Свободата да кажеш, че две и две е четири

http://bivol.bg/simo-asen-bruxelles.html

огласено от Биволъ Петък, 08 Юни 2012 13:33

Свалено за Омда на 15 юни в 13 ч. 45 мин.

5463 посещения

Лидия Павлова, Ренате Вебер, Нели Круз, Асен Йорданов на изслушването Медийна Свобода в България в Европейския парламент. Снимка Биволъ
Journalist Lidia Pavlova, MEP Renate Weber, Vice-president of EU Commission Nelly Kroes and journalist Assen Yordanov in the European parliament. Photo Bivol

Изказване на Асен Йорданов

на изслушване за свободата на българските медии в Европейския парламент 06.06.2012 (English version here)

 

Асен Йорданов: Добър ден. Искам първо да благодаря на организаторите на това изслушване за изключително важната инициатива, която направиха в Европейския парламент. Въобще, не само за свободата на медиите в България, но и за свободата на обществения живот в България. И тъй като България вече е член на Европейския съюз, тя е част от единния европейски организъм, проблемите на България са общи проблеми на целия Европейски съюз.

В панела Медийна свобода и етични принципи вероятно няма да можем да изчерпим всичко, което трябва да се каже поради напредналото време. Водещата вече предупреди, че сме в силно просрочие. Затова аз ще се опитам да бъда максимално кратък, за да не натежаваме на напредналия график.

Бих искал само едно нещо като въведение. Всички сме наясно каква е ролята на медиите, огромното значение на тази обществена институция в политическите процеси, в глобалните процеси на света. Защото медиите са тези, които определят не само общественото мнение, но и тези, които създават ценностната система на цивилизацията. Медиите са в основата на ценностната ни система, която ние трябва да следваме и върху която да стъпим. Медиите са тези, които определят начина на мислене на хората. Затова е важно те да бъдат свободни. Свободата е абстрактно понятие, по принцип. Човечеството от самото си съществуване се стреми към този скок, към това израстване, има нужда от тази идея, за свободата. Какво означава свобода в медиите? Какъв е критерият за съществуване на медийна свобода? Според мен това е в фундамента на етичните норми на медиите изобщо.

Критерият е един единствен. Критерият на свободата това е истината. Това е да служим на истината такава, каквато е тя. Независимо дали е удобна някому или не. Обикновено истината е неудобна. Защото истината е многостранна и не винаги се приема от всички. Но това е тежката мисия на журналистите, защото журналистиката е призвание. Има тежката роля да казва истината.. Илюзиите, създаването на илюзии, влизането в свят от илюзи, това е несвобода. Това е обвързване на човешкото съзнание, това е манипулация на човешкото съзнание. И тъй като тука много се говори за свободата на медиите в България, според мен /тъй като аз от няколко години работя само в сферата на интернет/ според мен в България истински свободно, това го каза между другото и господин Оливие Базил, остава пространството на интернет. Затова ще направя една кратка презентация, с която да илюстрирам защо може би в България нямаме свобода на медиите, защо има страх да се казва истината такава, каквато е тя.

Тука ще поговорим за цензурата и автоцензурата в българските медии. Една история за СИМО, или за ЦРУ. В германския вестник Тагесцайтунг на 30 май 2012 г. излезе един материал, който е уникален по своята същност, в глобален мащаб, тъй като разкрива нещо, което бе абсолютно непознато досега. Това е тайното, конспиративно име, на Централното разузнавателно управление на САЩ, което изтече, чрез информацията, която беше публикувана от Уикилийкс - американските дипломатически доклади от посолствата на Съединените щати по света.

Както се оказа, България е специално засегната от тези информации, а чрез Тагесцайтунг стана ясно, че СИМО е самото ЦРУ, или неговия най-секретен отдел. В информация на СИМО, или на ЦРУ, се твърди, че българският премиер Бойко Борисов е замесен в трафик на наркотици, на синтетична дрога /метаамфетамини/ и нечисти сделки с горива, в сътрудничество с руската петролна компания Лукойл. Това е извадка от самия доклад, така както е написан от американския посланик Джон Байърли в София. В този доклад може да се прочете точно какво е написано, по информация от СИМО, за българския министър-председател. Това, което казах преди малко е основното.

Информацията от Тгесцайтунг се появи на следващия ден 31 май 2012 г и в Дойче Веле. После само в няколко български сайта, единият беше англоезичният "Новините", появи се в БГНЕС и още в няколко други интернет медии.

Само ще уточня, че тази информация, една година преди да се появи в Тагесцайтунг, беше публикувана в Биволъ, сайта, който правим в България и който е официален представител на Уикилийкс за няколко балкански страни. Тогава тази публикация беше квалифицирана от българския министър-председател като "жълта преса", като "жълта" информация.

Една седмица по-късно се оказва, според българския интернет рейтинг, че това е една от най-четените в интернет, в българското новинарско пространство. Казвам в интернет, тъй като тази информация с много малки изключения абсолютно никъде не се появи другаде в българските медии. Тука можем да видим, че в класическите български медии, информация която засяга целия обществен, политически, икономически живот на една държава и би предизвикала огромни последствия във всяка демократична страна, е публикувана само в 1% от класическите български медии.

Това е справка на българските национални и най-известни медии в Гугъл, и според нея се вижда, че никъде не е спомената статията от Тагесцайтунг, който на свой ред се позовава на официални източници от ЦРУ.

Сашо Диков: Канал 3 я публикува не знам в каква връзка си дал Канал 3.

Асен Йорданов: Ако нещо сме пропуснали, благодаря на Сашо Диков за вметването, с някоя от медиите, нека да ме поправят няма проблем.

Лили Маринкова: Беше разисквано и в нашето предаване и поставено на вниманието на правосъдния министър.

Асен: Благодаря на г-жа Маринкова, сега свършвам.

Илияна Беновска: Асене...

Асен Йорданов: ...и г-жа Беновска...

Илияна Беновска: ...и радио К2 зададе на посланик Уорлик въпроси по този въпрос, пропускаш ги нещата...

Асен Йорданов: Посочвам няколкото български ежедневника, които коректно цитираха европейския немски вестник Тагесцайтунг.

Въпросът е какво означава СИМО /SIMO - Special Investigation Method Organization/, искам да кажа, че това на практика е Отдел за специални разузнавателни методи, или за българските колеги: отдел за СРС на ЦРУ. 99% от българските класически медии, освен тези малки изключения, за които споменахме и за които ме поправиха колегите, не споменаха въобще за този проблем.

Искам да довърша с едно изречение. Това да бъдем свободни означава едно простичко нещо. Да можем, да имаме правото да кажем, че две и две е четири. И това не е моя мисъл, това е мисъл на Джордж Оруел. Благодаря ви.

Ренате Вебер: Много ви благодаря, винаги съм харесвала Уикилийкс. Това е, това е декларация.

 

Уточнение направено пред аудиторията след показването на презентацията: Мониторингът на сайтовете на медиите е направен на 1 юни, 24 часа след публикацията на Дойче веле с превода на материала от Тагесцайтунг. Търсихме новинарското отразяване, "на горещо". Възможно е в същите медии да са се появили публикации с коментари и анализи след тази дата. Това може да се провери в Гугъл по същия начин, с ключови думи СИМО ЦРУ Борисов и оператор за ограничаване на търсенето до даден домейн, например за Българска национална телевизия site:bnt.bg

Вестниците на присъствалите на изслушването медийни групировки: Икономедия (Капитал и Капитал дейли) и Вестникарска група България (Труд, 24 часа) отразиха събитието като игнорираха напълно както презентацията, така и самото участие на Асен Йорданов. Презентацията беше отразена по радио „К2” на Илияна Беновска и по телевизия Канал 3 на Сашо Диков, които също присъстваха на изслушването.

English translation


Journalist Lidia Pavlova, MEP Renate Weber, Vice-president of EU Commission Nelly Kroes and journalist Assen Yordanov in the European parliament. Photo Bivol

The freedom to say that two and two is four

Statement of journalist Assen Yordanov at the hearing on freedom of Bulgarian media in the European Parliament 06.06.2012

Assen Yordanov: Good afternoon. I want to first thank the organizers of this hearing for the very important initiative, launched by the European Parliament. This is an initiative generally addressing not only media freedom in Bulgaria, but also freedom of social life in Bulgaria. As Bulgaria is a member of the European Union, it is part of the single European organism; Bulgaria's problems are problems of the entire European Union.

In this panel on Media Freedom and Ethical Principles, we, most likely, will not be able to touch on everything we should share because time is pressing us. The moderator has already warned that we are very overtime now. So, I'll try to be short as to not add to the overly extended schedule.

I would like to say just one thing as an introduction. We all understand the role of the media, the huge importance of this public institution in political processes, in global processes. Media are the ones shaping public opinion; they are also the ones creating the value system of civilization. Media are in the foundation of our value system that we must follow and on which we should build upon. Media shape people's thinking. Thus, it is important for them to be free. Freedom is an abstract concept in principle. Humanity, from its very existence, seeks this leap, this growth; it needs this idea, the idea of freedom. What is freedom in the media? What is the criterion for the existence of media freedom? I think that this is in the foundation of media ethics in general.

The criterion is just one, a single one. The criterion of freedom is truth, to serve the truth as it is, whether it is convenient for someone or not. Truth is usually inconvenient because it is multifaceted and not always accepted. This is precisely the difficult mission of journalists, because journalism is a calling. It has the serious burden to tell the truth. Illusions, creating illusions, entering into a world of illusions, this is not freedom. It is a binding of human consciousness, a manipulation of human consciousness. As many here talked about media freedom in Bulgaria, for me /because I work only online in the last few years/ only the internet remains truly free in Bulgaria; by the way this is what Mr. Olivier Basil said among other things. So, I will make a brief presentation, to illustrate why perhaps we in Bulgaria have no media freedom; why there is a fear of telling the truth as it is.

We will talk here about censorship and self-censorship in Bulgarian media. This is a story about SIMO or the CIA. On May 30, the German daily Tageszeitung published an article, which is unique in its content, globally, because it discloses something unknown until now - the secret, covert name of the USA Central Intelligence Services which leaked through information published by WikiLeaks – the American diplomatic cables from US embassies around the world.

As it emerged, Bulgaria is particularly affected by this information, while Tageszeitung revealed that SIMO is the very same CIA, or its top secret unit. Information from SIMO or CIA asserts that Bulgarian Prime Minister, Boyko Borisov, is linked to major traffic in narcotics, in synthetic drugs (methamphetamines) and to oil-siphoning scandals and illegal deals involving LUKoil. This is a quote from the cable, as it has been written by former US Ambassador in Sofia, John Beyrle. Everyone can read what is written in this cable about the Bulgarian PM based on information coming from SIMO. What I just said is the main thing.

The Tageszeitung information appeared on the next day, May 31 2012, in Deutsche Welle as well. Then, only on several Bulgarian internet sites, one was the English language-based Novinite.com, on BGNES, and several other online media.

I just want to note that this information was published by Bivol.bg., a site we make in Bulgaria and which is the official partner of WikiLeaks for several Balkan countries, one year before it appeared in Tageszeitung. At the time our publication was labeled "tabloid press" and "tabloid information."

One week later, it emerged that according to the Bulgarian internet ratings, that this was one of the most read news about Bulgaria online. I say online, because this information, with very few exceptions, never appeared in mainstream media. We see that only 1% of Bulgarian mainstream media published information that affects the entire public, political, and business life of a country and which would have had huge implications in any democratic State.

This is a reference from Google about Bulgarian national and most popular media, and, as it shows, nowhere is the Tageszeitung article mentioned, an article, which in turn cites CIA official sources.

Sasho Dikov: Channel 3 published it; I have no idea why and in what connection you gave Channel 3?

Asen Yordanov: If we missed something, I thank Sasho Dikov about the remark. If we missed some media, I stand corrected. Correct me.

Lili Marinkova: This was also discussed in our broadcast and brought to the attention of the Justice Minister.

Assen: Thank you Ms. Marinkova. I am about to conclude the presentation.

Iliyana Benovska: Assen...

Assen Yordanov: ... and Ms. Benovska...

Ilyana Benovska: ...radio K2 asked Ambassador Warlick questions on the issue, you are missing things...

Assen Yordanov: I am just noting some Bulgarian dailies, which correctly cited the German Tageszeitung.

The issue here is what SIMO means - SIMO is in reality a unit of the CIA - Special Investigation Method Organization. 99% of Bulgarian mainstream media, with these small exceptions we mentioned and about which I stand corrected by my colleagues, failed in full to comment on the issue.

I want to finish with one sentence. To be free means one simple thing - to be able to say that two and two is four. This is not my thought; it is a thought of George Orwell. Thank you.

Renate Weber: Thank you very much, I always liked WikiLeaks. This is, this is a statement.

 

Clarification made before the audience after the presentation: the monitoring of the media sites was made on June 1 - 24 hours after the publication by Deutsche Well of the translated article from Tageszeitung. We searched for "hot" news coverage. It is possible for media publications to have appeared with comments and analysis thereafter. This can be checked in the same way in Google, with the keywords SIMO, Borisov, and CIA, and with an operator for limiting the search to a particular domain - for example for the Bulgarian National Television site: bnt.bg

An audio file from the entire hearing can be found on the site of the event, which was organized by the ALDE group in the EP.

The newspapers of media groups represented at the hearing: Economedia (Capital and Capital daily) and media group Bulgaria (Trud, 24 Chassa) reported on the event, but ignored in full both Assen Yordanov's presentation and his presence. The presentation was aired by the TV channel Channel 3 of Sasho Dikov and Radio K2 of Ilyana Benovska, who were also one of the participants in the hearing.