Кой е поп Кръстьо Никифоров?

ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ НА ПОП КРЪСТЮ

 

 

 
 
 
Кръстю Тотев Никифоров е роден през 1838 година в Ло­веч. Той е "от горния край до черквата Горнекрайска". Има двама братя и две доведени сестри. За семейното положение на баща му през 1878г. в "Семейна книга на махалата Варо-ша"от 3 януари 1879 г. е записано: "Тотю Никифоров 75 годи­ни, Пауна Тотюва 48 години, Натя Тотюва 13 години, Янка Тотюва 11 години".
На младини Кръстю се занимава с търговия. През 1862 година завършва духовната семинария в Белград. По време на обучението си Кръстю Никифоров е прислужник на Раков­ски, помага му в печатницата и при експедирането на в. "Ду­навски лебед". Във връзка с тази му дейност той е пряко за­месен в един почти криминален случай с вестника на Раков­ски.
В бр. 60 на "Дунавски лебед" е публикуван материал сре­щу преселването на българи от Видинския пашалък на полу­остров Крим. Цензорът на вестника и тогавашен началник на Управлението на просветата задрасква острите изрази срещу руските консулски представители в България, но Раковски не се съобразява с поправките, а цензурираният отпечатък из­чезва. По този повод и в отговор на руските протести сръбс­кото правителство започва полицейско разследване. По вре­ме на проведените разпити в периода 29. 11 - 4. 12. 1861 го­дина Кръстю Никифоров свидетелства, че главният редактор не му е заповядал да вземе цензурирания екземпляр, както твърдели печатарските работници, и той останал в печатница­та. С това свое заявление той разсейва подозренията спрямо Раковски, че е взел чрез прислужника си издирвания от сръб­ските власти брой на в. "Дунавски лебед".
Кръстю Никифоров пръв донася в Ловеч и запознава град­ските младежи със съчиненията на Георги Стойков Раковски.
По време на престоя си в Белград той се среща с Левски и с други участници в Първата българска легия.
През 1862 година Кръстю пристига и работи като учител във Враца, където се оженва през 1864 година. Първото дете се ражда след година и половина, но умира още малко. Вто­рото (момиче) умира през 1880година на 11 години. В споме­натата "Семейна книга на махалата Вароша" се съдържат след­ните сведения: "п. Кръстю 40 год., Мария п. Кръстева 35год., Христо п. Кръстев 5год., Тотю п. Кръстев 2год., Даца п. Кръс­тева 9год". След като се връща в Ловеч, попът купува къща за семейството си през 1870-та година.
В родния си град поп Кръстю служи заедно с поп Лукан Лилов в черквата "Света Богородица" и взема активно учас­тие в църковната борба на българите. От амвона на храма в присъствието на владиката Иларион държи пламенна реч про­тив него и гръцките владици.
Тези събития са описани от Феликс Каниц в книгата му "Дунавска България и Балканът. Исторически, географски, етнографски пътни студии от годините 1860-1875г. ": "... на владиката Иларион всички напредничави хора гледаха като на едно мощно препятствие за скорошното образование на народа, защото той управляваше съвсем в духа на фанариот-ските владици... Нему му приписваха много своеволия във венчаванията и разводите, него го описваха като жаждущ за пари... той постоянно бе в борба, както пропъдените гръцки попове, с учителите и либералните попове от Ловеч, като нап­ример с поп Кръстя".

Когато представя ловчанската родолюбива интелигенция, Феликс Каниц не пропуска още веднъж да спомене името на поп Кръстю: "За щастие, намерих в особата на главния учител на българското училище г-н Никола п. Ковачев и в неговите

 

 

Ловчанлии, борци за културно-просветно и църковно-национално възраждане. Прави (от ляво на дясно): Мирю Павлов, Митю п. Костов, Никола Ковачев; седнали: Манол Лазаров, поп Кръстю Никифоров, Пано Мачуганов

приятели Мирю Павлов, Манол Лазаров, Митю п. Костов, Мачуганов и особено в поп Кръстя, високо образовани хора, които толкова любезно, колкото и неуморимо ми спомогнаха
в моите изследвания, в моя труд. ".
За участието на поп Кръстю в борбата срещу владиката Иларион се споменава и в статия за известните ловчански граждани от втората половина на 19-ти век "Мирю и д-р Кос­та Павлови": "Мирю имал весели другари, които се събирали в хана на Абаза (на Г. Дойчинов); там те... кроили планове за борба против епископа Илариона и неговите хора. Там се съ­бирали с Миря, Пану Мачугана, даскал Никола Ковачев, поп Кръстю, Митю поп Костов и други." Там е публикувана и единствената запазена снимка на поп Кръстю - в средата на група приятели на Мирю Павлов, борци за църковна незави­симост.
Когато пристига в Ловеч, Левски се среща със стария си познат от Белград Кръстю Никифоров, който се отзовава на призива му за създаване на комитет в града. На събрание в дома на Марин п. Луканов поп Кръстю заклева комитетските членове, които повтарят след него думите: "Заклевам се в Еван­гелието, в честта си и в отечеството си, пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и да открия никому нищо до смърт и до гроб. Заклевам се и обещавам, както че полагам за святата тази цел живот и имот. Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законите и на заповедта на съзаклятният таен Централен български революционний комитет съвременно мъл­чание и тайност на делата. А в противен случай, ако бъда пре­дател или престъпник, съгласявам се да бъда прободен от оръ­жието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани, а и право - да ме съди. Заклевам се. " Той е избран за касиер на комитета, заради безспорния авторитет и доверие, с които се ползва сред съгражданите си. Дори старият поп Лукан (ба­щата на председателя на комитета Марин поп Луканов), който изпитва лична професионална злоба към по-младия си духо­вен брат, несъзнателно признава тези негови качества, когато казва: "Тоя проклет поп Кръстю подкокороса момчето ми, та го хвърли в тая беля".
Свещеникът е един от най-будните и образовани гражда­ни в Ловеч. Васил Левски високо цени тези негови качества. Затова в свое писмо до Любен Каравелов от месец юли 1872 година той пише: "Наш свещеник, на име поп Кръстю, ще дойде при вас да са разбере ще може ли на вашата печатница да издава вестник, който ще бъде свободен за в Българско. Той щеше да отиде в Ибраила да го издава, но аз му казах по-напред да дойде да са разбере с вас. Човек е, който може да ви бъде полезен, па и вие нему в неговата работа. Той ще дойде с осем-десет хиляди гроша. Вижте дано направите по-добра работа. "
По решение на ловчанския революционен комитет Димитър Общи убива архидякон Паисий (20 юли 1872 г.). След убийството поп Кръстю изпълнява длъжността "владишки на­местник". През април 1873г. в писмо до попа Иван Драсов го нарича "наместниче Владиков". Поради непредвиденото му ан­гажиране с новата длъжност, той не успява да замине за Букурещ и да реализира издаването на вестник.
Разкритията след обира на Орханийската хазна (22 сеп­тември 1872година) засягат и комитета в Ловеч. На 27 октом­ври Димитър Общи издава информация за комитетско събра­ние в лозето на Яким Шишков и посочва участниците в него: Марин п. Луканов, Димитър Пъшков, Иван Драсов, Христо Бояджията (Христо Латинеца) и "един поп". На този разпит в Тетевен присъства и ловчанският каймакамин. След като се връща в Ловеч, той арестува Марин п. Луканов, Димитър Пъшков и поп Лукан Лилов (30 октомври ). За него най-ло­гично е бащата на главния ловчански обвиняем да е въпрос­ният "един поп". По същото време е задържана и сестрата на Марин п. Луканов - Величка п. Луканова - Хашнова, която е поставена под "домашен арест" в дома на поп Кръстю до 18 ноември (по това време е обичай жените да се арестуват в дома на енорийския свещеник). Попадията помни, че "тогава тъкмо й се намерило едното дете Христо".
Присъствието на духовник сред арестуваните в Ловеч за­бавя тяхното изпращане в София. Според черковното право свещеник, който не е заловен с оръжие в ръка или на местоп­рестъпление, не може да бъде задържан повече от 24 часа в конака. За по-нататъшно преследване се изисква разрешение от Българската екзархия в Цариград. Изпълнението на тази процедура отнема две седмици, през които Димитър Пъшков и Марин поп Луканов са разпитвани в конака. След получа­ване на разрешението тримата, споменати от Димитър Общи, ловчански дейци са изпратени на Мазхар паша. Те пристигат в София на 17 или 18 ноември. На проведената очна ставка с Димитър Общи се установява, че бащата на Марин не е тър­сеното лице. Попът, който Общи издава, но на когото не знае името, е описан от него като "млад, въздебел и нисък". Поп Лукан е освободен.
В резултат на очната ставка е изпратена телеграма № 1097 от Софийското окръжно управление до околийското управле­ние в Ловеч на 18 ноември 1872 година, с която се изисква да бъде изпратен в София поп Кръстю (в оригинала поп Христо Тодоров) от Ловеч, "за да бъде разпитан по някои въпроси".
Поп Кръстю е арестуван на 18-ти ноември вечерта и е задържан и разпитван едно денонощие до вечерта на 19-ти ноември, след което е освободен. Единствен свидетел на арес­туването на попа е неговата попадия, която разказва: "Тогава една вечер, когато попът беше пуснал Величка да си отиде при сестра си Юрдана, която била болна, дошли 5-6 заптии, прескочили дувара и извели и арестували попа. Попът се много изплашил. Това било зимно време през коледните пости. На втория ден надвечер попът си дошъл, не обадил нищо, само казал на попадията: "Остави се, свърши ми се живота!"
С арестуването на попа за едно денонощие е спазено чер­ковното право, както при задържането на поп Лукан Лилов.
Причините, след това попът да не бъде изпратен на следс­твената комисия в София, са три:
По това време се забелязва известна промяна в политика­та на турското правителство в посока на ограничаване на арес­тите с цел да не се раздухва прекалено въпросът около обира, за да се избегнат, от една страна, вълненията сред българско­то население, а от друга, протести от чужбина за репресии над християните в Османската империя.
В подкрепа на това твърдение могат да бъдат приведени два документа. Първият е доклад до султана, в който се пред­лага : "... да се покаже силата на правителството, като се на­кажат истинските бунтовници и подстрекатели...", както и "... категорично да не се допусне, щото въпросът ненужно да се раздуха и разшири вън от рамките и с това да се развълнуват духовете на населението".
Вторият документ е от Цариград до дунавския валия в Ру­се с дата 1 декември. В него се казва: "Вашето писмо се про­чете в Министерския съвет и напълно се одобриха препоръ­ките Ви относно разследването на заловените престъпници, които са повече от петдесет души, а именно - без да се вдига много шум, разследването да се извърши от една смесена следствена комисия, за да не може никой да възрази нищо. "
Като владишки наместник поп Кръстю заема достатъчно високо положение в църковната йерархия, за да не може да бъде подложен на продължително полицейско и съдебно раз­следване без султанско нареждане.
И накрая, попът намира необходимия гарант в лицето на влиятелния ловчански чорбаджия Яким Шишков, който също е разпитан от каймакамина за комитетското събрание в него­вото лозе.
Протоколите с проведените разпити в Ловеч не са запазени. Има сведение, че при преместването на Ловчанския окръжен съд през 1884-та година са изгорени много архивни материали от бившите турски полицейски и съдебни служби в града.
До края на живота си поп Кръстю е убеден, че ловчанс-ките затворници съобщават името му на софийския паша, и с право. От арестуваните преди тях само Димитър Общи гово­ри за събрание в Ловеч, на което присъства "един поп", това е и единствената информация за участие на свещеник в рево­люционния комитет в града. Пред Извънредната следствена комисия на 10 декември 1872г. главният обвиняем до залавя­нето на Левски още не знае името на попа, а го описва "нисък на ръст и с черна брада".
След като поп Кръстю не е докаран в София, Мазхар па­ша изпраща шифрована телеграма № 1117 от 24-ти ноември до търновския мютесариф. В нея той изисква от колегата си да заповяда на поп Кръстю (в оригинала поп Христо) да му съобщи кои са участниците в "бунтовническото събрание" в лозето на мухбира[1] Яким Шишков и да му изпрати освен тези данни още и преписката от разпита в ловчанския конак.
Телеграмата не допринася за ускоряване хода на разслед­ването в София. Поп Кръстю не е разпитван допълнително. Няма данни негови показания да са изпратени на Мазхар па­ша. Както след 19-ти, така и след 24-ти ноември не са напра­вени нови разкрития в Ловеч и не е арестуван нито един член на комитета в града.
В "Доклад" на австро-унгарския генерален консул в Русе До външния министър граф Андраши от 10-ти декември, с който го информира за събитията около Арабаконашкия обир, между другото се говори, че Мазхар паша "не успял да изди­ри един духовник от Ловеч". Тук безспорно става дума за поп Кръстю Тотев Никифоров. Съдържанието на този доку­мент показва още веднъж, че от страна на Търново не е пос­ледвала желаната от софийския паша реакция на телеграмата му.
С писмо от 12 декември 1872 година Левски нарежда на ловчанските дейци:"... колкото писма, пари, вестници и всич­ко, каквото има оставено във вас и у председателят тайни работи, да се пренесат у Николча, че или аз ще премина да ги взема, или други ще проводя да ги отнесе дето събираме вече всичките работи, защото ни времето заповядва. ... Сега, как­то казах: пари, писма и пр. да се занесат у Николчови и всич­ко от днес нататък кой каквото има с мен у Николча да оставя: оттам ще и получава. За по - нататък не трябва да го питате: отде приема и за де изпраща! Мои неща, ако дойдат до вас отнейде, няма да ги разваляте, като писма и пр. Недейте ги и бави, а в същото време нему предавайте." Затова, на път за Влашко, в Ловеч Левски отсяда в дома на Никола и Мария Сиркови на 24-ти срещу 25-ти декември (Коледа).
След като напуска града, призори на 27 декември Апос­тола е заловен в Къкринското ханче заедно с придружителя му Никола Цвятков и съдържателя на ханчето Христо Боя­джията. Същия ден са организирани очни ставки на ловчанските първенци с Левски, за да бъде разпознат. Меж­ду тях е и поп Кръстю. Тъй като никой в Ловеч не потвържда­ва самоличността на Апостола, каймакаминът, спазвайки ад­министративната йерархия, изпраща задържаните в Търново, където Левски сам се признава.
Успоредно с комитетската дейност поп Кръстю не изоста­вя грижите за духовното си стадо. От статистиката на град Ловеч за 1875 година се вижда, че в града има три действа­щи църкви - "Св. Неделя" с трима свещеници, "Св. Богороди­ца" с двама свещеници и "Св. Троица" с двама свещеници. В църквата "Св. Богородица" служат поп Лукан и поп Кръстю. Поп Кръстювата енория се състои от 153 къщи, а той самият извършва 166 венчавки. Всеки от останалите градски свещеници има по-малко къщи и венчавки. По думите на попадията Мария поп Кръстева към енорията на мъжа й принадлежат и селата Долно Павликени и Сотево.
През 1876-та година новият Ловчански владика и бъдещ български екзарх Йосиф назначава поп Кръстю за архиерейски наместник в Орхание и го удостоява със званието "свещено-иконом".
Поп Кръстю се отнася отговорно и съвестно към новата си длъжност. При всяка проява на своеволие или стремеж за лично облагодетелстване у своите подчинени той не пропус­ка да им напомни, че трябва стриктно да спазват църковните разпоредби. В този дух е написано писмото на поп Кръстю от 31 януари 1878 година до свещениците в с. Осиковица: "Като до сега нито един от вас не е дошъл да ся вестни на митропо­лията, и като до сега не се е поискала нито една вула от вас, мене е много чудно. От вънка слушам че сватби ся виждало в ваше село да ся правят, но аз не вярвам, че ще бъдете толко глупави да венчаете без наше позволение. За това ви наумявам че трябва да доди един от вас къде мене да ся споразумейми. При това аз ся чудя какво направихте та до сега не донесохте житото, което сте длъжни на митрополията. Чини ми ся че ще имами разправа с вас."
Непосредствено след Освобождението поп Кръстю се връ­ща от Орхание в Ловеч и продължава да служи заедно с всич­ки градски свещеници в единствената оцеляла след Руско-турската война църква "Св. Богородица".
Когато разказва за участието си в образуването на общогражданско ловчанско читалище "Наука" през 1879 годи­на, протойерей Евстати поп Стефанов посочва сред учредите­лите му учителите: Васил Радославов (бъдещ министър-пред­седател на България), Никола Ковачев, Трайко Китанчев, и свещениците: Тодор Мишаков и Кръстю Никифоров.
Противниците на свещеник Кръстю Тотев Никифоров в Ловеч правят опит да го убият, но без успех. Той умира от белодробна туберкулоза на 21 септември 1881 година на 43-годишна възраст. Изповядва го поп Цоко. Поп Кръстю е пог­ребан в старото гробище на Ловеч - Стратеш. По време на продължителното му седем месечно боледуване семейството изразходва всичките си спестявания. След смъртта на попа попадията остава съвсем бедна с две деца, една малка къща и лозе, което впоследствие е взето за гробище.
Д-р Стоянов, който посещава дома на поп Кръстю през 1901 година, разказва за попадията, че "понеже е била оставе­на без средства, се е препитавала с пране, мазане и хорска работа". От него научаваме, че синът на поп Кръстю, Христо е писар при адвоката Андрей Башев. На д-р Стоянов правят впечатление портретите на Либкхнет, Дарвин, Хегел, Байрон, Гьоте, Белински и Хайне в стаята на момчето. У попадията той намира закачен и портрет на поп Кръстю с Гечо Сирков (брат на Никола Сирков), направен в Белград.
Поп Кръстю е автор на "Требник", писан през 1879-та го­дина, който представлява сборник от съчинения. Четири от тях ("Кой е благороден", "На един надут секретар", "Слободи­ята е по-лоша от неволията" и "Един армаган") са отпечатани във вестника на Петко Р. Славейков "Целокупна България".
На края на "Требник"-а попът помества препис на допис­ката си до пловдивския вестник "Марица" под заглавието "Памятникът на священодякона Игнатия Лъвски". Тя е в отговор на публикация в русенския вестник "Славянин", в която за пръв път след Освобождението поп Кръстю е набеден, че е предал Левски. Като касиер на Ловчанския комитет, попът притежава документи, с които може не само да се защити, но и да изобличи своите клеветници. Между тях е тефтер с име­ната на вносителите, заверен от Левски, който свещеникът изпраща заедно с писмото си до в. "Марица".
Оригиналната дописка на поп Кръстю и документите към нея изобщо не стигат до редакцията на пловдивския вестник, за да бъдат публикувани. Те са иззети още от пощата в Ловеч по заповед на Марин поп Луканов и след това изчезват.
От появата на клеветата до днес, повече от 120 години, няма нито едно доказателство, че поп Кръстю е предал Левс­ки, а само слухове, лъжи и изфабрикувани документи. Съ­щевременно се провежда кампания за заличаване истинския образ на свещеника чрез унищожаване на сведения и спомени за живота му. Вместо светлата личност на поп Кръстю, Иван Вазов и Захари Стоянов използват силата на словото, за наложат на националното ни съзнание призрака на преда­телството. Време е художествените измислици да отстъпят мяс­то на истината за бореца за църковна и национална свобода свешеноиконом Кръстю Тотев Никифоров.
 


[1] Мухбир (араб. ез) - служебно лице, немюсюлманин, посредник между раята и османските власти.