Царе и владетели на Одриското царство

 

Генеалогия на Терес, цар на Одриското царство

Севт ІІІ

Терес I /син на Олорус/ (480 пр.н.е - 448)

Спарадок /син на Терес/ (448 - 440)

Ситалк I /син на Терес/ (440 - 424)

Садок /син на Ситалк/ (425 - 424)

Севт I /син на Спарадок/ (424 - 407)

Смикитис - парадинаст (ок. 424)

Мeсад - парадинаст /син на Спарадок/ (415 - ок. 400)

Терес - парадинаст (кр. на V в. пр.н.е.)

Амадок I /Медок I, син на Ситалк/ (407 - 391)

Севт II /син на Месад/ (405 - 384)

Сараток I - парадинаст (ок. 405 - ок. 387)

Бергей - парадинаст (ок. 400 - ок. 370)

Терес II (391 - 389)

Спокес - парадинаст (ок. 390 - ок. 360)

Хебризелм I /син на Севтес I/ (389 - 384)

Котис I /син на Севтес II/ (384 - 359)

Адамас - парадинаст (ок. 380 - ок. 370)

Милтокит - парадинаст (362 - 359)

Ребулас - парадинаст (ок. 360)

Скосток I - парадинаст (359 - 357)

Берисад /Тирисад, син на Котис I/ (359 - 356)

Амадок II /Медок II, син на Амадок I/ (359 - 351)

Керсеблепт I /син на Котис I/ (359 - 341)

Кетрипор /син на Берисад/ (356 - 347)

Терес III /според някои Терес II/ (351 - 341, до 331 е македонски васал)

Сараток II - парадинаст (ок. 350)

Тирим - независим или полунезависим владетел (ок. 350 - 335)

Филимон (Филит) /син на Керсеблепт I/ (ок. 340 - 336)

Сройос (336 - 306)

Ситалк II (ок. 334 - 324)

Агатон /син на Тирим/ (ок. 331)

Севт III /син на Котис I/ (ок.331 - ок.300)

Артофарн (Артаферн) /син на Котис I/ (ок. 324)

Спарток - парадинаст (ок. 323)

Епимен - парадинаст (ок. 320 - ок. 290)

Райздос /син на Филимон/ (ок. 300 - ок. 281)

Котис (II) - парадинаст /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 280)

Хебризелм II /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)

Терес IV /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)

Саток /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)

Садалас I /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)

Скосток II /Скостоп/ - парадинаст (298 - 281)

Орсоалт - парадинаст /син на Севтес III/ (ок. 285 - 265)

Керсеблепт II (ок. 281)

Ройгос - парадинаст /син на Котис (II)/ (ок. 280 - ок. 270)

Котис II (или III) /син на Ройгос/ (ок. 270 - ок. 260)

Раискупор (I) - парадинаст /син на Скосток II/ (ок. 260)

Терес V (ок. 260 - 250)

Йолай I /син на Керсеблепт II/ (ок. 250 - ок. 240)

Терес VI /син на Керсеблепт II/ (ок. 250 - ок. 200)

Посидоний I /син на Керсеблепт II/ (ок. 240 - ок. 230)

Одроес - парадинаст (ок. 240 - ок. 230)

Раискупор I /син на Котис II (III)/ (ок. 240 - 212)

Адаиус - парадинаст (ок. 230)

Медистас /син на Керсеблепт II/ (ок. 230 - ок. 213)

Плевратус (213 - 208)

Севтес IV /син на Раискупор I/ (212 - 171)

Амадок III /син на Севтес IV/ (ок. 200 - 184)

Аутлезбис (ок. 171)

Раискупор II - парадинаст /син на Адаиус/ (ок. 171 - 170)

Котис III (или IV) /син на Севтес IV/ (171 - 150)

Мостис /син на Севтес IV/ (ок. 171 - ок. 150)

Терес VII (или V) (ок. 171 - ок. 148)

Битюс /син на Котис III (IV)/ (ок. 150 - ок. 120)

Диегил - парадинаст, кенитски владетел /син на Котис III (IV)/ (ок. 150 - ок. 140)

Бюзес /проримски владетел, син на Котис III (IV)/ - (ок. 140 - ок. 130)

Барсабас - парадинаст /син на Диегил/ (ок. 140 - ок. 130)

Бургил /син на Битюс/ (ок. 130 - 98)

Котис (IV или V) - парадинаст /син на Битюс/ (ок. 120 - ок. 110)

Сотим - парадинаст, медийски владетел /син на Диегил/ (ок. 110 - ок. 98)

Мостис II - парадинаст /син на Сотим/ (ок. 100 - ок. 90)

Котис IV (или V) /син на Сотим/ (98 - 87)

Терес VIII (или VI) /син на Сотим/ (ок. 87)

Садала I (или I) /син на Котис IV (V)/ (87 - 58)

Котис V (или VI, или VII, или I) /син на Котис IV (V)/ (57 - 48)

Амадок IV /син на Котис IV (V)/ (ок. 48)

Садала II /или III, син на Котис V (VI)/ (48 - 42)

Раскупор III (или Раскупорис I) /син на Котис V (VI), сапейски владетел/ (48 - 42)

Раскос - парадинаст /син на Котис V (VI)/ (ок. 42)

Менеген - парадинаст /син на Асклепид, Хераит (от Херайон тейхос)/ (ок. 42)

Садала III /или IV, син на Садалас III/ (44 - 42)

Садала IV /или V/ (42 - 31)

Котис VI (или II) - парадинаст, сапейски владетел (42 - 31)

Котис VII (или III) /син на Котис VI/ (31 - 18)

Реметалк I /син на Котис VI/ (ок. 31 пр.н.е. - 12 сл.н.е.)

Раскупор III (Раскупорис II Астийски) /син на Котис V (VI)/ (18 - 13)

Раскос /син на Котис V (VI)/ (18 - 11)

Котис VIII (или IX, или IV) /син на Раскупорис II/ (13 - 11) - последен одриски цар

Котис IX (или VIII, или V Старши, IX Старши, син на Реметалк I) (12 - 18)

Раскупорис II /син на Котис VI/ (12 - 18)

Котис X (или VI, или V Младши, IX Младши, одриско-сапейски владетел) (18 - 21)

Реметалк II /син на Раскупорис (18 - 36)

Котис XI (или X, или VI, или IX) /син на Котис IX (VIII) и вуйчо на Котис I

Боспорски/ (36 - 38, от 38 до 47 е киликийски владетел)

Реметалк III /син на Котис IX (VIII)/ и Питодора II (38 - 46)