Проект за държавния бюдджет през 1990 г.
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА ЗА 1990 ГОДИНА


ПРОЕКТЪТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1990 ГОДИНА НОСИ БЕЛЕЗИТЕ НА КРИЗАТА В ИКОНОМИКАТА.  НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ПРИРАСТЪТ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА CTPAHATA В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НАЛОЖИ РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ ВНОСА НА ОБОРУДВАНЕ, ОКОМПЛЕКТОВКА, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ. ТОВА ДОВЕДЕ ДО ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПОВЕ В РАЗВИТИЕТО НА НАРОДОСТОПАНСКИЯ КOMПЛЕКС.

ПРЕДВИЖДА СЕ ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК С 4,4 % в СРАВНЕНИЕ С 1989 ГОДИНА, НАЦИОНАЛНИЯТ ДОХОД С 3,7 %.  КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ОТРИЦАТЕЛIНИТЕ ТЕМПОВЕ НA РАЗВИТИЕ Е МИНИМАЛНИЯТ ПРИРАСТ НА ЧИСТИЯ ДОХОД - ПЕЧАЛБА И ДAHЪК ОБОРОТА. KAКTO СЕ ВИЖДА ОТ РАЗРАБОТЕНАТА ПРОГРАМА, ЗНАЧИТЕЛНО СПАДА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

ТЕЗИ ИЗМЕНЕНИЯ НА МАКРОРАВНИЩЕ ИМАТ ОЩЕ ПО-ТЕЖКО OTPАЖEНИЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ БАЛАНСИ НА СТРАНАТА,  КATO СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ ФАКТЪТ, ЧE СЕ НАМАЛЯВА ПРОИ3ВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСОКОРЕНТАБИЛНИ ОТРАСЛИ.  ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕШЕ ДА РАЗЧИТА НА НОРМАЛНОТО ЗА  ДРУГИ ГОДИНИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ПРЕЗ 1990 ГОДИНА CМE ПРИНУДЕНИ СЛЕДОВАТЕЛНО ДА ТЪРСИМ РЕШЕНИЕ НА БАЛАНСА И РАВНОВЕСИЕТО ГЛАВНО ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.

ТРАДИЦИОННИТЕ МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ЦЕНТРАЛИЗИРАНО
РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО ТРУДНО ЩЕ ОСИГУРЯТ ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И УСЛОВИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕ HА БЮДЖЕТА. ИЗВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА ОТ КРИЗАТА ИЗИСКВА НОВА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И РАДИКАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. БЕЗ СЪЖИВЯВАНЕ И ДИНАМИЗИРАНЕ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, БЕЗ СЪЩЕСТВЕНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И БЕЗ ПОДЧИНЯВАНЕТО РАЗВИТИЕТО МУ НА ИЗИСКВАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОЧАКВАТ РАСТЕЖИ НА ПАРИЧНИТЕ РЕСУРСИ, КОИТО ЩЕ ОБЕЗПЕЧАТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕ НА БЮДЖЕТА. ТРЯБВА ДЕБЕЛО ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪВ ВРЕМЕТО В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ПРЕДОПРЕДЕЛЯТ 1990 ГОДИНА КATO ОСОБЕНА ГОДИНА НА ПРЕХОДА ОТ ЕДНО СЪСТОЯНИЕ В ДРУГО. ТОВА ЩЕ ДАДЕ СВОЕТО ОТРАЖЕНИЕ КAКTO ВЪРХУ ОБЕМА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА, TAКA И ВЪРХУ КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ - НА НЕГОВОТО БАЛАНСИРАНЕ.

В НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ОТ СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА И НАСОКИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА СА ОТБЕЛЯЗАНИ И НАПРАВЛЕНИЯТА, ПО КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА КРУПНА ДАНЪЧНА РЕФОРМА. НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ЩЕ СЕ ОЧАКВА ПРЕЗ 1991 ГОДИНА.

KAКTO БЕШЕ ПОДЧЕРТАНО, ПРЕЗ 1990 ГОДИНА СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ТЪРСИМ ГЛАВНОТО РЕШЕНИЕ ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ И СВЕЖДАНЕТО НА БIOДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ ДО ВЪЗМОЖНИ И ПОНОСИМИ РАЗМЕРИ, ГЛАВНО ПО ПЪТЯ НА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.

ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА БЯХА ПРЕДПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

ПЪРВО: НАМАЛЯВАТ СЕ РАЗХОДИТЕ ЗА 1990 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТА ОТ 2 205 МЛН. ЛЕВА НА 1 487 МЛН. ЛЕВА ИЛИ С 718 МЛН. ЛЕВА,  ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЕКТИ, КОИТО В БЛИЗКА ПЕРСПЕКТИВА НЯМАТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИКАТА  ОТ КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ, КAКTO И ЗА РЕШАВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИ СОЦИАЛНИ ЗАДАЧИ. НЯМА ДА СЕ СТРОЯТ НИКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СГРАДИ.

ЗАПАЗВА СЕ И СЕ РАЗШИРЯВА ФИНАНСИРАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, ЖИЛИЩНОТО СТРИТЕЛСТВО, ВОДОСНАБДЯВАНЕТО. С ТОВА СЕ СЪЗДАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА КРИЗАТА ВЪРХУ ОТРАСЛИТЕ НА ДУХОВНАТА СФЕРА И БИТОВИТЕ ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО ИМАТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА.

НАМАЛЕНИЯТА ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО НА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗАСЯГАТ ОСОБЕНО ВАЖНИ ОТРАСЛИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО – ЕНЕРГЕТИКАТА, МЕТАЛУРГИЯТА, ТЕЖКАТА ХИМИЯ И ДРУГИ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНОТО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНАТА С ПРЕДИМСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ “ЕНЕРГЕТИКА”. СТРОИТЕЛСТВОТО НА МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ И ТОПЛОЕНЕРГИЯ НЕ Е ВЪПРОС САМО НА ГРУПА "А" ОТ РАЗВИТИЕТО НА ПlРОИЗВОДСТВОТО, НО Е НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНО И С РАВНИЩЕТО НА ЖИВОТ, КATO СЕ ИМА ПРЕДВИД ИЗКЛIOЧИТЕЛНО ГОЛЕМИЯТ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА КOHСУМИРАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ.

ВTOPO: ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ НА ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА Е СИСТЕМАТА НА ДОТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. В РЕЗУЛТАТ НА МНОГОГОДИШНОТО НЕОБОСНОВАНО ЗАДЪРЖАНЕ НА ЦЕНОВОТО РАВНИЩЕ НА РАЗЛИЧНИ СТОКИ И ПОСТОЯННОТО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ, ЗАКУПУВАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ. ПАЗАРИ И ОТ ВЪТРЕШНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА ВЪЗНИКНА СИТУАЦИЯ, ПРИ КОЯТО БЮДЖЕТЪТ СЕ ПРЕВЪРНА В ГЛАВЕН БАЛАНСЬОР НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ. ОТ ПОДРОБНИТЕ РАЗРАБОТКИ, КОИТО СА ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА 1990 Г., СЕ ВИЖДА, ЧЕ ПОЧТИ НЯМА ПРОДУКТ, ПРОИЗВЕЖДАН В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, В КОЙТО ДА НЯМА ПРЯКО ИЛИ КOCBEHO УЧАСТИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА.

СЪЗДАДОХА СЕ С НИЩО НЕОБОСНОВАНИ ОБОРОТИ, ТЕ ПОВИШИХА ОБЕМА НА БЮДЖЕТА В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. СЪЗДАДЕ СЕ НЕПРАВИЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ИЗКЛIOЧИТЕЛНО ВИСОКА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА ОТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПО СЪЩЕСТВО, AКО СЕ ПРЕМАХНАТ ТЕЗИ ОБОРОТИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА СРЕДСТВА ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ НАМАЛЕЕ И БЮДЖЕТНАТА CTPУКTУPA ЩЕ СЕ ДОБЛИЖИ ДО ТАЗИ НА ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ РАЗВИТИ СТРАНИ.

СЕГА ОТ БЮДЖЕТА СЕ ИЗПЛАЩАТ ДОТАЦИИ ЗА ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ, ДОТАЦИИ ДО ЦЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО, ДОТАЦИИ, ДОПЪЛВАЩИ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ЦЕНИ ЗА ВНОСНИ И МЕСТНИ МАТЕРИАЛИ, ДОТАЦИИ, КOГATO ПРОДАЖНАТА ЦЕНА Е ПО-НИСКА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЦЕНА, ДОТАЦИИ, КОИТО ПОКРИВАТ РАЗЛИКИТЕ В ЦЕНИТЕ ПО РАЗЛИЧНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА. ОСОБЕНО НЕБЛАГОПРИЯТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИКОНОМИКАТА ИМАТ ДОТАЦИИТЕ ЗА ФИРМИ, КОИТО ПОРАДИ НЕНАТОВАРВАНЕ НА МОЩНОСТИТЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА ДЪРЖАВАТА И ПО-ТОЧНО, ЗА CMETКA НА ПЕЧЕЛИВШИ ФИРМИ. ТЕХНИЯТ РАЗМЕР ВЕЧЕ ДОБЛИЖАВА 1 МЛРД. ЛЕВА. ПО СЪЩЕСТВО ГОДИНИ НАРЕД ЧРЕЗ ДОТАЦИИТЕ СЕ ГАРАНТИРАШЕ ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

ВРЕМЕТО, С КOETO СЕ РАЗПОЛАГАШЕ, ПОЗВОЛИ ДА СЕ НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ТОВА СЪСТОЯНИЕ И ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ, А В МНОГО СЛУЧАИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОТИРАНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ,

В РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ДОТАЦИИТЕ СА НАМАЛЕНИ В СРАВНЕНИЕ С 1989 ГОДИНА С 1 595 МЛН. ЛЕВА.  ЧАСТ ОТ ТЯХНОТО НАМАЛЕНИЕ Е ПРЕДВИДЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОДГОТВЕНИТЕ ЗА 1990 ГОДИНА МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АНТИКРИЗИСНАТА ПРОГРАМА, Т.Е. ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРЕН РЕЖИМ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА. ПРЕДВИЖДА СЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПАЗАРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ

В ПРЯСНО И ПРЕРАБОТЕНО СЪСТОЯНИЕ, КATO СЕ ЗАПАЗЯТ ТВЪРДИ И КOHTPOЛИРАНИ ЦЕНИ САМО ЗА ЗЪРНОТО, МЛЯКОТО, СВИНСКОТО И ПИЛЕШКОТО МЕСО. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЦЕНИ ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ НА ОСНОВАТА НА СВОБОДНО ПАЗАРНО ДОГОВАРЯНЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА ДОТАЦИИТЕ, ПРЕМИИТЕ И ДОБАВКИТЕ ЗА ТАЗИ ПРОДУКЦИЯ СЕ НАМАЛЯВАТ С 673 МЛН.ЛЕВА.

РАЗРАБОТИ СЕ И МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГРЕСИВНО НАМАЛЯВАЩИ НОРМАТИВИ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО. ТОЗИ ПОДХОД ПОЗВОЛЯВА ОТ ЕДНА СТРАНА ДА НЕ СЕ РАЗСТРОЙВА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ РИТЪМ В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, А ОТ ДРУГА СТРАНА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ПЪТ ПРИНУЖДАВА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРОВЕЖДАТ ДЕЙСТВЕНИ И БЪРЗИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

ДО СРЕДАТА НА М. АПРИЛ Е ПРЕДВИДЕНО ДА ПРОДЪЛЖИ РАБОТАТА ПО ПРОУЧВАНЕТО НА НЕОБХОДИМОСТТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СЕ ЛИКВИДИРАТ ОТДЕЛНИ ГУБЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО НЯМАТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА, НАЛАГА СЕ УСИЛИЯТА НА ФИРМИТЕ ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ ЗАКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ, БЕЗ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКВАТ СЪТРЕСЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВРЪЗКИ В СТРАНАТА ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ.

ПРАВИЛНО ЩЕ БЪДЕ ЧАСТ ОТ ТЕЗИ МОЩНОСТИ, КОИТО СА НЕЕФЕКТИВНИ ПОРАДИ ЛОШО СТОПАНИСВАНЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД АРЕНДА ИЛИ ДА СЕ ПРОДАДАТ НА ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ.  ЗА КРУПНИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ МОЩНОСТИ В ОБЛАСТТА НА TEЖКОTO МАШИНОСТРОЕНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНИКА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ НОВИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНИ НА ЗАДЪЛБОЧЕНИ МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ.

ТРЕТО: ПРЕМАХВАТ СЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА СУБСИДИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАПАЗВА СЕ САМО НЕЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ТЯХ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ В CTPAHAТA ИЛИ НА УЧАСТИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТАКИВА ПРОЯВИ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРЕМАХВАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ3АЦИИ Е ВАЖНА КРАЧКА КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В ОБЩЕСТВОТО. ТОВА ЩЕ БЪДЕ ЕДНО ТРАЙНО И ПОСТОЯННО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ТАКИВА ЦЕЛИ. ОБЩАТА СУМА НА НАМАЛЕНИЕТО В СРАВНЕНИЕ С 1989 ГОДИНА ВЪЗЛИЗА НА 192 МЛН. ЛЕВА И ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ И В СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД.

ЧЕТВЪРТО:   РЯЗКО СЕ СЪКРАЩАВАТ РАЗХОДИТЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО. ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД ОБАЧЕ, ЧЕ ПРИ ТОВА СЪКРАЩАВАНЕ СЕ ЦЕЛИ ДА СЕ НАМАЛЯТ ДОСЕГАШНИТЕ НЕОБОСНОВАНИ РАЗХОДИ ЗА ПЛОЩАДИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СГРАДИ И ДРУГИ. НЯМА ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КAHAЛИЗАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

ПЕТО: ПРЕДЛАГА СЕ ИЗЦЯЛО ДА БЪДАТ СНЕТИ РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ. ВЕРОЯТНО И В БЪДЕЩЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ, НО ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ РЕГИОНИ В СТРАНАТА И ДА НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ. ТАЗИ СУМА В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЕ Е ДВИЖЕЛА МЕЖДУ 20 И 40 МЛН. ЛЕВА. ПРЕЗ 1989 ГОДИНА ТЯ Е БИЛА 19 МЛН. ЛЕВА И СЕ СВАЛЯ ИЗЦЯЛО ОТ РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА.

ШЕСТО: ПРИСТЪПВА СЕ КЪМ РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ОБЩАТА СУМА, РАЗХОДВАНА ПРЕЗ 1989 ГОДИНА ОТ 462 МЛН. ЛЕВА СЕ НАМАЛЯВА НА 409 МЛН. ЛЕВА ИЛИ С 53 МЛН. ЛЕВА. ТОВА Е РЕЗУЛТАТ НА ДОСЕГА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕРКИ ПО СЪКРАЩАВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И BEЩECTBEHATA ИЗДРЪЖКА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДЪРЖАВАТА. В РЕЗУЛТАТ НА РАЗГЪРНАТИТЕ МЕРКИ, КОИТО НАБЕЛЯЗВА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СЪКРАЩАВАНЕ ДО 25 % НА ТЕЗИ РАЗХОДИ, ПРЕЗ ГОДИНАТА ЩЕ СЕ ОЧАКВА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ОЩЕ ТОЛКОВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА.

В СЪПОСТАВИМИ ДАННИ НАМАЛЕНИЕТО НА РА3ХОДИТЕ КЪM 1989  ГОДИНА ПРЕДСТАВЛЯВА КРУПНАТА СУМА ОТ 2 814 МЛН. ЛВ. ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 12 НА СТО ОТ РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

СЕДМО: ТОВА БИ БИЛО ДОСТАТЪЧНО ДА РЕШИ ВЪПРОСИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ И БАЛАНСИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ НЕ СЕ НАЛАГАХА ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ. КАТО Е АНАЛИЗИРАЛО СЪСТОЯНИЕТО НА НИВОТО НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАВИТЕЛСТВО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1989 ГОДИНА Е ПРИЕЛО РЕШЕНИЯ, КОИТО ДОВЕДОХА ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА1990 ГОДИНА С 690 МЛН. ЛЕВА.  СЛЕДОВАТЕЛНО, И ПРИ КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ТО УТВЪРДИ НОВО РАВНИЩЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА В ТЕЗИ ДВЕ ОСОБЕНО ВАЖНИ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

ОСМО: СТИМУЛИРАНЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО В HAЙ-БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ЩЕ ДАДЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪJ1ГАРCКATA ИКОНОМИКА И НЕЙНОТО ПРЕСТУКТУРИРАНЕ НАМЕРИ ПАРИЧНО ИЗРАЖЕНИЕ В РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ПОВИШЕНИ БЯХА НАДБАВКИТЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗЪРНО, МЛЯКО, ФУРАЖИ И ДРУГИ С КРУПНАТА СУМА НАД 800 МЛН, ЛЕВА.  ОЧАКВА СЕ ПРИ ИЗРАВНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ TУК ДА СЕ СЪЗДАДЕ НАЧАЛЕН СТАРТ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ИЗНОС.

ВСИЧКО ТОВА ЗАЕДНО С УВЕЛИЧАВАНЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ ПРЕДИЗВИКА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ В БАЛАНСИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. НАМАЛЯВАНЕТО НА ДЕФИЦИТА В CPABHEНИЕ C 1989 ГОДИНА БЕШЕ ПОСТАBEНO В ЗАВИСИМОСТ И ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЕЗИ СФЕРИ.

СЛЕДОВАТЕЛНО, ОТ ОБЩОТО НAМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 1990 ГОДИНА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИСПАДНЕ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЗАПЛАТИ, ПEHСИИ И ДОБАВКИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ НА CУМA ОТ 1 687 МЛН. ЛЕВА.

В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ТОВА TEЖКО СЪСТОЯНИЕ НА БIOДЖЕТНИЯ БАЛАНС Е ПОВЛИЯНО И ОТ НИСКИЯ РЪСТ НА  ПРИХОДИТЕ ОТ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. KAКTO БЕШЕ ПОДЧЕРТАНО, В НАЧАЛОТО ПОТЕНЦИАЛЪТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РЕНТАБИЛНОСТТА Е МИНИМАЛЕН.

НЕЩО ПОВЕЧЕ. В ПРОГРАМАТА СЕ ПРЕДВИЖДА НАМАЛЕНИЕ С ОКОЛО 5 % В СРАВНЕНИЕ С 1989 ГОДИНА. ПРИ ТОВА СЪСТОЯНИЕ:

ПЪРВО: НИСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РЕДИЦА ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВА ОПРЕДЕЛЯ И НЕДОСТАТЪЧНИЯ РЪСТ НА ПЕЧАЛБАТА, А ОТТАМ И МИНИМАЛНИЯ РЪСТ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА В БIOДЖЕТА. НЕМАЛКА РОЛЯ ЗА ВЛОШАВАНЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ OКA3BA И УТЕЖНЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВИЯ СЪС СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА СИВ. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИКОНОМИЯ НА РАЗХОДИТЕ В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАТЪЧНО ДОБРО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СУРОВИННАТА ОСИГУРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА. ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, А ОТ ТАМ И В ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА СЪЗДАВА И НАРАСТВАЩИЯТ CTPEMEЖ В ОТДЕЛНИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ ДА РЕШАВАТ РЕДИЦА ОТКРИТИ ПРОБЛЕМИ ПО ПЪТЯ НА СТАЧКИТЕ. ВНОСКИТЕ ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 1990 ГОДИНА НАРАСТВАТ САМО С 226 МЛН. ЛВ., А ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА СЪС 100 МЛН. ЛЕВА.

В СЛУЧАЯ ВЛИЯНИЕ OКA3BA И ВЪЗПРИЕТАТА ЛИНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕТО НА ЧИСТИЯ ДОХОД В ДЪРЖАВНИЯ БIOДЖЕТ. ТОВА НАМИРА ИЗРАЗ В РЯЗКОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ОТРАСЪЛ “ТЪРГОВИЯ”, ЦКС И ДРУГИ. ОБЩО ЗА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА СРЕДСТВА ОТ ПЕЧАЛБАТА НАМАЛЯВА С ОКОЛО 5 ПУНКТА. РАЗБИРА СЕ, ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕТО Е ВИСОКО, НО 3АДЪЛЖИТЕЛНОТО ДОТИРАНЕ ЗА 1990 ГОДИНА Я НАЛАГА. ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ДИСКУСИЯ И НАМАЛЯВАНЕ С ПРЕДСТОЯЩАТА ДАНЪЧНА РЕФОРМА.

ВТОРО: НАЙ-ГОЛЯМО НАРАСТВАНЕ СЕ ПРЕДВИЖДА В ПРИХОДИТЕ ОТ НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, КОИТО ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ С ОКОЛО 270 МЛН.ЛЕВА, ИЛИ С 6,2 НА СТО. НЕОБХОДИМО Е ОБАЧЕ ДА СЕ ИМА ПРЕДДВИД, ЧЕ ТОВА УВЕЛИЧЕНИЕ НЕ Е РЕЗУЛТАТ ОТ РЕАЛЕН РЪСТ НА ИКОНОМИКАТА, А ОТ ПЛАНИРАНИЯ ВИСОК РЪСТ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ТО ПРЕДИ ВСИЧКО В НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА. ПРИ OЦEHКA НА ТОЗИ РЪСТ СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧЕТЕ ИЗПРЕВАРВАЩОТО НАРАСТВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, КОИТО ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ С ОКОЛО 370 МЛН.ЛЕВА ИЛИ С 8 НА СТО. НАТИСКЪТ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЩЕ ДОВЕДЕ И В БЪДЕЩЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕНСИИ В СРАВНЕНИЕ С ПРИХОДИТЕ. ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЯВНО СЕ НАЛАГА ДА СЕ ПРОВЕДЕ В НАЙ-КРАТКИ CPOКOBE ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И СЕ ПОДГОТВИ ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ТАЗИ ОБЛАСТ СЛЕДВА ДА СЕ ПРИВЕДЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ И С РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА. НАЧАЛНА СТЪПКА В ТОВА ОТНОШЕНИЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ СПИРАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ И ЗАПЛАТА В МНОГО СЕКТОРИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

ТРЕТО: ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ЗАДЪРЖАТ И ПРЕЗ 1990 ГОДИНА НА ОКОЛО 8 НА СТО ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ, ВЪПРЕКИ НАРАСТВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗШИРЯВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНАТА И КОЛЕКТИВНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ. РЕШАВАЩА.

РОЛЯ ЗА ТОВА ОКАЗВА ПОВИШАВАНЕТО НА НЕОБЛАГАЕМИЯ МИНИМУМ НА ДОХОДИТЕ.

СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА НА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПОКАЗВА РЕДИЦА СЛАБОСТИ. В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД КЪM ПАЗАРНА ИКОНОМИКА,ОСНОВАНА НА РАВНОПРАВНО МНОГООБРАЗИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, СТАВА ВСЕ ПО-НАЛОЖИТЕЛНО ПРИЕМАНЕТО НА НОВ 3AКОH ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, С КОЙТО ДА СЕ ОТГОВОРИ НA ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДАНЪЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПРАВИЕ. ПРОЕКТЪТ НА TAКЪB ЗАКОН СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЕ ПОДГОТВИ ДО СРЕДАТА НА ТАЗИ ГОДИНА. СЪЩЕВРЕМЕННО ОЩЕ СЕГА СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕОБОСНОВАНИТЕ ДАНЪЧНИ ПРИВИЛЕГИИ ЗА ЗАЕТИТЕ В РАЙОНИТЕ НА IOЖНАТА И ЗАПАДНАТА ГРАНИЦИ С ОСТЪР НЕДОСТИГ НА РАБОТНА СИЛА.

ОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖА НА ПРИХОДИТЕ ОТ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ СЪЗДАВАТ ПРЕДПОСТАВКА ПPAВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЕМЕ КATO МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 1990 ГОДИНА, С КОЙТО СЕ НАМАЛЯВА С ОКОЛО 30 % РЕАЛНИЯТ ДЕФИЦИТ, КОЙТО Е РЕАЛИЗИРАН ПРЕЗ 1989 ГОДИНА И СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БЮДЖЕТНО РАВНОВЕСИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 1991 ГОДИНА. НА ТОЗИ
ЕТАП ДЕФИЦИТЪТ ВЬЛЗИЗА НА 1 026, 9  МЛН.ЛЕВА.

БЮДЖЕТЪТ ЗА 1989 ГОДИНА ПРИКЛЮЧВА С ДЕФИЦИТ В РАЗМЕР НА 1,3 МЛРД. ЛЕВА. РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА 1990 ГОДИНА ИКОНОМИИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПОЗВОЛЯВАТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗПРЕВАРВАЩИЯ РЪСТ НА РАЗХОДИТЕ, ДА СЕ ОСИГУРИ СТАБИЛИЗИРАНЕ И ИЗВЕСТНО НАМАЛЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ.

ФОРМИРАНИЯТ ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ БIOДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КATO ОПТИМАЛЕН ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЪСТОЯНИЕТО, В КOETO СЕ НАМИРА СТРАНАТА, И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ, БЕЗ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКВА НЕОПРАВДАНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ И РЯЗКО СПАДАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА Е СИЛНО ИНЕРЦИОННА СИСТЕМА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА, И ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ. ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ Е ИЗЧЕРПИЛА НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И ПОДЕМ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО. НАЛАГА СЕ ПРЕХОД КЪM ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НА РАВНОПРАВНО МНОГООБРАЗИЕ НА ФОРМИТЕ  НA СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ. ТОВА ИЗИСКВА СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАР НА СРЕДСТВАТА НА ПРОИЗВОДСТВО, НА РАБОТНАТА СИЛА И НА КAПИТАЛИТЕ, КАКTO И НА AДEКBATHA СИСТЕМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ РЕГУЛАТОРИ. ПРЕХОДЪТ КЪM ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НЕИЗБЕЖНО ПОРАЖДА И СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА КOETO СА ПРЕДВИДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ.

ПРЕДВИДЕНОТО ЗА 1990 ГОДИНА РАЗВИТИЕ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ И ПАРИЧНИТЕ РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РАЗМЕР НА ОКОЛО 2 МЛРД. ЛЕВА. BAЖHA ОСОБЕНОСТ НА ПЛАНИРАНОТО РАЗВИТИЕ Е ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ И НА ПРИРАСТА НА ЗАПАСИТЕ ОТ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ. ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ В БАНКИТЕ СЕ ФОРМИРА ЗНАЧИТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОТНОСИТЕЛНО ИЗЛИШНИ КРЕДИТНИ РЕСУРСИ, КОИТО АКО БЪДАТ ПУСНАТИ В ОБРЪЩЕНИЕ В СТОПАНСКАТА СФЕРА, ЩЕ ДОВЕДАТ ДО НАРУШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ТРУДОВИ ПРОПОРЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНФЛАЦИОНЕН НАТИСК В ИКОНОМИКАТА. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ АНГАЖИРАТ ЧАСТ ОТ КРЕДИТНИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ ЗА 1990 ГОДИНА.

СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА НЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ ПРЕЗ 1990 ГОДИНА ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ОБЕКТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ГОЛЯМО НАМАЛЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ. ВЗЕМАНЕТО НА ОЩЕ ПО-РЕЗКИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЩЕ ПОРОДИ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ В ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ И ПРИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА. СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ С МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ СЪЗДАВА НЕОБХОДИМИТЕ СТАРТОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КРУПНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА. НАЛАГА СЕ ДА СЕ ИЗДИГНЕ РОЛЯТА НА ДАНЪЧНИЯ И ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА ВЪРХУ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ. ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИЛНА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА НА ФИНАНСОВО-ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ОГРАНИЧИ БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТТА И РАЗПИЛЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА, ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПО-СТРОГ РЕД И ОТЧЕТНОСТ ВЪВ ФИНАНСОВОТО СТОПАНСТВО НА СТРАНАТА.

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ И НА ВСИЧКИ РАБОТНИ МЕСТА. НАЛАГА СЕ РЯЗКО ДА СЕ НАМАЛЯТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА CMETКA НА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВОТО, ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗХИЩЕНИЯТА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ. ФИРМИТЕ И ДРУГИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЯБВА ДА АКТИВИЗИРАТ ДЕЙСТВИЯТА СИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ЗАВОЮВАНЕ НА НОВИ ПАЗАРИ И ПО-ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ ПРИ ПОВИШЕНО КАЧЕСТВО И КOHКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА.

ИЗЛИЗАНЕТО НА CTPAНATA ОТ КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НАЛАГА ЗНАЧИТЕЛНО ДА СЕ ПОВИШИ TPУДOBATA ДИСЦИПЛИНА И КATO ЗАДЪЛЖЕНИЕ, И КATO ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ В СТРАНАТА.

СВОЕТО МЯСТО В БОРБАТА ЗА ИКОНОМИЯ НА БIOДЖЕТНИ СРЕДСТВА СЛЕДВА ДА НАМЕРЯТ И ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ. ПО ТЕХНИ БIOДЖЕТИ ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ 4,5 МЛРД. ЛЕВА. ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ТЯХ. ПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА БIOДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛНАТА И ДУХОВНАТА СФЕРА, КАКТO И ДА СЕ ТЪРСИ МАКСИМАЛНА СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ. ОСОБЕНО ВАЖНО Е РАЗХОДИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ДО РАЗМЕРА НА ФАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ.

ПРЕДСТАВЕНИЯТ ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВНИЯ БIOДЖЕТ ЗА 1990 ГОДИНА Е СЪОБРАЗЕН С КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИНАНСИТЕ НА СТРАНАТА И Е НАСОЧЕН КЪM ОЗДРАВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗИСКВА ОТ ВСИЧКИ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, НАРОДНИ СЪВЕТИ, ФИРМИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРОВЕЖДАТ СТРОГ РЕЖИМ НА ИКОНОМИИ, ПЕСТЕЛИВОСТ И МАКСИМАЛНО ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВО.