БЛИЗНАКОВ Георги Мануилов

(14.11.1920)
химик-неорганик, академик
Роден в Берковица, Михайловградска област. Завършва химия в Софийския университет (1943). Специализира радиохимия в Института по физическа химия при АН на СССР и в Държавния институт по азотна промишленост в Моска (1956—1957). Почетен доктор на Университета „Сока” в Токио (1985).
Член-кореспондент (1967). Академик (1979).
Завеждащ Секцията по кинетика и катализ (1958—1959), Секцията по адсорбция и катализ (1959—1961), Секцията по структура и реакти-воспособност на неорганичните вещества (1961—1988), Секцията по чисти и особено чисти вещества (1988—) и директор на Института по обща и неорганична химия (1961—). Главен научен секретар (1977— 1982) и зам.-председател на БАН (1975—1977 и 1982—1988).
Асистент във Варненския университет (1946—1948). Старши асистент в Държавната политехника в София (1949—1951). Преподавател (1952—1953), доцент (1954—1960), професор (1960), ръководител на Катедрата по неорганична химия (I960—) и ректор на Софийския университет (1981—1985).
Председател на Централния съвет на Научно-техническите съюзи (1971-1975).
Народен представител (1982—1986).
Член на Френското дружество по високи температури и изолатори (1968), на Международния съвет по катализа (1979) и на Международния съюз по чиста и приложна химия (1986); чуждестранен член на Мексиканската инженерна академия (1975), на Чехословашката академия на науките (1979), на АН на СССР (1982); почетен член на Френското дружество за изучаване на горивата и газовете в Париж (1977) и на Института на газовите инженери в Лондон (1986); почетен професор на Университета „Сан Маркос” в Лима, Перу (1980); зам.-председател (1973—1975) и председател на Постоянната конференция на инженерите от Югоизточна Европа (1975—1976); зам.-председател (1975—1978) и председател на Международния комитет по бора и боридите (1979— 1981).
Лауреат на Димитровска награда (1971); орден „Кирил и Методий” Пет. (1960) и I ст. (1970), „Народна република България” I ст. (1980).
Работи в областта на неорганичната физико-химия, като проучва теоретично и експериментално влиянието на адсорбцията на примеси върху формите и растежа на кристалите. Изследва явлението епитаксия, теоретичните основи на очистването на примеси при кристализация, физико-химичните основи на каталитичната активност — влияние на порьозитета, на магнитното състояние, на хемосорбирани газове, неорганичния синтез, боридите на преходните елементи, високотопимите и много твърдите материали, повишаването на износоустойчивостта на режещи инструменти.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Изследвания върху получаването и някои свойства на метални бориди (в съавт.); Някои проблеми от физико-химията на адсор- бенти и катализатори (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 2, 1969, № 3, 391-401; 413-423.

Измерение работы выхода злектронов из металлов и полупровод­ников в условиях сверхвысокого вакуума (в съавт.). — Приб. и техн. зксперим., 5,1969,178—180.

Разпределение на микрокомпонентата в аномално смесените крис­тали (в съавт.). — Год. СУ. Хим. фак., 64,1969, 283 —312. Adsorption of oxygen on C03O4 (et al.). — Comm. Dep. chem., 1969, No 2, 165-171.

O влиянии кислорода на работу выхода электрона из серебра (в съавт.). — Кинет. катализ., 1969, № 5, 1138—1145.

Determination of the structural water of catalysts with potassium va­pour. I. Investigation of the thermal dehydration of silica gel (et al.). — J. Catal., 15, 1969, 135-139.

Einflufi der Adsorption von Quecksilberdampfen auf die Leitfahig- keit von diinnen Eisenschichten (et al.). — CR ABS, 1969, No 1, 41—44.

Influence of porous structure of silica gel on the catalytic decompo­sition of formic acid (et al.). — CR ABS, 1969, No 11, 1249—1252. New approach in treating kinetic data (et al.). — CR ABS, 1969, No 3, 261-264.

On the correlation between magnetic, adsorption, and catalytic proper­ties of some oxide catalysts (et al.); On the state of ammonia in the adsorbed phase (et al.). — J. Catal., 13, 1969, 337—341; 255—260.

On the silicothermic preparation of zirconium silicides (et al.). — Rev. Inst. Hautes Temp. Refract., 6, 1969, 279—282.

A study effect of sulfate ions on the growth of sodium chlorate crys­tals (et al.). — Kristall Techn., 1969, No 3, 331—336.

Surface heterogeneity of metals of the copper group in the catalytic decomposition of hydrogen peroxide (et al.). — J. Catal., 14, 1969, 187-192.

Влияние на добавки от K2SO4 върху кинетиката на изменение на електропроводимостта на V2O5 в окислително-редукционните процеси (в съавт.); Върху получаването на волфрамов дисулфид чрез сулфидиране на волфрамов триокис със сероводород (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 3, 1970, № 2, 325—333; 343— 348.

Високовакуумна статична апаратура за кинетични измервания с реактор със специално устройство (в съавт.). — Хим. и индустр., 1970, № 1,32-33.

Effect of adsorption on the dissolution of crystals (I). Effect of phe­nol on the rate of KBr dissolution (et al.). — Kristall Techn., 1970, No 1,121-127.

New approach in treating kinetic data (et al.). — J. Catal., 16, 1970, 148-255.

A variation of absorption apparatus for the rapid determination of solid surphases (et al.). — J. Catal., 18, 1970, 260—264.

Един вариант на адсорбционна апаратура за експресно определяне на повърхността на твърди тела (в съавт.). — Изв. Отд. хим. нау­ки, 4, 1971, № 1,11—17.

Effect of adsorption on the dissolution of crystals (II). Effect of methylene blue on the rate of lead nitrate dissolution (et al.); On the theory of two-dimensional nucleation on a structureles substrate. Effect of supersaturation (et al.). — Kristall Techn., 1971, No 6, K93-K101; 729-739.

Effect of atomic hydrogen and oxygen on changes in the surface con­ductance and work function of the clean (111) germanium surface (et al.). - Phys. Stat. Sol. (a), 7,1971, 75-88.

Effect of some impurities on the dissolution of NaIIC03. — Kristall Techn., 1971, No 5, K65-K68.

A study of the rate-controlling stage of the process of crystal growth in solutions (et al.). — Kristall Techn., 1971, No 1, 33—38.

Изследване на енергията на връзката в малки кристали с метода на Хюкелови МО—JIKAO (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 1972, № 2,241-251.

Фазовый состав и магнитные свойства системы Co—Ni—О (в съ­авт.) . — Изв. Отд. хим. науки, 5, 1972, № 4, 527—535.

Адсорбция примесей из растворов на активных центрах роста кристаллов. Физическая адсорбция из многокомпонентных фаз. — Докл. БАН, 1972, № 11,161-164.

Влияние некоторых красителей на растворение кристаллов нитра­та свинца (в съавт.). — Докл. БАН, 1972, № 3, 333—335.

Dependence of zinc oxide luminescence on adsorbed gases (et al.). — CR ABS, 1972, No 6, 755-758.

LCAO—HMO study of the bend energy of small crystals (et al.). — Kris­tall Techn., 1972, No 7, 793-802.

On the binding energy of small clusters of atoms (et al.). — Rev. roum. chim., 17, 1972, No 1-2, 35-39.

On the determination of surface structural water of AI2O3 and ТІО2 with potassium vapour (et al.). — CR ABS, 1972, No 7, 921—923. Studies on obtaining nickel borides from solutions (et al.). — CR ABS, 1972, No 9, 1209-1212.

Десорбция гольмия c вольфрама электрическим полем. — Изв. Отд. хим. науки, 6, 1973, № 4, 733—739.

Каталитична активност на В2О3-М0О3 катализатори при окисля­ването на метанол до формалдехид (в съавт.). — Науч. тр. ПУ „П. Хилендарски”, 11, 1973, № 2, 115—120.

О каталитических свойствах антиферромагнитных окислов вбли- зи их точек Нееля (в съавт.); О некоторых свойствах поверх- ностных гидроксильных групп (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 1973, № 1,107-111; 49-63.

Применение продуктов азотнокислого нитрата алюминия с низ- кой степенью гидролиза для гранулирования некоторых сорбен- тов и катализаторов (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 6, 1973, № 3, 661-669.

On the preparation of СГ2О3 single crystals by a chemical transport reaction (et al.); On the preparation of V2O3 single crystals by a chemical transport reaction (et al.). — Mates. Res. Bull., 8, 1973, 1011-1020; 915-924.

On changes in the resistance of thin metal films during vapour and gas adsorption (et al.). - CR ABS, 1973, No 9,1213-1215.
Study on the kinetics of the solid-state reactions in obtaining normal molybdates of lanthanum and iom (et al.). — CR ABS, 1973, No 12, 1621-1623.
1974. Върху получаването на монокристали от a-Fe203 чрез химически транспорт (в съавт.). — В: Минерогенезис. С., 1974, 151—216. О некоторых морфологических особенностях покрьггий, полу-ченных реакцией молекулярното наслоения—одномерная мо-дель (в съавт.). — Докл. БАН, 1974, № 3, 365—368.
On the preparation of NiFe203 single crystals by chemical transport with chlorine (et al.). - CR ABS, 1974, No 10, 1383-1386.
The hedvall effect in the decomposition of hydrogen peroxide on single crystals of а-Сг20з (et al.). — J. Catal., 33, 1974, 138—141.
1975. Върху получаването на нестехиометрични молибденови нитриди (в съавт.); О физическом модифицировании поверхности порис-тых тел (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 8, 1975, № 4, 614— 620; 721-729.
Reduction of molybdenum (VI), vanadium (IV) and titanium (IV) by hydrogen on palladium (et al.). — Comm. Dep. Chem., 28,1975, No 8, 493-500.
O плотности монослойных покрытий, образованных в резуль-тате молекулярното наслоения — двумерные модели (в съавт.). — Докл. БАН, 1975, № 7, 939-941.
Catalytic properties of chromium-molybdenum oxide catalysts in methanol oxidation (et al.). — React. Kinet. Catal. Lett., 1975, No 2, 169-175.
A low-temperature X-ray study of the rhombohedral deformation of nickel oxide containing magnesium (et al.). — J. Appl. Crystallogr., 1975, No 8, 575-577.
1976. Адсорбция на гадолиния върху волфрамов моно кристал в полеви електронен проектор (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 9,1976, № 2, 203-210.
On the determination of the surface hydroxyl groups of silica gel and their distribution by interaction with volatile halide vapours (et al.). — Comm. Dep. Chem., 9, 1976, No 4, 668—674.
Thermodynamic, study of the reactions in the chemical transport of boron (et al.). — Less.-comm. Met., 47, 1976, 61—65.
Catalytic and magnetic properties of iron oxide obtained from iron oxalate (et al.). - CR ABS, 1976, No 2, 213-216.
Crystallite sizes and surface areas polycrystalline chromium oxides (et al.). - CR ABS, 1976, No 12, 1763-1766.
Decomposition of methanol on paladium (et al.). — CR ABS, 1976, No 11, 1799-1802.
Kinetics of adsorption and desorption of oxygen on Pd (et al.). — CR ABS, 1976, No 1, 93-95.
1977. Върху някои свойства па покрити с бориди карбидни режещи инструменти (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 10, 1977, № 1, 88-101.
Interaction of methanol and oxygen over palladium (et al.). — CR ABS,
1977, No 1, 77-79.
1978. Влияние добавок окиси алюминия на структуру и каталитические свойства хроммолибденовых катализаторов окисления метанола в формальдегиде (в съавт.); Повърхностно модифициране на бързорежеща стомана чрез нанасдше на покритие с използуване на циркониев диборид (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 11,
1978, № 2, 196-203; 319-327.
Физико-химични свойства на някои български кизелгури (в съавт.); Физико-химични свойства на някои 'български кизелгури. II. Адсорбционни свойства на някои български кизелгури (в съавт.). — Изв. Отд. хим. науки, 11, 1978, № 1, 111—123; 142-152.
1981. Относно развитието на научната мисъл в България след Освобождението от османско иго. — Социол. пробл., 1981, № 1, 19-32.
1982. Adsorption and Coadsorption of Carbon Monoxide and Hydrogen on Pd(lll) (et al.). - Surf. Sci., 123,1982, 61-76.
A Model Study of the Growth of Crystals Consisting of a Small Number of Metal Atoms by the Hueckel Molecular Orbital Method (I) Addition of One Atom to Small Crystals (et al.). — Cryst. Res. Technol., 17,1982, 1051-1059.
Окисление метанола в формальдегид на Ѵ205-Те02 катализато-рах (в съавт.). — Изв. хим., 1982, № 3, 261—266.
1984. Oxygen Adsorption on Pd(lll) Surface (et al.). Surf. Sci., 140, 1984, 249-260.
1987. Methanol Oxidation on V205-Mo03-Te03 Catalysts (et al.). - Appl. Catal., 29,1987, 211-218.
Взаимодействие CO, 02 и HO на оксидных катализаторах шпи-нельной структуры (в съавт.). — Кинет. и катал., 1987, № 1, 116-126.
1988. CO adsorption on Ru(1010) Modified with Different Amounts of Cu (et al.). — Surf. Sci., 204, 1988, 35—44.
Catalytic Behavior of M(II) and Me(HI) Tungstates towards Metanol Oxidation (et al.). — In: IX Intern. Congr. Catal. Vol. 4. Calgary, 1988,1664-1671.