30 ЮЛИ - СВ. АПОСТОЛИ ОТ 70-ТЕ: СИЛА, СИЛУАН, КРИСКЕНТ, ЕПЕНЕТ И АНДРОНИК

С и л а   проповядвал словото Божие заедно с ап. Павел. Когато между вярващите в Антиохия избухнал спор относно обредовия Моисеев закон, апостолите го изпратили от Йерусалим в Антиохия за прекратяване на спора. От това време той не се отлъчвал от ап. Павел до пристиганетο в Коринт. Заедно с ап. Павел претърпял много страдания и затвор в тъмница (Деян. 15:40—41). В Коринт бил поставен за епископ и синого се потрудил за насаждане на вярата, като подкрепял проповедта с личби и чудеса.

С и л у а н  бил сътрудник в благовествуването на св. апостоли Петър  и Павел (1 Кор. :19; 1 Петр. 5:12). По-късно станал епископ в гр. Солун. Там Силуан много пострадал за Христовата вяра и мъченически завършил живота си.

К р и с к е н т  бил сътрудник на ап. Павел (2 Тим. 4:10), след това станал епископ в Галатия, проповядвал в Галия (Франция) и там мъченически умрял за Христа по времето на император Траян (98—117).

Е п е н е т, споменат от ап. Павел (Рим. 16:5), бил епископ в Картаген.

А н д р о н и к (Рим. 16:7), епископ в Панония, се празнува отделно на 17 май заедно с Юния, негова помощница.