АНГЕЛОВ Ангел Симеонов

(роден 16.01.1929)
радиоинженер, член-кореспондент
Роден в с. Хлебарово, Разградска област. Завършва радиоинже- нерство в Държавната политехника в София (1952). Специализира приложение на полупроводници за автоматизация в Берлин (1961— 1962). Кандидат на техническите науки (Московски електротехнически институт по съобщенията, 1960).
Член-кореспондент (1981).
Директор на Института по техническа кибернетика и роботика при БАН (1978—).
Асистент във Висшия машинно-електротехнически институт в Со­фия (1952—1956). Старши научен сътрудник в Научноизследователския и проектно-конструкторски институт по електротехническа промишле­ност в София (1963—1965).
Член на Японската асоциация по роботика (1978).
Лауреат на Димитровска награда (1971); „Орден на труда” сребъ­рен (1959), „Народна република България” I ст. (1979), „Кирил и Ме­тодий” I ст. (1980); медал „За успехи в народното стопанство на СССР” сребърен (1960, съветски) и златен (1975), „За принос в построяването на социализма в ГДР” (1962, ГДР).
Работи в областта на изчислителната техника, импулсната техника, автоматизацията, роботизацията.


БИБЛИОГРАФИЯ


Телевизионные приемники на полупроводниковых приборах (в съавт.). — В: 100 лет рожд. А. С. Попова. М., 1960,    283—293.
Телевизоры на транзисторах (в съавт.). — Техн. кино и телевид., 1960, № 11, 34-41.
Полупроводникова схема за управление на тиристорни преобра- зователи (в съавт.). — Тр. НИПКИ електротехн. пром., 2, 1966, 213-218.
Върху една нова схема на автоматичен регулатор на напрежение (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1967, № 2, 57—63.
Импулсни генератори с кварцова стабилизация на честотата (в съавт.). - Тр. ЦИИТ, 3, 1971, 139-147.
Cybernetic approaches to the automatic check of the state of electro­nic circuits (et al.). — In: Intern. Conf. Autom., Electron. Measur. Techn. Zagreb, 1972, 175-181.
Simple algorithm for curvilinear interpolation (et al.). — In: Intern. Fut. NC/CAM. New York, 1974, 338-348.
Върху синтеза и изграждането на автоматизирани системи за конт­рол и диагностика на електронни структури (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1974, № 1, 37—44.
On some possibilities of applying adaptive procedures to the diagno­sis of failures in electronics circuits (et al.). — Cybem., 1974, No 1, 379-384.
Проблемът за надеждността на устройствата от ЕС ЕИМ. — В: Нац. конф. надежд. запомн. устр. магн. лента. Пловдив,1975,1-8.
Роботизацията и повишаването на обществената производителност на труда (в съавт.). С., Техника, 1981.103 с.
Application of industrial robots for arc welding of workpieces in electric truck lifting devices (et al.). — Пробл. техн. киберн. и робо­тика, 1983, № 17, 49—53.
Архитектура на фамилия персонални компютри МИК 16 (в съ­авт.) ; Схемно решение за построяване на система за управление на правотокови двигатели с помощта на персонални компютри (в съавт.); Състояние, развитие и перспективи на персоналните компютри от фамилията ПРАВЕЦ (в съавт.). — В: I Нац. конф. междунар. участ, персонал, компютри ПЕРСКОМП’85. С., 1985, 95-106; 220-223; 9-20.
Автономен вътрешносхемен емулатор (в съавт.); Инструмен­тални системи и компютри (в съавт.); Състояние и развитие на персоналните компютри от фамилията ПРАВЕЦ (в съавт.) — В: II Нац. конф. междунар. участ, персонал, компютри ПЕРСКОМП’87. С„ 1987, 70-73; 107-115; 11-23.
Управляющее устройство для учебных средств по робототехнике, гибкой автоматизации и автоматизированному проектированию на базе персонального компьютера (в съавт.). — В: IV Междунар. конф. пром. роботи РОБКОН 4. С., 1987, 97—104.

АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ


Авт. свид. № 11683/1966. Безконтактен датчик за ъглово преместване (в съавт.).
Авт. свид. № 12461/1967. Блокиращо устройство, по-специално за електрокари (в съавт.).
Авт. свид. № 12617/1967. Схема за импулсно регулиране на постоянно- токови двигатели, по-специално за тягови цели (в съавт.).
Авт. свид. № 12518/1967. Схема за ограничаване на ускорението при ба­терийни превозни средства (в съавт.).
Авт. свид. № 12707/1968. Начин за скокообразно изменение на коефи­циента на запълване на импулса в края на регулирането при широчинно- импулсен модулатор (в съавт.).
Авт. свид. № 13097/1968. Полупроводников постояннотоков усилвател с нискоомен вход, по-специално за усилване на сигнал от токов шунт (в съавт.).
Авт. свид. № 16148/1972. Схема за стабилизиране оборотите на водещ двигател за магнитна лента (в съавт.).
Авт. свид. № 16304/1973. Схема за ускорено пренавиване на магнитна лента за ЦЕИМ (в съавт.).
Авт. свид. № 27268/1979. Устройство за управление режимите на тело- подаващо устройство (в съавт.).
Авт. свид. № 27511/1979. Устройство за управление скоростта на пос­тояннотоков двигател (в съавт.).
Авт. свид. № 32323/1982. Метод за следене на заваръчен шев (в съавт.).
Авт. свид. № 40281/1982. Робот за електродъгово заваряване (в съавт.). Авт. свид. № 31684/1982. Система за задвижване на телоподаващо уст­ройство (в съавт.).
Авт. свид. № 42401/1982. Устройство за определяне на положението на заварявани детайли спрямо заваръчната горелка (в съавт.).
Авт. свид. № 33784/1983. Поточна линия за монтаж на ротори за старте­ри на двигатели с автоматизиран междуоперационен транспорт (в съ­авт.).
Авт. свид. № 33930/1983. Робот с две ръце за монтажни операции (в съавт.).
Авт. свид. № 38210/1986. Устройство за управление на учебен робот (в съавт.).
Авт. свид. № 40283/1988. Многоизходен импулсен стабилизатор (в съ­авт.) .
No 33716/1964. Schaltungsplatte mit gedruckter Leitungsfiihrung (et al.). No 94606/1972. Schaltungsanordung zur Drehzahlregelung eines Magnet- bandantriebsmotors (et al.).
No 74853/1976. Uklad do regulacji pr^dkosci obrotowej silnika napet^wego ta^my (et al.).
No 4177912/1979. Apparatus for planetary feeding of electrode wire (et al.). No 1093160/1981. Apparatus for the planetary feeding of welding electro­de wire (et al.).
No 4417127/1983. Method and apparatus for seam tracking in arc welding
No 204643/1983. Vorrichtung zur Zufiihrung von Draht iiber grofie Entler- nungen (et al.).
No 4429820/1984. Apparatus for feeding wire over large distances (et al.). No 0037621/1986. Verfahren und Einrichtung zur automatischen Schweifi- bahnverfolgung (et al.).
№ 1283002/1986. Устройство для подачи электродной проволоки (в съавт.).
№ 1348109/1987. Способ определения положения сварного шва и уст­ройство для его осуществления (в съавт.).
No 1426728/1988. Improvement in or relating to apparatus for feeding wire (et al.).