16 АВГУСТ - СВ. МЪЧЕНИК ДИОМИД

С в.  Д и о м и д  бил родом от Tapс. По вяра християнин, а по занятие - лекар, той лекувал не само телата, но и душите, понеже учил езичниците на вяра в Христа и ги подготвял към кръщение.

В царуването на Диоклетиан (284—305) Диомид дошъл в Никея. Там по обичая си лекувал народа и заедно с това разпространявал и славата Христова. Императорът научил за това и пратил войници да го уловят и доведат на съд. Войниците обаче го намерили умрял. За доказателство, че изпълнили възложената им работа, те отсекли главата на Диомид и я представили на императора, но сами при това изгубили зрение. Императорът тогава им заповядал да отнесат главата и я приложат към тялото. Когато направили това, войниците прогледнали и повярвали в истинския Бог — Христос.