Път: : Кой кой е : К

Валентин Карабашев

Валентин Карабашев
Валентин Карабашев
Снимка: в. "Капитал"

 

Валентин Карабашев е роден на 4 юли 1960 г. в град София, България.

Завършил е Немската гимназия в София. През 1987 година завършва външна търговия в Икономически университет в Будапеща, а от 1989 до 1991 г. е аспирант в Икономическия институт при БАН.

Промяната на 10 ноември го заварва като член на БКП. Участва във формирането на фракцията АСО, част от която през пролетта на 1990 г. се отцепва и на 11 май се регистрира като Алтернативна социалистическа партия. Партията участва самостоятелно в изборите за 7 ВНС, но не успява да премине 4-процентовата бариера. Карабашев заедно с други лидери в АСП активно участва в т.нар. Град на истината (юни-юли 1990 г.)

През есента на 1990 г. АСП става член на СДС. Карабашев се проявява като един от икономическите експерти на синята коалиция.

През 1991 г. става народен представител в 36-ото народно събрание  с листата на СДС.  Там е председател на Подкомисията по приватизация към Икономическата комисия.

Съавтор (заедно с Мичковски и Шотлеков) и съвносител  на първия приватизационен закон в България. В периода 1992-1994 година е заместник министър-председател и министър на търговията. До 1995 г. остава член на преименувата АСП - Алтернативната социаллиберална партия.

Между 1996 и 2000 година е изпълнителен директор на „Златен лев“ АД, а между 2000 и 2005 година - изпълнителен директор на първото в България лицензирано управляващо дружество "Златен лев капитал" АД.

През 2005 година учредява управляващо дружество „Сентинел Асет Мениджмънт“ АД и "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ, чиито изпълнителен директор е до 2012 г.

През февруари 2013 г. учредява ново дружество за инвестиции в земеделска земя "Риъл Булленд" АД.

(За него виж повече в търсачката на Омда.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Дакси намираме два записа за него, които дават възможност да се оцени икономическата му активност, след като напуска СДС и правителството:

1. Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 2586 от 3.VII.2000 г. по ф.д. № 161/89 промени за "Оргахим" - АД: освобождава членовете на надзорния съвет "Румъно-американски инвестиционен фонд", "Ийст фонд мениджмънт", "Инвестиционно дружество Златен лев" - АД, "Българо-американски инвестиционен фонд", Истратеску Силвю Кристел, Бруно Негоица и Антон Стоилков Кощров; освобождава члена на управителния съвет Ваньо Георгиев Иванов; прекратява овластяването на Мариус Голопенца; вписа за член на управителния съвет Валери Борисов Петров; вписа за членове на надзорния съвет "Румъно-американски инвестиционен фонд", представляван от Роксана Витан, "Златен лев холдинг" - АД, представлявано от Валентин Стефанов Карабашев, "Българо-американски инвестиционен фонд", представляван от Томас Майкъл Хигинс, Бруно Негоица, "Поликолор" - АД, представлявано от Лучиан Бежуску, Флорин Долеа и Латенка Маринова Савова; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Валери Борисов Петров.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Съветът на директорите на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, София, на основание чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 ТЗ, чл. 112 и 112а ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 25 от устава на дружеството увеличава капитала на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, от 1 000 000 лв. на 10 000 000 лв. чрез издаване на 9 000 000 нови обикновени безналични акции, всяка с номинална стойност един лв. и емисионна стойност 1,05 лв., както следва: 1. Планирано използване на набрания чрез емисията капитал: настоящото (второ) увеличение на капитала на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, се осъществява за финансиране на изпълнението на инвестиционната стратегия на дружеството, а именно: дългосрочно инвестиране на набраните средства в земеделска земя; окрупняване на придобитите земеделски имоти с цел повишаване на тяхната стойност и на тяхната атрактивност за земеделските производители; отдаване на придобитите земеделски имоти под аренда на големи земеделски производители; активно управление на придобитите земеделски имоти, изразяващо се в избиране на подходящ момент за тяхната продажба или замяна; създаване на диверсифициран портфейл от земеделски имоти в различни региони на страната и от различен тип; придобиване в отделни случаи и на други недвижими имоти, свързани със земеделското производство; придобиване в отделни случаи на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение и продажба на по-висока цена. Временно свободните парични средства ще бъдат инвестирани във: ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и банкови депозити; ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните облигации - в размер до 10 % от активите на дружеството. 2. Рискове за лицата, придобили акции на дружеството: инвестирането в ценни книжа е свързано с различни рискове. Рисковете за лицата, придобили акции на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, могат да бъдат систематизирани по следния начин: А. Рискове, свързани с инвестициите и дейността на дружеството, които са: рискове при инвестирането в земеделски земи (секторни рискове): това са нисколиквидни инвестиции; възможни са неблагоприятни изменения на пазарните цени на земята; възможно е намаление на равнището на рентите; възможно е оставането на свободни неотдадени под аренда имоти; общи (системни) рискове: системни са рисковете, свързани с общата икономическа конюнктура и политическата обстановка в страната: политически риск, свързан с неблагоприятна промяна на политическата обстановка; инфлационен риск, свързан с обезценката на лева; валутен риск, свързан с промяна на валутните курсове; кредитен риск, свързан с опасността страната ни да не може да обслужва дълговете си; рискове, свързани с промени в данъчните закони; несистематични (специфични) рискове, свързани с дейността на дружеството: кредитен риск, свързан с възможността дружеството да не може да обслужва своите задължения; ликвиден риск, свързан с възможността дружеството да няма средства за покриване на текущи разходи; финансов риск, свързан с опасността дружеството да не набере чрез публично предлагане на акции необходимите му средства за инвестиране; валутен риск, свързан с промяната на валутния курс на лева и отражението му върху финансовите резултати на дружеството; оперативен риск, свързан с възможността дружеството да не организира достатъчно бързо и ефективно инвестирането на набраните средства. Б. Рискове, свързани директно с инвестирането в акции на дружеството, които са: ценови риск, свързан с възможността цената на акциите да се понижава; ликвиден риск, свързан с възможността да няма достатъчно търсене на вторичния пазар на акциите. 3. Обща информация и перспективите пред дружеството за текущата финансова година: "Булленд Инвестмънтс" е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя - дружеството функционира като инвестиционен фонд, който набира средства чрез публично предлагане на акции ( под формата на периодични вдигания на капитала) и влага набраните средства в земеделска земя. Дружеството е учредено и функционира съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и е публично дружество, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и чиито акции се търгуват на БФБ - София. "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, е учредено през август 2005 г. с капитал 500 000 лв. Институционален инвеститор-учредител е ЗД "Евроинс" - АД. "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, е лицензирано от КФН за извършване на дейност като АДСИЦ на 25.I.2006 г. Дейността на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, се обслужва от обслужващо дружество "Булленд сървисис" - ООД, което разполага с екип с опит както в областта на колективните инвестиционни схеми, така и в областта на търговията с недвижими имоти и земеделска земя. Банка депозитар на дружеството е "Булбанк" - АД. Дружеството се ръководи от тричленен съвет на директорите в състав: Пламен Пенчев - председател на СД, Валентин Карабашев - изпълнителен директор, Стефан Асенов. "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, осъществява своята дейност от септември 2005 г. До края на април 2006 г. са вложени средствата от учредителния капитал и част от средствата от първото вдигане на капитала, като са придобити 3381 дка земеделска земя на средна цена 172 лв. (с включени разходи по придобиването).

Основни финансови показатели и прогноза до края на 2006 г.

Баланс на Булленд Инвестмънтс - АДСИЦ, лв.

Активи

31.12.2005

31.03.2006

31.12.2006

одитиран

неодитиран

междинен

прогноза

Инвестиционни

имоти

478 996

494 657

10 469 250

Финансови

активи

39 446

0

1 000 000

Нематериални

активи

0

3 510

3 000

Парични средства

3 321

505 583

460 235

Вземания

3 600

151 151

30 000

Общо активи

525 363

1 154 901

11 962 485

Капитал и пасиви

 

 

 

Основен капитал

500 000

500 000

10 000 000

Премийни

резерви

 

 

450 000

Неразпределена

печалба от

предходни години

 

19 235

19 235

Финансов

резултат

(печалба/загуба)

19 235

132 795

1 478 250

Текущи

задължения

6 128

502 871

15 000

Общо капитал

и пасиви

525 363

1 154 901

11 962 485

 

Отчет за доходите на Булленд Инвестмънтс - АДСИЦ, лв.

Наименование

31.12.2005

31.03.2006

31.12.2006

одитиран

неодитиран

междинен

прогноза

Приходи от продажби на инвестиционни имоти

0

3198

20 000

Приходи от наем

и аренда

0

0

196 000

Разходи за материали и външни

услуги

-10 138

-14 116

- 314 000

Разходи за амортизация

0

-90

-500

Разходи за

персонала

-9 492

-7310

-36 000

Финансови

приходи

41 116

151 348

1 615 750

Финансови

разходи

-2 255

-235

-3 000

Нетна печалба/

(загуба)

19 235

132 795

1 478 250

 

Прогнозата е базирана на следните факти и предположения:

Първоначално задължително увеличение на капитала от 500 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез емитиране на 500 000 акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. е приключило успешно. Приходите от продажба на правата по първоначалното вдигане на капитала в размер 151 150 лв. са в полза на дружеството и се включват във финансовите приходи за 2006 г., увеличението на капитала е вписано в търговския регистър на 6 април 2006 г. Второ увеличение на капитала (настоящата емисия) е в размер 9 000 000 акции с номинална стойност един лв. и емисионна стойност 1,05 лв. Прогнозира се, че емисията ще бъде пласирана изцяло. В резултат на емисията основният капитал ще достигне до 10 000 000 лв., а разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите от тази емисия ще формират премийни резерви. Преоценка на придобитите през 2005 г. инвестиционни имоти към 31.12.2005 г. е средно 9,5 % и е включена във финансовите приходи на дружеството за 2005 г. Прогнозната преоценка на придобитите инвестиционни имоти в края на 2006 г. е средно 15 % и ще бъде включена във финансовите приходи на дружеството за 2006 г. Прогнозната структура на активите на дружеството към края на 2006 г. е, както следва: 87 - 88 % - инвестиционни имоти (основно земя), до 8 % - финансови активи (ипотечни облигации), до 4 % - парични средства и парични вземания. Прогнозните арендни плащания от отдадените под аренда земи е 5 % годишно върху стойността на 80 % от притежаваните земи. Прогнозните приходи от лихви от притежавани финансови активи и парични средства е 4 % годишно върху стойността на тези активи. Прогнозните разходи за управление на дружеството са 7 % върху средногодишната стойност на активите на дружеството. Продажбата на инвестиционни имоти до края на 2006 г. ще бъде в минимални размери. 4. Размер на заявения за набиране капитал и допустими отклонения, при които подписката се счита за успешна. Капиталът на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, се увеличава с 9 000 000 лв. - от 1 000 000 лв. на 10 000 000 лв. чрез издаване на 9 000 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност един лв. и емисионна стойност 1,05 лв. всяка. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 акции с номинална стойност един лв. и емисионна стойност 1,05 лв. всяка. В случай че бъдат записани и платени по-малко от 9 000 000 акции, но не по-малко от 3 000 000 акции, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал в размер 9 000 000 акции. 5.Правата, които дават акциите от новата емисия: Всички издадени от "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ,акции, както и акциите от новата емисия, са от един клас - обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 6. Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една нова акция: Съгласно чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на това съобщение за публично предлагане в "Държавен вестник". На следващия работен ден "Централен депозитар" - АД, открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 9 нови акции с номинална стойност 1 лв. и с емисионна стойност 1,05 лв. всяка. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия на БФБ - София, и при провеждането на явния аукцион по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 9. 7. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата: начален срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник (в. "Пари"). Ако обнародването и публикацията на съобщението са на различни дати - прехвърлянето на правата започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обнародването или датата на публикация на съобщението. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на неофициалния пазар на "Българска фондова борса - София" - АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на "Централен депозитар" - АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата за прехвърляне на права. Съгласно правилника на "БФБ - София" - АД, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на "Централен депозитар" - АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, чрез упълномощения инвестиционен посредник - "Евро - Финанс" - АД, предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от "Централен депозитар" - АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен ден по време на подписката "Централен депозитар" - АД, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акции. 8. Начален и краен срок, подробно описание на условията и реда за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата, както и емисионната стойност на акциите от новата емисия. Началната дата за записване на акции съвпада с началната дата за прехвърляне/ търговия с правата, т.е. това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен ежедневник (в. "Пари"). Ако обнародването и публикацията на съобщението са на различни дати - записването на акции започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обнародването или датата на публикация на съобщението. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник "Евро - Финанс" - АД, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до ИП "Евро - Финанс" - АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч., съответно в работното време на другите инвестиционни посредници. Заявката за записване на акции трябва да съдържа минимум: имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, присвоен от инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени - съответните идентификационни данни по чл. 44 НИДИП;емитент, брой притежавани права, брой записвани акции, за които се отнася заявката, ISIN код на емисията права и на емисията акции; дата, час и място на подаване на заявката; подписи на лицето, което подава заявката; номер на банкова сметка за възстановяване на сумата в случай на неуспешно записване. За заявители юридически лица към заявката се прилагат: оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на писмената заявка, а за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; датата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват; за българските юридически лица - копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител; оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице. Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие на документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявката заверено от тях копие от паспорта. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице). Съгласно § 1, т. 10 ЗППЦК записването е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 3 ЗППЦК. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Емисионната стойност на всяка нова една акция е 1,05 лв. Емисионната стойност е определена от съвета на директорите на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ. 9. Наименование, седалище, адрес на управление, телефон, електронен адрес, както и седалищата и адресите на клонове, ако има такива, на инвестиционния посредник, който ще обслужва увеличението на капитала: Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, е "Евро - Финанс" - АД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Патриарх Евтимий 84, тел. 02/980 56 57, факс 02/981 14 96, contact@euro-fin.com. Адрес на клона на ИП "Евро - Финанс" - АД, Стара Загора: ул. Кольо Ганчев 62, ет. 1, тел. 042/60 01 58, contact_sz@euro-fin.com. 10. Условия за извършване на вноските срещу записаните акции, включително наименование, седалище и адрес на управление на банката по чл. 89 ЗППЦК, в която е открита специалната сметка за внасяне на сумите: Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, в "Булбанк" - АД, централа, № 507 556 798 0, код 62176307, IBAN BG21 BFTB 7630 5075 5979 80, BIC: BFTBBGSF. Седалище и адрес на управление на "Булбанк" - АД: София, пл. Св. Неделя 7. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/БУЛСТАТ (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда. 11. Ред, който се прилага, ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката; ред, който се прилага, ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции от емисията: ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, уведомява Комисията за финансов надзор в срок 3 работни дни (чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, а след това за регистрация на новата емисия акции в "Централен депозитар" - АД, КФН и "БФБ" - АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в "Централен депозитар" - АД, КФН и на "БФБ" - АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции и за конкуренция между заявките. Ако до крайния срок на подписката бъдат записани по-малко от 3 000 000 акции, подписката се счита за неуспешна и набраните суми заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви се връщат на инвеститорите. 12. Ред и срок за връщане на набраните суми заедно с начислените от банката по чл. 89 ЗППЦК лихви при неуспешно приключила подписка или ако увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър. Ако подписката приключи неуспешно, "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, публикува в 3-дневен срок съобщение за това в два централни ежедневника (в. "Дневник" и в. "Пари") и уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани от "Булбанк" - АД, на инвеститорите в срок до 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на банката съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в търговския регистър, дружеството уведомява за това незабавно КФН, "БФБ" - АД, и "Централен депозитар" - АД, и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 13. Условия, ред и срокове за получаване на удостоверителните документи за направените вноски, включително на удостоверителните документи за издадените акции чрез инвестиционния посредник, към който са открити клиентските подсметки за акциите. След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър "Булленд Инвестмънтс" - АДСИЦ, регистрира емисията акции в "Централен депозитар" - АД, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях новоиздадени акции. Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на дружеството от определено от съвета на директорите лице, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в правилника на "Централен депозитар" - АД. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка).