Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България

 

Анализът представлява две последоветелни изследвания на състоянието и факторите за развитие на МСП - 2010 до 2011 г. (Българските МСП в контекста на кризата). Анализът е изготвен за целите и нуждите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

ИАНМСП отговаря за изпълнението на националната политика в областта на МСП, участвайки в разработването и изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия.

Ситуацията в сектора на МСП е разгледана основно в рамките на периода 2009-2012 г. Стандартните статистически показатели за сектора, публикувани от НСИ, са допълнени от специално проведено национално представително социологическо проучване на МСП, изпълнено през месец март 2012 г. За целите на анализа са използвани данни и от други изследвания, както също статистика и доклади, касаещи МСП в ЕС.

Включени са актуални теми, които са от съществено значение за икономическото възстановяване и устойчивост на сектора на МСП.

Периодът, обхванат от анализа, съвпада с излизането на световната и европейската икономика от финансовата и икономическа криза. Ето защо, икономическото възстановяване на българските МСП днес и тяхната конкурентоспособност е основният фокус на документа. В анализа е засегната и темата за унаследяването на семейния бизнес.
Сред основните въпросите, на които анализът търси отговор, са: „Какво се случва със сектора на МСП днес?―, „Кои са предприятията, които успяват да се възстановят от кризата?―, „Кои са факторите за развитие и конкурентоспособност, които са от най-голямо значение за успешното икономическо представяне на българските МСП днес?― и др.

Отговорите на тези въпроси могат да подпомогнат процеса на формиране на адекватни политики за насърчаването на сектора на МСП в краткосрочен и дългосрочен план.

целият текст на двата труда на български (отгоре) и на английски (отдолу) тук: