БРАНКОВ Георги Йорданов

(24.01.1913)

инженер, академик

Роден в Мездра, Михайловградска област. Завършва Свободния уни­верситет в София (1938) и строително инженерство в Техническия уни­верситет в Дрезден (1944). Кандидат на техническите науки (Московски инженерно-строителен институт, 1953). Доктор на техническите науки (Институт по механика при АН на СССР, Москва, 1964).

Член-кореспондент (1967). Академик (1974).

Директор на Института по механика и биомеханика (1963—1988). Научен секретар (1959—1963), главен научен секретар (1968—1973) и зам.-председател на БАН (1973—1982).

Доцент (1954—1959), професор и ръководител на Катедрата по ма­сивни конструкции във Висшия институт за архитектура и строителство (1962—). Старши научен сътрудник (1955—1958) и директор на Научно­изследователския строителен инстут в София (1958—1959).

Председател на Държавния комитет по строителство и архитектура (1963-1966).

Народен представител (1966—1971).

Почетен член на Френското общество по биомеханика и на Полското и Чехословашкото дружество по механика (1977); член на Европейската академия за наука, изкуство и литература в Париж (1980) и на Хирур­гическото медицинско дружество на Болоня (1986).

Герой на социалистическия труд (1983); орден „Кирил и Мето­дий” I ст. (1959, 1963), „Червено знаме на труда” (1963), „Народна ре­публика България” I ст. (1968, 1973) и „Георги Димитров” (1983); медал „За заслуги в развитието на науката и пред човечеството” златен (1983, чехословашки).

Работи върху теорията на черупковите конструкции, механиката на полимерите, индустриалното строителство, биомеханиката и механи­ката на дискретната среда.

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Изследване на вискозно-еластични черупки. — Теор. и прил. мех., 1970, № 1,19-23.

  2. Вязко-упругие модели или исследования взаимодействия между грунтами и конструкциями (в съавт.); Comparison of seismic coefficient and forges according to the norms of European and Medi­terranean countries (et al.). — In: Earth. Eng. S., 1971, 263—269; 605-614.

Изследване на многоетажни скелетни сгради при сеизмично нато­варване (в съавт.). — В: Теор. и прил. мех. I. Т. 2. С., 1971, 347— 355.

Някои въпроси по моделите на твърдите деформируеми тела; Теоретично и експериментално изследване на черупки от стък- лопластик (в съавт.). — В: Теор. и прил. мех. I. Т. 1. С., 1971, 453-460; 461-475.

Приблизителна молекулна теория. — Теор. и прил. мех., 1971, № 4, 13-18.

  1. Основни проблеми на теорията на вискозноеластичността. С., БАН, 1972. 137 с.

Разпространение на надлъжни вълни в едномерен вискозноелас- тичен прът (в съавт.). — Теор. и прил. мех., 1972, № 4, 79—86.

  1. Основи на сеизмичната механика и противоземетръсното инже­нерство. С., БАН, 1973. 204 с.

  1. Върху линейната електровискозо-еластичност (в съавт.); Върху термодифузията в микрополярна среда (в съавт.); Някои пробле­ми на механиката; A two-continuum theory for composite media (et al.). — В: Теор. и прил. мех. II. T. 1. С., 1975, 75—82; 92—101; 19-47; 83-91.

Изграждане на експериментален павилион от стъклопластик (в съавт.); Методика и апаратура за комплексен биомеханичен ана­лиз на локомоцията (в съавт.); Моделно и теоретично изследване на вълнообразни покривни конструкции на сгради (в съавт.); От­носно разпределението на опорните реакции при хоризонтално ходене у здрави индивиди (в съавт.); On the nonlinear elastic behaviour of the biological membranes (et al.); On the pulse wave propagation in the arterial vessels (et al.). — В: Теор. и прил. мех. II. T. 2. С., 1975, 628-638; 805-811; 54-65; 819-824; 785-794; 795-804.

  1. Деформиране на еритронитите; Основни изводи от земетресение­то на 4 март 1977 г. и научни проблеми (в съавт.). — В: Теор. и прил. мех. III. Т. 2. С., 1977, 361-366; 261-268.

Квантова и класическа механика; Термодинамичен модел на флуктуираща система (в съавт.). — В: Теор. и прил. мех. III. Т. 1. С., 1977, 13-18; 95-100.

A composite model of large blood vessels (et al.); Electromechanical interaction in physiologic wet bones (et al.); Thermodynamic model of the water content influence on the elasticity of bone (et al.). — In: Mech. Biol. Sol. S., 1977, 71-78; 47-59; 60-70.

  1. Основни въпроси на биомеханиката. С., БАН, 1978. 181 с.

  2. Biomechanique du coeur. Modele mecano-mathematique. — In: Bio- тёс. inform, explor. fonct. card. S., 1979, 13—36.

  1. Основы биомеханики. M., Мир, 1981. 256 с.

Увод в механиката на дискретната среда. С., БАН, 1981. 124 с. Международное сотрудничество по механи ке между социалис­тически ми странами; On the determination of characteristics for Weibull’s model in the seismic rock theory (et al.). — В: Теор. и прил. мех. IV. T. 2. С., 1981, 591-608; 501-504.

Физико-механични характеристики на стъклопластици под влия­ние на външни фактори (в съавт.); Mechanics of discrete atomic medium. — В: Теор. и прил. мех. IV. T. 1. С., 1981, 602—608;

Problems of plate tectonic mechanics. — В: Теор. и прил. мех. ГѴ. T. 5. С., 1981, 33-68.

1984. Механика на дискретната среда. — В: Ист. мех. С., 1984, 86—93.

Effect of Vrancea—1977 earthquake on the prefabricated structures in Bulgaria. — In: Bulg.-Amer. Sem. Seismic Safety Prefabr. Concret. Build. S., 1984, 8-19.

New stage in the development of mechanics and biology. — В: Teop. и прил. мех. V. T. 1. С., 1985, 37—46.

On some problems concerning development and results of the inves­tigations on nonlinear oscillations. — В: X Междунар. конф. нели- нейн. колебаниям. С., 1985, 13—28.

Квантова биомеханика. С., БАН, 1987. 134 с.

Съч.: Избрани трудове. С., БАН, 1985. 320 с.