П Р О Т О К О Л

за претърсване, обиск и изземване

  

Днес, 05.05.1989 г. в гр. София подписаният Т. БОГДАНОВ

следовател при ГСУ - МВР гр.София, на основание чл.чл. 134-138, 223 от НПК в присъствието на поемните лица: 

1. ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ – София, ул. “ХХХХХХХХХ” № ХХ

2. ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ – София, ул. “ХХХХХХХХХХ” № ХХ

и лицата: ЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА – майка на ЕВГЕНИЯ ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

Обявих решението за извършване на претърсване, обиск и изземване и поканих лицето: ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ и ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА – гр. София, ул. “ХХХХХХХХХХХХ” № ХХ да предаде намиращите се у тях предмети и книжа, които могат да имат значение за дело № ........./ ........19....г., след което извърших претърсване в дома на ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ  и ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА – гр. София, ул. “ХХХХХХХХХХХХ” № ХХ (жилище, работно място, отделни помещения и др.)

При претърсването намерих, описах и иззех:

 (описват се намерените и иззети предмети и книжа по вид, количество, размери, белези, къде са намерени и др.)

1/ 15 страници – ксерографско копие с изписан машинописен текст, започващ с “/Каменев и Зиновиев/ и завършващ с “... ние няма да  изглеждаме пред целия свят по-опасни. Напротив”   

2/ 12 страници обикновен формат с ксерографско копие от машинописен текст, започващи с “Открито писмо до Й. В. Сталин от Фьодор Фьодорович Илин-Разколников” и завършващ с “Писмото е обнародвано във в. “Новая Россия” № 71, 01. октомври 1939 гд. - Франция”.  

3/ 5 страници машинописен текст нормален формат, с добавки текст на ръка с химикал, започващ с “Членове за Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България” и завършващ с “Иван Колев, скулптор, жк.ХХХХХХ, бл. ХХ, вх. Х, тел. ХХХХХХ.

4/ 5 страници машинописен текст, с добавен в края ръкописен текст, изписан с химикал, започващ с “До Десетата сесия на Народното събрание, свикано на 9 май 1989 година и завършващи с “4. Георги Николов /Сиромахов/ - журналист във в-к “Черноморски фар – Бургас”.  

 5/ Два броя листи, изписани с еднакъв машинописен текст, започващ с “Декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България” и завършващ с “Управителен съвет на клуба”.  

6/ Молби и декларации за приемане в клуба за подкрепа на гласността и преустройството, изписани ръкописно от следните лица: Георги Николов Николов, Иван Колев /скулптор/, Йордан Анастасов, Веселина П. Цанкова, Юриана Георгиева Димитрова, Константин Сергей Аджаров, Радка Михайлова Кулекова, Рада Александрова, Румен Петров Данов, Александър Тодоров Богданов, Елена Василева Попова, Юлия Богданова Папазова, Иван Иванов Цонев, Емил Захариев Захариев, Гатю Иванов Гатев, Малина Петрова, Асен Наков Владимиров, Васил Димитров Шопов, Любен Борисов Бенчев, Невена Спасова Тошева, Димитър Любомиров Деремиев, Мустафа Илиев Пашов, Орлин Филев Георгиев, Петрана Ник. Василева-Олянова, Росица Борисова Ташева, Наташа Анчева, Виолета Иванова Мишева.

7/ 4 листа машинописен текст, закопчан с кламер, започващи с “Драги Костадин Кюлюмов,“ и завършващи с “Недостойно ест да се ловим на ръждиви въдици и да си правим интриги и инсинуации 8 IV 1989 год. София-подпис”.

8/ Два броя листи с написан машинописен текст, с еднакво съдържание, започващи с “ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ЗА ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ ОСТАНАЛИТЕ НЕФОРМАЛНИ СДРУЖЕНИЯ В СТРАНАТА” и завършващ с “ ---- БТА, БТ, БР и останалите средства за масова информация”.

9/ Лист с машинописен текст, започващ с “Управителен съвет” и завършващ с “Борис Спасов – 74 12 46”.

10/ Лист с машинописен текст, започващ с “ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ” и завършващ с “14.XI.1988   От ръководството”.

11/ Лист с машинописен текст, започващ с “До ЦК на БКП” и завършващ с “14.XI.1988”.

12/ Пощенски плик с ръкописно изписан получател “Георги Величков Жени Иванова”, в който с поставено листче с машинописен текст, започващ с “ЧНГ” и завършващ с “От Ръководството на Клуба”.

13/ Папка с твърди корици, кафява на цвят, в която има изписани с машинописен и ръкописен текст 53 страници, различен формат.

14/ Два броя “Програмни декларации на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България за отношението му към останалите неформални сдружения в страната”, всяко от тях състоящо се от по една страница.

15/ 18 екземпляра от машинописно изписано обръщение “До членовете на клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България” от 10.12.1988 г., всяко едно състоящо се от по 4 страници.

16/ 53 листа с изписан от двете страни машинописен текст.

17/ Илюстрована пощенска картичка с изглед от Делхи и пощенски клейма, изписана на обратната страна с ръкописен текст, започващ с “15.4.1989 Индия  Мили Евгения и Гошо” и завършваща с “Целувки – Румяна”, получател Евгения Иванова и Георги Величков.

18/ Три броя тъжби до Главния прокурор на НРБ – 2 броя Евгения Иванова и един от ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, всяка една от по един машинопечатан лист.

19/ Тъжба от Евгения Величкова до Главния прокурор на НРБ, с копия до председателя на комитета за защита на общ. интереси и правата на гражданите и до председателя на Общ. комитет за защита на човешките права, изписани ръкописно, състояща се от 4 страници и копие от индиго от същата тъжба.

20/ Писмо До редакцията на в. “Поглед” и до РУМЯНА УЗУНОВА, РАДИО “СВОБОДНА ЕВРОПА”, Мюнхен от Евгения Иванова и Георги Величков с дата 8. II. 1989 г.

21/ Писмо до Комисията за защита на общ. интереси и правата на гражданите.

Възражения, бележки и искания на присъстващите лица: НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ

Обяснения за намерените и иззети предмети, книжа и др.:

"Документите, които  бяха намерени в дома ни не са мои, те са във връзка с работата на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България, като не мога да кажа дали са на дъщеря ми ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА и зет ми ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ, но са ползвани от тях, а не от мен."

Копие от настоящия протокол да се даде на лицето ЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

Претърсването започна в 15.50 мин. и завърши в 17 ч.40 мин.

 

ПОЕМНИ ЛИЦА: 1... 2...

СЛЕДОВАТЕЛ:

ОРГАН ЗА ДОЗНАНИЕ:

ПРИСЪСТВАЛ:

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home