БОРОВСКИ Борис Христов

(25.09.1925)

електроинженер, член-кореспондент

Роден във Варна. Завършва електроинженерство в Държавната по­литехника в София (1951). Специализира в Машинно-електротехни- ческия институт в Москва (1962) и в Манчестерския и Лондонския уни­верситет (1979). Доктор на техническите науки (Висш машинно-елект- ротехнически институт в София, 1974).

Член-кореспондент (1984).

Старши научен сътрудник и завеждащ Секцията по логически схеми в Математическия институт при БАН (1964—1966).

Асистент (1957—1959), преподавател (1959—1961), доцент (1961— 1968), професор (1968) и ръководител на Катедрата по изчислителна техника (1969—). Зам.-ректор на Висшия машинно-електротехнически институт в София (1970—1976).

Директор на Централния институт по изчислителна техника (1966— 1968).

Член на Института на електро- и електронните инженери в САЩ (1972) и на неговото Компютърно дружество (1973); член на Междуна­родната федерация по обработка на информацията (1983).

Орден „Народен орден на труда” сребърен (1969), „Кирил и Мето­дий” I ст. (1975), ,,Народна република България” II ст. (1985).

Работи в областта на теорията на изчислителната техника и архитек­турата на съвременните компютри.

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Изследване на проста схема на реактивна лампа с повишени ка­чествени показатели; Честотен модулатор с голямо постоянство на девиацията в широк честотен обхват. — Год. ВМЕИ — София, 5, 1958, № 3,131-141; 143-157.

 2. Телевизионни приемници. С., Мед. и физкулт., 1959. 212 с.; 2.изд.

 1. 223 с.

Върху едно устройство за регенериране на синхронизиращите им­пулси на комплектния телевизионен сигнал в телевизионните предаватели (в съавт.); Върху едно устройство за формиране на импулси за управление на ключовите възстановители на ниво черно в телевизионните предаватели (в съавт.); Една нова клю­чова схема за автоматично регулиране на контраста в телеви­зионните приемници (в съавт.); Еднолампови реактивни авто- генератори. — Год. ВМЕИ — София, 6, 1959, № 3, 73—81; 65— 71; 171-180; 55-63.

 1. Върху една нова схема на синхронен честотен детектор; Върху използуването на фантастрона като генератор за развивка в електронните осцилографи. — Год. ВМЕИ — София, 7, 1960, №2,93-101; 103-120.

 2. Ултракъсови приемници за честотна модулация. С., Мед. и физ­култ., 1961. 115 с.

 1. Върху машинното делене по метода без възстановяване при из­ползуване на допълнителен код (в съавт.); Магнито-стрикцион- ните линии като функционален елемент на електронни дискретни устройства (в съавт.). — Год. ВМЕИ — София, 15, 1964, № 2, 211-220; 221-231.

 2. Цифрово устройство за събиране и изваждане на двоични числа, представени в модифициран допълнителен код (в съавт.). — Год. ВМЕИ - София, 17,1965, 255-268.

 3. Транзисторна тригерна схема с многоустойчиви състояния. — Год. ВМЕИ - София, 20,1966, № 3, 135-150.

Montage basculeur multistable a transitors. — In: Coll. intern, com­mutation electr. Paris, 1966, 1280—1292.

 1. Транзисторна РС-схема c многоустойчиви състояния. — Автом. и изчисл. техн., 1967, № 1, 42—49.

 1. Многоустойчива фазово-импулсна схема с натрупващ конденза­тор в обратната връзка (в съавт.). — В: Юб. науч. сес. 25 г. 9.IX.1944 г. Т. 3. С., 1969, 141-149.

 2. Анализ на установените режими на електронни схеми с помощта на ЦЕИМ (в съавт.); Схема за десетичен последователен суматор за обработка на цифрова информация, представена във фазово- импулсен код (в съавт.). — Изв. ВМЕИ — София, 1970, № 5 (Юбил. изд.), 171—180; 181—187.

Analysis of the established rates of electronic circuits with the use of digital (et al.). — In: Comp. coll. intern, microelectr. avancee. Paris, 1970, 712-722.

 1. An approach to the computer aided logic design using logical list processing (et al.); Multifunctional LSL elements with a controlled structure (et al.). — In: IEEE Comp. Conf. San Francisco, 1972, 351— 360; 341-348.

 1. Многоустойчиви логически елементи и схеми за ЕИМ. С., 1974. 168 с.

Модульный синтез универсальных цифровых устройств на базе однородных вычислительных структур (в съавт.). — В: Атом. упр. М., 1974, 200-202.

 1. Методика за синтез на десетични логически функции в еднородна структура от специален тип (в съавт.). — Изв. ВМЕИ — София, 35,1976, №8,127-136.

 2. Два паралелни алгоритъма за разбиване на цифрови устройства на части с минимален сумарен брой външни връзки (в съавт.).— Автом. и изчисл. техн., 1977, № 3, 23—30.

Итерационален алгоритъм за разбиване на цифрови устройства на части с минимален сумарен брой външни връзки (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1977, № 4, 37—42.

 1. Микропроцесори. С., Техника, 1978. 227 с.

Многоустойчиви логически елементи и схеми за ЕИМ. С., Техника, 1978.230 с.

Изграждане на много микропроцесорна система с универсални емулиращи способности (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1978, № 3, 23-30.

 1. Някои проблеми на проектиране на интерфейс на микропроце­сорни системи за автоматично управление на физически експе­рименти (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1979, № 2, 30—39.

 2. Computer analysis and recognition of two-dimensional linear geomet­rical pictures (et al.). — Comp. Graph., 1980, No 2—4, 83—86.

 3. Машинно описание и анализ на сцени от тримерни геометрични изображения (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1981, № 2, 39-46.

Многозначни тригери (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1981, № 6, 55-60.

 1. Метод за синтез на многозначен декодер (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1982, № 2, 46—49.

Микропроцесорно програмиране при заместване на дискретни логически схеми (в съавт.). — АСУ, 1982, № 2, 92—99.

Приложение на симулатори на езици от високо ниво при проек­тирането на микропроцесорни системи (в съавт.). — Радиоелект­роника, 1982, № 6, 165—172.

 1. Автоматично генериране на микропроцесорни програми, замест­вани дискретни логически схеми (в съавт.). — АСУ, 1983, № 1, 83-92.

 1. Развитие на архитектурата на суперкомпютрите (в съавт.). — Ав­том., изчисл. техн. и автом. системи, 1985, № 3, 43—54.

 2. Изследване на производителността в цифрови изчислителни системи чрез статистически анализ на резултатите от апаратен мониторинг (в съавт.). — Автом. и изчисл. техн., 1986, № 3, 16-21.

Проектиране и анализ на топологията на динамични мрежи от вътрешно-системни връзки с рециркулация за високопаралелни ЕИМ (в съавт.). — Техн. мисъл, 1986, № 3, 30—36.

 1. Мрежи от вътрешносистемни връзки за паралелни компютърни архитектури (в съавт.). — Автом., изчисл. техн. и автом. системи,№ 2, 69-82.

 2. Справочник по изчислителна техника (в съавт.). Т. 2. Програмно осигуряване. С., Техника, 1988. 392 с.

Организация на програмна система за функционално моделиране на операционни устройства и процесори (в съавт.). — В: XXI На- уч. сес. „Ден на радиото”. Т. 2. С., 1988, 172—177.

Архитектурна реконфигурация на паралелни компютърни супер- системи (в съавт.). — Автом., изчисл. техн. и автом. системи, № 12,9-15.

АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Авт. свид. № 19772/1974. МОС интегрален многоустойчив логически елемент (в съавт.).

Авт. свид. № 49758/1980. Аналого-цифров преобразувател от паралелен тип (в съ­авт.).

Авт. свид. № 52141/1981. Многозначен 1^ декодер (в съавт.).

Авт. свид. № 51316/1981. Троичен броячен тригер (в съавт.).

Авт. свид. № 56086/1982. Микрокомпютърна система за проектиране (в съавт.).

Авт. свид. № 58416/1983. Асансьорно управляващо устройство (в съавт.).

Авт. свид. № 68107/1984. Мултипроцесорна система (в съавт.).

Също в САЩ: № 72038/1985 — патент № 1050, САЩ, Великобритания, ФРГ.

Авт. свид. № 81042/1987. Микропроцесорен монитор за измерване на производи­телността на процесорни системи (в съавт.).