8 АВГУСТ - СВ. ЕМИЛИАН ИЗПОВЕДНИК, ЕПИСКОП КИЗИЧЕСКИ

Е м и л и а н  бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец (813—820 г.). Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил: «Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати.»

В изгнание той прекарал 5 години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 г.