Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА

ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ

И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ[1]

  

Другарю Председател,

Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България счита за свое задължение да уведоми във Ваше лице Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите за закононарушението, извършено спрямо някои от членовете на Клуба от органите на Районната прокуратура. На 11.XI.1989 г. районните прокурори Кр. Милев и Ст. Николов редовно призоваха гражданите Евгения Иванова, Мария Бойкикева, Малина Петрова /която не е член на клуба/ и Ивайло Трифонов, за да им отправят официално устно предупреждение, предвидено в чл. 7, ал. 1 от Закона за прокуратурата. Районните прокурори са предупредили гореспоменатите граждани, че тяхното членство в Клуба представлява “престъпление или правонарушение” /съгласно чл. 7/. Като са отминали твърденията на гражданите, че дейността на Клуба се регламентира от чл. 52, ал. 1 от Конституцията на НРБ, районните прокурори са се позовали на чл. 134 и следващите от Закона за лицата и семейството, който член призоваваните лица не са нарушили с никаква своя дейност.

Тъй като предупрежденията, предвидени в чл. 7 от Закона за прокуратурата представляват съдебна санкция и са отправени към горепосочените граждани без те да са извършили някакво престъпление или правонарушение, ръководството на Клуба моли да поставите за разглеждане във Вашата комисия деянието на районните прокурори, което нарушава гражданските права, предвидени в чл. 52 на Конституцията, а също така – да дадете аргументирана оценка за правото на съществуване на Клуба.

 

 

От ръководството


 

[1] Копието, с което разполагам, не е датирано, но от съдържанието му следва, че е от средата на ноември 1988 г.

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Home