РАЗРЕШАВАМ

Прокурор .............

гр. ...5.V. ....1989 г.

 

ПРОТОКОЛ

за претърсване, обиск и изземване

 

 Днес, 05.05. 1989 г. В гр. София подписаният ..Павел Стоев

следовател при Главно следствено управление МВР София, на основание чл. Чл. 134-138, 223 от НПК в присъствието на поемните лица:

1. ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ  ул.ХХХХХХХХХХХ № ХХ, вх.Х, бл.Х

2. ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ  ул. ХХХХХХХХХ № ХХ, ет. Х

Обявих решението за извършване на претърсване, обиск и изземване и поканих лицето: ДЕЯН КЮРАНОВ – гр. София, ул. ХХХХХХХХ № ХХ

да предаде намиращите се у тях предмети и книжа, които могат да имат значение за дело № ... / .... 19 .. г., след което извърших претърсване в жилището на Деян Кюранов и обиск на лицето Деян Кюранов

При претърсването намерих, описах и иззех: 

1.     Наръчник на гражданина – машинописен текст 9 листа.

2. До десетата сесия на Народното събрание /9.5.1989 год./ ксероксно копие на машинен текст, започващо с обръщението: “Уважаеми председателю на Народното събрание ...” – 5 листа.

3.     Протокол на сдружението “Екогласност” машинописен текст 1 лист.

4.     Програмна декларация на клуба за подкрепа на ... машинописен текст – три листа.

5.  “До деветата сесия на Народното събрание” машинописен текст – три листа.

6.    Един лист машинописен текст, започващ с думите: “Ако човечността” и завършващ с думите: “За екологична защита на населението ...”

7.   Молба от Димитрина Петрова за приемане като член в Клуба за ... -  един ръкописен лист.

8. Програмна декларация на дижението Екогласност – ксероксно копие 5 листа.

9.     Програмна декларация на движението Екогласност /съкратен вариант/ един лист ксероксно копие.

10. Запитване относно произхода и разполагането на токсични и радиоактивни ... един лист ксерокопие.

11.     Ксерокопие, печатен текст, започващ с думите: “Не днес, утре!” и завършващ с думите: “Чувствам се престъпник”.

12.     Устав на сдружение с нестопанска цел Екогласност пет листа.

13.      Открито писмо до Районния съд Ст. Загора ... 1 лист машинописен текст с поправки, написани с химикалка.

14.    Протестна преписка два листа ксерокопие, започваща с: колектива при ОДЗ № 12, и завършва с № 45 Маргарита Стефанова Кюмюджиева – два листа.

15.   Един лист с машинописен текст на английски език, касаещ сдружението Екогласност.

16.    Три листа машинописен текст, започващи с думите “Бюрокрацията 3 април 89” и завършваща с думите: в сравнение със състоянието сега.

 

Забележка: Описаните и иззети документи се намираха в стаята, заемана от др. Кюранов, като той доброволно ги представи на следователя, със следното обяснение: Отказвам да дам обяснения за произхода. 

Възражения, бележки и искания на присъстващите лица: не

 

Обяснения за немерените и иззети предмети, книжа и др. /посочва се кой и какви обяснения дава/: Отказвам

ПОЕМНИ ЛИЦА:  1. /подпис/

2. /подпис/

 

СЛЕДОВАТЕЛ: /подпис/

 

ПРИСЪСТВАЛ: /подпис/

 


 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.