Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

село БОЙКА

ПРОТОКОЛ № 1

 

 

Днес, 6.03.1991 год. група привърженици на демокрацията се събрахме в една от стаите на училище и единодушно решихме да се включим към ФКГД, като основем в нашето село секция към клуба гр. Бяла. В своята дейност ние строго ще се придържаме и изпълняваме законите на Република България, като спазваме конституцията. Приет бе следният дневен ред:

1. Учредяване на клуба

2. Избор на ръководство.

Целите и задачите на клуба разясни главният координатор за общината към ФКГД гр. Бяла Иван Досев Иванов.

Нашите основни задачи в настоящият момент ще бъдат: Борба срещу всичко отживяло и старо, което спъва нашето развитие към демокрация. Ще следим и ще участвуваме във правилното разпределение на продукти, лекарства, земя за лично ползване и др. което е основна цел на клуба.

В предстоящите избори ще съдействуваме да се издигнат кандидатурите на уважавани, еродирани и с ново мислене личности. Всичко това бе подчертано в изказванията на Петър, Йордан, Милка. Мариян предложи първо клуба да укрепне организационно да увеличи своя числен състав, който в момента наброява 19 члена.

Стефан предложи да се разговаря отделно с всеки жител на селото, като се разясняват целите и задачите на клуба за Демокрация.

По втора точка от дневния ред – избор на ръководство бе прието от събранието гласуването да бъде явно.

По така предложената процедура за председател на клуба бе избрана Милка Гешева Христова за секретар Йордан Енчев и касиер Цветанка Баева

След попълване на бюрото и избор на ревизионна комисия председателстващият отчете, че дневният ред е изчерпан и събранието бе закрито. Следващото събрание бе насрочено на 20.03.

 

6.03.1991 год.                    Протоколчик:  (подпис)

с. Бойка                                   /М. Христова/

   

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home