Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България;

Клуб за  гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

КЮСТЕНДИЛ 

 

КЛУБ “ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ”[1]

======================================================

 

УСТАВНИ ОСНОВИ НА КЛУБА:

  

1.             Независимият Клуб “Гласност и демокрация” е доброволно сдружение с идеална цел на свободни, обществено активни и демократично настроени граждани, обединени от благородни стремежи за участие в коренното обновление и демократизиране на обществения живот в региона на община Кюстендил и в страната като цяло.

2.            В работата си Клубът ще използува мирни, цивилизовани и законни средства, които изключват екстремизма и насилието; ще действува при пълна откритост и с демократични форми.

3.              В Клуба могат да членуват всички обществено активни, съзнателни и авторитетни граждани, независимо от политическата им принадлежност, които одобряват неговите цели, програма и задачи, и работят за тяхното осъществяване.

4.              Клубът действува на принципа на пълната доброволност, демократичност и взаимно уважение между членовете му. Всички въпроси от дейността на Клуба се решават от Общото събрание на членовете, при обикновено мнозинство на присъствуващите; а между събранията, по въпроси нетърпящи отлагане – от Клубен съвет, избиран периодично за срок от шест месеца.

5.              При евентуално увеличаване броя на членовете, към Клуба могат да се създават секции по квартали, села и работни места, с най-малко десет на брой членове и секционен отговорник.

6.              Членовете на Клуба правят редовни събрания два пъти в месеца, а при нужда и извънредни събрания. Клубният съвет заседава най-малко два пъти в месеца, а при необходимост и по-често.

7.              В края на всяко шестмесечие Клубният съвет прави отчет пред членовете на Клуба за извършената работа, набелязват се бъдещите задачи и се избира ново ръководство.

8.          Необходимите за нормалната дейност на Клуба финансови средства /за канцеларски и агитационни материали, и други разходи/ на първо време ще бъдат набавяни чрез волни помощи от членовете му, участие в селскостопански бригади и др., докато същата дейност не бъде правно регламентирана или решена по друг законен начин от самите членове.

9.              Клубът ще направи постъпки пред ОбНС за осигуряване на клубно помещение за събрания, срещи и други организационни дейности.

10.         При нужда Клубът ще осигурява допустимите от закона взаимопомощ и защита от различен характер на неговите членове.

11.         При необходимост Клубът ще контактува и ще предприема съвместни инициативи и акции с други независими сдружения или официални организации.

12.         За своето бъдещо организационно съществуване Клубът ще изпълни изискванията, които ще бъдат установени от предстоящата законова регламентация на сдруженията на гражданите.

13.         Разпускане на Клуба и прекратяване на неговата дейност може да се извърши само след като неговите цели бъдат постигнати и по желание на най-малко две трети от всички членове.

 

Уставните основи и програмните цели на Клуб “Гласност и демокрация” са в съответствие с принципите на Заключителния акт /от Хелзинки/ и Мадридския заключителен документ, чл. 22, ал. 1 от Международния пакт за граждански и политически права, т. 13.5 от Раздел “Принципи” на Заключителния документ на Виенската среща на представителите на държавите-участнички в съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, чл. 52, ал.1 от Конституцията на НРБ; приети са на учредителното събрание на Клуба, състояло се на 22.11.1989 г., и са допълнени от Общото събрание на 15.12.1989 г.

 

 *          *         *

 

КЛУБ “ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ”

==============================

  

ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ:

  

А. В ПОЛИТИЧЕСКАТА И НРАВСТВЕНА ОБЛАСТ

 

1.              Клубът ще участвува активно в обществения живот на общината; чрез мобилизиране на общественото мнение ще подкрепя усилията за демонтаж на командноадминистративната система, за решително обновление на ръководните кадри, за изграждане на демократичен социализъм.

2.              Съдействувайки за издигането кандидатури на хора, ползуващи се сред населението с действителен граждански авторитет и с реални възможности за пълноценна работа за обновление и демократизация на обществото, Клубът ще участвува в изборите за Народно събрание – с мандати за по четири години – и в изборите за народни съвети; за постигане на пълна изборна и управленческа демокрация.

3.              Клубът ще възпитава своите членове в дух на свободолюбие и демократизъм, на хуманизъм, честност и правдивост, на скромност и трезвост, на непримиримост към неправдите и злоупотребите, и към техните носители, в дух на зачитане реда и законите, както и обществените норми на поведение; членовете на Клуба ще изпълняват добросъвестно своите трудови, служебни, родителски и семейни задължения.

4.              Клубът ще води борба за строго спазване правата на гражданите, за изкореняване на корупцията и злоупотребите с власт на всички равнища, за превръщането на България в правова държава; ще организира участието на обществеността в обсъждането и приемането на нова Конституция.

5.              Клубът ще води борба за премахване на всички несвойствени за демократичния социализъм привилегии на политическа основа; ще съдействува за установяване на политически плурализъм и многопартийна система, с отделяне на партията от държавата; за прилагане на практика гаранциите за свобода на словото, печата, религиите и изповеданията, на сдружаванията, събранията, митингите, петициите, художественото и научно-техническото творчество, защита на личните мнения и убеждения.

6.              Членовете на Клуба ще настояват за изграждане на най-ефикасна и безкомпромисна система на държавен и народен контрол, и включване на представители на Клуба в осъществяването на този контрол.

 

Б. В ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА ОБЛАСТ

1.              Клубът се обявява в подкрепа на установяването на равнопоставени форми на държавна, кооперативна и частна собственост, за пазарна икономика, за изборност на стопанските ръководители и ръководителите в сферата на духовното развитие, с определен мандат, непревишаващ две години.

2.              Клубът поддържа искането и ще подкрепи всички мерки, насочени към постигането от националната платежна единица възможности на конвертируема валута.

3.             Клубът ще води борба за осигуряване на хуманност и социална справедливост при разпределението на продуктите на обществения труд, при:

4.1.Съотношение на заплатите в страната 1:6 при минимална заплата 180 лева; на пенсиите - 1:3 при минимална пенсия 140 лева.

4.2.За 40-часова работна седмица в следващите две-три години, за премахване на нощния сменен труд за жените-производственички; за увеличение на отпускът по майчинство на три години, при заплащане на обезщетение в размер на пълното трудово възнаграждение; за намален работен ден за майки с деца до 14 годишна възраст; за премахване на тежкия и непривлекателен труд за жените.

4.3.Предимствено задоволяване с жилища на млади многодетни семейства и социалнослабите граждани.

4.4.Защита на правата на децата, материална и морална подкрепа на самотните майки и децата, изоставени от родителите си, с неизвестни родители или без родители.

4.5.Подобряване социалната и морална подкрепа на възрастните хора и инвалидите.

4.6.Преразглеждане системата за хоноруване, премахване на предпенсионното парично стимулиране с 12 месечни заплати на някои категории служащи.

4.7.Премахване правата на ползуване служебен лек автомобилен транспорт и оръжие в системата на социалното управление.

4.8.Премахване на допълнителното парично или друго материално възнаграждение на народните представители.

5.   Клубът се обявява за:

5.1.Изясняване на въпроса с незаконно придобитите парични и всички други материални средства и конфискацията им в полза на държавата.

5.2.Усъвършенствуване системата на удостояване със звания на политическа и обществена основа, при разглеждане и при необходимост коригиране на нецелесъобразни персонални удостоявания.

5.3.За премахване системата на номенклатурните кадри, независимо по какви признаци.

5.4.За по-активно участие на ОбНС в решаване на въпросите на здравеопазването и екологията на територията на общината, в строителството на база за пълноценен културен живот и жизнена среда.

 

По тези същностни цели Клуб “Гласност и демокрация” приема отворена програма за дейност, периодично усъвършенствувана в зависимост от решаването и развитието на обществените процеси и конкретизирани мерки, за изпълнение на своите програмни цели.


 

[1] В горното поле на документа на ръка е уточнено: Кюстендил.

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home