28 ОКТОМВРИ - СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ ТЕРЕНТИЙ И НЕОНИЛА И СЕДЕМТЕ ИМ ДЕЦА

С в е т и   м ъ ч е н и ц и   Т е р е н т и й   и   Н е о н и л а   и седемте им деца са живели в третия век. Родината им е Сирия.

В 251 г., при управлението на император Деций Траян, цялото семейство е било най-жестоко мъчено и накрай избито. Родителите и децата били убити с меч, защото смело изповядали вярата си в Христа Бога и отказали да принесат жертва на езическите идоли.