хората които прокламирахме подкрепа на здравите сили в партията, демокрация, гласност и т. н. Пак в подкрепа на казаното досега е и отказът на областният всекидневен вестник “Септемврийско дело”, да публикува предоставения му материал за учредяване на Клуба на 12.12 т. г. Нашият въпрос е чий орган е “Септемврийско дело”, на чии цели служи и кой може да публикува материали в него.

Ние искаме гласност за дейността ни, каквато ни осигури Радиовъзелът в Михайловград. Ние не сме нелегална организация и не развиваме конспиративна дейност. На нашите събирания може да присъствува всеки, който се смята за съпричастен в проблемите, които дискутираме. Но ние искаме да имаме и трибуна, достъп до средствата за масова информация, за да противостоиме на манипулирането на общественото съзнание.

Ние искаме да дадем гласност на нашите дискусии по проблемите от социално-икономическия и политическия живот на общината. Според нас от многото проблеми, които сме разисквали, неотложно решаване изискват:

- Премахване на неблагоприятните в повечето предприятия условия на труд и произтичащото от това общо влошаване на здравословното състояние на работниците.

- Премахване пречките за пълноценна професионална реализация на специалистите.

- За стриктно прилагане на Кодекса на труда относно използуването на женския и детския труд и премахване на порочната практика за административно-принудително организиране на бригади в учреждения, предприятия, институти и училища.

- За изборност на ръководствата на държавните фирми и предприятия и премахване на привилегиите на номенклатурните кадри, дадени с ПМС № 50, което позволява запазване размера на заплащането при преминаване на друга длъжност.

- По отношение на контрола на работническия колектив върху управленческите кадри, приветствуваме постигнатото от работниците съвместно с ППО в Завода за фитинги.

- Да се отмени порочната практика за компенсиране на неудачното стопанско ръководство на предприятията чрез извънреден труд в събота и неделя.

- За справедлива социална политика от страна на ръководствата по отношение осигуряването на пълноценна почивка на трудещите се.

- За ефективен контрол върху целите и резултатите от задграничните командировки и гласност на задължителните отчети за тях.

- За усъвършенствуване Кодекса на труда в посока материалната обезпеченост на майките, желаещи да отглеждат самостоятелно децата си до 3-годишна възраст.

- Изграждане на нови детски градини, според създадената вече инфраструктура на града. Да бъде завършена сградата на Транспортното училище в кв. Мала Кутловица. Да бъдат построени сгради за Езиковата гомназия и второ ЕСПУ в кв. “Младост”.

- Във връзка с възникналата остра нужда от кадри за обслужването на икономическия и стопанския живот на областта да се подсигури сграда (или строеж на нова) за ВУЗ с правно-икономическа насоченост.

- Незабавно да бъде подобрено снабдяването в ученическите столове, съобразно с изискванията на рационалното хранене.

- Незабавно осигуряване на терен и строителни материали за индивидуално строителство на нуждаещи се млади семейства.

- Създаване на икономически стимули за производителите на селскостопанска продукция за нуждите на пазара в Михайловград.

- Да бъде направено проучване и се даде гласност на резултатите му за броя и положението на социално слабите хора в общината. ОбщНС да приеме специална програма за подпомагането им.

- Пълно огласяване на изразходваните средства от самооблагането. Привличане към органите на ОбщНС, контролиращи изразходването на тези средства и представители на независимите сдружения. Да се прекрати незабавно административният натиск при гласуване и събиране на средствата по самооблагането.

- За предварително огласяване на обектите, които ще се изграждат със средства от самооблагането и провеждане на референдум за определяне на приоритетните от тях. По наше мнение изключително важно е изграждането на топлофикационна система за целия град.

- С не по-малка острота стоят на дневен ред и проблемите в културата и духовния живот на общината.

- Дълги години пред очите на обществеността и общинските ръководства се рушат и вандалски се опустошават старите гробища – своеобразна памет на града. Всяко уважаващо себе си цивилизовано общество има за свой неотменен дълг грижата за съхраняването паметта и уважението към мъртвите. Предлагаме с усилията на доброволни начала от обществеността и с ангажираността на общинското ръководство да бъдат взети незабавни мерки за спасяването на това, което все още може да бъде спасено. Да бъде сформиран екип от специалисти – архитекти, озеленители и представители на духовните власти, който да предложи проект за съхраняването на старите гробища. Да бъде възстановена свободата на избор на погребалния ритуал – църковен или граждански, на територията на новите гробища. Да се ликвидира парадоксалната практика дори мъртвите да бъдат разделени на привилегировани и непривилегировани, според постовете, заемани приживе, защото се раждаме равни и умираме равни.

- Особено тревожни са и въпросите по опазването на културно-историческото наследство. На практика в Михайловград не съществува исторически музей, затова предлагаме да бъде отново поставен и преразгледан въпроса за използуването на Изложбената зала на ул. “Банска Бистрица” за общоисторическа експозиция. С участието на общинското ръководство, специалисти от Дирекция “Културно-историческо наследство” и Националния институт за паметници на културата да бъде изработен проект за реставриране и целесъобразно използуване на джамията и турската баня.

- Да бъде създадена постоянно действуваща комисия на обществени начала от представители на всички културни институти, до която ОбщНС да се допитва за решаване на всички проблеми на културния живот.

Ние настояваме да се прекрати поставянето на партийни и държавни ръководители “на колела”. Нека ръководните места бъдат заемани от хора свързани с историята, настоящето и бъдещето на населените места и доказали своята честност и способност, ползуващи се с доверието и уважението на гражданите.

Ние настояваме за незабавното прекратяване на депутатския мандат на Начо Папазов, без благодарности, и за в бъдеще както при избирането, така и при отзоваването на народни депутати, да бъде взимано в предвид мнението на всички избиратели.

Ние искаме незабавното отзоваване на народните съветници, доказали своята непричастност към интересите на избирателите си, и защото на тях дължим печалната си слава на най-изостанал край.

Уважаеми граждани, общинско и областно ръководства,

Това са целите на Клуба за гласност и демокрация в настоящия момент. Тяхното решаване ние ще търсим чрез пълна гласност, с демократични средства, чрез конструктивен диалог на основата на взаимно уважение и доверие и обща отговорност пред обществеността.

Граждани,

Този документ беше приет на общо събрание на членовете на Клуб за гласност и демокрация и неговият Инициативен комитет и ще бъде предаден за публикация във в. “Септемврийско дело”. За да се избягнат всякакъв вид спекулации, нотариално заверен екземпляр ще бъде депозиран в ОбщНС-Михайловград.

Благодарим Ви за вниманието!

 


Заб.: На оригинала, изпратен във Федерацията, не е отбелязано, от кого е произнесено словото. Според спомени на участници в Клуба, това е бил Димитър Гигов.

 

 

 

 *            *           *

 

 

ДО ОБЛАСТНИЯ КОМИТЕТ НА БКП – ПЪРВИ

СЕКРЕТАР АТАНАС КОНСТАНТИНОВ

ДО РЕДАКЦИЯТА НА В. "СЕПТЕМВРИЙСКО ДЕЛО" - МИХАЙЛОВГРАД

ДО РЕДАКЦИЯТА НА В „ТРУД” – СОФИЯ

ДО БЮЛЕТИНА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ

"КУРИЕР" - СОФИЯ

 

П И С М О

ОТ КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - МИХАЙЛОВГРАД

 

На 19 декември след предварително обявяване в Михайловград бе проведен митинг на регионалния съюз на демократичните сили. В него взе участие и Клубът за гласност и демокрация като прочете декларацията на клуба и неговата програма за иезабавни и демократични реформи в община Михайловград.

Решително протестираме против грубо тенденциозното отразяване на нашето участие и на митинга въобще от в. "Септемврийско дело”, против изкривяването и фалшифицирането на факти, довели до превратна представа в общественото мнение на областта относно целите и задачите на сдружението ни.

Но да тръгнем по реда на нещата. В първия материал, отразяващ митинга, под заглавие "Кой казва, че сега не ни е нужен труд" /между другото никой не е казвал точно такова нещо/ авторите Пръвка Цветкова и Веселин Искърски отхвърлят упрека ни към областния вестник, че не е поместил нашата декларация с довода "до ден-днешен - 19 декември т.г. тя не е представена в редакцията". Твърдението не отоваря на истината, тъй като в книгата за получените писма на редакцията съобщението с декларираните цели и задачи на сдружението е заведена с дата 18.12. под номер 2038, подписана е от зам.-главния редактор Веселин Искърски /един от авторите на репортажа/ на 19.12. и отгоре на всичко е публикувана в броя от 20.12., което значи, че е подготвена за печат предишния ден.

Най-малко учудване предизвиква изопачаването на истината, което за съжаление продължава в двата материала, посветени на митинга.

В споменатия вече материал от броя от 20.12. се дава една напълно положителна оценка на изказването на представителя на Клуба за гласност и демокрация – “Справедливи упреци за липсата на диалог към общинските ръководства отправи инж. Димитър Гигов. Ние сме за диалог, но диалог няма. Наистина защо се разграничи ОбПК от инициативата на неформалните сдружения?... Инж. Димитър Гигов прочете исканията на регионалния клуб към общинските ръководства, които съдържат полезни идеи, ратуват за необходими промени”. Да не говорим за общата и повърхностна формулировка, от която не става ясно за какви точно идеи и промени ратува Клубът. Още в следващия брой на вестника обаче, в материала "Единение и градеж, а не хули и разрухи" един от авторите на предишния материал - Веселин Искърски, подписал се под редовете за справедливите и разумни предложения на Клуба за гласност и демокрация, неочаквано сменя мнението си: "Като намирам за справедливи повечето от исканията на регионалния клуб за гласност и демокрация, издигнати от инж. Димитър Гигов - пише той - не мога да не ги оценя най-малкото като волунтаристични, голословни с оглед реалните възможности на общината и общинската икономика. Това бяха искания за "незабавна" топлофикация, за “незабавно” построяване на жилища за младите семейства и т.н. Налице е явно потъпкване на журналистическата етика, както и открита фалшификация, тъй като в текста, прочетен от Гигов се казва: “Незабавно осигуряване на терен и строителни материали за индивидуално строителство на нуждаещи се млади семейства" и още "По наше мнение изключително важно е изграждането на топлофикационна система за целия град.“ Не става ли в случая въпрос за тенденциозно изопачаване на исканията, целящи дискредитирането на клуба, още повече, че на митинга бе заявено, че прочетеният текст е нотариално заверен с цел да се избегна всякъкъв вид спекулации. Копия от нотариално заверения текст бяха представени в ОбНС – Михайловград и на партийния секретар на редакцията. Нима точно Веселин Искърски - журналистът, който се е занимавал с много съдебни дела, не знае как му повелява да реагира в такива случаи журналистическата чест и съвест.

Но посочените случаи въобще не изчерпват невярното представяне и тълкуване на събитията от митинга, което говори за една предварителна нагласа за неговото изопачено представяне, за дискредитиране на независимите сдружения, в частност Клуба за гласност и демокрация. Вземайки като общ знаменател изказванията на двама оратори, които нямат нищо ообщо с нашия клуб /както и с повечето други клубове и техните платформи/, Искърски обобщава: “За съжаление и с подхода си и с призивите си неформалите в Михайловград показаха, че не желаят преустройство и демократизиране на обществения живот, а разправа с всичко, което е свързано с името на партията и социализма въобще.”

 Изказаните от Искърски мисли чрез речника от петдесетте години са в остър разрез с идеите и действията ни, с нашата декларация и програма, в които е записано "Крайната цел на Клуба е утвърждаването на хуманен и демократичен социализъм в НРБ.” Искърски отъждествява двама човека с крайни изказвания с всички независими сдружения. Нима някой /най-малко ние/ отъждествява корумпираните кадри от БКП с хилядите нейни честни членове?

Въпросът ни е - след като БКП предлага диалог на независимите сдружения, след като всички искаме този диалог в името на оздравяването на обществото ни, кому служат дезинформиращите и неверни материали, всяващи разединение и социално напрежение. По-нататък в редовете си В. Искърски констатира: "За тях /т. е. независимите сдружения – бел. наша/ не е достатъчно, че на върха се извършиха значителни промени, че демонтирането на командно-административната система се извършва с необичайно бързи темпове..." Да, на нас наистина не ни е достатъчно, че само на върха се извършиха промени, не оценяваме демонтажа на системата по места като бърз! Цитираните редове на Искърски звучат не като призив за преустройство и познаване на неговата същност, а като страх пред процесите на обновление, които се зараждат и правят първите си стъпки на областно и общинско ниво.

Не желаем подробно да се спираме и на твърденията на Цветкова и Искърски, че въпросът за отказването на партията от ръкаводната й роля е “работа на самата партия”, тъй като това е член от Конституцията и може да бъде отменен единствено от Народното събрание. Прави чест на БКП, че именно нейната парламентарна група внесе такова предложение пред представителите на народната воля. Без да се спираме и на други неверни расъждения и необосновани заключения, още веднъж протестираме против необективното представяне на състоялия се митинг и нашето участие в него, целящо манипулиране на общественото мнение в преддесетоноемврийски стил. Окачествяваме двата материала като издържани в тоновете на черните вестникарски симфонии, насочени против прогресивните движения по времето на Т.Живков.

За грубата тенденциозност и непрофесионализъм в отразяването на митинга говори и пълното разминаване на текстовете на Цветкова и Искърски с информацията за същото събитие, публикувана във в. "Работническо дело” - орган на ЦК на БКП,  в броя от 20.12.

Във връзка с гореизложеното настояваме за незабавно извинение и опровержение на въпросните материали на страниците на в. "Септемврийско дело”!

Апелираме към обективно, вярно и точно отразяване на процесите на преустройство в областта, на по-нататъшните ни изяви /наши и на други независими сдружения/, в които на първо място са не митингите, а поканите за диалог и кръгли маси с държавните и партийни органи на общината, за преодоляване на деформациите и кризата в обществото ни!

 

За инициативния комитет – инж. Димитър Гигов

    Илия Белитов

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home