21 ЮЛИ - СВ. ПРОРОК ЙЕЗЕКИИЛ

С в.  п р о р о к  Й е з е к и и л  бил свещеник и произлизал от Левиевото коляно. По време на второто пленяване на Йерусалим при цар Йехония той бил взет в плен от Навуходоносор и отведен в Халдея. Там живял край реката Хавар и в петата година от пленението, около 595 г. преди Рождество Христово, получил от Господа повеля да проповядва на юдеите и да ги убеждава да се разкаят. Тогава бил на 30 години. В чудно видение му се явил Господ. Йезекиил видял отворено небето и сред сияещ облак — подобие на 4 животни, всяко от което имало 4 лица, обърнати на 4 страни: лице човешко, лице лъвско, лице на теле и лице на орел. Всички имали криле и блестели като мед, зачервена в огън. Те били като че ли впрегнати в колесница, която се движела след тях и вървяла с шум, приличащ на шум от много води или от многолюден полк. Над тях се издигал бляскав свод и на свода — престол, на който седяло многосветло човешко подобие, окръжено от огън и сияние. (Светите отци на Църквата обясняват това видение на четирите лица като предобраз на четиримата евангелисти, които просветили земята чрез проповед на Словото Божие).

Изпълнен от страх и смущение, Йезекиил паднал по очите си и чул глас Господен да му говори: «Сине човешки, стани и аз ще говоря с тебе!» «И дойде в мене дух — казва пророкът — и ме вдигна, и ме постави на нозете ми, и чух го да ми говори: «Сине човешки, Аз те пращам при дома Израилев, при народ, който непрестанно Ме огорчава, както Ме огорчаваха бащите му, при люде непокорни и жестокосърдечни. Аз те пращам при тях и ти им предай думите Ми! Не бой се от тях, ако дори въстават срещу тебе и те преследват, но смело предавай Моите думи!» След това към Йезекиил се простряла ръка, която държала книжен свитък. Тя разгърнала пред него свитъка, изписан от двете страни, и в него Йезекил прочел: плач, охкане и тъга (Йез. гл. 2).

По думата на Господа Йезекиил изял свитъка и втори път получил от Бога заповед да предава точно, каквото е писано в него, и да приканя Израиля към покаяние. След това духът го вдигнал и понесъл. Пророкът чул след себе си шум от криле и колела и звук от силен гръм и думите: «Благословена е славата на Господа от мястото си!» Сърцето му било пълно със скръб, но той чувствувал, че ръката Господня го укрепва.

Цели седем дни след това Йезекиил не се решавал да предаде на едноплеменниците си думите и откровенията Господни. Тогава Господ му повторил Своята повеля: «Сине човешки! Аз те поставих страж над дома Израилев, за да му предаваш Моите думи. Като ти говоря, че грешникът ще загине, ако не се разкае, а ти не му предадеш Моите думи и грешникът умре в беззаконие, то Аз от тебе ще подиря кръвта му.» След това Йезекиил имал отново видение на Божията слава.

Оттогава Йезекиил започнал без страх да съобщава на народа всичко, каквото чувал от Господа. В продължение на 22 години той проповядвал на пленените, като ги увещавал да се откажат от пороците си, да се покаят и да се обърнат към Бога. Наставляван от Духа, той възвестявал бедствията, които ще постигнат Йерусалим и Юдея, предвещавал разорение на другите страни — Тир, Египет — и най-после указвал и на връщането на Израиля от плена и на дохождането на Избавителя. В пророчествата на Йезекиил Месия се изобразява като Пастир, Който ще дойде да спаси заблудените Свои овци. Пророкът го нарича Давид, понеже трябвало да произлезе от рода на цар Давид.

«Ще изискам овците Си — казва той от името на Господа — и ще ги освободя от всички места, гдето бяха пръснати в ден облачен и мрачен. Ще ги паса на добро пасбище и кошара ще имат на високите Израилеви планини. Моите овци Аз ще паса и ще ги отморявам. Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превържа и болна ще укрепя. И ще поставя над тях един пастир, който ще ги пасе. Моя раб Давид; той ще ги пасе и ще им бъде пастир. И Аз, Господ, казах това. И ще сключа с тях завет за мир» (Йез. 34:10, 12, 14, 16, 23—25).

Увещавайки народа към покаяние, Йезекиил посочва на милосърдието на Бога, винаги готов да прости каещия се. «Отхвърлете от себе си всички грехове, които сте вършили — говори той от името на Господа — и направете си ново сърце и нов дух! И защо да умирате, доме Израилев? Аз не искам смъртта на умиращия, но да се обърне той от пътищата си и да бъде жив. Обърнете се и живейте! (Иез. 18:31—32).

Господ многократно наставлявал Йезекиил чрез чудни личби и видения. Веднъж пророкът бил вдигнат духом и поставен на Соломоновия храм, видял идолите, които стоели на светото място, началниците израилски, които служели на идолите, и свещениците, които се покланяли на слънцето. В едно по-утешително видение Господ му показал възобновлението на храма и славата Божия, която го изпълня, и благодатта, която се излива на вярващите във водни потоци.

Пророкът също така имал откровение за възкресението на мъртвите. Той разказва (гл. 37), че ръката Господня го поставила сред поле, пълно с човешки кости, и Господ го запитал: «Сине човешки, ще оживеят ли тия кости?» Пророкът отговорил: «Господи, Боже, Ти знаеш това.» И същият глас му казал: «Изречи пророчество за тия кости и кажи им: Сухи кости, чуйте словото Господне! Тъй казва Господ на тия кости: Ето, Аз ще въведа във вас дух и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ.» Йезекиил изпълнил заповяданото, изрекъл пророчество за костите и видял, че костите се съединяват и на тях израства плът, но дух още нямало в тях. И отново гласът Господен му казал: «Изречи пророчество за духа, сине човешки, и кажи на Духа: «Тъй казва Господ Бог: Дойди от четирите ветрове, Душе, и духни върху тия убити и те ще оживеят!» Пророкът изрекъл това пророчество както му заповядал Бог, и влязъл в костите Дух и те оживели и се изправили на нозете си — твърде голямо опълчение (37:1—10).

Това пророчество за всеобщото възкресение на мъртвите се чете у на на Велика събота.

Светата Библия ни дава малко подробности за живота на пророк Йезекиил. Запазило се е предание, че пленници юдеи — в гнева си за справедливите негови укори — го убили и че тялото му било положено в гроба на Сима и Арфаксада, Авраамови прародители.