Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България;

Клуб за  гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ

№ 1 / 26.12.1989 г.

  

Днес, 26.12.1989 г., от 18 часа в аулата на ВМЕИ-Габрово се състоя учредително събрание на Демократичен клуб за гласност и социална справедливост “Алтернатива” – Габрово. На събранието присъствуваха 73 члена на клуба от общо 139 члена към 25.12.1989г. Присъствуваха и много гости, много от които изявиха желание да станат членове на клуба.

Събранието бе открито от члена на координационната комискя Илия Тотев, който предложи за председател на събранието Иван Вълчев и за протоколчик Веселин Вълчев. Предложението бе прието единодушно.

Председателствуващият Иван Ненчев предложи да бъдат избрани комисии по проекторешенията, по предложенията и по избора. /Съставът на комисиите е приложен към протокола и представлява неразделна част от него/.  Съставите на комисиите бяха избрани единодушно.

Участвуващите в учредителното събрание приеха следния

ДНЕВЕН РЕД:

Изложение за дейността на клуба в организационния период.

Докладва: Георги Ганев

2. Проектоплан за дейността на клуба в близките 6 месеца.

Докладва: Ценко Данаилов

3. Нравствено-етични норми на поведение на членовете на клуба.

Докладва: Христо Мянков

4. Основни направления на дейността на клуба.

Докладва: Христо Цанков

5. Дискусия.

Водещ: н.с.инж. Цоньо Ботев

6. Избор на ръководни органи на клуба.

По т.1 от дневния ред бе дадена думата на Георги Ганев, председател на временното ръководство на клуба. /Изложението е приложено към протокола и представлява неразделна част от него/.

По т.2 от дневния ред думата бе дадена на Денко Данаилов, който изложи проектопрограма от 11 точки за дейността на клуба в първите шест месеца на 1990 г. /Програмата е приложена към протокола и представлява неразделна част от него/.

По т.3 от дневния ред думата бе дадена на Христо Мянков, който разгледа от философски позиции нравствено-етическите норми на поведение на членовете на клуба в борбата за демократизация на нашето общество.

По т.4 от дневния ред думата бе дадена на Христо Цанков, който говори за основните направления на дейността на клуба, основани на програмната декларация.

По т.5 бе проведена дискусия, водена от н.с.инж. Цоньо Ботев. По време на дискусията, която продължи 90 минути, бяха направени следните предложения и съображения;

ДИМИТЪР БАЛТОВ: Клуб “Алтернатива” да се счита продължител на дискусионния Клуб "Диалог" и незабавно да се присъедини към Съюза на демократичните сили. Да се провеждат дискусии периодично. Да се канят лектори.

ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ: Групите да се ръководят от хора с висока компетентност.

ИЛИЯ ИЛИЕВ: Да се привлекат повече членове от работническите среди. Да вземем активно участне в обсъждането на проектозаконите. Да се промени Законът за пенсиите.

ХРИСТО ИВАНОВ: Да се обясни механизмът на разпределение на премиите. Армията и МВР да бъдат деполитизирани и да участвуват активно в процеса на демократизация.

ЦЕНКО ДАНАИЛОВ: да се публикува числеността на служителите в МВР-Габрово и съдбата на кадрите от VI управление.

Инж. ИВАН ВЪЛЧЕВ: Да се даде пълен отчет от ОбНС за изразходването на средствата от самооблагането. Да се провери слухът, че Трифон Пашов е прехвърлил 8,5 млн. лева. Да се обсъди от обществеността съдбата на сградите, заети от МВР

ЙОЛО ДОНЧЕВ: Новата сграда на МВР да се вземе за Стоматологична поликлиника.

ИЛЧО ДОНЧЕВ: БКП има ли въоръжени бойни групи? Да се организират акции в подкрепа на демократичните сили и техните декларации. Трагедията в Румъния подсказва, че трябва по-бързо да се ликвидира тоталитарната система у нас.

РОСЕН БАЧКОВ: До края на годината в Габрово ще бъде образуван клон на КТ "Подкрепа".

ТОДОРОВ: ОбК на БКП да изнесе данни за имуществото си и да се прекрати издръжката на апарата от държавата.

ЦВЕТАН КАРНАКОВ: Да се обсъдят мерки за развитие на физкултурата и спорта. Заболеваемостта сред подрастващите е много висока.

КАЛИН ИЛИЕВ: След XIV конгрес на БКП Общинският комитет на БКП в Габрово да даде информация за бюджета си и броя на служителите. Да се разформироват партийните комитети по месторабота. Да се деполитизират културните институти.

ЛЮБОМИР МИНЧЕВ: Да са вземат мерки за охрана на всички документи в съда и прокуратурата. Да се отправи запитване до ОбК на БКП разпореждано ли е да се спират следствени материали на МВР.

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: Да се уточни с ОбНС места за поставяне на пропагандни материали, клубно помещение и място за събиране в града. Как ще се събират средства за клуба?

НИКОЛАЙ РЪЖДАШКИ: Да се организира среща с ОбНС по проблемите на архитектурата и благоустройството. Да се реши въпросът със символите на клуба - значка, бланки и т.н. Клубът да вземе отношение по редакционната колегия на в. "Балканско знаме" и да се отдели място за публикации на клуба във всеки брой. Да се създаде банка "Алтернатива" за набиране на средства. Под формата на базар-изложба да съберем средства.

ДИМИТЪР ЯНКОВ: В програмата да се включи точка за обединяване на всички демократични сили в града. Да се даде отпор на реакцията. Да се борим за консолидацията на работниците и интелигенцията. В. "Балканско знаме" продължава да пише за насилие ст страна на демократичните сили. Трябва да се протестира срещу това.

ХРИСТО МЯНКОВ: Направи разяснение какво е демокрация според съвременните разбирания на философската теория.

К.т.н.инж. НИКОЛАЙ ДАЧЕВ: Да отправим призив за консолидация на всички демократични сили в града. Искаме да се проведе плебисцит в Габрово за оказване вот на доверие на общинското ръководство.

По време аа дискусията водещият отговори ка някои от въпросите. Председателят на комисията по проекторешенията предложи поради многото конструктивни предложения окончателната редакция на Резолюцията да бъде редактирана и разпространена сред членовете до 15.01.1990 г. Предложението бе прието.

По т. 6 от дневния ред думата бе дадена на председателя на комисията по избора, който разясни начинът на провеждане на избора, съгласно Устава на клуба, органите на ръководство, които следва да има клубът и възможностите за обновяване на клубното ръководство в бъдеще. От името на учредителите бе предложено да бъде избрано ръководство на клуба в състав:

Георги Ганев - председател

Н.с.инж. Цоньо Ботев - зам. председател

Денко Данаилов - секретар

Калин Илиев - говорител

Христо Мянков - член

Официално други кандидатури не бяха предложени.

След провеждане на тайно гласуване, председателят на комисията по избора прочете доклад на комисията, който е приложен към протокола и представлява неразделна част от него.

Бяха направени следните предложения:

- При нарастване на членската маса ръководството на клуба да се попълни с още двама члена;

- Ръководството на клуба да възложи  конкретни задачи на всички членове.

Поради изчерпване на дневния ред учредителното сьбрание на ДК "Алтернатива" бе закрито.

 

 

 

Протоколирал:  ................

                          /В. Вълчев/

 

 

 

*            *             *

 

 

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

 

“АЛТЕРНАТИВА”

  

Ние, учредителите на демократичния Клуб за гласност и социална справедливост – наследници на демократични възрожденски традиции, като се позоваваме на Конституцията на НРБ, на законните интереси, права и надежди на гражданите, приемайки принципите и нормите на цивилизовано поведение, приети от ООН, Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., Хелзинксите споразумения от 1975 г. и Виенския документ от 1989 г. за правата на човека, считаме, че чрез съзнателна, честна, законосъобразна дейност можем да допринесем за демократизацията на Българското общество, за свобода на съвестта и човешкия дух за социална справедливост и всестранен материален и духовен прогрес в обществото.

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ТОВА УЧРЕДИХМЕ ДЕМОКРАТИЧЕН КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, НАРЕЧЕН “АЛТЕРНАТИВА” И НЕГОВИЯ ВРЕМЕНЕН УСТАВ.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Демократичният клуб за гласност и социална справедливост, наречен за краткост “Алтернатива”, е независимо, непартийно и доброволно сдружение на свободно мислещи граждани.

Чл. 2 Клубът е сдружение с идеална цел и не упражнява стопанска дейност.

Чл. 3 /1/ Седалище на централното ръководство на Клуба е град Габрово и той осъществява дейността си предимно на територията на Габровската община, като може да упражнява дейност и на територията на цялата страна, съобразно предмета си на дейност и на организационната си структура.

/2/ Клубът може да извършва съвместна дейност с други обществени организации.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Клубът си поставя за цел:

1/ Чрез легални средства и по законен път, чрез дискусии, диалози, събрания, предложения, изложения и петиции да се включи активно в демократичния процес на преустройството и обновлението.

2/ Да следи за приложението на международните споразумения по правата на човека и в частност за Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански права, Хелзинкските споразумения, Виенския договор и др. частно правни международни договори.

3/ Да се бори за многопартийна система, социален плурализъм и свободни демократични избори.

4/ Активно да се бори за свобода на съвестта, словото, печата, събранията, митингите и манифестациите.

5/ Да се зачита конституционното право на вероизповеданията, да се създаде равноправие между атеистичната и религиозната пропаганда.

6/ Да се бори за демонтиране на командно-административната система и на номенклатурата като форма на управление до пълното й изчезване от обществения живот.

7/ Да се раздели партията от държавата и да се разделят трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна.

8/ Изграждане на реално върховенство на закона, стабилно и непротиворечиво законодателство.

9/ Да бъде създадено стройно, всеобхватно и непротиворечиво законодателство.

10/ Конституционно уреждане равноправието на всички форми на собственост, изграждане на пазарна икономика на основата на свободна стопанска инициатива.

11/ Реализиране и гарантиране на жизнения минимум на социално слабите, пенсионерите, инвалидите и безработните.

12/ Клубът да оказва морална и материална помощ на членовете си, ако са преследвани заради дейността си в него или в други независими демократични организации.

  

 

ГАБРОВО

 

 

 

*            *             *

 

 

УСТАВ

НА ДЕМОКРАТИЧЕН КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

А Л Т Е Р Н А Т И В А

  

I.              ЧЛЕНСТВО В КЛУБА

 

Чл. 1.  /1/ В демократичния клуб за гласност и социална справедливост “Алтеранатива” могат да членуват всички граждани, убедени демократи без разлика на пол, раса, националност, вероизповедание, образование, професия, социално и материално положение, които приемат целите и устава на Клуба и са готови да служат честно, безкористно и всеотдайно за реализиране на балгородните му цели.

/2/ Не могат да бъдат членове на Клуба лица, които грубо нарушават нормите на благоприличие, рецидивисти, алкохолици, нарокомани или злоупотребяващи с името и доверието на клуба.

Чл. 2. /1/ Всяко лице, с изключение на учредителите, подава декларация към ръководството, с която се счита, че лицето приема и ще спазва разпоредбите на устава.

/2/ Кандидатът се счита за приет в клуба и при подаване на заявлението на упълномощено за това лице.

Чл.3 /1/ За грубо или систематично нарушаване на разпоредбите по настоящия устав, за обстоятелства по чл. 1, ал. 2 могат да бъдат налагани наказания: мъмрене, предупреждение за изключване, изключване. Наказанието мъмрене и предупреждение се налагат с мотивирано решение на ръководството, а изключването – от Общо събрание с мнозинство 2/3.

/2/ Когато член от клуба е съден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер и това уронва авторитета на клуба или не е спазил решение на ОС, може да бъде освободен от членство с решение на ръководството.

/3/ Всеки член на клуба може да го напусне с писмено заявление, при което освобождаването от членство се оформя с решение на ръководството.

/4/ Дейността на клуба е явна и открита. Всякакви елементи на секретност, подмолност и подривност ще се считат за политически провокации на враговете на преустройството.

Чл. 4. Членовете на клуба не могат да проповядват под каквато и да е форма насилие, извършване на престъпление, национална, религиозна или расова омраза, дискриминация, милитаризъм, тоталитарна идеология и политика.

Чл. 5. Членовете на Клуба имат право да избират и да бъдат избирани във всички негови органи, да искат и да получават пълна информация за дейността му и да го представляват в границите на предоставените им пълномощия.

Чл. 6. Измененията и допълненията към настоящия устав се извършват с решение на делегатско събрание, взето с мнозинство 2/3 от делегатите.

Чл. 7. Неуредените организационни и имуществени въпроси в този устав се извършват с решение на ръководството.

Чл. 8. Клубът се ликвидира на делегатско събрание с решение, взето с мнозинство 2/3 от гласовете.

 

II.         УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Чл. 9. /1/ Структура на организацията на клуба се гради върху принципите на демократизма, обновлението, уважението на мненията и интересите на членовете му и зачитане волята на мнозинството при вземане на решение.

/2/ В цялата си дейност, устройство и организация клубът се ръководи от спазване на законността и уставните положения.

Чл. 10. /1/ Членовете на клуба са обединени в звена по сфери на дейност или териториален принцип, които са първични организационни единици в структурата му. Звената се ръководят от организатори по места.

/2/ Дейността на звената се ръководи от Учредително ръководство /УР/, чиито членове влизат в ръководството на клуба по право.

Чл. 11. /1/ Висш ръководен орган на клуба е Общото събрание /ОС/, което се състои от всички членове на клуба.

/2/ При по-голям брой членове висш ръководен орган на клуба е събранието на клуба, което се състои от представители на всяко звено, избрани конкретно за всяко събрание на пълномощниците. Нормите за представянето се определят от ръководството на клуба.

/3/ ОС /събранието на пълномощниците/ определя основните насоки в дейността на клуба, представени в настоящия устав.

/4/ ОС се свиква на редовни заседания поне три пъти годишно от председателя му. Извънредни заседания могат да се свикат всеки момент по искане на председателя на ОС или най-малко 1/10 от членовете му.

/5/ ОС може да взема решения само когато на заседанието му присъстват 50% от членовете /пълномощниците/. Решенията не могат да противоречат на законите и на устава.

/6/ Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство /повече от половината присъстващи/.

/7/ ОС може да отмени всяко решение на ръководството и предишно свое решение.

/8/ Решенията на ОС са задължителни за всички органи и членове на клуба.

Чл. 12. /1/ ОС /събранието на пълномощниците/ избира клубно ръководство: клубен съвет, координационна комисия и ревизионна комисия, като негов ръководен орган, решаващ всички въпроси на клуба.

/2/ Мандатът на ръководството е двегодишен. Изборът на всеки негов член е таен и поотделно.

/3/ В състава на координационната комисия влизат по право представители на всяко звено.

/4/ Избор на членове на ръководството може да стане на всяко заседание на ОС, но не по-малко от времето от ¼ за двегодишния мандат. Избор на ново ръководство поради изтичане на редовния му мандат може да стане само на извънредно заседание на ОС /събранието на пълномощниците/, свикано за тази цел.

/5/ Членовете на ръководството избират помежду си председател, зам.-председател и секретар на клубния съвет, касиер, говорител, организатори и др., освен ако те не са разпределени от ОС.

/6/ Ръководството изпълнява решенията на ОС и отчита дейността си пред него.

/7/ Решенията на ръководството се вземат с мнозинство /повече от половината от членовете/.

Чл. 13. /1/ Председателят на клуба:

а/ организира дейността му;

б/ подписва документите му;

в/ изразява волята на клуба и го представя пред физически и юридически лица;

г/ свиква и ръководи заседанията на ръководството;

д/ отчита дейността си пред ръководството и дейността на ръководството пред ОС.

/2/ В своята дейност председателят се подпомага от заместник-председатели, секретари или други членове на ръководството, а в негово отсъствие те изпълняват тези функции или част от тях.

/3/ Секретарят води протоколната книга, пише и подписва протоколите от заседанията и решенията на ръководството и ОС, съхранява архива.

/4/ Говорителят осъществява връзката между официалните позиции на Клуба и средствата за масова информация.

Чл. 14. /1/ Финансово-касовата дейност на клуба се извършва от касиера, който изпълнява функциите си при спазване на финансовото законодателство и носи пълна имуществена и наказателна отговорност за действията си.

/2/ Всички документи от имущестен характер се подписват от председателя и секретаря.

/3/ Редът и начинът на внасяне, изразходване и отчитане на финансовите средства се определят с наредба, издадена от ръководството.

/4/ Клубът набира средствата си чрез задължителни вноски от членовете си и доброволни вноски /дарения/.

Чл. 15. /1/ За съблюдаване на законността и разпоредбите на настоящия устав и контрол върху дейността му ОС избира контролно-ревизионна комисия в състав от 3 до 7 души. Мандатът на комисията е 4-годишен.

/2/ Контролно-ревизионната комисия извършва проверка на решенията и протоколите на всички органи на клуба и ревизия на финансовата отчетност един път на шест месеца и уведомява ръководството и ОС за резултатите от тях.

Чл. 16. За подпомагане дейността на клуба с оглед компетентното му функциониране, ОС или ръководството могат да образуват временни или постоянни комисии или работни групи по различните проблеми, предмет на дейността на клуба.

 

ГАБРОВО

27.ХІ.1989 год.


Забележка: Документите, с които разполагам, са датирани по този начин - учредителното събрание е проведено на 26 декември, а уставът и програмата са от 27 ноември. Възможно е да е грешка. (Петко Симеонов)

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home