ГРАДЪТ И СЕЛОТО: Необходимото равновесие в модерния свят

Книгата представя текстове въз основа главно на изнесени доклади на конференция, организирана по инициатива на секция „Общности и идентичности” при Института за изследване на обществата и знанието - БАН през месец декември 2014 г.  Читателят ще срещне критичния поглед на изследователи, специалисти и експерти в областта на социалните науки,  фокусиран върху актуални проблеми на нашето общество през призмата на нарушения баланс на обменните процеси между града като административен и политически център и селото като локална общност, оставаща встрани от процеса на вземане на общественозначими политически решения.

 

Съставители д-р Галина Колева

                        д-р Дона Пикард

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Максим Мизов – За градското в селото и селското в града

Пенка Найденова и Геновева Михова Демографско равновесие между града и селото в съвременния свят

Таня НеделчеваСоциалната безнадежност в селото и града

Красимира ТрендафиловаЗа градовете и селата … с любов?!(възстановяването на равновесието между града и селото – необходимост или илюзия)

Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Mario Munoz Ecological Balance between the Town and the Country in the Modern World

Емилия Ченгелова Сенчестите икономически практики: специфичен прочит в градската и селската икономическа среда

Карамфил Манолов Нелоялна конкуренция и неформални практики в предприемачеството

Петър-Емил Митев и Светла  КолеваПарадоксите на българското село

Камелия Петкова Обликът на българското село в контекста на съвременния модерен свят

Светлана Стаменова Дебатът за завладяването на земя: тенденции на аргументация

Йоана Павлова Гражданка или селянка? Две дихотомии на едно съществуване

Тодорка Кинева –  Специфики при съвместяване на семейни и  професионални отношения при жените от града

Лъчезар Няголов Преход от образование към първа работа в България: Регионални различия

Катерина Бонева От образование към работа. Трудови траектории на млади хора с висше образование

Албена Накова Свободното време на младите хора в града и селото – диференциация на модели на поведение и ценностни ориентации

Велина Балканска Сравнителен анализ на градска и селска култура върху качеството на живот на болни от диабет тип 2 (по резултати от емпирични изследвания)

Искра Дандолова T i e r r a u t o p i a

ЈELIC Sreten, MARCETA Milica Village - town migration trends of population in transition process in Serbia

-------------------------------------------------------------------

Бележка на издателството:
-За разделител между отделните статии е използвана инициалната буква С от Плетеничен инициал с антропоморфни мотиви Миней за октомври, 1638 г Графиката е изследвана в трудовете на професор Аксиния Джурова.
-Изображението на “Знака на българина” (кончето) е взет от съобщението "Прабългарски амулети от Македония и Сърбия" от Живко Аладжов в списанието за балканска археология "Старини", бр.1 от 1999 година.

 

 

СБОРНИКЪТ