БЯЛА КНИГА ЗА ПЕТГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕРБ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ДЕКЕМВРИ 2007 Г. – ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ПРОВАЛИ И НЕОБХОДИМИ АНГАЖИМЕНТИ


Публикувано на 19/12/2012 в 14:12


През месец Декември 2012 г. се навършват пет години от управлението на ГЕРБ в местната власт. Бялата книга на местното самоуправление е инициатива на Общински съвет на БСП – Стара Загора. С тази инициатива ние целим:


- Да идентифицираме специфичните за Община Стара Загора проблеми;


- Да направим критичен анализ на управлението на ГЕРБ от мандат 2007 г. – 2011 г. с кмет проф. Светлин Танчев и първата година от мандат 2011 г. – 2015 г. с кмет Живко Тодоров;


- Да представим нашите предложения за бъдещото общинско развитие;


- Да достигнем до активните граждани в нашата община, като провокираме и останалите да бъдат активни;


- Да подкрепим и засилим вътрешнопартийния диалог.


Проблемите на местното самоуправление в Община Стара Загора са разработени в сътрудничество с общинските съветници от БСП, членовете на Изпълнителното бюро, Общинския партиен съвет, Постоянните комисии към Общински съвет на БСП, партийните секретари, младежкото обединение, външни експерти. Проблемите на местното самоуправление в Община Стара Загора са
представени в последователност, следваща приоритетите в предизборната програма на ГЕРБ за участие в Местни избори 2011 г.:


І. ВАЖНИ ЗА СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТИ


1. Изпълнение на проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на квартал „Железник”: Проектът, осъществен с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, бе гордостта на два екипа в кметската администрация на ГЕРБ. Действията на длъжностните лица от Община Стара Загора в процеса на подготовката и изпълнението на проекта, на критериите за подбор по Закона за обществените поръчки на фирмите изпълнители на строително-монтажните работи, осъществяването на инвеститорски контрол върху изпълнителите по същество са сериозен провал за управлението на ГЕРБ Стара Загора. Поради тази причина ние считаме, че на този проблем е необходимо да се даде публичност, като обществеността в Стара Загора бъде информирана за причините, довели до некачественото изпълнение на проекта.Историята е следната: На 10 януари 2010 г. Общински съвет – Стара Загора, взема решение общината да кандидатства с проект за подобряване на техническата инфраструктура и благоустрояване на кв. „Железник”. На 16 март 2010 г. Община Стара Загора кандидатства по програма „Регионално развитие” с проект за цялостно обновяване и благоустройство на кв. „Железник”. Като бенефициент общината осигурява съфинансиране в размер на 5.22%, равняващо се на 460 233 лв. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца.В благоустрояването на кв.”Железник-изток” са обхванати всички улици с обща дължина 2.3 километра. Изготвеният технически проект предвижда: ремонт на пътните платна; отстраняване на появилите се повреди и привеждане на настилките в състояние, осигуряващо комфортно пътуване; добро отводняване; естетически вид, отговарящ на изискванията за един съвременен квартал; нови зелени площи; ремонт на разбитите бордюри и тротоари. За удовлетворяване желанията на жителите е проектирана велосипедна алея, която пресича квартала. Обособени са и пешеходни алеи, които следват улиците или подобряват пешеходния достъп.Предвидена е нова улична осветителна уредба в междублоковите пространства. Дължината на новия осветен участък е 1103 метра. В проектното предложение е включено и благоустрояване на 12 825 кв. м междублокови пространства (100 % общинска собственост). Те ще бъдат обновени с детски и спортни площадки, кътове за отдих, велосипедни алеи. В „Железник-запад” се предвижда: реконструкция на пътната настилка, бордюри и тротоари на четирите основни пътни артерии, както и обслужващите улици между тях с изградените там паркинги; особено внимание е обърнато на изграждането на зони за паркиране до спирки за обществения транспорт; в техническата документация е включено изграждане на велоалея с дължина 1520 м, която на всички кръстовища ще се изпълнява с „легнали” бордюри, а рампата с каучукова настилка е с дебелина 30 см.


Велоалеята ще осигурява бърза и безопасна връзка на квартала с центърана Стара Загора. В проектното предложение са включени благоустрояването и озеленяването на четири междублокови пространства (100 %общинска собственост) с обща площ 41 338 кв. м; ще бъдат оформени площадки за игра, алеи, кътове за отдих и фонтани. За преодоляване на различните нива на терена се изграждат рампи за детски и инвалидни колички. Площадките за игра са за две възрастови групи – до 3 и от 3 до 12 години. Общата площ на проектираните асфалтови площадки е 2067 кв.м. В двете части на квартала ще бъде изградено енергоефективно парково и алейно осветление. Предвидено е и монтирането на 70 броя фотоволтаици, чрез които ще се намалят разходите за осветление, емисиите от парникови газове и разходите по ремонт и поддръжка. Всичко това ще доведе до безопасно преминаване през територията на зелените площи от пешеходци и ще намали криминогенната обстановка. Предвидено е залесяване с дървесна растителност с характерни декоративни качества различна окраска на листата и цъфтеж. Оформени са кътове с множество цъфтящи и иглолистни храсти и цветни фигури, изградени от едногодишни цветя. За осигуряване на напояване за предвидената растителност в целия квартал е проектирана поливна система… На 19 май 2010 г. проектът за благоустройството на квартал „Железник” е одобрен за финансиране по ОПРР. Окончателната стойност е фиксирана на 8.639 млн. лв., от тях 8.205 млн. лв. се отпускат по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, а осигуряването на останалите 434 433 лв. е задължение на общината. Фиксиран е и срокът за изпълнение на проекта – 24 месеца. На 24 януари 2011 г. е открита процедурата по ЗОП.

Поръчката е разделена на три обособени позиции: № 1 – „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на уличната мрежа на кв.”Железник”; № 2 – „Благоустрояване на междублокови пространства и озеленяване в кв. „Железник”; изграждане на чешми, доставка и монтаж на пейки, детски и спортни съоръжения, озеленяване и т.н.; № 3 – „Изграждане на улична осветителна уредба в кв. „Железник- изток” и изграждане на високоефективно парково и алейно осветление в „Железник” – изток и запад.


Основният критерий за оценка на участниците е икономически най-изгодната оферта при следните показатели:
- предлагана цена: тежест 30;
- срок за изпълнение: тежест – 40;
- срок за отложено плащане: тежест – 10.


Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30 април. Всеки кандидат-изпълнител има право да играе само за една обособена позиция. Офертисе подават до 10 март 2011 г., а пликовете ще бъдат отворени на 11 март. Какво се случва от тук нататък трудно може да бъде описано. Не че материята е непозната и сложна, а заради задкулисните страсти и игри, които се разиграват около процедурата.

Доказателствата за подобно твърдение са косвени, но за сметка на това са много и, колкото и да звучи странно, съвсем очевидни. На 10 май 2011 г. проф.Димитър Динев – заместник-кмет и ръководител на проекта, обяснява защо победителите в конкурса няма да бъдат обявени на предварително уговорената дата – 11 май: „За съжаление процедурата се оказа изключително сложна и тежка. Затрудненията са от много посоки. Има фирми, които предлагат с 60%, с 81% по-кратки срокове за изпълнение на строителните работи, отколкото с усреднения срок на останалите. Заради това се налага да им се търси обяснение на аргументите. Същото касае и времето за разсроченото плащане”. От тук нататък картинката е ясна. След като два от показателите за избор на икономически най-изгодната (уж) оферта са тежко субективни (срокът за изпълнение и гаранционният срок), а пък третият – срокът за отложено плащане, е съвършено незаконен, явно става дума за най-обикновени пазарлъци. Само за сравнение. На 13 август 2012 г. Столична голяма община обявява обществена поръчка за изграждането на велотрасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен”, с отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората”. Прогнозната стойност на поръчката е 1.083 млн. лв. без ДДС. Основният критерий за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта при следните показатели:


- предлагана цена: тежест – 65;
- срок за изпълнение: тежест – 5;
- технически показатели: тежест – 30.


Както се вижда и с невъоръжено око, разликата между старозагорските и софийските разбирания за икономически най-изгодна оферта са от земята до небето. И все във вреда на обществения интерес! За „главен озеленител” на кв. „Железник” е избрана софийската фирма „Булстрой груп”, която за 31 календарни дни срещу 920 360 лв. без ДДСтрябва да превърне в земен рай 54 дка междублокови пространства и да осигури на децата 2 дка спортни и детски площадки. За „главен осветител” е избран старозагорският консорциум „Ел- митранс”. В него влизат две фирми – „Елми” ООД и „Елтранс” ООД, които срещу 211 711 лв. без ДДС само за 16 работни дни трябва завинаги да прогонят тъмнината от квартала. За изпълнител на обособена позиция № 1 е избрано ДЗЗД „Железник СЗ 2011”. В обединението участват две фирми – софийската „Интегрирани пътни системи” АД и старозагорската „Пътстрой” ООД. Тяхната задача изглежда направо непосилна – над 7 км улични платна, 2 км велоалеи, плюс „съответните” тротоари, бордюри, отводнителни шахти, паркинги и какво ли не още – само за две седмици и половина. Наистина парите не са за пренебрегване – 4.599 млн. лв. без ДДС. Но да свършиш всичко това за 18 календарни дни…


Съвсем естествено крайното класиране за обособена позиция № 1 е обжалвано в съда от другите две фирми участнички в търга с мотивите: 18-дневният срок за изпълнение на поръчката е нереално кратък, а фирмата победител не е доказала, че разполага с необходимия брой работници и „съответната” техника. На всичко отгоре в офертата на обединението изрично е посочено, че този срок подлежи на предоговаряне. Факт, който обезсмисля включването на срока като показател при формиране на крайната оценка. На 20 септември 2011 г. антимонополистите от КЗК отхвърлят жалбите, като неоснователни и на 19 октомври 2011 г. е подписан договорът между общината и ДЗЗД „Железник СЗ 2011”. На 10 ноември 2011 г. на пресконференция новоизбраният кмет на Община Стара Загора – Живко Тодоров, обявява, че МРРБ ще санкционира Община Стара Загора с над 240 000 лв. за нередности по европейски проекти, допуснати от предишното управление. Половината от тези санкции – 119 000 лв., са за нарушение, допуснато при възлагане на обществена поръчка за изработване на проекта за благоустройството на „Железник”. Вместо да бъде възложена на една фирма поръчката е разбита на няколко лота. На 5 април 2012 г. на специална пресконференция кметът Живко Тодоров съобщава, че Община Стара Загора трябва да извади нови 300 000 лв. за благоустройството на „Железник”, защото някой от предишната администрация не си е свършил работата. Историята плаче за прокурор: проектът за ремонта – и реконструкцията на улиците в кв.”Железник” е правен през 2008 г. и в него е заложено тогавашното състояние на уличната мрежа.


- през 2009 г. общината асфалтира близо 3 км от улиците в квартала.


По документи начинанието е „глътнало” 2 млн. лв., а по документи са положени над 3.5 млн. т асфалтова смес.


- през 2012 г. става ясно, че въпросните 3.5 млн. т асфалт трябва да бъдат изкъртени. С цената на 300 000 грешни лева.


На 10 април 2012 г. машините и работниците на ДЗЗД „Железник СЗ 2011” най-сетне влизат в квартала. Започва се 18-дневната офанзива по изпълнението на Обособена позиция № 1 „Реконструкция, ремонт и бла- гоустрояване на уличната мрежа на кв. „Железник”. На 28 април 2012 г., докато копаят легло за тротоар, багери на сдружението разрушават част от тракийска могила. Сигналът е подаден в Регионалния исторически музей от жители на квартала. Могилата е обявена за паметник на културата от национално значение през 1962 г., а през 1983 г. е включена в Националната археологическа карта. Явно обаче това не се е оказало достатъчно, защото според техническия проект на обекта подобна могила не съществува. По наше настояване, – на общинските съветници от левицата, на 16 юли 2012 г. се проведе извънредна сесия на Общински съвет – Стара Загора, с една единствена точка в дневния ред – проблеми по изпълнението и приключването на проекта за благоустройство на кв.„Железник”. По време на заседанието кметът Живко Тодоров информира общинските съветници, че на ДЗЗД „Железник СЗ 2011”е наложена санкция в размер на 1.37 млн. лв. Причината е: 30% неустойка за неспазване на крайния срок за изпълнение на поръчката – 18 април. След този срок, както е по договор, извършените строително-монтажни работи не се заплащат. Другата новина е, че обектът е с издаден Акт 16, така че Община Стара Загора няма да търпи санкции по изпълнението на проекта и няма да връща усвоените вече 2 млн. лв.


- Ние считаме, че Акт 16 не може да бъде подписван със забележки, тъй като обектът се приема окончателно от държавна приемателна комисия, въвежда се в експлоатация и всички нередности, би следвало да бъдат отстранени преди това. Но да кажем, че с цел спазване на сроковете са направени значителни компромиси от страна на ДНСК и Община Стара Загора и тук е уместен въпросът: „За сметка на кого?” И до този момент фирмата не е отстранила пропуските. Логичен е въпросът, най-важен в случая – пускаме ли в експлоатация или, с други думи, узаконяваме ли строителен обект, който на практика не е завършен и е с дефекти, и кой ще поеме отговорността за това, както и с какви средства ще бъдат отстранени дефектите?


- Има още редица други въпроси, по които левицата иска яснота – например за озеленяването на квартала, тъй като в проекта е предвидено изграждане на напоителна система и озеленяване. Напоителната система е само частично изградена. От изказване на кмета Живко Тодоров става ясно, че ВиК е поело ангажимент да направи сондажи на място, за да може да се извършва напояване на зелените площи и растенията, част от които, между впрочем, са изсъхнали и трябва да бъдат засадени нови. Ние настояваме да получим информация докъде е стигнало изграждането на сондажите и кога ще бъде завършена напоителната система, защото според нас ще се наложи изграждането и на резервоар.


- Има ли пари за това? Този въпрос е от изключителна важност – откъде ще дойдат парите, необходими за отстраняване на дефектите и завършване на обекта. На практика Общината може да разчита на 150 000 лв. от гаранцията за добро изпълнение на фирмата изпълнител, но според нас ще са необходими значително повече средства, за да бъде приведен обектът във вида, в който трябва да бъде. Да, местното ВиК пое някои от работите за своя сметка, като повдигане на шахти, сондажи, въпреки че това не им влиза в задълженията, но другите ремонтни работи ще трябва да бъдат възложени най-вероятно чрез обществена поръчка, чието подготвяне и провеждане отнема пак няколко месеца. И тук възниква въпросът: Откъде ще дойде разликата във финансирането? Общината няма предвидени пари за това в бюджета за тази година. Кметът заяви, че ще бъде заведен иск към фирмата изпълнител. Това е добре, но на практика подобни съдебни искове продължават във времето една, две, а може и три години. Така че в краткосрочен план не можем да разчитаме на пари от там. В крайна сметка сме изправени както пред необходимостта да бъдат отстранени дефектите в строителството, за да могат живущите в квартал „Железник” да получат най-накрая един завършен продукт, така и пред практическата невъзможност това да бъде извършено до началото на зимата на 2012 г., както обеща градоначалникът на Стара Загора. Евентуално могат да бъдат предвидени средства в бюджет 2013 г. и ремонтните работи да започнат в началото на пролетта на 2013 г. след провеждане на процедура по ЗОП. При една сурова зима някои от проблемите на обекта ще се задълбочат.


Да не говорим за недоволството, което предизвиква състоянието на обекта сред жителите на квартала. Както ни е известно изпълнението на този проект предизвиква много остро недоволство от живущите в кв. „Железник” – известни са сигналите и до медиите за лошо изпълнение на тротоарите, за междублоковите пространства, шахтите и т.н. За съжаление, въпреки похарчените пари гражданите не получиха най-добрата инфраструктура.


И както се казва, на хоризонта… мрак, а по всяка вероятност по този проблем ни очакват още изненади. Отговорът на въпроса „ЗАЩО” е елементарен. И всеки може да го открие сам, стига да се разходи изблагоустроения по европейски образец старозагорски квартал „Железник”. Да поспортува на някоя от прекрасните спортни площадки и да отдъхне под ароматната сянка на дървесната растителност с
характерни декоративни качества и различна окраска на листата и цъфтеж.


2. Изграждане на регионално депо за битови отпадъци


Проектът на стойност 52 млн. лв. е от изключително значение не само за Община Стара Загора, но и за всички останали общини от областта. Независимо че срокът за изпълнението на проекта е месец юли 2015 г., ние смятаме, че действията на общинска администрация следва да се ускорят, съобразявайки се със законовите и технологични изисквания. Защото не бива да се пропуска обстоятелството, че е възможно обжалването на процедурата по ЗОП, което допълнително би забавило строителството на депото. В случая значително по-важни са проблемите, които ще се появят веднага след изграждането на новото сметище, които ще рефлектират неизбежно върху размера на таксата за битови отпадъци. Това от своя страна ще постави остро въпроса за социалната й поносимост и необходимостта от нова методика за нейното определяне, а по всяка вероятност е възможно да се потърси и съвсем друга организация на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.
За какво става въпрос?


На първо място: До пускане в експлоатация на новото сметище следва да се реши проблемът с оператора на депото. Ние от левицата приемаме с известни резерви варианта депото да се експлоатира от частна компания, защото това в един момент може да се окаже непозволена държавна помощ. Причината е, че регионалното депо за битови отпадъци, построено с публични средства от еврофондовете, ще генерира приходи от такси за обработка на сметта. В тази връзка Общината все още няма конкретно виждане кой ще е оператор на депото – частно юридическо лице или общинско предприятие.


На второ място: Абсолютно наложително е общинска администрация да започне час по-скоро работа по разработването на предложения и варианти за нова методика за определяне на таксата битови отпадъци. Защото ние считаме, че определянето на размера на таксата върху данъч ната оценка на притежаваните имоти е крайно несправедливо не само за гражданите, но и за фирмите.


Ние предлагаме да започне реализацията на пилотен проект за измерване на количеството на отпадъците в няколко зони на град Стара Загора и общината. С това да се прецени колко смет генерират хората в жилищните квартали, живеещите в къщи, в централната градска част, Лозенец, селата и т.н. След което да се обсъдят различните методики за определянето на таксата: например по площ на имота, според броя на жителите в едно домакинство, броя на ползваните съдове за смет или пък на базата на количеството употребена вода. Тази задача следва да е приоритетна в работата на общината в периода до изграждането на депото за отпадъци.На трето място: Ние считаме за правилно да бъдат освободени от заплащане на пълния размер на такса смет собствениците на незастроени имоти в регулационните граници на населените места.
На четвърто място: Община Стара Загора трябва да е много по-активна в исканията си пред централната изпълнителна власт и координирано с НСОРБ акумулираният ресурс от финансовите отчисления да не продължава да бъде замразен единствено в банкова сметка за чужди средства в полза на общината и нейните граждани. Нашето предложение е банковите сметки, по които се превеждат обезпеченията и отчисленията, да бъдат на разпореждане на съответното регионално сдружение по управление на отпадъците, тъй като това са средства, събрани от данъкоплатците от съответните общини. Натрупаните средства да се използват след решение на общото събрание на регионалното сдружение при предварително съгласуване с РИОСВ или МОСВ.


На пето място: Ние предлагаме новите цели за разделно събиране, рециклиране, оползотворяване на битови, биоразградими и строителни отпадъци да се въведат след изясняване на механизма за постигането им. В противен случай общините не само ще бъдат затруднени при изпълнението им, но ще претърпят и сериозно санкциониране.


3. Проект „Реконструкция и рехабилитация
на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец”
Изпълнението на проекта цели да рехабилитира 5.459 км общински път. Основният извод по отношение изпълнението на проекта в Одитен доклад № 0042400610, издаден с Разпореждане № 273 от 22.12.2011 г. на заместник- председателя на Сметната палата, е пределно ясен: „При изпълнението на договор за възлагане на строително-монтажни работи по проект Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец е допуснато изменение на някои от условията му. От страна на общината е изразено мълчаливо съгласие и по отношение на промени от страна на изпълнителя в условията на договора за строителен надзор на същия обект. Поради констатираните нередности Управляващият орган (УО) не е възстановил извършените от бюджета на общината разходи. Невъзстановеният в срок временен безлихвен заем от бюджетната сметка има отрицателен ефект върху изпълнението на бюджета на общината”. И до този момент няма информация възстановени ли са средствата в общинския бюджет. По въпроса за отговорността и нанесените вреди също се мълчи! В тази връзка не е излишно още един път да акцентираме върху нарушенията на кметската администрация от ГЕРБ в процеса на подготовката, организацията и изпълнението на проекта. Тези нарушения са описаниподробно в одитния доклад на Сметната палата от месец декември 2011 г. Договор № BG161PO001/2.1-02/2007/024 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на път ІV – 66037 с.Калояновец – с.Ловец” е сключен на 16.09.2008 г. между УО по ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ и бенефициента – Община Стара Загора. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца. Общата стойност на проекта, финансиран по договора, е 4 767 639 лв. с ДДС. След проведената процедура по реда на ЗОП общата стойност на проекта е редуциран на 2 507 863 лв. с ДДС. Или актуализираният бюджет на проекта е намален с 47.74% спрямо първоначалния. Проектът е изпълнен и на 02.09.2010 г. е издадено разрешение за ползване на строежа от Дирекция за национален строителен контрол.


Ремонтът на общинския път е възложен с договор № 1621 от 05.08.2009г. на Сдружение „Пътища Стара Загора 2009” ДЗЗД. Стойността на договора е 2 316 872 лв. с ДДС със срок на изпълнение 105 календарни дни. Неразделна част от договора е КСС, включваща количеството на отделните видове дейности и единичните им цени. На 11.12.2009 г. е съставен Протокол за приемане на извършени СМР, подписан от възложителя, изпълнителя и строителния надзор. На основание подписания протокол е издадена фактура от 14.12.2009 г. на стойност 1 170 000 лв. с ДДС. Средствата са преведени на фирмата изпълнител на 23.12.2009 г. В протокола за приемане на извършени СМР е включен аванс за закупуване на материали на стойност 135 131 лв. с ДДС.


В условията, при които е възложена обществената поръчка, вкл. и в сключения договор, както и в офертата на участника, определен за изпълнител, не е предвидена възможност за авансови плащания. С изплащането на аванс за закупуване на материали, възложителят е поставил изпълнителя по договора в по-благоприятно положение спрямо останалите участници в проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с което е нарушен принципът на равнопоставеност. В протокола за приемане на извършени СМР от 11.12.2009 г. количествата СМР по определени позиции са завишени спрямо одобрената с договора КСС с обща стойност от 300 189 лв. с ДДС. Причината за несъответствието е извършена промяна на техническия проект без да бъде подадено искане за изменение до УО. Оказва се, че в техническия проект, който е изготвен от външен проектант, не е включен изкопът на пътя –едно от основните пера в строителството. Съгласно чл.9.2. от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с чл.8.3. от общите условия към него, Община Стара Загора е била длъжна да поиска писмено изменение в едномесечен срок преди предвидената дата на влизане на поправката в сила. УО е счел изменението на КС за ретроактивно действие и определя промяната, като недопустима. В тази връзка с писмо № 99-00-6-1389 от 12.04.2010 г. УО е спрял временно плащанията по договора до отстраняване на установените нарушения.

Изплащането на извършени, но невключени в КСС строителни работи, е нарушение на чл.3.4. от Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, който поставя императивното изискване разходите по проекта да се извършват в съответствие с приложената към договора КСС. Всяко неправомерно плащане към изпълнители на проекта се счита за нередност по смисъла на чл.17.1 от Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Извършената нередност е причина УО да не възстанови средствата по представеното от бенефициента искане за междинно плащане. Съгласно сключения договор срокът за изпълнение е 105 дни. Актът за установяване на годността за приемане на строежа е подписан на 13.08.2010 г. или 65 дни след изтичане на срока. С писмо № 26 от 26.08.2010 г. Сдружение „Пътища Стара Загора 2009” е отправило искане до Община Стара Загора за намаляване на неустойката по договора с мотив за настъпило форсмажорно обстоятелство за 34 от общо 65 дни просрочие. Община Стара Загора е приела искането на изпълнителя при изчисляването на размера на неустойката и е приложила чл.22 от договора по отношение на 31 дни от общо 65 дни просрочие. Начислената и събрана от възложителя неустойка за 31 дни просрочие е в размер на 119 705 лв., като същата е преведена по транзитната сметка на УО, съгласно т.39 от писмо № ДДС 07 от 04.04.2008 г. на МФ. При преглед на документацията във връзка с изчисляването на дължимата от изпълнителя неустойка е видно, че 23 от дните, за които от страна на Община Стара Загора е прието наличието на форсмажорни обстоятелства, се отнасят до период, в който срокът за изпълнение на договора вече е бил изтекъл, т.е. изпълнителят вече е бил в просрочие. Това обстоятелство е лишило последния от правото му да претендира освобождаване от неустойка за забава поради форсмажорни обстоятелства. В резултат от неправилното изчисляване на неустойката възложителят не е претендирал и събрал суми за забавата от 23 дни.


4. Проект „Община Стара Загора – за по-добро административно обслужване чрез електронното правителство”


Възложител на проекта е Община Стара Загора. Изпълнители на проекта: Консорциум „Електронно управление” ДЗЗД – David Holding CielaCNsys. Подготовката за проекта стартира в края на юли 2009 г., а процедурата – през март 2010 г. Датата на завършване е юли 2010 г.Това е поредният нескопосано реализиран и провален проект с европейски средства по Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът „Електронна община” ще струва на старозагорския данъкоплатец повече от 800 000 лева, които Управляващият орган по оперативната програма няма да изплати за реализацията му. Думите не са изречени от опозицията. Констатацията е направена на пресконференция от сегашния кмет на Община Стара Загора – Живко Тодоров. И още: „Една от причините да не бъдат изплатени част от средствата, вложени по проекта, са нарушения в Закона за обществените поръчки”. А главният финансист на общината допълва, че 16 хил. лева от тези няколкостотин хиляди лева, които управляващият орган няма да възстанови, са раздадени за допълнителни възнаграждения на работещите по проекта.Въпросът за отговорността продължава да е без отговор. За пореден път. Сякаш нищо особено не се е случило. Няма как да не сравним диаметрално противоположните становища относно проекта на длъжностни лица от двата кметски екипа, но държим да отбележим – подкрепени от ГЕРБ. Всъщност по въпроса за политическата отговорност спор няма. Според Николина Горова – секретар на Община Стара Загора по времето на проф. Светлин Танчев: „В Община Стара Загора има непрекъснат стремеж на подобряването на обслужването на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на ефективни механизми за електронно управление и трансформация на вътрешните и междуведомствени връзки в публичния сектор на основата на оптимизирани процеси и използване на съвременни информационни технологии. Фокусът е върху удобството на клиента, като му се предостави възможност за избор на най-удобния начин за заявяване на административни услуги и предоставяне на резултатите от тях… Новата система позволява получаване на достоверна информация за натоварването на служителите и помага да вземем управленски решения за промени в структурата или за управление на времето в различните звена на администрацията.”


Но Цена Велкова – секретар на Община Стара Загора от кметския екип на Живко Тодоров, е на друго мнение: „Електронните услуги не са действащи и има предоставени само 50 лиценза за работа при 349 служители в тогавашната администрация. Необходимо е фирмата изпълнител да отстрани дефектите по нея.” Безспорно е, че проектът за „Електронна община” е провал. На Община Стара Загора бе нанесена финансова вреда за няколкостотин хиляди лева. Но финансовата загуба далеч не обхваща изцяло последиците от провала на проекта. За дълъг период от време е нарушена координацията, синхрона и сътрудничеството между отделните звена в администрацията. Нещо повече! Допусна се ликвидирането на една прекрасно работеща електронна деловодна система, чиято разработка и внедряване струваха стотици неуморни часове работа на специалистите от екипа на д-р Евгений Желев. С тази система във всеки един момент се знаеше къде се намира съответната преписка, в кой отдел, в коя дирекция, кое е отговорното длъжностно лице за нейното изпълнение, кои служители са работили по нея и кога е крайният срок за изпълнението й. И именно нейното унищожаване е причината да се забави движението на вътрешния докуме нтооборот, появиха се случаи на загубени преписки и то във възлова дирекция като строителната, да не се спазват срокове за извършването на административни и технически услуги на граждани и фирми и пр.


ІІ. КАК, А НЕ ЗАЩО ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАПУСНА РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ОБЩИНИТЕ „ТРАКИЯ”


Кратка предистория. Община Стара Загора е учредител на РАО „Тракия” през 1997 г. Кметовете на Стара Загора в продължение на три мандата – до 2007 г., са и председатели на Управителния съвет на асоциацията. През 2008 г. за Председател на УС е избрана К. Дойчева – кмет на Твърдица. Макар че е член на УС, кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев не участва в заседанията и събитията, организирани от асоциацията. Общината спира да плаща и членски внос без да се съобразява с изискването на устава. Дължимите суми надвишават 50 хил. лв. Въпреки че в началото на мандат 2011-15 г. със смяната на ръководството на общината е декларирана готовност за промяна в отношенията, съвсем неочаквано в началото на месец февруари 2012 г. на уеб страницата на Община Стара Загора в дневния ред на предстоящо заседание на Общинския съвет, предвидено да се проведе на 16.02.2012 г., като точка 14 е включено Предложение от кмета на Общината относно даване съгласие за прекратяване членството на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините „Тракия”. Посочените мотиви са: „Считаме, че през последните години организацията осъществява дейността си без да успява да постига целите, залегнали в устава на сдружението. РАО „Тракия” през последните години силно редуцира дейността си, като не се ръководи от принципите за гъвкавост и динамичност в работата на организацията, прозрачност и отговорност при вземане на решение и тяхното изпълнение. Предвид несъгласието с методите и начините на осъществяване на дейността на организацията Община Стара Загора се оттегли от активно участие в живота на сдружението и преустанови плащането на имуществените вноски, произтичащи от членството ни.” На проведено заседание на Управителния съвет на РАО „Тракия” на 10.02.2012 г. е взето решение да бъде отправено писмо до общинските съветници чрез Председателя на Общински съвет – Стара Загора, г-н Емил Христов, за несъгласие с мотивите, изразени в предложението за прекратяване членството на Община Стара Загора в РАО „Тракия” и оценката за работата на сдружението, както и представители на РАО „Тракия” да вземат участие в сесията на 16.02.2012 г. и да изразят позицията на асоциацията, а именно: „Признаваме правото на Общинския съвет и кмета на общината да преценят ползата от членството си в сдружението и да вземат решение, което е в неин интерес. В същото време не приемаме оценките, които се дават за дейността на асоциацията, тъй като те не са на обективна основа.” Право и задължение е на общинските съветници да защитават интересите на гражданите на общината. Вземайки решение по направеното предложение, имайте предвид и факта, че през 1997 г. инициатор за създаването на РАО „Тракия” е кметът на Стара Загора – проф.Цанко Яблан-ски, а съучредители – кметове от Старозагорска, Сливенска и Ямболска област. Те са били издигнати и подкрепяни от различни политически сили, но са се обединили въпреки съпротивата на партийните централи, като представители преди всичко на гражданите. Днес това е най-голямото регионално сдружение на общини в България – 36 от 8 области. Но принципът за равнопоставеност и надпартийност в дейността е валиден и до днес. Ако бъде нарушен – жалко, значи не сме научили уроците от историята, че конфронтацията не води до нищо добро, че трябва да се търси принципът на консенсус и сътрудничество, най-вече междуобщинско. Управителният съвет на РАО „Тракия” е готов на всякаква форма на диалог и взаимодействие, за да се запази сдружението като механизъм за защита и представителство на интересите на общините”. В писмо с изходящ № 9/14.02.2012 г. (заведено в деловодството с входящ № 68-00-0207-2/14.02.2012г.) до Председателя на Общински съвет изпълнителният директор на РАО „Тракия” се позовава на чл.55, ал.2 и чл.68 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора и иска да бъде дадена думата за изказване на представители на РАО „Тракия” на предстоящата сесия на 16.02.2012 г. по т.14 от дневния ред.


По време на сесията в залата присъстват Ангел Папазов, който е заместник-председател на Управителния съвет на РАО „Тракия” и кмет на Община Първомай и доц. Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО „Тракия”.

Председателят на Общинския съвет подлага на гласуване дали да бъдат изслушани представителите на РАО „Тракия”. Мнозинството общински съветници гласуват „против” и на оправомощените представители на РАО „Тракия” не е дадена възможност да изразят позицията на асоциацията – случай без аналог в историята на Общинския съвет от момента, в който е дадено правото на граждани да вземат думата и който буди съмнение за законността на действията на Председателя наОбщинския съвет. Допълнителен факт – въпреки че писмото на УС на РАО „Тракия” с аргументи против мотивите на вносителя е депозирано в законния срок, то не е предоставено на общинските съветници дори за информация. Загубите за Община Стара Загора са нищожни – РАО „Тракия” напусна офиса, общинска собственост, ремонтиран и оборудван с пари от донорски организации, поради неприемливия наем – около 5 хил. лв. за 2011 г. За асоциацията загубата е по-значима – губи основния си член организатор и инициатор на дейността в продължение на десетилетие. Най-голяма е загубата за развитието на демократичните процеси в България, стимулирани с парите на американски и швейцарски данъкоплатци – да се развива местно самоуправление с основен приоритет защита интересите на гражданите. Бъдещето ще покаже кой път е бил правилният. За съжаление няма да можем да се върнем и поправим грешките, които сме сътворили, и сметката ще плащат децата и внуците ни. А е толкова просто да се върви към прогрес чрез сътрудничество, а не конкуренция на всяка цена.


ІІІ. ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА


Продължават да стоят нерешени с години проблеми в областта на инфраструктурата и градската среда. Някои от тях не са свързани с необходимостта от много инвестиции, а изискват преди всичко ангажираност, степенуване на приоритетите, добра организация на работата и контрол. Едновременно с това, ние считаме, че по време на първия управленски мандат на ГЕРБ с кмет проф. Светлин Танчев бяха похарчени необосновано много средства – над 3 млн. лв. за проекти, които едва ли ще бъдат реализирани в близките 10 – 15 години, като:


1. Разширение на ул. „Отец Паисий” от бул. „Цар Симеон Велики” до бул. „Славянски”.
2. Изграждане на мост над канала на ул. „Братя Жекови” по ул. „Цар Иван Асен ІІ”.
3. Разширяване на ж.п. надлеза на бул. „Свети Патриарх Евтимий” и бул. „Славянски”.
4. Изграждане на ринга в частта между АПК „Загоре” и СБА по трасето на жп линията.
5. Продължението на изток до парк „Бранителите на Стара Загора” на ул. „Августа Траяна”.


По наше мнение, в продължение на вече втори управленски мандат не намират решение следните по-важни проблеми:
1. Бави се разширението на ул. „Капитан Петко Войвода” и изграждане на кръговото движение при магазин „Била”. Проектът е готов, не са проведени отчуждителните процедури.
2. Занемарена е поддръжката на зелените площи в:
- парк „Пети октомври“;
- парк „Алана“;
- Станционната градина;
- парка около езерото Загорка;
тревните – площи между Операта и Драматичния театър;
- може да се помисли за залесяване на изграденото продължение на бул. „Славянски” и по ул. „Анастасия Тошева”.
- тревната площ на кръговото движение на бул. „Патриарх Евтимий” до мол „Галерия”;
- неприятно впечатление остави изкореняването на храстите и цветната растителност по цялата разделителна ивица на бул. „Патриарх Евтимий”. По всяка вероятност от нежелание за поддържането им.


1. Проблемите на квартал „Лозенец” и ромското гето в югозападния крайна кв. „Кольо Ганчев”, свързани с незаконното строителство, повече не могат да се отлагат във времето.


1. Много обещания, приказки и напразни надежди за бъдещето на летището и накрая нищо. Считаме, че старозагорци следва да бъдат информирани за реалностите по този проект.
2. Въпреки че изграждането на детски и спортни площадки в кварталите на Стара Загора са обявени за приоритет в предизборната програма на ГЕРБ, с актуализацията на бюджета на общината за 2012 г. 100 000 лв. бяха пренасочени за други цели.
3. Бави се ремонта на тротоарите в града. През 2012 г. не е ремонтиран и 1 кв. м тротоарна площ.


ІV. ТРАНСПОРТ


1. Проблеми с паркирането в „зелена зона”:
Стара Загора не е София, но това не означава, че проблемите с крат- ковременното платено паркиране в централната градска част са по-маловажни. Особено на фона на желанието ни и общото съгласие за превръщане на нашия древен град в привлекателна туристическа дестинация. Градоустройствените особености на Стара Загора – тесните улици, множеството жилищни блокове и кооперации в централната градска част, както и относително големият брой регистрирани МПС, повече от 12 000 за 160-хилядното население на града изискват прецизен и внимателен подход. За съжаление с действията си двата управленски екипа на ГЕРБ – от мандат 2007-2011 г. на проф.Светлин Танчев и сегашния на кмета Живко Тодоров, оставят впечатление за работа на парче и търсене на ефект, свързан преди всичко с финансовата страна на проблема. Общинските съветници от левицата на няколко пъти в постоянните комисии се постарахме да обясним, че такъв подход е грешен и няма да доведе до цялостно решение на проблема. Между другото в управленската предизборна програма на ГЕРБ ясно е разписан ангажимента за разширяване обхвата на „зелената” зона.


Лошо няма! Но не бива да се отива в другата крайност – разширяване на платената зона за паркиране над нужното. Защото безпринципното разширяване на „зелената” зона в един момент се оказва не само безсмислено, но и настройва големи групи от жители на нашия град срещу действията на общинската администрация. „Зелената” зона бе създадена през 2005 г. с единствената цел да облекчи паркирането в централната градска част, като даде възможност на повече жители и гости на Стара Загора да влизат в центъра с колите си, когато това им се налага. Безспорно създадената през втория управленски мандат на д-р Евгений Желев зона за кратковременно платено паркиране има две големи предимства:
Продажбата на талони за паркиране се – извършва чрез автомати, което почти не се среща в останалите градове на страната, но най-важното е, че се свеждат до минимум възможностите за злоупотреба.
- Приходите от продажба на талони и глобите за нарушителите се извършват от общинско структурно звено, а не от търговско дружество, което дава възможност приходите от този вид дейност да постъпват на 100% в общинския бюджет.


Ние считаме, че екипът на кмета Живко Тодоров следва да прояви значително по-голяма оперативност и системен подход за решаване в кратък срок от време на следните конкретни проблеми:


- Считаме за грешка разширяването на платената зона по бул. „М .М.Кусев” на юг от ул. „Христо Ботев” до пресечката с ул. „Братя Жекови”. Явно с подобно решение се е целяло единствено увеличаване на приходите в общинския бюджет. Но категорично и тази задача няма да бъде изпълнена. Защото колите просто се преместиха на юг по бул. „М. М. Кусев” – в отсечката между ул. „Братя Жекови” и бул. „Славянски”, паркирани от двете страни на уличното платно. „Ефектът” е моментален. Създаде се поредната „тапа” за движението, като в тази част на бул. „М. М. Кусев” е абсолютно невъзможно да се разминат две коли.


- Същата недомислица е решението за въвеждане на платено паркиране по бул. „Руски” в района пред бившата детска поликлиника.


Сега този участък е „освободен” от коли, приходите са съмнителни, а малките улички около поликлиниката са задръстени от МПС.


- По същия начин се разширява „зелена” зона по бул. „Ц. С. Велики”на запад от ул. „Отец Паисий”.
Горецитираните неудачи се получават – тогава, когато решенията се вземат в тесен кръг и без предварително широко обсъждане в медиите, постоянните комисии и в самия Общински съвет. Установена е порочна практика решенията за въвеждане на нови участъци в обхвата на „зелена” зона да се извършват със заповед на кмета на общината. Намираме за абсолютно наложително въвеждането на ограничения или разширяване на „зелена” зона да се извършва само след санкция на общинския съвет и то чрез промени в Наредбата за обществения ред при използване на МПС на териториятана града.


Ние намираме за неразумно разширяването на обхвата на „зелена” зона да става извън следните граници: север – бул. „Генерал Столетов”; юг – ул. „Христо Ботев”; изток – бул. „Патриарх Евтимий”; запад – ул. „Отец Паисий”.


Старозагорци имат нужда от няколко паркинга в централната градскачаст, а не от разширяване на зоната за платено паркиране.


- В тази връзка намираме за необходимо бързо да се обсъди идеята за изграждане на няколкоетажен надземен паркинг в района източно от сградата на БСФС, северно от Пожарната и Пощата. С годишните приходи от „зелена” зона Община Стара Загора може да осигури построяването на такъв паркинг. Длъжни сме да уточним, че говорим за „сглобяем” паркинг на две или три нива, който, ако обстоятелствата наложат, може да бъде демонтиран.


- По същия начин може да бъде обсъден вариант за такъв паркинг, на мястото на разрушената бивша Вечерна гимназия, източно от ул. „Г. С. Раковски”.


- Следва да се помисли и за използване на помещения за паркинг в сградата, където се помещават НОИ и Регионалната библиотека.
Реализирането на някоя от идеите автоматично ще доведе до облекчаване проблема с паркирането в „зелена” зона и особено на проблема с паркирането в малките улички в уточнените граници на платената зона.


- По този начин ще се намери много по-лесно решение за собствениците на автомобили, живущи в централната градска част.


- Целта на тези действия е една: Постепенно освобождаване от автомобили на централната градска част. След като искаме да развиваме туризъм, ще трябва да помислим и за паркирането.


Един път завинаги трябва нормативно да се определи редът за предоставяне на служебен абонамент за паркоместа в „зелена” зона на следните институции: съд, прокуратура, следствие, Радио Стара Загора, банки, както и размера на заплащаните от тях такси. Категорично в Наредбата да се забрани предоставянето на служебни паркоместа в „зелена” зона на търговски обекти. Общинска администрация следва безкомпромисно да се намесва в случаите на неправомерно ползване на терени – публична общинска собственост, от частни структури. Става въпрос за част от ул. „Захарий Княжески” западно от комплекс „Верея” и паркоместата около бизнес сградата на ул. „Цар Иван Шишман” № 77. Бул. „М. М. Кусев” е най-красивият в града, особено в частта от бул.„Генерал Столетов” до ул. „Августа Траяна”, и поради тази причина е абсолютно недопустимо повече да се търпи паркирането на МПС по прилежащите на булеварда тротоари. Добронамереното и отговорно търсене на решение на горепоставените проблеми в един обозрим период могат да променят облика на централната градска част на Стара Загора.
2. От 07.06.2012 г. стартираха археологически проучвания на част от трасето на бул. „М. М. Кусев” в участъка между форума и Античната улица. От тази дата бул. „М. М. Кусев” в частта му на север от сградата наСъдебната палата е затворен и за пешеходци.


Съществуващото положение рязко влошава качеството на живот на живущите на бул. „М. М. Кусев” и района на север от Съдебната плата граждани. За да достигнат до централната градска част, те са принудени да използват или бул. „Руски”, или ул. „Х. Д. Асенов”, които са претоварени транспортни улици и крият рискове и опасности при засилен пешеходен поток. В още по-неблагоприятно положение са гражданите, ползващи услугите и работещите в адвокатските, нотариални кантори и др. обслужващи и търговски звена, чиято работа е пряко свързана с непосредствен, системно ежедневен достъп до Окръжен и Районен съд и техните служби. На практика в резултат на действията на Община Стара Загора те бяха лишени от обичайните условия на работа за този вид труд, свързан с реализиране и защита правата на гражданите, както и от възможността да работят в нормална конкурентна среда. Дребен проблем на пръв поглед, но издаващ отношение към интересите на гражданите.
3. Не е ясна съдбата на проекта за нова организация на движението в централната градска част и за който,до колкото ни е известно, са платени 30 хиляди лева.


4. Бави се прекалено дълго, като най-неотложно е: изграждането на – светофарна уредба на Т-образното кръстовище на бул. „Руски” и ул. „Августа Траяна”.
изграждането на – светофарна уредба на Т-образното кръстовище на бул. „Генерал Столетов” и ул. „Д-р Т. Стоянович”.


- изграждането на кръгово движение на Т-образното кръстовище преди „Метро” на отбивката за кв. „Зора”.


5. Въвеждането на „зелена вълна” по бул. „Славянски” и бул. „Генерал Столетов” е абсолютно наложително.


6. Въпреки обещанията не се предприеха никакви действия по отварянето на улиците „Българско опълчение” и „Антон Марчин” към бул. „Цар Симеон Велики”; на ул. „Цар Иван Асен ІІ” към бул. „Славянски”.


7. Няма сила, която да реши проблема със спирането на МПС пред склада за строителни материали на пресечката на бул. „Патриарх Евтимий” с ул. „Христо Ботев” – северозападен ъгъл, което създава изключително конфликтна точка за пътно-транспортни произшествия и затруднява неимоверно уличното движение.


8. Автобусите, возещи работници от комплекса„Марица-изток” продължават да задръстват и създават затруднения за движението по ул. „Христо Ботев”.


9. Явно удвояването на южния вход на Стара Загора към АМ „Тракия” вече не е сред приоритетите на управляващите.


10. Занемарено е обезопасяването и стопанисването на няколкото подлеза в Стара Загора.


V. СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


Това е поредната област от проблеми, в която настоящият кметски екип на ГЕРБ трудно се ориентира и бавно реагира на оперативно възникнали задачи. Една от причините е недобре обмислената структура на общинска администрация и поемането на целия този ресор на пряко наблюдение от кмета на общината, което се оказва практически невъзможно. Липсва последователната и задълбочена работа по изграждане на цялостна система за видеонаблюдение на възлови обекти и райони в градСтара Загора. Няма приемственост и желание за използване на натрупания опит от предходните кметски екипи. Няма как да не отбележим, че още по времето на втория кметски мандат на д-р Евгений Желев бе разработен подробен проект и определено място за оперативен център в сградата на общината за видеонаблюдение, контрол движението на градския транспорт и работата на светофарната система. Кражбите по селата на общината не спират. В същото време управляващите трудно възприемат разумните предложения по създаването на доброволни отряди за охрана на имуществото и реколтата.


А от друга страна прокламираният в предизборната програма на ГЕРБ нов модел за функциониране на общинска полиция си остава само едно добро пожелание.


VІ. МЕСТНИ ФИНАНСИ И ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ


Ние считаме, че в областта на общинските финанси следва да има единни действия от страна на всички групи общински съветници и общинската администрация, съвместно с НСОРБ, пред законодателната и изпълнителната власт за излизане от „мъртвата” точка на процесите на финансова децентрализация в България. През последните години се запази негативната тенденция за спад на дела на общинските средства в брутния вътрешен продукт. Делът на общините в общите публични разходи е едва 16%, с което България се нарежда на едно от последните места в Европа. Особено тревожи силното централизиране на данъчни ресурси в централната власт – местните данъчни приходи представляват едва 2.9% от общите данъчни приходи. По този начин в структурата на общинските приходи прекалено голям дял заемат приходите от икономическа активност с еднократен характер, за сметка на много по-стабилните във времето данъчни приходи. За да има реална децентрализация БСП – Стара Загора, предлага да отстояваме:


Да се разшири собствената – приходна база на общината чрез трансформирането на държавни данъци в местни, въвеждането на нови общински приходоизточници и деактуване на част от държавната собственост в общинска.


- Назряла е необходимостта от същностни промени в Закона за местните данъци и такси и от създаването на нов Закон за общинските финанси, който да регламентира приходната база на общините съобразно изискванията и духа на Европейската харта на местното самоуправление и да регулира финансовите взаимоотношения с Републиканския бюджет по един европейски начин.


VІІ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


В предизборната си програма за Местни избори 2011 г. ГЕРБ декларира нов подход и повече прозрачност в управлението на общинската собственост. Ето само два конкретни примера в „подкрепа” на „новия подход” на ГЕРБ за публичност и прозрачност в управлението на общинската собственост: Пример № 1: Съгласно разпоредбите на Закона, основен орган на местното самоуправление е Общината и същата следва да защитава и охранява интересите на гражданите, а общинската администрация да работи в тяхна услуга.


Да, ама не! През периода 2008-2012 г. Община Стара Загора е извършила действия, с които по един недопустим начин, използвайки механизмите на власт, е превишила своите права по закон и е принудила над 10 участника в законно проведен търг и законно закупили право на строеж, деликатно казано, „да се разочароват” от действията на общинската администрация. Фактите са следните:

През 2008 г. и 2009 г. Община Стара Загора провежда търг за закупуване право на строеж – изграждане на 14 гаражни клетки, съставляващи част от Комплексен обект „Подземни гаражи” – /ПГ-28/ от двадесет и осем броя гаражи. След проведения търг Община Стара Загора учредява на 12 физически лица право на строеж в УПИ І


– „Жилищно строителство, магазини и подземни гаражи”, кв.117 „а” по плана на град Стара Загора с площ от 3648 кв. м – за изграждане на 14 гаражни клетки. Стойността на учреденото на 12-те лица право на строеж варира в размер от 1900 и 2000 лв., като само за един от гаражите, закупени на търга през 2009 г., сумата е 3100 лв. В чл.6 от договора за учредяване на право на строеж подробно са описани и задълженията на лицата, като суперфициари, включително и задължението им да участват в комплексното проектиране и строителство на „Подземни гаражи” чрез нотариално заверен договор за съвместно инвестиране. Подписването на такъв договор се оказва невъзможно, поради комплексността на строителството. До подписването на такъв договор щеше да се стигне, ако Община Стара Загора бе продължила започнатата процедура от 2008 и 2009 г., т.е. да извърши продажба на правото на строеж и на останалата част от 28-те гаражни клетки. Такива действия от страна на общинска администрация Стара Загора, не са извършени, което на практика поставя лицата, закупили правото си на строеж и платили немалки суми за него, в невъзможността да си осъществят правата по закон. Със самото учредяване правото на строеж за суперфициара възниква правото да извърши строителство върху чуждата земя (общинска собственост), да придобие изключително право на собственост върху постройката, както и да ползва чуждата земя, доколкото това се налага за използването на сградата. В настоящия случай гражданите не могат да упражнят тези си права, тъй като осъществяването им е зависимо изцяло от волята на Община Стара Загора да учреди право на строеж за всичките 28 броя гаражи, представляващи комплексен обект „Подземни гаражи” /ПГ-28/. Повечето от 12-те лица, закупили право на строеж, са посещавали многократно Община Стара Загора с молба да се продължат търговете, за да се продадат всичките 28 броя гаражи и да започне строителството на комплексния обект. Молят евентуално за промяна на влезлия в сила ПУП и съответно частично стартиране на строителството. След доста подобни посещения и напразни обещания, както и след две писмени молби към Общината, на суперфициарите е отговорено, че гаражи няма да има и, тъй като се касае за учредяване на вещно право, просто да заведат дела за разваляне на договорите, като по този начин общината ще има повод да им се върнат парите. Нима общината не е имала възможността да развали доброволно сключените с тези лица договори и съответно връщане на заплатените суми от гражданите, което със сигурност би спестило многоразходи и нерви. В крайна сметка Община Стара Загора е поставила въпросните граждани в невъзможност да реализират правото си на строеж. И поради тази причина те са принудени да заведат дела и по съдебен ред да си потърсят правата. Заведените съдебни дела илюстрират неспазеното обещание от страна на общината и нежеланието й да се споразумее, като спести излишни разноски и на себе си, и на гражданите. Общината буквално е експериментирала с различни правни тези, всички те с ясното знание, че „да” гаражи няма да има, но и парите няма да се върнат. Налице са сигурни 10 човека, които са отвратени от некоректното отношение на местните властимащи. За по 1900 – 2000 лв. на гараж, който е очевидно и ясно, че няма да бъде построен. Общината започна война и накара тези хора да плащат разноски – държавни такси и адвокатски хонорари. Пострадалите от „грижите” на общината граждани изхабиха толкова нерви, че към настоящия момент ищците са категорични – никога повече и за нищо да не разчитат на Община Стара Загора. Въпросите от морален характер са излишни, както и питането кой носи отговорността – стария или новия кметски екип на ГЕРБ, също!Пример № 2: Настъпва частният интерес. Безогледно, нагло, настървено. Той не е капиталистически, не е градивен. Той е завладяващ. Робовладелски.
За пореден път настоящият Общински съвет бе изправен пред абсурда,осъществен от предишния кмет на Община Стара Загора – проф. СветлинТанчев. Ние тук нямаме море, нямаме планина. Имаме паркове, към които обаче има хищен стремеж да бъдат разпарчетосани и оковани в парвенюшки имоти. Този път традицията не е отминала площта, находяща се в непосредствена близост и изконно свързана с парк „Аязмото” и спортната площ зад стадион „Берое”. Мястото, където хиляди наши съграждани и гости на града намират естествена отмора и удоволствие в зеленината и свежестта на природата. На заседанието на Общинския съвет през месец септември 2012 г. стана ясно, че общината „воглаве” с проф. Светлин Танчев доброволно и „законосъобразно” се е отказала от 5 (пет) декара спортен имот и го е хвърлила на „правоимащите”. Мнозина от сегашните властимащи не са били родени, когато гражданите на Стара Загора са спортували там.

Хронологията на случая е следната: Още през 1955 г., ГНС – Стара Загора, е отчуждил и оформил като имот за спортни цели процесната територия. Осъществени са надлежните към момента административно-правни мероприятия и хората са получили чудесен спортен терен за здраве и развлечение. Впоследствие, като резултат от „избухването” на демокрацията ни и наложената атмосфера, през 2000 г. се започва съдебна сага за възстано-вяване на отчуждения имот на „правоимащите” наследници. Първоначално с искане за прекратяване на отчуждителното производство върху имота ангажираните лица предявяват претенциите си за възстановяване на собствеността върху терена пред кмета на Община Стара Загора.Съвсем естествено е последвал отказ и те отнасят въпроса пред съда. Елитен съдийски състав – Тихолова, Бончева и Георгиев, на Окръжен съд – Стара Загора, постановява решение, с което категорично отхвърля жалбата на „правоимащите”. Мотивите на решението са перфектни – изложени са в Гр. дело № 1384/2000 г., Реш. № 152/02.05.2000 г. По същество това решение на съда и съдържанието на мотивите към делото дават тон на по-нататъшните съдийски решения. Не без основание то е повторено от редица последващи съдебни инстанции, пред които е поставен за разглеждане статутът на спорния имот. Те не са една и две. В същата насока е и съдържанието на представените съдебно-технически експертизи.Описание по хода на делата би утежнило настоящото изложение.


Обяснимо е желанието за реституиране на терена, но желанието въпреки всичко и всички е правно и обществено неприемливо.


След като не са могли да получат желания резултат, „правоимащите” трансформират по различен начин своята претенция, за да се стигне дообразуването и разглеждането на Гр. дело № 376/2009г. на Окръжен съд – Стара Загора.


В хода на „процесния спор” ненадейно без всякаква видима причинаОбщина Стара Загора с малка уговорка прави признание на иска и по тозиначин губи пет декара зелен терен в изключително престижен район. Признанието е направено изрично. Спазени са нормите на процесуалното право. Дадено е изрично пълномощно от тогавашния кмет проф.Светлин Танчев. От своя страна противната страна е приела пас със същата малка уговорка – направеното признание. Текстовете на изричните пълномощни на страните имат смущаваща словесна идентичност…
В залата на Общинския съвет никой не бе учуден от този факт, но учудващо е участието на общината в този, меко казано, АБСУРД.


Невероятно е на какво основание кметът е дал своето разпореждане за недвижимия имот, защото той на практика се е разпоредил с него. Така е бил заобиколен законът и решението на Общинския съвет. Защото, когато се видят мотивите на Върховните съдебни инстанции, място за двоумение няма – общината е в правото си! Съвсем уместно се поставят въпросите за предварителното обсъждане на случая. Сериозността на въпроса предполага наличието на писмен протокол за изказаните становища и мотиви за вземане на това решение. Това обаче налага юристите, работещи в общината и запознати със случая, да дадат по-подробно и обосновано мнение.
На практика излиза, че се черпят ползи на противоправно основание и общинското ръководство е съгласно с това.


Въпроси от такъв характер следва да бъдат представяни пред широката общественост, за да има вярна представа за това какво става в Община Стара Загора и кой носи отговорност. Документите по случая са на разположение. Не е необходимо подробно да изписваме нарушенията на процедурите по ЗОП и подзаконовите нормативни документи от одитния доклад на Сметната палата от м. декември 2010 г. Но няма как да не припомнимосновните изводи в него, свързани с начина на провеждане на обществените поръчки:


1. Организацията при планирането, подготовката и провеждането на обществените поръчки в Община Стара Загора не гарантират в достатъчна степен законосъобразно изразходване на публичните средства. Констатирани са нарушения в резултат на невзети управленски решения на етапа на планиране, недостатъчен и неадекватен контрол при съгласуване на документацията, прилагане субективен подход при оценка, както е нефункционирането на въведените системи и правила за управление, контрол и провеждане на обществените поръчки в общината. Не са въведени контролни процедури, които дават възможност за проследяване на управленските действия и решения и документиране на резултатите от осъществявания контрол.


2. Установени са множество нарушения при възлагането на обществени поръчки. Те са свързани, както с непровеждане на процедури, в резултат от неправомерно разделяне на обществените поръчки на части, така и с въвеждането на ограничителни условия за участие в проведените процедури по ЗОП и НВМОП. Не са спазвани последователно и правилата за оповестяване на информация, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки.


3. Изведени са нарушения на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки във връзка с изготвянето на документацията за участие. Не са спазени законовите срокове за изпращане на информация до Агенцията за обществени поръчки за изпълнените договори.


VІІІ. ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


БСП е лява партия и като такава носи отговорност за надеждата и борбата за справедливост. Тази отговорност означава да осигуряваме надеждна защита на хората на труда, на пенсионерите, на бедните и изоставените, на работниците и служителите да работим за формирането на широка средна класа и за напредъка на всички граждани в обществото.Основната цел при развитието на социалните услуги според нас трябва да е насочена към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на общината. Желанието ни е в общината да се провежда последователна политика за развитието на активна социална община по европейските модели съобразно българските условия. През последните пет години в Община Стара Загора не е решен нито един
съществен проблем в социалната сфера. Напротив, натрупаха се нови.


В момента старозагорци са лишени от:


1. Предоставяне на адекватни социални услуги: В практиката на Общината прави впечатление фактът, че социалните услуги, които се развиват в общността като алтернатива на институциите, като краен резултат не обхващат най-нуждаещите се целеви групи поради липса на реална оценка на потребностите. Освен това общинската администрация, пък и Общинският съвет, демонстрират нагласа всички нови социални услуги в общността да се разкриват като делегирана държавна дейност заради осигуреното финансиране от републиканския бюджет. Трябват и малко усилия от страна на общината. Предоставяне на средства преимуществено от републиканския бюджет за финансиране на социални услуги в общността е в противоречие с принципа на децентрализация на финансови средства и управление на социалните услуги. В тази връзка ние считаме за целесъобразно и абсолютно необходимо
Община Стара Загора да предприеме действия по:
- Създаване на приют за бездомници;
- Безплатна детска кухня, за една значителна част от младите старозагорски семейства, които са в затруднено положение.
- Наред с това се наблюдава една тенденция, която е обща по отношение на всички видове социални услуги, а именно – поставя се голям акцент върху функциите на социалните услуги с оглед закрилата на потребителя, отколкото разработването на превантивни модели, насочени към избягване на институализацията въобще.


2. Функциониращо партньорство и координация с неправителствените организации и делегирани дейности в социалната сфера на тях Практиката в редица европейски страни показва, че социалните услуги в общността са много по-евтини от услугите, предоставяни в институции, и в много по-голяма степен отговарят на потребностите на групите в неравностойно положение. Този извод се потвърждава и от доброто начало, сложено в Община Стара Загора през мандат 2003 – 2007 година, когато бяха разкрити алтернативни видове социални услуги и бяха направени първите стъпки за делегиране на дейности в социалната сфера от държавата към общините и от общината към НПО, разбира се всичко това благоприятствано от въведените законодателни промени през 2003 г.


Ясно е, че истинското и задълбочено партньорство значително повишава ефективността и общия успех на дейностите в социалната сфера, но не е ясно защо в Община Стара Загора през последните пет години всичко остана на нивото на първите опити.
Възлагането на социални услуги („социалното договаряне”) все още е предизвикателство, независимо от адекватната национална правна рамка и въпреки че Община Стара Загора е от двадесетте процента от българските общини, които са провели конкурси и предоставят социални услуги в партньорство с НПО, това е само една малка стъпка в тази посока и има какво още да се желае. Участието на Община Стара Загора в проекти за подкрепа на деинституализацията на социалните институции и социално включване го има, но като че ли по-скоро декларативно, а не твърдо и безусловно.


3. Нови общински жилища Общинските жилища са строени основно в периода от 1960 до 1990 година и са в лошо състояние и имат нужда от ремонт. Въпреки че в началото на март 2012 г. зам.-кметът обеща, че ще се търсят възможности за ремонт на тези жилища, общината не отделя от бюджета си необходимите за това средства. Много от жилищата са разпокъсани и това не позволява да се стопанисват адекватно.


Не се провежда целенасочена жилищна политика. Въпреки че редът за настаняване на граждани в общински жилища е регламентиран в Закона за общинската собственост и Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти (актуализирана последно с решение № 271 на ОС от 28.06.2012 г.), съществува известна непрозрачност и така не става ясно правоимащи ли са всички настанени в общинските жилища или не.Въпреки заявения интерес от страна на наемателите за закупуване на имотите, в които са настанени, практиката показва, че Наредбата предлага утежнен, твърде рестриктивен режим на придобиване на собственост на общински жилищни имоти от техните обитатели, които ги ползват на законно основание. От друга страна е абсурдно да се позволява на социално слаби граждани, които не могат да си позволят да живеят по пазарен наем, да закупуват жилища по пазарни цени. Приходите от продажба, ако въобще има такива, влизат в общия бюджет и после не е сигурно, че ще бъдат използвани за строителство на нови общински жилища. Няма заявен интерес от страна на общината за изграждане на общински жилища на база публично-частно партньорство – с отстъпване право на строеж на жилища срещу обезщетение в жилищна площ или покупка на жилища със средства от продажбата на общинско имущество.


4. Изградена обществена трапезария за болни и възрастни социално слаби хора От 1 октомври 2012 г. 134 обществени трапезарии започват работа в различни градове от страната. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа на най-уязвимите групи от населението в страната. Всички доставчици на социалната услуга „Обществени трапезарии” са спечелили конкурс, обявен от МТСП през 2009 г. Доставчици на социалната услуга „Обществена трапезария” за Област Стара Загора са общините Гълъбово, Казанлък, Павел баня, Раднево. Защо Община Стара Загора не е кандидатствала пред Фонда за тази услуга, не е ясно, но е ясно, че по този начин от адекватно подпомагане са лишени най-уязвимите групи старозагорци, а именно лица и семейства на месечно подпомагане с доход, по-нисък от диференцирания минимален доход, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст,за инвалидност, наследствени пенсии и скитащи и бездомни лица и деца. А такива за съжаление не липсват в Старозагорска община.


5. Добре поддържани пенсионерски клубове Клубовете на пенсионерите и хората с увреждания са местна дейност, финансирана от общинския бюджет. Те са форма за социална интеграция и социални услуги в местната общност. Общинска администрация не провежда проучвания за потребностите от клубове на пенсионера и хората с увреждания, няма яснота около необходимостта от разкриването, преместването или закриването им. В момента съществуването на тези клубове е по инерция от „доброто старо време”, от мандат 2003 – 2007 г., когато бяха осигурени пари за ремонти, за поставяне на климатизация и пр. Сега поголямата част от тези клубове са за ремонт и наближава моментът, когато няма да са вече пригодни за ползване, особено през зимния период. Като цяло в Община Стара Загора дейността и статута на пенсионерските клубове са неясни и не предполагат изпълнението на основните им задачи – да се превърнат в средище на хората от „третата” възраст, в предпочитано място за свободното време, в място за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите. Това е така и защото в Община Стара Загора няма приета На-
редба за статута, организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и хората с увреждания. Тези неясноти и липса на статут ги лишават от възможностите за сътрудничество с неправителствени организации, със съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, с фондации, с частни физически лица и т.н. Предишната общинска администрация, вместо да решава проблемните въпроси с тези клубове, внесе и нови усложнения, като забрани (дори и след заплащане на наем) да се провеждат събрания на политически партии там. Разбира се, пенсионерските клубове не трябва да се превръщат в политически клубове, но срещу ясно регламентирани правила би трябвало да може да се предоставят и за такива цели, защото и без това съществуването им е изпразнено от съдържание, а политическите послания независимо на коя партия са, трябва да достигат до хората. Новата общинска администрация не е предприела никакви стъпки в тази посока.


6. Адекватно стопанисване на общинската собственост, представляваща социалната инфраструктура на Община Стара Загора и спомагаща за улеснена социална интеграция и предоставяне на социални услуги в общността.
Примери в тази посока биха могли да се дадат много, но ето един фрапиращ случай. В края на 2007 г. бе доизградена уличната канализация в кв. „Лозенец”. Едновременно с това се построи и базата на културно-информационен център в кв. „Лозенец” по Проект BG 0204.01 „Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”, който бе финансиран по програма PHARE 2002 с подкрепата на ПРООН и беше на стойност около 1 млн. евро. С този проект се целеше освен подобряване на качеството на живот в един квартал предимно с малцинствено население и създаване на „Културно-информационен център”, като с това Община Стара Загора първоначално се стремеше да отговори на една дългогодишна потребност от разкриването на подобно културно и образователно средище, чиито ресурси да допринесат съществено за повишаване на културата и подобряване на бита на населението на този квартал на Стара Загора. Изхождайки от спецификата на района, се предвиждаше там да се развият едни от най-добрите практики и модели за подобряване на образованието на ромския етнос, както и прилагането на нови форми и дейности за успешната му интеграция в съвременнотобългарско общество. Основните функции на центъра се предвиждаше да бъдат свързани с провеждането на специализирани курсове за ограмотяване , професионална подготовка и придобиване на квалификация, организиране на беседи и лекции във връзка със здравното ограмотяване, бита и семейството, работа с родителите на деца, които не посещават или често отсъстват от училище, и такива, които имат противообществени прояви; организиране на срещи, семинари, инициативи и др. по проблемите на социалната интеграция и социалните услуги, разкриване на любителски художествени формации, създаване на привлекателни форми за занимания, отговарящи на специфичните особености и интерес на децата от квартала с цел развитие на творческите им умения и осмисляне на свободното им време, библиотечно обслужване и работа с книгите; запазване традициите и обичаите на общността и развитие и обогатяване на културния живот в квартала.


Няма как да не изразим загриженост от факта, че центърът вече пета година след изграждането си не функционира, защото пускането му в експлоатация би решило много проблеми, свързани с базирането на НПО, работещи с етнически малцинства, а също и на дългогодишни потребности на тези малцинства. Още повече, че има изразени желания и намерения от няколко НПО при предоставяне за ползване от страна на Общината да стопанисват центъра. А и е недопустимо, когато са вложени толкова много средства, независимо общински или по програми или проекти,построеното да остава безстопанствено и да се руши в продължение на дълги години – в случая повече от 5.


7. Адекватна инфраструктура за хората със специфични потребности Стара Загора не е град „приятелски” настроен към хората с увреждания. Общодостъпната среда в Община Стара Загора все още е само в мечтите на хората, които се нуждаят от нея. Общината е длъжник към тези хора. Продължава да се строи, ремонтира и да се извършват всякакви инфраструктурни проекти без мисъл за изграждане на общодостъпна среда в общината. Няма приета Наредба за изграждане на общодостъпна среда в Община Стара Загора, както в повечето големи градове от страната. Това освен че дава възможност на частните предприемачи, изграждайки инфраструктурата на обектите си, да не се съобразяват с изискванията за изграждане на общодостъпна среда в общината, отваря възможност при обществените поръчки на общината за изграждане на инфраструктура (тротоари, подходи, светофари, пешеходни пътеки и т.н.) да не се изисква по категоричен начин съобразяване с правилата на общодостъпна среда, а когато все пак има такива условия, няма единен подход, а импровизации на тема общодостъпна среда.


8. Формирано адекватно отношение към ромския етносПо ромските въпроси се говори само по време на избори. След това всичко говорено и обещавано се забравя. А е ясно, че ромското население има сериозни социални проблеми, свързани с интеграцията му в обществото. Как общинският съвет и общинската администрация решават тези въпроси? Отговорът е – никак!


През последните години се появиха нови тенденции, изостриха се стари проблеми. Не можем да си затваряме очите и да говорим за успешен модел на отношение към този етнос в Стара Загора, когато се е достигнало до маргинализирането му, дезинтегрирането му и по същество изцяло е изключен от обществения живот. Има нерешени икономически, социални и културно-образователни проблеми. Корените на социалните проблеми на ромите и трудностите в интеграцията им са много дълбоки. Усилията на Общината следва да се насочат към:


образованието – на ромските деца и младежи, включително и подготовка и подкрепа на кадри, които да помогнат на своя етнос да заеме полагащото му се място във всички области на обществото;
- подобряване на жилищните условия, в т.ч. и проблема с незаконното строителство в кварталите „Лозенец” и „Кольо Ганчев”.
- осигуряване на трудова заетост на ромския етнос.


ІХ. ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В СТАРА ЗАГОРА


Решението за обединение на двете болници, МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД Стара Загора и УМБАЛ ЕАД Стара Загора, чрез вливане на УМБАЛ в МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД не доведе до очакваното подобряване на качеството на медицинското обслужване. Масовата, „социалната” болница, болницата приемаща безотказно всички тежки случаи в половин Южна България е поставена на „колене”. За сметка на просперитета на частните медицински структури, които „изсмукват” ресурс освен от Здравната каса, но и от пациентите си, преследвайки единствено печалбата си. Предложението на общинските съветници от левицата проблемите, свързани с обединението на двете болници, да бъдат обсъдени на извънредна общинска сесия беше отхвърлено от мнозинството на ГЕРБ.
С проведеното на 20.06.2012 г. общо събрание на акционерите дяловото участие на общините за сметка на държавата намаля. Участието на Община Стара Загора в капитала на дружеството от 11.40% преди преобразуването намаля на 8.72% след преобразуването. С решението за обединение на двете болници МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД прие задълженията на УМБАЛ, като по този начин общият размер на задълженията стана 22 млн. лвПред управленския екип на МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД стоят за разрешаване изключително сложни проблеми. И независимо от минималното дялово участие на Община Стара Загора в капитала на болницата, ние настояваме за ясни отговори на следните въпроси, защото те касаят живота и здравето на хилядите жители на Община Стара Загора и областта:


1. Как ще се преодолее тежкото финансово състояние и задълженията след вливането от 22 млн. лв. До обединението с Университетска болница, МБАЛ „проф. Ст.Киркович” разполагаше с 620 легла. Сега, след обединението леглата са 820, като от тях са заети едва 610 легла. Медицинския персонал на обединената болница е 1648 души. Простата сметка е: двама души персонал на едно легло. Няма как да не запитаме: при този хроничен недостиг на финансов ресурс, ниски заработки, задлъжнялост към доставчици, колко време ще издържи структурата, без да има сериозни сътресения в нея с последици върху качеството на медицинското обслужване на хората от Стара Загора, Общината и Областта!


2. По какъв начин ще се оптимизира работата за увеличаване обема на дейността и осигури ръст на заплатите, за да се задържат и окомплектоват отделенията с добри специалисти. За периода 2001 – 2009 г. лекарският състав на МБАЛ са напуснали около 20 лекари. А само за първото тримесечие на 2011 г. са напуснали 25 лекари. Този процес продължава и набира скорост, което води след себе си до ниско професионално ниво на обслужване. От 06.09.2012г. към 17.12.2012г. са напуснали или са подали молби за напускане още 28 лекари и 48 медицински сестри. А само от началото на 2012г. до 06.09.2012г. са напуснали 27 лекари и 50 медицински сестри.


3. Поради недостиг на специалисти имаше период на спиране работата на инвазивната кардиологична лаборатория.


4. Очевидно настоящото ръководство на обединената болница има тежката задача за преодоляване на несъвместимостта, взаимната неприязън и недоверие между медицинските кадри от отделенията и клиниките. Самият състав на настоящия Съвет на Директорите на МБАЛ „Проф. Ст.Киркович” АД е така конструиран, че много трудно ще му се отдаде изпълнението на гореописаната задача. Защото в петчленния му състав няма нито един представител на МБАЛ „Проф. Ст.Киркович” АД. И доц.Мая Гълъбова и доц.Юлианов и д-р Йовчев / уволнен между другото дисциплинарно от д-р Атанасов / са представители на УМБАЛ. Напрежението между хората от колектива е очевидно и за страничния наблюдател. Ние считаме, че трябва да има чуваемост и желание за взаимно обсъждане на наболелите проблеми. Защото не е нормално новата структура на обединената болница да се прави, без да се изисква становището на един консултативен орган, какъвто се явява Медицинския съвет.


5. Реално, обединението между работещите в отделенията и клиниките тепърва започва. Първият „челен” сблъсък между работещите в Отделението и Клиниката по гръдна хирургия е вече факт. С Решение на Съвета на Директорите на МБАЛ „Проф. Ст.Киркович” АД от 28.11.2012г. се заличава работещата структура Отделение по гръдна хирургия, като се оставя регионът да бъде обслужван от Клиниката по гръдна хирургия. По този начин се лишава населението на няколко области от адекватна високоспециализирана медицинска помощ. Персоналът на Клиниката по гръдна хирургия не може да осъществи 24-часово разположение.
Предстоят следващите „локални” войни. Въпросът е до кога и кой ще е потърпевш? Всъщност отговорът е ясен.


6. Преструктурирането ще доведе и до промени в базовото разположение на структурите. Каква ще е съдбата на сградния фонд и апаратура, в която е инвестирано твърде много – УАГ, Очна клиника на УМБАЛ, сградата на Медицинския център на УМБАЛ, Детска клиника в двора и др. Засега обединението на двете болници задълбочи кризата в общественото здравеопазване в Стара Загора. Обещанията за създаването на високотехнологична болница след обединението на МБАЛ „Проф. Ст.Киркович” и УМБАЛ и инвестиции от 5 милиона лева ги изместваме в далечното необозримо бъдеще. Защото момента за получаване на тези пари бил изтърван. Тъй, като когато двете болници е трябвало да се обединяват , „някакви” си там от МБАЛ „Проф. Ст.Киркович” АД „мрънкали” и не искали да се обединят. И „видите” ли, обещанията на тогавашния Министър на здравеопазването за тези прословути милиони били за към тогавашния момент. Днес пари няма! И не се знае кога ще има! Надежда обаче има! Защото тя умира последна.


Едновременно с това усилията на Общината следва да се насочат и към: финансова и административна – подкрепа за семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.
- създаване на ефективна система за мониторинг върху здравето на децата и учениците.


Х. ПРОБЛЕМИ НА СПОРТА


Независимо от подобрената материална спортна база за футбола проектът на ГЕРБ да направи един частен клуб „държавен” се провали. Футболният отбор на „Берое” е в криза, детско-юношеската школа е с незавидни спортно-технически резултати, налице е пълно пренебрежение на местните специалисти в тази професия – вкл. и на голяма част от футболистите от славния Шампионски отбор на „Берое” от 1986 г. В името на този проект за сметка на любимия отбор „Берое” на практика беше закрита школата на футболния отбор на ФК „Локомотив” – един клуб, основан през 1934 г. и с трайни и дълголетни традиции, с голям брой почитатели сред жителите на града. По един типичен „гербаджийски” похват базата на стадион „Локомотив”, който беше предоставен на този клуб с решение на Общинския съвет за срок от 5 (пет) години, т.е. до м.юни 2013 г. Типично в стила на ГЕРБ се взе ново решение, с което базата на стадион „Локомотив” беше предоставена за безвъзмездно ползване на ПФК „Берое” ЕАД. След нормалната реакция на привържениците и ръководителите на ФК „Локомотив” им беше обещано, че това няма да попречи на този клуб да продължи да използва базата за своята футболна школа. Нищо подобно не се случи. ПФК „Берое” ЕАД трайно се настани на стадион „Локомотив” – там вече няма нито състезатели, нито треньори на ФК „Локомотив”. Няколко месеца след решението на Общинския съвет за отнемане на базата там освен бодигардове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ нищо ново не е налице. С този подход към наличната база, изцяло предоставена на ПФК „Берое” ЕАД, не се даде никакъв шанс на други частни и обществени клубове като ФК „Траяна”, ФК „Боруй” и др. да ползват тази база.
Изводът, който се натрапва, е, че ГЕРБ нямат стратегия за развитие на всички спортове в общината, както и че не е налице еднакво отношение към всички спортове и спортни клубове в общината.


ХІ. АДМИНИСТРАЦИЯ


Съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в тримесечен срок от полагане на клетвата новоизбраният кмет на Община Стара Загора Живко Тодоров следваше да представи пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата си. Програмата трябваше да съдържа основните цели, приоритети, дейности със срокове за изпълнение и очаквани резултати. На общинските съветници такава програма не беше представена, което освен че е нарушение на ЗМСМА, оставя впечатление за известна неорганизираност и хаотичност в действията на кметския екип. Административният капацитет е ключов фактор за успех при реализиране политиките, утвърдени от общинския съвет. Една година след местните избори кметският екип на Живко Тодоров представлява сбор от неособено мотивирани общински служители. Основна причина за липсата на достатъчен административен капацитет са извършените чистки от страна на ГЕРБ на политически неудобните общински служители. Не могат да работят продуктивно служители, които са поставени постоянно под напрежение и заплаха от санкции. Противопоставянето на едни служители срещу други, на млади срещу стари, на дошли от областна администрация срещу всички останали се превърна в запазена марка на управлението на ГЕРБ. Един от най-ярките в това отношение примери е подходът на ГЕРБ при назначаването на кметските наместници в населените места на Община Стара Загора. За кметски наместници, без изключение, бяха назначени „верни” на ГЕРБ лица без оглед на техните знания, опит, професионални умения и авторитет сред хората. Беше напълно пренебрегнато мнението на жителите на селата по отношение на кандидатите за кметски наместници. И „резултатите” не закъсняха. В някои от селата кметските наместници с действията си станаха причина за разделянето и противопоставянето на едни жители срещу други, за всяване на страх и омраза между хората. Показателен е примерът с кметския наместник в с. Самуилово. На фона на бедността и мизерията в нашите села, предвид и възрастовия състав на хората, такъв тип действия са абсолютно недопустими. Въпреки многобройните декларации на ГЕРБ проблемите на селата в общината остават винаги на втори план. Ние считаме, че е настъпил моментът за определянето на делегирани бюджети за най-големите села в Община Стара Загора като Хрищени, Богомилово, Кирилово, Еленино, Хан Аспарухово, Загоре, Горно Ботево. От специално и особено внимание се нуждаят Старозагорските минерални бани.


ХІІ. ПРОБЛЕМИ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ


Основен проблем са базите на читалищата. Читалищните сгради са строени отдавна, като необходимите средства за тяхната поддръжка и ремонт са значителни. В някои от селата, като Калояновец, Хрищени, Кирилово, Хан Аспарухово и др. читалищните сгради са с големи 200-300 местни салони, което допълнително утежнява издръжката им. Субсидиите и епизодично отпусканите от общината средства не достигат за покриване на разходите за издръжка и организирането на различни мероприятия, изплащане на хонорари на художествени ръководители, консумативи, пари за нови книги и пр. Всички тези проблеми водят до занижаване качеството на работа в читалищата и до ограничаване участията на самодейните състави в общински, областни и най-вече в републикански изяви. Друг голям проблем е несъвършенството в Закона за читалищата. Този закон дава възможност да се регистрира второ читалище в малко населено място, като в повечето случаи това води до разделението и противопоставянето на жителите на съответното селище. При регистрацията им със сега действащия закон не е необходимо становището на отдел „Култура и вероизповедания” в Общината. В същото време тежестта за осигуряване на база за новото читалище е на Общината, а субсидията е грижа на Министерството на културата без да е доказана необходимостта от второ читалище.
В тази връзка ние предлагаме:


1. Да се направят промени в Закона за читалищата. Регистрацията на ново читалище в дадено населено място да става след становище на отдел „Култура и вероизповедания” в Общината при доказана необходимост за това. Регистрацията да става само с читалищни членове с постоянна адресна регистрация в населеното място (квартал).


2. Увеличаване с 50% на субсидията, като тя се диференцира съобразно обема на читалищната дейност и размера на поддържаната база.


3. Отдел „Култура и вероизповедания” в Общината да намери начини и форма за квалификация на библиотечните работници.


Това са само една част от проблемите през петте години присъствие на ГЕРБ в местната власт на Община Стара Загора. Разбира се, че Бялата книга на местното самоуправление в Община Стара Загора може още да се допълни с десетки и стотици конкретни проблеми. Защото Бялата книга е отворен документ, който може непрекъснато да се обогатява и допълва с предложенията на жителите от Общината, като по този начин той естествено се превърне в основа на управленската програма на БСП за следващия управленски мандат 2015-2019 г.
Документът е приет с Решение на Общински съвет на БСП – Стара Загора, от 11.12.2012 г.