РАЗРЕШАВАМ

Прокурор:    .    .    .

Гр. .... 5.V.1988 г.

 

ПРОТОКОЛ

за претърсване, обиск  и  изземване

 

 Днес,05.05.1989 г. в гр. София, подписаният  Валентин Д. Василев следовател при  ГСУ-МВР, на основание чл. чл. 134-138, 223 от НПК в присъствието на поемните лица:

1. ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ – ул. “ХХХХХХХ” Х

2. ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ -  ул. “ХХХХХХХХ” Х

и лицата:

Мария Иванова Желева – съпруга на Желю Желев

Обявих  решението за  извършване  на претърсване, обиск и изземване и поканих лицето Желю Желев - гр. София, ул."Чавдар войвода" 7  да предаде намиращите се у тях предмети и книжа, които могат да имат значение за дело №...../.....  19... г. след което  извърших  претърсване в

домът на Желю Желев, намиращ се на ул."Ч.Войвода"7, гр. София

При  претърсването  намерих,  описах  и иззех:

 

1.   Декларация за основните принципи на гласността и преустройството в НРБ, състояща се от пет листа, започваща с “До десетата сесия на Народното събрание, свикано в София на 9 май 1989 г.” и завършващо с думите ”подписването може да става и с особено мнение по една или друга точка от текста”. – 34 броя и една непълна, + 2 бр.

2. Информация до членовете на клуба на гласността и преустройството в България, състояща се от 4 листа  1 бр.

3. Проект - писмо до ЦК на БКП – запитване 1 бр. от 17 листа.

4. Заявление от Петър Манолов 1 бр.  2 листа.

5. Декларация на рък. на клуба  27 броя 1 лист.

6. Писмо от ИВАН МАРЕВ до секретаря на ЦК 1 бр. 8 листа.

7. Въпросник за члена на дискусионния клуб 8 броя по 9 листа.

8. Програмна декларация на клуба  3 бр. по 4 листа.

9. Жалба от ръководството на клуба до др. С. Тодоров  1 бр. 4 листа.

10. Писмо информация   1 бр. 4 листа.

11. Писмо до Л.Левчев за архива на П. Манолов 1 бр. 1 лист 

12. Открито писмо до Народното събрание 1 бр. 1 лист

13. Писмо относно посещението на Ф. Митеран 1 бр. от  6 листа.

14. Стихотворение от Иван Коларов, посветено на П. Манолов 2 бр. 1 лист.

15. Писмо до К.Кюлюмов от Б. Димитрова 2 броя по 1 лист.

16. Писмо - до Й. Йотов от В. Стоянов  2 бр. от 3 листа.

17. Открито писмо до министъра на културата 1 бр. З листа.

18. Молба декларация З бр. по 1 лист.

19. Списъци с имена на хора ръкописни 4 листа.

20. Изказване във връзка с дейността на клуба 1 бр. 10 листа.

21. Изказване на Еми Барух 1 бр. 4 листа.

22. Писмо до Политбюро и клуба 2 бр. по 4 листа.

23. Към по-висока политическа култура 4 бр. по 15 листа.

24. Размишления с преписки 1 бр. 8 листа.

25. Изказване на Б. Спасов 6 бр. по 1 лист.

26. Списък - управителен съвет 1 бр. 1 лист.

27. Декларация на независимия профсъюз “Подкрепа” и устав 1 бр. 3 листа.

28. Програмна декларация 2 бр. по 2 листа

29. Писмо от 3 листа до членовете на клуба 1 бр.

30. Ръкописен текст – “репресии срещу членовете на клуба” 2 бр.З листа.

31. Поверителен бюлетин на БТА 1 бр. 8 листа.

32. Статия от Хр. Смоленов – ксероксно копие 1 бр. – 2 листа.

33. Изложение от Н. Василев до Политбюро 1 бр. 20 листа.

34. Време за въпроси от Е. Иванова 1 бр. 5 листа.

35. Теми за перестройката 1 бр.7 листа.

36. Открито писмо до Ген.секретар 1 бр. 12 листа.

37. Ръкопис – Бай Ганьо предвожда делегация в Москва 1 бр. 5 листа.

38. Перестройката – велико време на интелигенцията от Ж. Желев 2 бр. 7 листа.

39. Писмо до Политбюро от Соломон Паси 1 бр. 6 листа.

40. Посредствеността като полит. програма в нашето общество 4 бр. 5 листа.

41. Покана до Желю Желев за сбирка 1 бр. 1 лист.

42. Цената от В. Дърева 1 бр. 4 листа.

43. Ръкописна декларация за осн. принципи на преустройството 1 бр. 3 л.

44. Хронология на събитията 1 бр. 7 рък. листа.

45. Социалистическа кабалистика от Н. Василев 1 бр. – листа.

46. Запитване от ръководството на клуба до Ген. Сек. 1 бр. 13 листа.

47. Списък на членовете на клуба 1 бр. 11 листа.

48. Отворено писмо до президиума на БАН п. Ст. Васев 11 бр.

49. Молба до Ст. Нинов 2 бр. по 2 листа.

50. Устав на Об. Комитет на ек. защита 4 бр. по 3 листа.

51. Предложение за об. контрол и иниц. съвет 1 бр. 4 листа.

52. Как обществеността създава комитети 1 бр. 5 листа.

53. Открито писмо до Т. Николов 1 бр. 10 листа.

54. Фашизмът – Ж. Желев 335 листа. Издателство Народна младеж. 1982 г.

55. Усмивка за достойните 1 бр. 6 листа от И. Коларов.

56. Декларация до Екогласност 1 бр. 3 листа.

57. Писмо до Б. Димитрова от К. Кюлюмов 1 бр. 3 листа.

58. Запитване до предстоящия пленум на ЦК 1 бр. 1 лист.

59. Бележки от Д. Коруджиев 1 бр. 5 листа.

60. Писмо от Б. Димитрова отн. П. Манолов 1 бр. 5 листа.

61. Писмо до Политбюро от Ал. Шелудко 1 бр. 1 лист.

62. Изказване на П. Симеонов 1 бр. 2 листа.

63. Твоите права 1 бр. 5 листа.

64. Писмо до Ж. Желев от Хр. Кьосев 1 бр. 6 листа.

65. Писмо от П. Дамянова до Б на ОКБКП Средец 1 бр. 2 листа.

66. Обяснителна бележка 2 бр.2 листа.

67. Писмо до Еко форум за мир от Р. Ралин  3 бр. по 2 листа.

68. Изявление от Б. Димитрова 2 бр. по 2 листа.

69. Писмо от А. Кулев до клуба 3 бр. по 1 лист.

70. До председателя на съюза на писателите 2 писма по 1 лист.

71. Писмо от Хр. Радевски до КРК Средец 1 бр. 2 листа

72. Писмо до ЦК на БКП 2 бр. по 1 лист.

73. Писмо до Политбюро от П. Панойтов 1 бр. 1 лист.

74. Апел до Д. Съвет 1 бр. 2 листа

75. Писмо до Ж. Желев от Ат. Лозанов 1 бр.1 лист.

76. Рькопсни страници. Бележки за преустройството 16 листа.

77. Писмо до гл. редактор на в. “Р. Дело” 1 бр. 3 листа.

78. Четири броя касети за касетофон със запис -  4 бр.

79. Песен за Ж. Войвода от 3 листа 1 бр.

80. Юри Палазов – 5 лв., Л. Каменова 5 лв., Р. Тошева 5 лв. – бележка 1 бр.

81. Оскар Кристанов 5 лв. – бележка 1 бр.

82. Възвание 1 бр. 3 листа.

83. Писмо от Д. Леджидим  1 бр. 1  лист.

84. Червена на цвят тетрадка със записки 1 бр.

85. La-tentation totaitaire – прочетна книга 1 бр.

86. Мемурандум на клуба 12 листа.

87. За гласността на Горбачов – 1 бр. 2 л.

88. 70 броя малки листа – Латвия – 1 бр.

Възражения, бележки и искания на присъствуващите лица:   не

Обяснения за намерените и иззети предмети, книжа и др. (посочва се кой и какви обяснения дава).

материалите и документите са намерени в дома ни

 

Копие от настоящия протокол да се предаде на лицето

Претърсването започна в  16.30 ч. и завърши в 20.30ч.

 

ПОЕМНИ ЛИЦА:    1. .............

            /подпис/

2. ...................

      /подпис/

 

СЛЕДОВАТЕЛ ........

ОРГАН НА ДОЗНАНИЕ

ПРИСЪСТВУВАЛ ...... 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home