Р Е Ш Е Н И Е № 2-11/ 31.05.2012 г.

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------


Р Е Ш Е Н И Е № 2-11/ 31.05.2012 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 5 – председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на организации на работодатели – Асоциация на индустриалния капитал в България. Проверени са 33 лица.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на:


Три имена Бойко Недялков Недялков
Дата на раждане 11.10.1950 г.
Място на раждане гр. София
Качество Нещатен служител
Структури, в които е работил СГУ на МВР-РУ Кремиковци-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 509/ 07.03.1980 г. и се води на отчет от лейт. Димитър Ангелов Диков.
Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до  21.09.2007 г. и от 11.12.2008 г.

 

Три имена Бойко Недялков Недялков
Дата на раждане 11.10.1950 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител ст. лейт. Александър Кръстев Попов  на 12.05.1982 г., регистриран на 25.05.1982 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Алексов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5460; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.
Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до  21.09.2007 г. и от 11.12.2008 г.

 

Три имена Георги Мирчев Балански
Дата на раждане 15.12.1946 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Асен Симеонов на 23.08.1984 г., регистриран на 05.09.1984 г.
Ръководил го служител о. р. Асен Симеонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Лазаров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 73/ 12.02.1990 г. с предложение за изключване и унищожаване на личното и работното дело на аг. "Лазаров".
Снемане от действащия оперативен отчет 
Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.

 

Три имена Георги Павлов Бонин
Дата на раждане 17.09.1949 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС-Варна; ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 138/ 16.01.1976 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 129/ 07.09.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 509/ 03.09.1979 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 659/ 23.12.1980 г. е преназначен за инспектор в ПГУ; със заповед № 18/ 09.01.1989 г. е изпратен на 5 месечна школа в КГБ-СССР.
Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.

 

Три имена Петър Нейчев Нейчев
Дата на раждане 08.08.1948 г.
Място на раждане гр. Пловдив
Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител о. р. Румен Недеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Ракета
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет 
Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.

За Петър Нейчев Нейчев липсват други данни по чл. 25, т. 3


Три имена Румен Атанасов Атанасов
Дата на раждане 05.04.1940 г.
Място на раждане гр. Стара Загора
Вербувал го служител ст. лейт. Коста Дим. Янакиев на 18.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Коста Дим. Янакиев; о. р. Сава Кръстанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Бойко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32243; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.

 

Три имена Юри Жак Аройо
Дата на раждане 05.12.1950 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител о. р. Петър Марков на 13.05.1977 г., регистриран на 18.05.1977 г.
Ръководил го служител о. р. Петър Марков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Златков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 127/ 19.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Златков".
Снемане от действащия оперативен отчет 
Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.

 

 

 
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов   ................................

Зам. председател:
Айруш Ибрахим Хаджи    .....…………………

Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева   ..................................

Членове:
1. Апостол Иванов Димитров   ……………………

2. Георги Вълчинов Пангаров   ...………………….

3. Екатерина Петкова Бончева   …………………….

4. Иванка Жекова Витанова   …………………….

5. Орхан Ахмедов Исмаилов   ……………………..