Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

ЛУКОВИТ

 

 

ПРОГРАМА НА КЛУБА “ДЕМОКРАЦИЯ”

– гр. ЛУКОВИТ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Вековното робство беше причина нашият народ да живее и да създава материални и културни ценности при изключително тежки условия, в системите на деспотични държави.

Въпреки това, народът ни създаде свои демократични организации и движения, начело с гениални водачи и тяхната борба доведе до националното ни възраждане и до освобождението на България.

Последиците от Освободителната война, борбите на Великите сили за надмощие на Балканите, неправилното решаване на националния въпрос, доведоха младата ни държава до тежки, социални и национални сътресения и отклониха народа ни от нормалното демократично развитие.

Политикани и шарлатани заграбваха властта и се обогатяваха от нея жертвайки обществените и държавните интереси. Политическите партии се отклоняваха от възрожденските идеали и създаваха условия за зараждането на противодържавни тенденции и на нихилизъм.

Тежки военни катастрофи, граждански войни, проливане на братска кръв издълбаха пропастта, която сега разделя и разкъсва брат от брата и син от бащата.

Половинвековната комунистическа диктатура ни върна към феодалните отношения от турско време, със стопанското безправие, с безотговорността, с произволите и грабежите на големи и малки везири и бейове.

Понятия като граждански мир, демокрация, социална справедливост, собственост, инициативност, свобода на слово, печат, организация, вероизповедание, станаха ереси и народът ни престана да твори и заживя апокрифно.

Сега свободата изгрява над половината от света, но липсата на демократични традиции, ожесточението между хората, нравствената пустош отново ни изправят на кръстопът.

Промените в света и в България дадоха възможност да се създадат многобройни партии, организации, движения и групи.

Стари политици със стари прийоми се домогват до властта. Млади кариеристи с нечисти намерения, възпитани в условия на безотговорност, изплуваха на повърхността.

В тази политическа обстановка се създаде Федерацията на Клубовете за “Гласност и Демокрация”, която обедини всички подобни клубове.

Ние сме част от тази Федерация. Използвайки голямата самостоятелност, която по устав се дава на всеки Клуб, ние предлагаме за обсъждане и приемане от членовете на Клуба ни следната програма – Програма за национално и демократично възраждане и за обединение на всички честни хора, които ще се борят срещу партизанщината, кариеризма, безотговорността, беззаконията – за граждански мир и истинска демокрация. Ние отхвърляме марксическите теории за класовата и съсловна борба, която противопоставяше една част от народа ни срещу друга част от него и създаваше условия за непрекъсната гражданска война.

Ние ще се борим за социален мир при сътрудничеството на отделните категории, за постигане на народно благополучие и социална справедливост.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.

Чл.1. Членовете на Клуба ще се борят за изграждане на едно демократично общество в една демократична, правова, парламентарна държава с разделяне на властите, с многопартийност, със свобода на словото, печата, мисълта и вероизповеданието.

Чл. 2. Всички граждани на нашата държава, независимо от раса, народност, вяра и партийна принадлежност трябва да са равни пред законите и да имат равни права и задължения.

Чл. 3. Пропорционалната избирателна система дава най-справедливия на народната воля и ние ще се борим тя да бъде приета със закон и прилагана както при местни, така и при национални избори за народно събрание.

Чл. 4. Ние ще се борим за народна инициатива за референдуми.

Чл. 5. Ние ще се борим за общинско самоуправление.

Чл. 6. Ние ще се борим за деполитизация на армията, на органите на МВР, съда, прокуратурата, образованието, науката.

 

ГЛАВА ВТОРА. ИКОНОМИКА

Чл. 7. Ние ще се борим за многообразие и юридическа равностойност на формите на собственост.

Чл. 8. Законно придобитата частна собственост е неприкосновена и трябва да се наследява.

Чл. 9. Ние ще се борим за действително участие на трудещите се в собствеността и печалбата на предприятията.

Чл. 10. Свободата на собствеността и социалната справедливост са взаимосвързани и държавата трябва да бъде регулатор, използвайки икономически и данъчни механизми, за да се осигури жизнен минимум за всеки гражданин.

Чл. 11. Индустрията с национално значение трябва да бъде държавна.

 

 

ЗЕМЯТА

 

Чл. 12. Земята е национално богатство и трябва да принадлежи на тези, които я обработват в размери, определени от закона.

Чл. 13. Земята, иззета от собствениците за образуване на ТКЗС трябва да им се върне на тях или на техните наследници, ако я желаят. Останалата земя трябва да бъде под общински контрол и да се предоставя на желаещите за обработване или закупуване срещу заплащане.

Чл. 14. Кооперирането на земята е дело на самите собственици или на тези, които я обработват.

Чл. 15. Държавата трябва да подкрепя със заеми частните стопани и доброволните кооперации за закупуване на машини, сечива, стопански инвентар и добитък.

Чл. 16. Собствеността на земята от страна на чужди граждани или български граждани, които напускат страната, да се уреди от специално законодателство.

 

ГЛАВА ТРЕТА. КУЛТУРА.

 

Чл. 17. Да се гарантира безплатно образование на младежта.

Чл. 18. Да се премахне държавния монопол върху издателската дейност, киното, театъра, производството и разпространението на предмети на културата.

Чл. 19. Свободно организиране на творците в творческо – професионални сдружения.

Чл. 20. Автономен статут на обществени, национални и местни културни институти.

Чл. 21. Преустройство на читалищата, културните дружества и др. Подобни в обществени самодейни и управляващи се тела.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ЕКОЛОГИЯ

Чл. 22. Обществена и държавна защита на околната среда при неограничен обществен и публичен контрол. Подкрепа на хартата за опазване на българското природно наследство, приета като документ на софийския Клуб за гласност и демокрация на 2 ноември 1989 година.

 

ГЛАВА ПЕТА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА.

Чл. 23. Опазването на националната ни независимост и териториална цялост.

Чл. 24. Културно и духовно единство на всички българи по света.

Чл. 25. Близки културни и политически отношения със славянските народи и специално с руския народ.

Чл. 26. Мир и сътрудничество между народите, отваряне към света.

Чл. 27. Запазване и защита на културните, нравствените и други национални ценности, които народът ни е създал в своята хилядолетна история.

 

ГЛАВА ШЕСТА. СРЕДСТВА

 

Чл. 28. Клубът ще се бори за осъществяване на своята идейна платформа и програма с легални средства.

 

ГЛАВА СЕДМА. ФОРМИ

 

Чл. 29. Форми на дейност за постигане на целта ще бъдат:

а/ дискусии, събрания, лекции, беседи, обсъждания по направленията, залегнали в настоящата програма и засягащи страната, района, селището;

б/ клубът ще създава комисии, експертни и други работни групи, ще организира срещи на компетентни специалисти и общи събрания, които да разработват проекти, предложения, критични оценки, декларации, програми по въпроси с национално и местно значение.

в/ клубът ще става инициатор на искания и предложения, или ще поддържа позициите на други обществени организации, пред местни или централни органи на властта;

г/ клубът ще организира и ще съдейства за юридическа или социална помощ на своите членове;

д/ клубът ще издава вестници, списания, бюлетини, листовки и др. Според възможностите си, в които ще се защищават общо хуманните идеали на клуба;

е/ клубът ще провежда преки политически акции: митинги, демонстрации, шествия, събиране на подписи и др.;

ж/ клубът ще взаимодейства на принципна основа с всички обществени организации и лица, които си поставят общо демократични задачи и не са политически и граждански компрометирани.

з/ за осъществяване на своята програма и идейна платформа клубът ще участва в местни и национални избори, сам или в коалиция със съюзи и други некомпрометирани обществени политически сили.

 

 

21 ноември 1990 г.

Луковит

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТО-УСТАВ

НА КЛУБ “ДЕМОКРАЦИЯ” – гр. ЛУКОВИТ[1]

/Предложен за обсъждане от членовете на

клуба с оглед приемането му./

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Наименованието на нашата организация трябва да бъде Клуб “Демокрация” или “Клуб за демократично възпитание”

Клубът е обществено-политическо сдружение.

Чл. 2. Клубът развива обществено-политически дейности самостоятелно, съвместно или в съюз с други демократични организации, движения и партии на равноправни начала.

Чл. 3. В Клуба не могат да членуват членове на други партии и политически организации.

На събранията на Клуба и в неговата дейност могат да вземат участие и членове на други партии и организации, като съмишленици, без право на глас, ако приемат общите положения от устава и програмата на Клуба и за това има решение на управителния съвет, одобрен от общото събрание.

Чл. 4. Клубът участвува във федерацията на Клубовете и чрез нея в СДС като запазва автономност. Решенията на техните ръководства не са задължителни, а имат препоръчителен характер.

Клубът си запазва правото да изразява съгласие или несъгласие с отделни становища и прояви на другите клубове, участвуващи във федерацията и на самата федерация като цяло.

Чл. 5. Клубът ще работи за създаване на здрава организационна връзка между всички Клубове в страната и с ръководството на федерацията на Клубовете. Клубът ще дава бърза и точна информация за своята дейност на ръководството на федерацията на клубовете и ще иска бърза и точна информация от това ръководство за неговата дейност в областта на политиката, културата и икономиката. Клубът ще работи за създаването на един централен орган, който да играе ролята на идейна, политическа и културна спойка между всички клубове в страната.

Чл. 6. Клубът ще съдействува за създаване на подобни клубове във всички селища на общината и околията и ще изгради един околийски съюз на клубовете, чието ръководство ще бъде съставено от по един представител на всеки Клуб, избран та общото им събрание.

 

ГЛАВА II. УСТРОЙСТВО. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 7 ОРГАНИ НА КЛУБА.

а/ Общото събрание е върховен орган на Клуба. То определя характера, основните принципи и главните насоки в дейността на Клуба.

б/ Избира управителен съвет, председателя му и контролния съвет.

в/ Приема програмните документи на Клуба.

г/ Приема отчетите на управителния съвет и на контролния съвет.

д/ Взема решения за политически споразумения с други организации.

е/ Приема решения за саморазпускане на Клуба или за сливането му с други сродни формирования.

ж/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж на 6 месеца, а в извънреден случай и по-често. То се смята за редовно, ако присъствуват не по-малко от две трети от клубните членове.

 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 8. Управителният съвет е централен оперативен орган на Клуба, който ръководи цялостната му дейност между заседанията на общото събрание. Избира се от общото събрание с обикновено мнозинство, чрез тайно гласуване, освен в случай, когато общото събрание с обикновено мнозинство гласува да бъде явно. Управителният съвет има едногодишен мандат.

Чл. 9. Управителният съвет се състои от председател, зам.-председател, секретар-касиер, говорител и членове най-малко 7 души. С решение на общото събрание състава може да се увеличи. От състава на управителния съвет ще се излъчват хора за участие в координационните съвети на СДС, ако общото събрание, по предложение на една трета от членовете му, не вземе друго решение.

Чл. 10. Председател на управителния съвет се избира от общото събрание с обикновено мнозинство с едногодишен мандат. Зам.-председателя, секретаря, говорителя се избират от управителния съвет чрез явно гласуване с обикновено мнозинство. Заседанията на управителния съвет са редовни, ако присъствуват най-малко две трети от членовете му, а решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъствуващите.

 

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 11. Контролния съвет се избира от общото събрание с обикновено мнозинство, чрез явно гласуване, с едногодишен мандат и се състои от председател, секретар и членове. Той следи за финансово-имущественото състояние на клуба и за редовността на документацията. Ежегодно се отчита пред общото събрание. Контролният съвет определя лицата, които ще се занимават и ръководят стопанските мероприятия на клуба.

 

СЪВЕТ НА ЧЕСТТА

Чл. 12. Избира се от Общото събрание с обикновено мнозинство, чрез явно гласуване, с едногодишен мандат, и се състои от трима души начело с председател, избран от тримата. Съвета на честта се занимава с поведението на провинили се членове, предлага наказанието им от Управителния съвет или общото събрание, разглежда случай на злоупотреба с доверие и между членовете на Клуба.

 

ГЛАВА ТРЕТА. ЧЛЕНСТВО.

Чл. 13. Членството в Клуба е доброволно. Член на клуба може да бъде всеки български гражданин, който живее на територията на селището, в което е изграден Клуба, с изключение на политически, криминално и нравствено опетнени хора.

Чл. 14. Нови членове на Клуба се приемат от Управителния съвет с обикновено мнозинство, при явно гласуване. Приемането става въз основа на писмена молба в свободна форма, в която кандидатът декларира, че желае да членува в Клуба, признава неговия устав и програма и е препоръчан поне от един от старите членове на Клуба. Предварително кандидатът трябва да бъде запознат с устава и програмата, целите и задачите на Клуба и на Федерацията. За информационна пълнота молбата трябва да съдържа трите имена, адрес, телефон, дата на раждане, професия, специалност.

Чл. 14. а. Най-малката организационна единица е секция в състав не по-малък от 5 човека с тричленно ръководство.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 15. Членовете на клуба имат правото да избират и да бъдат избирани в ръководството на Клуба и Федерацията. Да бъдат предлагани от общото събрание на Клуба в местни и общи избори.

а/ Да спазват устава, да съдействуват за осъществяването на програмните цели на Клубовете, да не петнят с поведението си Клуба.

б/ Да плащат членски внос.

17. Напускането на Клуба става по желание на клубния член, чрез молба за прекратяване на членството. Чрез изключване поради поведение, несъвместимо с членство в Клуба. Решението за изключване се взема от общото събрание с обикновено мнозинство по предложение на Съвета на честта. Чрез самоизключване в случай, че не е плащал членския си внос за срок от ................................

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл. 18. Клубът ще настоява пред ръководството на федерацията на Клубовете да спазва собствения си Устав, да уведомява писмено в определения срок за национални събрания, съвещания, конференции, и др. На Федерацията. Делегатите на тези форуми ще бъдат избирани от общото събрание, а при невъзможност за свикването му ще се определят от Управителния съвет.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 19. Имуществото на Клуба ..........................[2] се образува от:

а/ Месечен членски внос, размерът на който се определя от Общото събрание

б/ Дарения от физически и юридически лица. Приемането на дарения се решава от Управителния съвет с обикновено мнозинство при явно гласуване

в/ От завещания

г/ Приходи от стопанска и друга дейност на Клуба, извършена в съответствие със законите на страната.

Чл. 20. Част от прихода на клуба се предоставя на Федерацията. Размерът на тази отчисления се определя от общото събрание, но не повече от 20%.

Чл. 21. Клубът има кръгъл печат с надпис “Демокрация”, гр. Луковит и в средата с инициалите на СДС.

Чл. 22. Клубът се представлява от неговия председател. Официалните документи трябва да носят подписа на председателя или на упълномощено от него лице и да бъде скрепен с Клубния печат. По решение на общото събрание може да се създаде длъжността “Почетен председател”, чието участие в работата на Клуба ще бъде повече символично.

Чл. 23. Прекратяването на съществуването на Клуба става по решение най-малко на две-трети от неговите членове, като се решават и всички ликвидационно имуществени въпроси.

Чл. 24. Тази организационно-устройствена уредба трябва да бъде приета от Общото събрание на Клуба с мнозинство от две трети.

 


 

[1] Клубът в Луковит работи от създаването си в началото на 1990 година на основата на тези принципи. Този устав е приет в края на 1990 г. 

[2]  В текста е отставено празно място – многоточие.

   

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home