Модел за оценка на ефектите....

от Структурните и Кохезионния фонд на
ЕС върху икономиката на България

 

SIBILA: Симулационен модел на българските инвестиции в
дългосрочен растеж

Техническа документация

(използвани данни, теоретична рамка и структура на модела,
емпирична оценка и валидация, технически приложения)

 

Консорциум „ЕКОРИС – СПМ - НЮАЙ”

 

София, август 2011 г.

 

 

Увод

 

Настоящата документация е разработена в рамките на проект „Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”. Документацията е неизменна част от разработения макроикономически модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд в България. Целта на разработеният модел е да позволява оценката на ефектите от средствата от СКФ на ЕС върху основните макроикономически показатели. Принципите, методите, техниките и инструментите, описани в настоящата методология са в съответствие с практиките за оценка на въздействието в ЕС и съвременните подходи за макроикономическо моделиране.

Моделът включва в себе си 170 уравнения, в т.ч. иконометрични оценки, макроикономически тъждества и калибрирани зависимости ( на база стабилни исторически отношения и въз основа на съществуващото знание.Моделът е разработен в специализирана софтуерна среда (EViews 7.0), но самото използване на модела предполага единствено и само работа с електронни таблици (Excel). Това е постигнато с вградени в модела функция за автоматично изтегляне на входните данни от предварително подготвени електронни таблици, както и програмирана в модела възможност резултатите да бъдат експортирани в електронни таблици.Така на практика работата с модела се свежда до промяна на входните за модела данни в Excel  (съгласно желанията на потребителя), стартиране на модела с помощта на специализирания софтуер EViews и отваряне на експортираните резултати в изходен документ в Excel.

Моделът позволява проследяването на нетните ефекти от структурните фондове на различни нива на агрегация – от ниво цялостен ефект от всички средства до оценка на влиянието на всяка оперативна програма, приоритет и под-приоритет. По този начин може да бъде оценено влиянието на целева комбинация от структурни инструменти, включително и ефектите, наблюдавани при различни нива на усвояване на средствата.

С цялата документация можете да се запознаете тук.