Морален кодекс на работника от търговията, 1982 г.

Корицата на кодекса
Корицата на кодекса
Снимка: Омда

 

 
 
 
МОРАЛЕН КОДЕКС
НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУЖЕНИК
ОТ ТЪРГОВИЯТА В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, 1982 г.

(Утвърден от Бюрото на ЦКПС на работниците от търговията и услугите на 30 март 1982 година.)


Работникът от търговията и общественото хранене в Народна република България е неразделна част от българската работническа класа. Наследник на борческите традиции и продължител на делото на търговските служители, на келнеро-готварските работници от зората на революционното работническо и профсъюзно движение у нас, той днес обогатява и развива тези традиции, пропагандира и утвърждава предимствата на реалния социализъм пред милионите граждани на страната ни и пред света.

На него са възложени отговорни икономически, социални, политически и идеологически функции.. Той е призван да осъществява на дело върховната повеля на Българската комунистическа партия — „Всичко в името на човека, всичко за благото на човека".

Това определя и високите изисквания към професиите на работниците от социалистическата търговия и общественото хранене, които изграждат техния професионален морал — съвкупност от нравствени задължения, подчинени на интересите на колектива и на обществото.

Моралният кодекс на социалистическия труженик от търговията в Народна република България

ЗАДЪЛЖАВА:

Да бъде беззаветно предан на делото на социализма. Като активен и убеден пропагандатор на социалистическия начин на живот да бъде в първите редици на строителите на зрялото социалистическо общество в Народна република България.

Да обича безпределно своята социалистическа родина, СССР, страните от социалистическата общност и да бъде готов да се противопостави на различните форми на идеологическата диверсия. Да се бори против всякакви прояви на национален нихилизъм и подценяване на българската марка и да рекламира достойнствата на родното социалистическо производство.

С ежедневния си труд, с културата си да оказва положително влияние върху поведението, мисленето и позициите на хилядите чуждестранни гости.

Да отстоява националния престиж на социалистическата ни родина.

Да бъде ревностен радетел за развитието и укрепването на братската дружба и сътрудничество с работниците от търговията в СССР и в другите социалистически страни.

Всестранно да подпомага справедливата борба на работниците от капиталистическите и развиващите се страни.

Да работи творчески за изпълнение на социално-икономическите задачи на отраслите.

Да влага сили и умение за умножаване на социалните придобивки на колектива, за тяхното съхраняване и поддържане.

Като стопанин на материалните блага, да работи за увеличаване на свободното време на гражданите, за повишаване на ефективността и културата на търговското обслужване.

Да обича и да се гордее със своята високохуманна професия, като работи непрекъснато за утвърждаване на нейния обществен авторитет.

Системно и последователно да полага грижи за професионално ориентиране на подрастващите, да развива наставническото движение.

Да създава атмосфера на взаимопомощ и колективизъм при висока отговорност на всекиго към всеки и на колектива към отделната личност.

Да проявява висока етичност в отношенията си в семейството, в колектива и в обществото.

Със своя труд и поведение да утвърждава социалистическите нравствени ценности на професията: честност, принципност, отзивчивост, любов и доверие към хората, чувство за дълг, висока гражданска отговорност, съзнателност, скромност, критичност и самокритичност, нетърпимост към всички отрицателни прояви, към всяко отклонение от социалистическия морал.

Да бъде носител на нов тип дисциплина, израз на повишена съзнателност, повишена квалификация, повишена отговорност.

Стриктно да спазва правилата за търговско обслужване.

Да бъде компетентен консултант на потребителите, търсещ и утвърждаващ новото в своята професия.

Да изучава и усвоява потребителните свойства на стоките и постоянно да се стреми да изучава и да задоволява в максимална степен платежоспособното търсене.

Да въздействува активно върху производството за осигуряване на повече, по-разнообразни и с високо качество стоки за широко потребление.

Да владее до съвършенство изкуството да общува с хората. Постоянно да обогатява своя език, култура на речта и маниери.

Да съдействува за обогатяване и разнообразяване на формите на социалистическото съревнование, за превръщане на челните постижения в масова практика.

С изграден естетически вкус и с повишени критерии да въздействува за издигане на естетическата култура на потребителите. Да работи за утвърждаване на красотата във взаимоотношенията и в трудовата среда. Да зачита личното достойнство на всеки гражданин.