23 ЮЛИ - СВ. МЪЧЕНИЦИ ТРОФИМ И ТЕОФИЛ И ДРУГИ ТРИНАДЕСЕТ С ТЯХ

Св.  м ъ ч е н и ц и   Т р о ф и м, Т е о ф и л и други 13 с тях пострадали в Ликия в 305 г. по време на Диоклетиановото гонение.

Те били принуждавани да принесат жертва на идолите. Когато отказали да направят това, подложили ги на жестоки изтезания: окачили ги на дърво и ги стъргали с желязо, сетне ги били с камъни и им счупили пищялите. Най-после свирепите им мъчители ги обезглавили.