Новите посткомунистически йерархии:

“БЛОКОВОТО” РАЗДЕЛЯНЕ И СТАТУСНИЯТ РЕД

 Николай Тилкиджиев

Към края на 80-те години на ХХ в. желанието за промяна на статуквото в бившите социалистически страни бе толкова неудържимо и масово, налице бяха толкова обективни и субективни, външни и вътрешни условия, че промяната не можеше да не настъпи, тя бе просто неизбежна. И тя стана.

“На другата утрин” хората се събудиха в един доста променен свят, но сякаш малцина могат да признаят днес без уговорки, че са изцяло доволни от промените. Мнозина се лутаха и продължават да се лутат с блуждаещ сънен поглед и вероятно им се иска да се върнат в предишния си сън… Появиха се нови обществени разделения, нови социално-стратифициращи йерархии, които най-кратко могат да се резюмират: между по-благоприятното и по-неблагоприятното социално състояние.

Мястото, което заема нашият съвременник в тези разделения и йерархии предопределя в голяма степен, ако не и изцяло, неговото отношение към настъпилите и протичащите промени.

 

 >> Към студията...