ІV семинар на русофилите в България

София /КРОСС/ Днес се състоя ІV семинар на русофилите в България, съобщиха специално за ИА "КРОСС" от сдружението. На него се приеха основните насоки и задачи за дейността му в периода 2012-2013 г. Общото събрание, като обсъди оценките, анализите и предложенията в отчета на Националния съвет и в изказванията на делегатите и гостите на Общото събрание и на основата на уставните и програмни цели и задачи, а така също и на утвърдената Стратегия за развитие на Национално Движение "Русофили", определи следните основни насоки и задачи за дейността на Движението през предстоящия мандат.

I. За постигане на широк информационен, научен, културен и духовен взаимообмен между България и Русия, утвърждаване на общия славяно-православен и културно-цивилизационен модел на развитие в съвременния многополюсен свят.

1. Националният събор на приятелите на Русия да продължи да се утвърждава като централно събитие в календара на русофилството (Движението), като се положат усилия за разнообразяване характера на проявите по време на Събора.

• Х събор /2013/ да се посвети на 135-годишнината от Освобождението на България.

• XII събор /2015/ да се посвети на 70-годишнина от Победата над хитлерофашизма

2. Ежегодните чествания на 3 март - Деня на Освобождението на България и на 9-ти май - Деня на Победата над хитлерофашизма, да се превърнат в едни от централните събития в дейността на Движението на централно и местно равнище.

• Местните ръководства на Движението да станат инициатори и двигатели на разнообразни прояви в региона при честване на паметните дати.

3. Националният съвет, областните координатори и общинските ръководства да извършат необходимите проучвания и обсъждания за определяне на ефективни и съвременни форми, допринасящи за реализиране целите на русофилството, особено сред младото поколение.

• Традиционният ежегоден ученически конкурс да продължи да се утвърждава като средство за приобщаване и изява на личностната позиция сред учащите се към темата на българо-руските отношения.

• Националният съвет да окаже помощ и съдействие на ръководствата на общинските организации за създаване в общините клубове на учителите, които работят с учениците по дейностите на Движение Русофили.

4. Централно място в дейността на Националния съвет и общинските организации да заеме дейността за формиране на интерес и желание в подрастващите и техните родители за изучаване на руски език.

• Националният съвет, съвместно с МОНМ да уточни подхода и начините за подкрепа и създаване на по-добри административни условия за увеличаване паралелките с изучаване на руски език.

• Като изключително важна и базисна задача да се разглежда създаването на организационни, кадрови и финансови условия за изучаване на руски език в предучилищните детски заведения. НС на Движението с помощта на Фонд „Русский мир" да осигури необходимите методически материали на CD и в печатен вариант.

• Да се утвърди практиката за ежегодно провеждане на Дни на руския език и литература в училищата и на общинско ниво.

• НС на Движението съвместно с МОНМ и СБУ да организира семинари, тематични срещи и други подходящи форми на национално и регионално ниво с учителите по руски език.

• Да се утвърди система за стимулиране и отличаване на учителите, преподаващи руски език.

• За повишаване ефективността на изучаването на руски език и популяризиране на руската култура, по-пълно да се използват възможностите, които предоставят разкритите Руски центрове и кабинети.

5. Областните координатори и общински ръководства да отделят специално внимание за стимулиране и създаване на условия за разширяване на академичните връзки между български и руски университети.

• Националният съвет на Движението да оказва максимална помощ и съдействие за разгръщане на дейността на създадената Асоциация на български и руски университети.

6. Да продължи и разшири практиката съвместно с други русофилски организации и с подкрепата на руски институции да се организират некомерсиални турнета на певчески и други състави в България, фото и други изложби и прояви.

7. Националният съвет да продължи да търси съвместно със заинтересовани руски институции намирането на трайно решение за осигуряване на документални, игрални и музикални филми и други видео и аудио продукции с права за излъчване в електронните медии в България.

8. Националният съвет и общинските организации да продължат своите грижи и внимание за поддържането, възстановяването и благоустройството на руските паметници, като фактор за съхраняване на българската памет и признателност към руския народ.

9. Общинските ръководства с помощта на областните координатори и Националния съвет да анализират състоянието, набележат мерки и предприемат действия съвместно с местните органи за управление и бизнес структури за възстановяване и активизиране на междурегионалните връзки с Русия.

10. Областните координатори да поддържат близки контакти с митрополитите и периодично да се информират за взаимодействие и участие в русофилски прояви, да обсъждат и се консултират по основни и текущи проблеми. Националният съвет в началото на 2013 г. да формира съвместно със Светия Синод насоки за сътрудничество с Православната църква на Русия.

За постигане и поддържане на високо ниво на обществено влияние и за утвърждаване на отношенията с Руската Федерация като един от стратегическите вектори на националната политика на България от Сдружението имат намерение да утвърдят като практика провеждането на национално и регионално ниво на официални и работни контакти, консултации и обсъждания в подходяща форма с ръководствата на политическите партии и други граждански организации и структури за обсъждане и изработване на общи или близки позиции по важни за България и българо-руските отношения и представянето им пред обществото и държавните институции.

- Да се положат усилия за своевременно реагиране по актуалните проблеми на българо-руските отношения в техните различни аспекти, като се изработва и озвучава позицията на Национално Движение Русофили.

- В рамките на първото тримесечие на 2013 г. Националният съвет на Движението да приеме съответно решение и съвместно с областните и общинските ръководства на Движението да определят подходите, организацията и формите на влияние в предизборната кампания за Народно събрание.

- Да се разшири и подобри взаимодействието с БРТПП, другите търговски палати, браншови и работодателски организации за изработване на становища и предложение за създаване на по-добри условия за развитие на икономическите отношения с Русия.

• Особено внимание да се отдели за създаване на благоприятен климат за развитие на бизнес отношенията между малките и средните предприятия. Да се потърсят възможностите на междурегионалното сътрудничество.

За осигуряването на достатъчен организационен потенциал и необходимия ресурс е необходимо до края на 2012 г. към Националния съвет да се сформира информационно-аналитичен център, който в началото на мандата да се утвърди като основно логистично звено в дейността на Движението.

Освен това НС трябва да положи необходимите усилия за кадрово и финансово осигуряване на уебсайта на Движението, за утвърждаването му като възлово средство за осигуряване на обществено влияние и информиране за дейността на Движението, за обмен на информация и опит между структурите на Движението.

Наред с тези мерки, Националният съвет трябва да продължи настойчиво да търси пътища и форми за разширяване и интензифициране на взаимодействието с руските институции като „Россотрудничество", Фонд „Руски свят", Руския фонд за мир, организацията „Съюз на приятелите на България", както и с руските институции в България.

Ръководството на НД Русофили има желание да продължи активната си роля в дейността на Координационния съвет „България-Русия", като инициира и съдейства за обединяване усилията в развитието на българо-руските отношения.

/НИ/

 http://www.cross.bg/1310003

23 юни 2012