БОТЕВ Ботю Атанасов

(26.10.1919)

биолог, член-кореспондент

Роден в с. Чомаковци, Ловешка област. Завършва естествени науки в Софийския университет (1946). Специализира цитобиология, имуно­логия на туморите и авторадиография в Института по експериментална биология при Академия на науките на ГДР в Берлин (1960), култивира­не на клетки „ин витро” в Института по експериментална и клинична он­кология при Академията на медицинските науки на СССР в Москва (1962), авторадиография в Института по цитология при АН на СССР в Ленинград (1964) и имунология на туморите в Института по имуноло­гия и генетика на туморите във Вилжуиф, Франция (1971).

Член-кореспондент (1984).

Завеждащ Секцията по онтогенеза и морфогенеза на животните и директор на Института по зоология (1972—). Зам.-директор на Единния център по биология (1976—1977). Научен секретар на БАН (1970—1972 и 1982-1985).

Асистент (1946—1958), преподавател (1958—1960), доцент (I960— 1967), професор (1967), ръководител на Катедрата по обща биология и директор на Научния медико-биологичен институт при Медицинска академия (1977—1982). Ръководител на Катедрата по обща биология (1969—1972) и декан на Биологическия факултет на Софийския уни­верситет (1974—1976).

Член на Международното дружество по имунология на репродукция­та (1975), на Международната асоциация по изучаване на клетката в Па­риж (1976), на Съвета на Източнопалеарктическата секция към Между­народната организация за биологична борба (1987); зам.-председател на Европейската асоциация по паразитология (1980).

Орден „Народна свобода 1941—1944 г.” II ст. (1959), „Кирил и Ме­тодий” I ст. (1968), „9 септември 1944 г.”1 ст. (1969), „Народна репуб­лика България” II ст. (1979).

Работи в областта на цитологията и имунологията на туморите.

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Isolation of specific antibodies in relation to Ehrlich adenocarcinoma (et al.). — CR ABS, 1960, No 4, 451-453.

 2. Специфични отнасяния на хетероимунните антитела спрямо аде- нокарцинома на Ерлих, изолирани чрез абсорбция и елуция (в съавт.). — Изв. Инст. биол., 11,1961, 361—366.

 1. Аглутиниращи туморни противотела в серума на мишки с приса­ден аденокарцином на Ерлих. — Онкология, 1966, № 1, 6—15. Значението на някои биологични течности като среда при изслед­ване цитотоксичния ефект по метода на Шрек (в съавт.). — Екс- перим. мед. и морф., 1966, № 3,144—148.

 2. Опит за установяване на противотуморни автоаглутинини у бол­ни от рак (в съавт.). — Онкология, 1967, № 4, 53—57.

 1. Study on the immunological reactivity of mice with solid Ehrlich adenocarcinoma (et al.); Study on the immunological reactivity of mice treated with antigen from ascitic form of Ehrlich carcinoma (et al.). - CR ABS, 1970, No 4, 451-453; 455-456.

 2. Изучение иммунологической реактивност при росте и мета- стазировании злокачественных новообразований (в съавт.). — В: Пробл. совр. иммунобиол. М., 1971,158 — 161.

Immunological analysis of the interaction between human spermato­zoa and long-term cultivated somatic (Hela and Tg33 cells) (et al.). — CR ABS, 1971, No 11, 1575--1578.

 1. Медицинска генетика (в съавт.). С., Мед. и физкулт., 1973. 273 с. Выявление специфических аутоантител больных со злокачествен- ными опухолями гениталий (в съавт.); О наличии антител и кле- ток Hela в сыворотках больных раковой болезнью (в съавт.).—В: Акт. вопр. клеточ. иммунол. и иммуноген. С., 1973, 196—199; 153-159.

 2. Studies on the species-and organ-specificity of brain antigens in cer­tain animals and man (et al.). — CR ABS, 1974, No 11, 1573—1575.

 3. Сравнительно-иммунологические исследования антигенов мозга некоторых высших позвоночных (в съавт.). — Acta zool. bulg., 1975, No 1, 33-44.

Organ-specific and species-specific antigens in cat liver (et al.). — CR ABS, 1975, No 4, 533-536.

 1. Авторадиографски изследвания върху синтезата на ДНК в клет­ката на Arctia caja (Lepidoptera) в процеса на метаморфозата (в съавт.). — Acta zool. bulg., 1976, No 5, 69—73.

Антигенна редукция (загуба на органо-специфични антигени) при човешки глиобластом (в съавт.). — Онкология, 1976, № 2, 79—83. Changes in the isoenzymes of the lactate dehydrogenase of the muscle tissue during metamorphosis of Musca domestica (Diptera) (et al.). — CR ABS, 1976, No 7, 1055-1058.

Changes in the specific and non-specific immune response in animals with implanted malignant tumors (et al.). — CR ABS, 1976, No 8, 1223-1226.

Demonstration of phase (stage-) specific embryonic brain antigen in human meningioma (et al.). —Intem. J. Cancer., 18, 1976, 587—592.

 1. Върху полиморфизма и митотичния цикъл на клетъчната попула­ция на асцитния аденокарцином на Ерлих (в съавт.). — В: Пробл. сравн. експерим. морфол. и ембриол. С., 1977, 67—71. Tissue-specific antigens in human embryonic placenta (et al.). — CR ABS, 1977, No 5, 763-766.

Water soluble onco-fetal antigen in human meningioms (et al.). — CR ABS, 1977, No 4, 617-620.

 1. Immunochemical identification of stage-specific antigens in human foetus (et al.). — In: III Intern. Symp. Immunol. Reprod. Varna, 1978, 637-643.

Развитие на индуцирани тумори в плъхове от различна възраст (в съавт.). — Онкология, 1978, № 2, 83—86.

Morphological and proliferative characteristics of cultured cells from tetrachlormethan-induced polymorphocellular ;sarcoma in BALB c mice (et al.). — Acta zool. bulg., 1978, No 1, 3—13.

 1. О возможности влияния иммунологических реакции, присущих оплодотворению, на молекулярные механизмы эволюций (в съавт.); Embryonic placenta specific entigens in human placenta development (et al.); Isolation and partial characterization of embryo­nic placenta specific antigens (et al.); Placental antigens as a basis for contraceptive vaccines-curent status and future perspectives of WHO studies (et al.). — In: IV Intern. Symp. Immunol. Reprod. S., 1979, 53 -64; 560-566; 517-522; 136-146.

Etude histochimique de certaines des hydrogenases dans le tissu muscu- laire de Musca domestica dans le processus de la metamorphose (et al.); Karyological characteristics of in vitro cultivated cell of chemi­cally induced tumour: (et al.); A new experimental transplantable tumour strain morphological characteristics (et al.). — CR ABS, 1979, No 3, 381-382; 395-398; 399-402.

Experimental studies of the chemotherapy of plasmocytoma MOPC 406 (et al.). - CR ABS, 1979, No 12, 1739-1742.

Growth and proliferative activity of the cells of plasmocytoma MORP 406 in BAIB/c mice (et al.). - CR ABS, 1979, No 11, 1593- 1596.

An onco-foetal antigen in human meduloblastoma (et al.). — CR ABS, 1979, No 2, 217-220.

Organ-specific antigens in human foetal brain (et al.). — CR ABS, 1979, No 1, 123-126.

 1. Иммунология оплодотворения в аспекте изучения молекулярных механизмов эволюции (в съавт.). — Biol, immunol. reprod., 1980, No 3, 3-10.

Хистоморфологични изменения в кожата и подкожната съедини­телна тъкан под влиянието на локално приложен канцероген (в съавт.). — Acta zool. bulg., 1980, No 16, 3—11.

 1. Kinetics of cell proliferation in spontaneous mammaly tumour in mice of line C57BL (et al.). - CR ABS, 1981, No 4, 561-564.

 2. Enhancement of the tumour growth by the sera of rats with immuno- conflicting pregnancies (et al.). — In: V Intern. Symp. Immunol. Rep­rod. S., 1982, 187-189.

Изучаване на клетъчно-свързания и хуморалния имунен отговор у мишки-тумороносители (в съавт.). — Мед.-биол. пробл., А, 1982, 140-145.

Influence of various cytostatics on the proliferative activity of tu­mours cells (et al.). - CR ABS, 1982, No 11, 1599-1602.

 1. Денонощни изменения в пролиферативната активност на асцитен лейомиосарком (в съавт.). — В: III Нац. конф. по зоология. С., 1984, 48-49.

Цитогенетични данни за ISM-индуциран лейомиосарком в BALB (у мишки) (в съавт.). — В: III Нац. конф. цитогенет. С., 1984, 338-341.

 1. Промени в лимфоидните клетки, настъпили в хода на химичната канцерогенеза (в съавт.). — Мед.-биол. пробл., 13, 1985, 145—151.

 2. Availability and dynamics of tissue-specific inhibitor of cell division in ascites form of tumour ISM (et al.). — CR ABS, 1986, No 4, 131—134. Changes in the parameters of the cell cycle of induced leiomyosar­coma ISM in the process of transplantation (et al.). — CR ABS, 1986, No 5, 83-86.

Effect of the carcinogen and tumour cell indetectable macroscopi- cally upon granulocytes and lymphocytes (et al.). — CR ABS, 1986, No 12, 125-128.

Influence of microscopically detectable tumours on granulocytes of tumour-carrier animals (et al.). — CR ABS, 1986, No 11, 149—152.

 1. Кинетика на клетъчната пролиферация на експерименталния лейо- миосарком LSM (в съавт.); Синтеза на стадийно специфични антигени в мозъчната тъкан (в съавт.); Трансплантация на суб- клетъчни органели (в съавт.). — В: Съвр. постиж. бълг. зооло­гия. С., 1987, 331-334; 327-330; 340-345.

О некоторых особенностях антигенной структуры сперматозои- дов (в съавт.). — В: III Всесоюз. симп. иммунол. репрод. Киев, 1987, 21-23.

АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Авт. свид. № 36442/1978. Метод за доказване на руптура на околоплодния мехур (в сьавт.).