Протест на Института по социология

1. В обявеното на 15.01.2010 г. предложение на УС на БАН за преструктуриране на институтите в областта на обществените науки се предвижда създаването на три нови института – Институт за икономически и социални изследвания, Институт за демографски и психологически изследвания, Институт за изследване на обществата, ценностите и знанието и – запазването на Института за държавата и правото.

2. Предлаганото преструктуриране на институтите в областта на социалните науки:няма ясна визия, основава се на смесване на различни подходи (дисциплинарен и предметен) и показва липсва на логическа съгласуваност при определяне наименованията и областите на изследване на отделните институти; създава представа за мимикрия, а не за реална реформа и иновативност; е в разрез с препоръките от международната оценка, в която се призовава тъкмо за автентична фундаментална социология, интегрирана в световната наука и организирана в изследователско звено с ясен научен профил.

Смисълът на реформата не е в сливане на институти, а в засилване на действащите изследователски звена и утвърждаването им с ясен профил на фундаментални науки, които обслужват българското общество благодарение именно на високото качество на научната си продукция.

В този си вид предлаганото преструктуриране ще предизвика остра критична реакция от страна на научната общност и професионалните среди у нас и в чужбина.

3. При дефинирането на мисията и приоритетите на предлагания Институт по икономически и социални изследвания на БАН, който би трябвало да обединява сегашните Икономически институт и Институт по социология, социологическата проблематика практически отсъства. При наличие на дисциплинарни определения в наименованията на повечето от предлаганите институти (демографски, психологически, икономически) няма никакво основание да се използва понятието „социални” вместо „социологически”. Всичко това показва пълно незачитане на становището на Научния съвет на Института по социология от 14 януари 2010 г. за запазване на организационната цялост и идентичност на Института - становище, неподкрепено само от четирима членове на Научния съвет на Института, сред които проф. дсн Димитър Димитров - директор на Института и чл. кор. ст. н. с. I ст. дсн Атанас Атанасов - зам. председател на БАН по обществените науки.

Колеги, неизбежно възникват въпросите: Кой провежда реформата в Института по социология при БАН?

Кой какви интереси защитава?

Кой ще поеме отговорността за унищожаването на социологията като академична наука и на Института по социология?

Изразяваме нашата категорична позиция за съхраняване на научната и институционалната идентичност на социологията в новата структура на обществените науки в БАН. Социологията е наука с официално признати повече от 50 социологически дисциплини и премахването на Института по социология ще маргинализира много от тях, тъй като те не се развиват в други звена.

В този съдбоносен момент за националната социология нека всеки поеме своята отговорност и изрази своята позиция чрез подкрепа на петицията в bgpetition!

Пепка Бояджиева, Галин Горнев, Кольо Коев, Светла Колева, Таня Неделчева, Румяна Стоилова, Иван Чалъков

София, 17 януари 2010 година

Становището на Научния съвет на Института по социология от 14 януари 2010 г. е подкрепено с 12 гласа при състав на съвета от 16 членове)