Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

 

БАЛЧИК

 

ПРОТОКОЛ

№ 1

 

Днес, 12.III.1990 г., се проведе учредително събрание на Клуб за гласност и демокрация – наследник на Инициативен клуб Демокрация в град Балчик. Присъстваха членове на клуба, съмишленици и гости от Шабла – около 100 души. Събранието бе ръководено от К. Младенов при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Политически обзор – Г. Анещев

2. Информация за създаване на СДС – Г. Георгиев

3. Предложение за включване във Федерацията на клубовете за гласност и демокрация – Ив. Ангелов

4. Запознаване с устава и програмата на Федерацията  -

Донка Славова,

Петър Моралийски

5. Финансов отчет на инициативен клуб Демокрация – Я. Шалтев

6. Обсъждане на предложените материали и предложения за бъдещата дейност на клуба.

7. Избор на Координационен съвет.

8. Съобщения.

 

По първа точка Георги Анещев направи политически обзор на обстановката в страната и в община Балчик и констатирайки неефективната дейност на комисията по деформациите Анещев предложи: тази комисия да бъде разформирована и да бъде изградена нова такава комисия, която не само да констатира, а и да предложи виновниците за съдебна отговорност.

Да се проведе кръгла маса на Клуб за гласност и демокрация и ръководствата на селищната система със задача да се прекъсват навреме деформиращите фактори в общината. Анещев завърши с думите: “Нека не се борим за власт, а да се борим с труда си да помогнем на народа и страната си, на своя град за демократично развитие и нови отношения."

По втора точка Георги Георгиев запозна присъстващите с основните моменти в създаването на СДС и неговото развитие.

Иван Ангелов поясни кое наложи преименуването на инициативния клуб Демокрация в Балчик в Клуб за гласност и демокрация и включването му към Федерацията на тези клубове към СДС. – Предложението бе единодушно прието. След запознаване с устава и програмата на Федерацията и финансовия отчет на досегашния клуб последваха разисквания и предложения.

Георги Рашев, Шабла: Приветствам ви от името на СДС в община Шабла. На практика днес видях, че имаме съмишленици на 40 км от нас. Лично съм удовлетворен от това и искам да ви кажа как възникна този съюз в Шабла. В края на м. ноември се създаде Екогласност с около 120-130 члена и много повече съмишленици, и след това клуба. Не се съмнявам, че хората ще разчупят стереотипите и сами ще се самоопределят. Дейността ни е обща. Ние достигнахме до кръгла маса по-рано от вас. Там решаваме много проблеми, това е гаранция за демокрация на място, за реални и демократични избори. На нас също ни е трудно, но за разлика от вас ние вече имаме консенсус с другите сили и действаме заедно. Нашата цел е демокрация, както и вашата. В тази връзка искам да ви уверя, че ние ще бъдем винаги с вас и в трудните моменти на предизборната борба, и в нейната победа, но се обръщам и към вас – бъдете и вие с нас.

Александър Александров – Екогласност, Шабла: Пожелавам ползотворна работа на клуба. Бъдете смели, не се плашете и главно, нека вашата дейност да има повече последователи.

Анещев: Ние сега още пристъпваме, все още у хората съществува страх от самоопределение. Ние не насилваме никого, но ратуваме за една истинска демокрация.

Иван Малив: Предлагам да се изградят малки ядра на клуба в кметствата и кварталите в Балчик, които да извършват разяснителна и пропагандна дейност.

Донка Славова: Предлагам добре да се информират новите членове за досегашната и бъдеща дейност на клуба и неговата платформа.

По седма точка – комисията в състав: Георги Георгиев и Славчо Алексов, направи предложение за координационен съвет. Присъстващите след кратки дебати решиха той да се състои от 9 души, които да изградят работна група от 15 души.

Предложиха се 22 души, от които бяха избрани за членове на координационния съвет на Клуб за гласност и демокрация – Балчик: Петър Моралийски, Георги Анещев, Донка Славова, Станко Станков, Георги Георгиев, Константин Младенов, Славчо Алексов, Иван Ангелов, Михаил Йовчев. Събранието избра с пълно болшинство за председател на клуба ГЕОРГИ АНЕЩЕВ.

Събранието гласува вот на недоверие на комисията по деформациите и натовари координационния съвет да изготви и връчи на ръководството на града принципна декларация за промяна на състава и начина на работа на тази комисия.

Иван Ангелов: Съобщавам на всички, че вече разполагаме с помещение, което се намира на ул. “Г. Димитров” и имаме телефон - +35-16. Домакин на клуба е Жанет Родригес.

Георги Анещев - Председател на Координационния съвет на клуб за гласност и демокрация - Балчик: Благодаря, съмишленици. Това е жест към мен, но ако не сте съгласни с моето ръководство, може моментално да ме смените на основата на демокрацията. Разчитам на нови членове и съмишленици в Балчик, защото ни предстои не лека задача. Да не бъдем незрели, да видим реалната действителност, която не е лека. Може да грешим, някои може да се отдръпнат, но нека да расте броят на нашите съмишленици и да работим в полза на този град. Благодаря. Разчитам на всички мои приятели, на честните и истински хора от всички партии и сдружения.

Събранието реши:

- да се обяви доброволен трудов ден за уреждане на предоставеното помещение,

- да се обяви подписка за доброволен членски внос и дарения;

- обяви се решение за свикване на митинг в Балчик.

  

ПРОТОКОЛЧИК: .............................

 /Румяна Калчева/

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home