Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА, ПРОВЕДЕНА СРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФКД – 13 АПРИЛ 1991 г., СОФИЯ

 

На 13 април 1991 г. в залата на Отечествения съюз се проведе общо събрание на Федерацията на клубовете за демокрация. На участниците бе раздадена анкетна карта. От 107 анкетни карти бяха върнати 81, т.е. повече от 75%. Тази възвръщаемост ни дава основание да смятаме, че представителността на събраната иформация е в границите на желателната валидност.

Целта на изследването бе да регистрира някои социално-демографски характеристики на участниците в общото събрание, да даде представа за броя и състава на клубовете по места, за политическата ангажираност на участниците, както и за мнението им по един единствен въпрос: "Защо рейтингът на Федерацията на клубовете е нисък?”.

От попълнилите анкетната карта 61 лица - 63 са мъже, а 16 – жени /т.е. 25% жени и 75% мъже, вероятно и едните и другите стопроцентови - данни няма/. Средната възраст на участннцнте е 42 години. Разпределението е - 12 д. до 30 г., 31 д. до 40 г., 24 - до 50 г. и 6 до 70 г. Най-много са участниците между 30 и 50 години – 66% от общия брои.

Над 85% от попълнилите акетната карта са висшисти, като преобладават инженерите /13/, учителите и преподавателите във ВУЗ /13/, лекарите /7/, икономистите /2/ и физиците /4/.

В проценти броят на учителите и преподавателите е 16%, на лекарите - 11%, на икономистите - 7%, на физиците – 5%.

По данните, получени от анкетата, можем да регистрираме присъствието на участници от 34 селища от страната. Най-многобройна е групата от София - 14 д. плюс 4 от Е. Пелин /СФ/, следвана от Ловешката – 4 д. от гр. Ловеч, 3 д. от Койнаре /Лч/. От Димитровград има 4 участника, от Михайловград – 3, и от останалите селища /Ямбол, Благоевград, Пазарджик, Русе, Ботевград и Варна, Хасково, Нова Загора, Кюстендил съответно по 2 и 1/. Изчерпателният списък на местожителството на участниците, както и други по-подробни данни могат да бъдат предоставени на разположение на инетерсуващите се.

Ог регистрираните чрез анкетата участници /81/ трима са декларирали членство в други партии - двама в АСП и един в БЗНС НП. Има основание да се предполага, че сред непопълнилите анкетата има повече партийни членове.

На въпроса: “Колко души членуват във Вашия клуб за гласност и демокрация” отговорите са давани както в проценти, така и в абсолютни числа. Общо взето по места отговорите съвпадат, изключение правят двамата участници ог Луковит, които са дали различен брой - 100 и 170 д.

Вниманието привлича групата от Ловеч, която декларира 1500 членове, други по-впечатляващи данни са: Плевен 200 д. /от тях активисти са 30-50/, Ямбол – 300 д., Габрово 150, Петрич 167, Русе 200, Койнаре – Чомаковци “Демократичен кръг” - 70 и др. Сборната членска маса, която стои зад участниците в анкетата, е 4125 д. От тях по информация на анкетираните 650 д. са членове на други партии. В проценти това са 16%! Мисля, че този брой на членове на други партии във Федерацията трябва да се има предвид при оформянето на самостоятелен политически облик.

Участниците в анкетата, отговаряйки на въпроса "Колко души от вашия клуб са членове на временни управи?" сумарно дават следния отговор: на кметството - 18, на общината - 23, на областта - 3.

50 от анкетираните са членове на Координационни съвети, 31 не са, а така също 19 са членове на временни управи, а 60 - не. От попълнилите анкетата 25 са председатели, 4 – зам.-председатели, 6 - секретари, 3 - говорители, 5 - координатори, 2 - касиери, а 5 - членове на ръководството на клубовете по места. Останалите са редови членове.

На въпроса “Защо според вас рейтингът на Федерацията е нисък?" са отговорили 71 лица. Само двама от тях изразяват съмнение или мнение, че рейтингът не е нисък. Отговорите на останалите могат да се групират по следния начин:

1. Причините за ниския рейтинг се търсят преди всичко в липсата на публичност и гласност за политическия живот на Федерацията. Не се знае кои са депутатите на ФКД в парламентарния съюз на СДС, депутатите се обвиняват в пасивност, "липса на лице”, което те да представят в парламента, неафиширане на принадлежността си към Федерацията.

2. Вероятно горното не е независимо от посочената като основна причина неяснота на политическия облик на Федерацията. Обвиненията /самообвиненията/ варират от липса на собствена стратегия и тактика” до “липса на хъс за партийност”; идеологически еклектизъм” и “непоследователност”.

3. Първата и втората точки, заедно с третата, образуват триъгълник, който за Федерацията май е Бермудски. Третата му страна е идентификация на ФКД със самия СДС. “Федерацията работи от името на СДС”, “Дейността на клуба се извършва от името на СДС” са често срещани оценки. Те се допълват от впечатлението на един от анкетираните, че “ФКД е в сянката на политическите партии в СДС”. Друг съвсем директно обяснява причината за ниския рейтинг с “Федерацията не е партия”. Обратната страна на същото твърдение е, че “Федерацията е обвързана с членове на други партии и се схваща като дискусионо, а не политическо средище.

4. Голяма група от организационни проблеми се схващат като причина за слабата популярност на ФКД. Тук се включват както липсата на собствен печатен орган /има отношение към 1/, така и лошата координация между Оперативното бюро и клубовете по места, а също и липсата на средства.

5. В по-глобалните причини за ниския рейтинг анкетираните включват: изчаквателната позиция на интелигенцията; интелектуалната скромност!? и политическата неагресивност на същата; насадената неприязън към интелигенцията; временната незаинтересованост в междинното време до новите избори – общия политически спад в България – нарастването на апатията ...., дори “либерализацията на цените, която увеличава недоверието у хората”.

Като косвена причина се посочват и неразградения монопол на БСП, членуването на бивши комунисти /2 отговора/ във ФКД.

6. Загрижеността от липсата на “ерудирани и знаещи специалисти”, членове на ФКД, се преплита с надеждата, че привличането на “нови, честни, млади и кадърни хора” ще даде нов живот и по-висок рейтинг на Федерацията. Основното обаче остава – според мен това е откритият въпрос за политическия облик на ФКД.

 

 

17 април 1991 г.                          

 

Вяра Ганчева

София  

 


Copyright 1998-2009®“OMDA”Ltd. All rights reserved.

Home