БАЙЛОВ Димитър Димитров

 

(19.09.1900)

агроном-агробиолог, член-кореспондент

Роден в с. Ветрен, Пловдивска област. Завършва агрономство в Уни­верситета в Йена, Германия (1926). Специализира в Германия (1931) и в Института по тютюна в Краснодар, СССР (1965).

Член-кореспондент (1962).

Старши научен сътрудник (1952—1960), завеждащ Секция „Хете- розис при културните растения” (1953—1974), зам.-директор (1954— 1955) и професор в Института по генетика при БАН (1960).

Професор и завеждащ Катедрата по тютюнознание във Висшия сел­скостопански институт в Пловдив (1947—1949).

Член на Тютюневата академия в Бремен, Германия (1938); член- кореспондент на Чехословашката земеделска академия в Бърно (1947); член на Института за международно сътрудничество по селско и горско стопанство в Прага (1948—1950) и на Научната комисия на междуна­родния Център за сътрудничество в областта на научните изследвания по тютюна КОРЕСТА в Париж (1967—1974).

Лауреат на Димитровска награда (1952); орден ,,3а гражданска заслуга” V ст. (1947), „Кирил и Методий”1ст. (1959, 1961), „9 сеп­тември 1944 г.” (1977), „Георги Димитров” (1980, 1985); медал „За заслуги в земеделието и лесничейството” (1948, чехословашки).

Проучва хетерозиса, имунитета, биохимията, физиологията и гене­тиката на тютюна.

БИБЛИОГРАФИЯ


Принос към проучване борбата против тютюневия трипс (Trips tabaci L i n d) в България. — Сп. земед. опитни инст., 4, 1929, № 4-5, 21-86.
Опити за борба против синята китка по тютюна. — Тютюн, прегл., 1932, № 3,17-18.
Материали за борба против тютюневия трипс (Trips tabaci Lind).— Изв. Бълг. ентомол. д-во, 19,1936, 25—46.
Сортов състав на тютюните в Кюстендилско. — Тютюн, прегл., 1936, № 2, 45-47.
Върху торенето на тютюневите лехи преди засяването им. — Тю­тюн. прегл., 1939, № 1, 65—72.
Огнево сушене на тютюна и огневи тютюнови сушилни. — Тютюн, прегл., 1939, № 8, 202-208.
Машина-семеносачка за добиване на тютюнево семе. — Тютюн. прегл., 1942, № 7-8, 189-196.
Тютюн (в съавт.). С., Земиздат, 1951. 414 с.
Два нови начина за нареждане на тютюневите листа с оглед на ско- ростното им низане с уреди от нов тип. — Изв. Инст. растениев., 1, 1953,97-132.
Тютюн Виржиния. Бране, сушене и манипулация. С., Земиздат, 1954. 68 с.
Резултати от- опити със скоростно низане на тютюневите листа с уреди от нов тип. — Изв. Инст. растениев., 2,1954, 61—103.
Китно бране и китно приберидбено нареждане на тютюневите лис­та на ребро — важен способ за увеличаване скоростта на низането им. — Кооп. земед., 1954, № 6,15—16.
О сущности и причинах пятнистости (аладжа) табака (в съавт.).— Докл. БАН, 1957, № 6, 509-512.
Предпоставки за производство на ориенталски тютюни в Северна България (в съавт.). — Бълг. тютюн, 1957, № 4,177—185. Производство на ориенталски тютюни в Северна България (в съ­авт.) . — Бълг. тютюн, 1957, № 2, 76—82.
Recherches sur l’essence de la pigmentation du tabac, dite „Aladza” (et al.). — In: II Congr. sci. intern, tabac. Bruxelles, 1958, 86—92.
Влияние на аскорбиновата киселина върху активността на поли- фенолоксидаза от тютюневи листа и практическото му използу­ване (в съавт.). — Изв. Инст. растениев., 8, 1959, № 3, 79—87.
Обективен метод за определяне техническата зрялост на тютюневи листа и неговото значение (в съавт.). — Бълг. тютюн, 1960, № 7, 295-307.
Върху натрупването на хлорогенова киселина в някои сортове тютюн от вида N. tabacum L. при различна степен на развитие на растенията (в съавт.). — Изв. ЦНИИР, 10,1961, 27—38.
Резултати от изследвания върху един нов метод за получаване на хибридно семе при тютюна. — Изв. ЦНИИР, 12, 1961, 57—72.
Изследване върху устойчивостта на някои български и чуждест­ранни тютюневи сортове на тютюневата мана (Peronospora taba­cina A d a m) (в съавт.). — Раст. защита, 1962, № 3, 13—21.
К вопросу о преодолении нескрещиваемости между вида ми N. tabacum L. и N. debneyi D. (в съавт.). — Докл. БАН, 1962, № 5, 571-574.
Untersuchungen iiber manche biochemische und physiologische Vor- gange in den Blattem der von Peronospora tabacina Adam befal- lenen Tabakpflanzen (et al.). — CR ABS, 1962, No 4, 427—430.
Изследвания върху някои хибриди между N. tabacum и Nicotia- па debneyi и един спонтанен амфидиплоид (в съавт.). — Изв. Инст. растениев., 17, 1963, 57—69.
On certain biochemical indicators of tobacco elucidating the nature of the resistance to Peronospora tabacina A d a m (et al.). — In: III World Tabac. Sci. Congr. Salisbury, 1963, 1—11.
Blue-Mould Resistance biochemical indicators of the Nicotiana deb­neyi D. species (et al.). — CR ABS, 1963, No 1,101—104.
Върху зависимостта между някои биохимически показатели и устойчивостта на тютюна спрямо маната (Peronospora tabacina A d a m) (в съавт.). — Растениев. науки, 1964, № 9, 43—56.
Нови амфидиплоиди N. tabacum х N. debneyi D о п (в съавт.). — Растениев. науки, 1964, № 7, 3—16.
Производство и първична обработка на тютюна (в съавт.). С., Земиздат, 1965. 427 с.
О зависимости между некоторыми биохимическими показате- лями и устойчивостью табака к пероноспорозу (в съавт.). — В:IV Всесоюз. совещ. иммун. с.-х. раст. Т. 1. Кишинев, 1965, 102— 108.
0  некоторых результатах межвидовой гибридизации N. tabacum х N. debneyi Don.— В: Симп. отдал, гибрид. раст. С., 1965, 229-238.
Резултати от приложението на метода хибридизация при създава­нето на устойчиви на болести сортове тютюн (в съавт.). — В:
1  Междунар. симп. тютюн. Пловдив, 1965, 34—39.
Изменения в съдържанието на зелени и жълти пигменти в листата на тютюна през периода на зреенето им (в съавт.). — Растениев. науки, 1965, № 3, 15-23.
Genetic investigation into interspecific hybrids (et al.). — In: IV Intern. Tobac. Sci. Congr. Athens, 1966, 656—661.
Върху унаследяването на устойчивостта към мана (Peronospora tabacina Adam) в междувидови хибриди (N. tabacum L. х N. deb­neyi D.) (в съавт.). — В: Генет. изслед. С., 1967, 71—84. Биохимическо проучване на амфидиплоиди N. tabacum х N. deb­neyi (2п = 96) (в съавт.). — Растениев. науки, 1967, № 12, 3—15.
Върху поведението на имунни на маната линии от едролистен и ориенталски тип (в съавт.). — Бълг. тютюн, 1968, № 1—2, 37—38.
Тютюн (в съавт.). — В: Почв.-климат, район, най-важните полски култ. С., 1969,119-174.
Устойчивые к ложной мучнистой росе линии табака восточного типа, полученные путем межвидовой гибридизации N. tabacum L. х N. debneyi D о п. (в съавт.). — Докл. АСН в Болгарии, 1969, № 1, 37-42.
Биохимическо изследване на хибридни комбинации тютюн, ус­тойчиви на мана (Peronospora tabacina А.) (в съавт.). — Генет. и селекц., 1970, № 5, 333—341.
Contribution to the biochemical characteristics of certain wild species of Nicotiana with a view to their use in interspecific hybridization (et al.). -CR ASA, 1970, No 1, 55-62.
Investigation of the necrosis formation “Scharilka” on the leaves of field-grown tobacco plants. I. On the cuases of the phenomenon (et al.). - CR ASA, 1971, No 1, 67-73.
Investigation of the necrosis formation “Scharilka” on the leaves of field-grown tobacco plants. II. Biochemical changes in “Scharil- ka”-affected leaves (et al.). — CR ASA, 1971, No 4,137—146.
Нови сортове тютюн — резултат на междувидова хибридизация (в съавт.). — Растениев. науки, 1972, № 9, 55—62.
Резултати от хибридизация между видовете Nicotiana tabacum L. и Nicotiana debneyi D o n. (в съавт.). — В: Науч. сес. Инст. генет. и селекц. раст. С., 1973, 59—70.
Новите сортове тютюн Джебел басма — Победа 2 и Победа 3 (в съавт.). — Бълг. тютюн, 1973, № 11,13—16.
A new albino form of the Genus Orobanche on Tobacco (et al.). — CR ASA, 1974, No 4, 71-74.
Investigation on Tobacco Powdery Mildew (Erysiphe cichoracearum C. D.) resistance and Development of Virginia tobacco form resistant to the disease (et al.). — CR ASA, 1975, No 2, 33—38.
A new gigantic tobacco form resistant to diseases (et al.). — CR ASA, 1975, No 4, 81-83.
Агробиологични и технологична характеристика на сорт [тютюн] Златолист I (в съавт.). — Бълг. тютюн, 1976, № 11, 33—36.1977.  
Нов уред за ускорено пачково низане (в съавт.). — Бълг. тютюн, 1977,№ 6, 12-17.Съч.: Избрани трудове.С., БАН, 1987.424 с.


АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ


Авт. свид.    № 168/1961. Тютюневи сортове Козарско 541 и Козарско 240    (в съавт.).
Авт. свид.    № 1193/1967. Машина за низане на ориенталски дребнолистен тютюн    (в съавт.).
Авт. свид.    № 19621/1974. Тютюнев сорт Победа 2 (в съавт.).
Авт. свид.    № 20839/1975. Тютюнев сорт Виржиния—Плевен 69 (в съавт.).
Авт. свид.    № 20851/1975. Тютюнев сорт Виржиния В—1303 (в съавт.).
Авт. свид.    № 20850/1975.    Тютюнев сорт Врана 96 (в съавт.).
Авт. свид.    № 22440/1975.    Тютюнев сорт Златолист 1 (в съавт.).
Авт. свид.    № 23248/1977.    Иглодържател за устройство за низане на    тютюневи листа (в съавт.).
Авт. свид.    № 22866/1977.    Тютюнев сорт Харманли 35 (в съавт.).
Патент № 002139/1931. Модерна едноетажна тютюнева сушилня със събираеми покриви.
Авт. свид.    № 23445/1977.    Устройство за низане на тютюневи листа (в съавт.).
Авт. свид.    № 48546/1980.    Сглобяема сушилня за слънчево сушене на    ориенталски тютюн (в съавт.).