ДОПУСНАТИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТАТАТАТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Бележка: Публикуваме пълният текст на този доклад.  Към него имаме две бележки, които засягат Омда. Първата е, дето се прави внушение, че Омда (дейността на фирмата е изцяло свързана с този сайт) от пролетта на 2012 г. започва да се занимава със архивна и изследователска дейност. Лесно може да се провери в нашия сайт, че това е невярно. Омда събира и огласяма документи от времето при своето учредяване през 1997 г.

Втората бележка, е свързана със споменаването на фирма "Евроимоти". Такава фирма, с такива собственици не съществува. Това може лесно да се установи от Регистъра. 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ДИРЕКЦИЯ «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ” ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА ДОПУСНАТИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТАТАТАТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на Ваша заповед № Р-313 ОТ 19.12.2012 г. междуведомствена работна група (МРГ) в състав: Лиляна.Драгиева - директор на дирекция „Главен инспекторат”, Мария Томова - държавен инспектор, Марина Ралчева - държавен инспектор, Вержиния Вълкова - държавен инспектор, Иван Еремиев - държавен инспектор, Божидар Симеонов - държавен инспектор, всички от дирекция „Главен инспекторат” към Министерския съвет, Таня Топалова - държавен финансов инспектор в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Орлин Чулев - държавен финансов инспектор в АДФИ, извърши проверка по постъпили в администрацията на Министерския съвет (АМС) сигнали за допуснати нарушения при провеждане на конкурс „Финансиране на фундаментални науки и научно приложни изследвания в приоритетните области” - 2012, проведен от Фонд „Научни изследвания’’ към министъра на образованието, младежта и науката.

В съответствие с възлагателната заповед проверката започна на 20 декември 2012 г. и приключи на 25 януари 2013 г.

I. ЗАДАЧИ НА ПРОВЕРКАТА
Проверката има за задача да провери твърденията в сигналите, постъпили в администрацията на Министерския съвет (АМС). В сигналите се изнасят данни за допуснати нарушения от страна на ръководството на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ/фонд) при и по повод изпълнение на служебните задължения, свързани с провеждането на конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални науки и научно приложни изследвания в приоритетните областни” - 2012.

За да провери основателността на твърденията в сигналите, МРГ провери и извърши анализ по отношение на:
> законосъобразното изпълнение на осъществяваните дейности от ръководството на ФНИ, при откриване и провеждане на конкурса, обявен от ФНИ;
> действащите през проверявания период нормативни и вътрешни актове, регламентиращи дейността в фонда;
> дейностите на служителите от администрация на фонда, свързани с реализирането на функциите, разписани в Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) и в Правилника Фонд „Научни изследвания” (ПФНИ).
II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА
Проверката е специализирана, възложена е от министър-председателя на основание чл. 46а, ал. 2, т. 4. от Закона за администрацията (ЗА) и чл. 62, ал. 2, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 от 2009 г., обн. ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп.} бр. 50 от 2012 г.
С приеманего на Закона за изменение и допълнение на ЗА (ДВ, бр. 24 от 24.3.2010 г.) беше йзмеНЬОТл. 46а, ал, 2, т. 4 от същия, като се създаде правна възможност Главният инспекторат да извършва проверки по сигнали за допуснати нарушения на служебните задължения, по отношение на лица, на които орган по назначаването е министър-председателят.
На посоченото основание, съществува правна възможност Главният инспекторат да извърши проверка на дейността на заместник-министъра на образованието, младежта и науката, на когото министърът със заповед е възложил своите функции на обща координация, методическо ръководство и наблюдение на дейността на ФНИ.
Предвид спецификата на сигналите и изложените в тях твърдения, на основание чл. 16, ал. 2 от Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи (утвърдени със заповед на министър-председателя № Р-93 от 13.12.2006, изм. и доп. със заповед № Р-62 от 22.07.2009 г. и заповед № Р-5 от 10.01.2010 г.) в състава на междуведомствената работна група са включени и експерти от АДФИ.

III. РЕСОРЕН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
Държавната политика в областта на образованието, младежта и науката се провежда от министърът на образованието, младежта и науката. При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от заместник-министри.
В съответствие с чл. 26, ал. 2 от ЗА министърът може да делегира свои правомощия на заместниците си, както и да определи техните функции.
Принципите и механизмите за провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания в Република България са уредени в ЗННИ, съгласно които националната политика в областта на научните изследвания се провежда от Министерския съвет чрез министъра на образованието, младежта и науката.
С приемането на ЗИД на ЗННИ (ДВ, бр. 83 от 2010 г.) част от правомощията на министъра по провеждането на държавната политика в областта на научните изследвания са изменени и допълнени. Възложено е в срок до три месеца от влизане на закона в сила (§ 25 от Заключителните разпоредби) министърът да издаде Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации. Изменена е и разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от закона, като е възложено контролът върху дейността на Фонд „Научни изследвания” да се осъществява от министъра (стара редакция на текста „администрацията на МОМН обслужва дейността на ФНИ).
За да се проследи изпълнението на разписаните в ЗННИ правомощия на министър за контрол върху дейността на фонда, съответно делегирането на тези функции на заместник-министър, с писмо № 02.12-138 от 21.12.2012 г. проверяващият екип изиска от
министъра на образованието, младежта и науката копия от заповедите за разпределяне на ресорите на заместник-министрите (м. юли 2009 г. до датата на проверката) и от документи за осъществена кореспонденция между ресорния заместник-министър и управителя на ФНИ във връзка с провеждането на конкурс „Финансиране на фундаментални науки и научно приложни изследвания в приоритетните области” - 2012.
С писмо на министъра на образованието, младежта и науката № 0103-86 от
04.01.2013 г. на проверяващите са представени копия от заповедите на министъра на образованието, младежта и науката за периода юли 2009 г. - декември 2012 г. (на електронен носител), с които са делегирани правомощия и са определяни функции на заместник-министрите. Към писмото са приложени копия от два доклада на проф. Рангел Гюров, председателя на изпълнителния съвет на ФНД, съответно доклад № 800636 от
15.05.2012 г. за утвърждаване на решение за откриване на конкурсна процедура и доклад № 0409/0022 от 12.11.2012 г. за утвърждаване на решение за определяне на проектни предложения в конкурс „Финансиране на фундаментални науки и научно приложни изследвания в приоритетните области” - 2012, за финансиране.
От извършената документална проверка на представените от МОМН писмени материали се установи, че:
1) в периода юли 2009 г. - декември 2012 г. контролът върху дейността на Фонд „Научни изследвания” е осъществяван от министъра на образованието, младежта и науката лично (правомощието не е възложено на заместник-министър).
2) комуникацията между органите на управление на фонда и министърът по повод стартиралата конкурсна процедура се свежда до изпълнение на процедурни изисквания (утвърждаване на решение за откриване на процедурата и на решение за определяне на проектни предложения за финансиране).
На проверяващите не са представени копия от писмени материал (писма, становища, доклади) от председателя на изпълнителния съвет или от управителя на фонда, адресирани до министъра, относно възникнали проблеми при и по повод провеждане на конкурсната процедура. До края на проверката от страна на МОМН не са предоставени документи, от които да се установи по какъв начин министърът е осъществявал контрол върху дейността на фонда, във връзка с проведения конкурс.
От наличните писмени материали, проверяващият екип не може да се установи доколко министърът на образованието, младежта и науката е изпълнил задължението си по ЗННИ за осъществяване на контрол върху дейността на Фонд „Научни изследвания”, в т.ч. за конкретната конкурсна процедура.
В хода на проверката се констатира, че министърът на образованието, младежта и науката не е изпълнил разпоредбата на § 25 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗННА и не е издал Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации.
Изводи:
1. От представените от МОМН писмени материали не може да се установи доколко министърът на образованието, младежта и науката е изпълнил разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Закона за насърчаване на научните изследвания, за осъществяване на контрол върху дейността на Фонд „Научни изследвания” по проведения конкурс.
2. Министърът на образованието, младежта и науката не е издал Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, с което е нарушил разпоредбата на § 25 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗННИ.
Препоръка:
Министърът на образованието, младежта и науката да предприеме необходимите действия за изпълнение на § 25 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗННИ.

IV. СТАТУТ И ДЕЙНОСТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Структура и органи на управление на Фонд „Научни изследвания“
Фонд „Научни изследвания“ (фонд) е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката. Фондът има за цел да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени със: Националната стратегия за научни изследвания; рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и трансевропейски инициативи; Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура.
Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол на дейността на Фонд „Научни изследвания“.
Органи за управление на Фонд „Научни изследвания“ са изпълнителният съвет, председателят-на изпълнителния съвет и управителят. Те се избират-и осъществяват дейността си в съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, издаден от министъра на образованието, младежта и науката (обн., ДВ, бр.73 от 20.08.2004 г., поел. изм. и доп. Дв, бр.29 от 16.04.2010 г.), съгласувано с министъра на финансите.
Към ФНИ се създават временни и постоянни научно-експертни комисии.
Временните научно-експертни комисии организират оценяването и извършват класиране на кандидатстващите в конкурсите научноизследователски проекти в съответствие с критериите по чл. 25 от ЗННИ и съответната методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти, одобрена от изпълнителния съвет.
Постоянните научно-експертни комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на финансираните конкурсни проекти в съответните научни направления.
Членовете на изпълнителния съвет и на научно-експертните комисии, с изключение на представителя на Министерството на образованието, младежта и науката и управителя на фонда, получават възнаграждение в размер, определен с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (Правилник).
Националните и международните оценители получават възнаграждение въз основа на договор, сключен с управителя на фонда.
Изпълнителният съвет провежда чрез дейността на фонда политиката за развитие на научните изследвания в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания и други стратегически документи, имащи отношение към развитието на научните изследвания в България; одобрява Методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти с конкретни и специфични критерии, които се разработват в съответствие с чл. 25 от Закона за насърчаване на научните изследвания и осигуряват тяхната измеримост; утвърждава състава на постоянните и временните научно-експертни комисии; утвърждава листа на чуждестранните рецензенти; взема решение за откриване на конкурсна процедура и го предлага за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката; определя проектите, които ще получат финансиране, както и размера на средствата за тяхното финансиране, и ги предлага за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката; разработва правила за текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания; одобрява годишната оперативна програма на фонда и я предлага за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката; ежегодно, в срок до 31 март, одобрява и представя на министъра на
образованието, младежта и науката годишен отчет за дейността на фонда; взема решения за разходването на средствата съобразно условията на ЗННИ и други законови уредби, свързани с тази дейност; взема решения за най-ефективното стопанисване на свободните парични средства на фонда; взема решения, свързани със защитата и управлението на интелектуалната собственост на фонда; осъществява контрол върху набирането и изразходването на средствата; приема отчетите за работа на постоянните научно-експертни комисии; одобрява проекта на бюджет на фонда и го предлага за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката. .
Съгласно чл. 8 от Правилника изпълнителният съвет се състои от 9 членове и включва представители на научната общност, държавата и бизнеса. Представители на научната общност са хабилитирани лица от висши училища, Българската академия на науките и Националния център за аграрни науки, които са утвърдени в съответната научна област. Представители на държавата са лица, определени от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на финансите.
По отношение състава на изпълнителния съвет в Правилника има изрична забрана, кои лица не могат да бъдат негови членове, а именно: ректорите и деканите на факултети във висшите училища; председателят и членовете на Управителния съвет на Българската академия на науките; председателят и членовете на Управителния съвет на Националния център за аграрни науки; директорите на научни институти; лица над възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките).
Съставът на изпълнителния съвет се определя от министъра на образованието, младежта и науката след консултиране със съответните органи и организации при балансирано представителство на научните направления. Членовете на изпълнителния съвет се назначават за срок от две години с право на не повече от два последователни мандата.
Председателят на изпълнителния съвет се избира измежду неговите членове с мнозинство от 2/3 от поименния състав чрез тайно гласуване за срок от две години без право на два последователни мандата и заместник-председател с право на не повече от два последователни мандата. Те се утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката. Председателят на изпълнителния съвет свиква и ръководи заседанията на изпълнителния съвет. При необходимост председателят възлага своите правомощия на заместник-председателя на изпълнителния съвет на фонда.
Членовете на изпълнителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.
С цел установяване спазването разпоредбите на ЗННИ и Правилника на фонда, по отношение определянето състава на изпълнителния съвет, съответно членовете му отговарят ли на посочените нормативни изисквания, с писмо изх. № 02.12-138/12 от
10.01.2013 г. от министъра на образованието, младежта и науката е изискано: копия на заповеди, с които е определен съставът на изпълнителния съвет на фонда, копия на документи, посочващи хабилитирането на председателя и членовете на изпълнителния съвет на фонда, представени преди определянето им от министъра на образованието, младежта и науката съгласно чл. 8 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и справка за председателя и членовете на изпълнителния съвет през периода 2011 г. - 2012 г. относно областите им на компетентност, от коя институция са и датите им на раждане. До края на извършване на настоящата проверка такава информация не е представена на междуведомствената работна група.
Във връзка с горното, от представители на фонда е представено копие на заповед № РД 09-1074/29.07.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за определяне на състава на изпълнителния съвет на фонда. В нея са посочени имената на 9
членове на изпълнителния съвет и техните научни степени, като за представителите на държавата не са посочени от коя институция са и каква длъжност заемат. Със заповед № РД 09-1754/14.11.2012 г. на министъра е променен съставът на изпълнителния съвет, като доц. д-р Мирослава Кортенска е освободена, а на нейно място е определен доц. д-р инж. Владимир Костов.
При направена справка на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката се установи, че освен изброените в цитираните заповеди членове на изпълнителния съвет на ФНИ, като такава е посочена и проф. Мария Видолова. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. от Правилника на фонда, изпълнителният съвет се състои от 9 членове и включва представители на научната общност, държавата и бизнеса. Съдържащата се в информационната страница на МОМН показва, че съставът на изпълнителния съвет е от 10 членове, което противоречи на нормативно установените изисквания за брой.
Предвид всичко изложено по-горе и липсата на предоставена официална информация от страна на министъра на образованието, младежта и науката проверяващият екип не може да изрази становище относно спазването на разпоредбите на ЗННИ и Правилника на фонда по отношение процедурата по определяне състава на изпълнителния съвет, както и отговарят ли членовете му на нормативните изисквания.
Постоянни научно-експертни комисии
В изпълнение на чл. 20 от Правилника със заповеди № № РД 01/10; РД 01/11; РД 01/12; РД 01/13 и РД 01/14 всички от 26.07.2010 г. председателят на изпълнителния съвет е създал постоянно научно-експертни комисии съответно: по природни науки; по селскостопански науки; по математика и информатика; по технически науки и по обществени и хуманитарни науки. Постоянната научно-експертна комисия по биология и медицински науки е създадена със заповед № РД 01/15/27.07.2010 г. на председателя на изпълнителния съвет.
Във връзка с взети решения от изпълнителния съвет със заповеди № РД 01-48/29.09.2011 г. и РД 01-53/05.10.2011 г. на председателя му е променян съставът на постоянната научно-експертна комисия по природни науки, а със заповеди № РД 01/44/12.09.2011 г. и РД 01/74/12.10.2011 г. - на постоянната научно-експертна комисия по обществени и хуманитарни науки.
Временни научно-експертни комисии
Видно от Протокол № 9 от проведено на 20.09.2012 г. заседание на изпълнителния съвет са утвърдени съставите на временните научно-експертни комисии (ВНЕК) както следва:
- по приоритетна област „Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни“ - ВНЕК „Екология и екологично чисти храни“; ВНЕК „Здраве и качество на живот“ и ВНЕК „Биология и биотехнологии“;
- по приоритетна област „Научни изследвания с приложение в педагогическата сфера“ - ВНЕК „Педагогика“;
- по приоритетна област „Нови материали и технологии“ - ВНЕК „Нови материали“ и ВНЕК „Нанотехнологии“;
- по приоритетна област „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии“ - ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии“;
- по приоритетна област „Културно - историческо наследство“ - ВНЕК „Обществени и хуманитарни науки“ и ВНЕК „Културно-историческо наследство“;
- по приоритетна област „Информационни и комуникационни технологии“ - ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии“;
Утвърден е съставът на още една ВНЕК, а именно „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“, която не създадена по никоя от приоритетните области, утвърдените с насоките, въпреки изрично разписаното в чл. 19, ал. 2 от Правилника, че временните научно-експертни комисии се създават по съответните приоритетни научни направления на обявените конкурси.
С цел оценка на научните проекти, кандидатстващи за финансиране от ФНИ по обявения конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. и на основание чл. 15 от ЗННИ, във връзка с чл. 19, ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 2 и чл. 27, ал. 1 от Правилника председателят на изпълнителния съвет със заповеди е определил съставите на следните временни научно-експертни комисии:
- Екология и екологично чисти храни - заповед № РД 01-78/21.09.2012 г.;
- Здраве и качество на живот - заповед № РД 01-79/21.09.2012 г.;
- Биология и биотехнологии - заповед № РД 01-80/21.09.2012 г.;
- Обществени и хуманитарни науки - заповед № РД 01-81/21.09.2012 г.;
- Културно-историческо наследство - заповед № РД 01-82/21.09.2012 г.;
- Информационни и комуникационни технологии - заповед № РД 01-83/21.09.2012
г.;
- Педагогика - заповед № РД 01 -84/21.09.2012 г.;
- Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление - заповед № РД 01 -86/21.09.2012 г.;
- Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии - заповед № РД 01-87/21.09.2012 г.;
- Нови материали - заповед № РД 01-88/21.09.2012 г.;
- Нанотехнологии - заповед № РД 01-89/21.09.2012 г.
Управител на Фонд „Научни изследвания“
Съгласно чл. 10 от ЗННИ и чл. 10 от Правилника управителят на ФНИ се определя за> срок от две години от министъра на образованието, младежта и науката, като след съгласуване с изпълнителния съвет, сключва договор за управление с него и му определя възнаграждение.
Със заповед № РД 09-129/31.01.2012 г. министърът на образованието, младежта и науката е определил г-н'Христо Петров за управител на Фонд „Научни изследвания“ с мандат от две календарни години, считано от 01.02.2012 г.
Видно от договор № Д 02-27/31.01.2012 г. за възлагане на управлението на ФНИ министърът на образованието, младежта и науката е възложил, а г-н Петров е приел да изпълнява функции на управител на фонда за срок от две години, считано от датата на сключване на договора. Съгласно договора управителят се задължава: да изготвя годишната оперативна програма и годишния отчет за дейността на фонда и ги представя за одобрение на изпълнителния съвет; да изготвя проекта на бюджет на фонда и го представя за одобрение на изпълнителния съвет; да организира и ръководи оперативната дейност на фонда в съответствие с приетите от изпълнителния съвет решения; да подписва заповедите за откриване на конкурсните процедури въз основа на решение на изпълнителния съвет; да обявява конкурсите на фонда най-малко 45 дни преди крайния срок за подаване на предложенията; да внася за разглеждане от изпълнителния съвет предложенията за финансиране от фонда, придружени с обосновка, в съответствие с определените условия и критерии за финансиране; да подписва договорите и заповедите за предоставяне на средства от фонда; да представлява фонда; да решава всички останали въпроси, които не
са от изключителната компетентност на изпълнителния съвет. Същият има право да участва в заседанията на изпълнителния съвет със съвещателен глас; да получава уговореното възнаграждение; да получава средства за извършени разходи във връзка с пътувания, свързани с дейността на фонда до размерите, установени в нормативни актове, уреждащи командировките в страната.
Следва да се отбележи, че г-н Петров работи във Фонд „Научни изследвания“ като главен юрисконсулт от 16.04.2008 г. Последната заемана от него длъжност е „заместник-управител и главен юрисконсулт“. В качеството си на такъв същият на 01.02.2012 г. подава заявление до себе си (като управител на фонда) с молба да му бъде разрешено ползването на платен годишен отпуск за 2010 г. в размер на 24 дни. Със заповед № РД 16/ЗП000066 от
01.02.2012 г. г-н Петров, управител на фонда, си разрешава ползването на искания от него годишен отпуск. Впоследствие със заповеди № ЗД00007/06.03.2012 г., № ЗД00008/02.04.2012 г. и № ЗД00010/18.04.2012 г. управителят на фонда отново разрешава на себе си, но вече като заемащ длъжността „главен юрисконсулт“ ползването съответно на 19 дни, 11 дни и 177 дни неплатен отпуск. Видно от изложеното г-н Петров сам на себе си разрешава ползването на платен годишен и неплатен отпуск. Предвид създадената ситуация е следвало г-н Петров да подаде заявление за ползване на платен годишен отпуск до предишния управител на фонда и то преди 01.02.2012 г. (датата, от която е назначен"за управител на фонда). По отношение издаването на заповедите за ползване на неплатен отпуск от г-н Петров същият е трябвало да оправомощи друго длъжноетно лице, което да ги подписва (напр. заместник управителя на фонда).
Организационна структура и административен капацитет на Фонд „Научни изследвания“
Съгласно приложение № 2 към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 11 на МС от
03.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието, младежта и науката общата численост на персонала във Фонд „Научни изследвания“ е 12 щатни бройки.
Длъжностните щатни разписания и поименните щатни разписания на Фонд „Научни изследвания“ са утвърдени от управителя на фонда. Установи се, че няма утвърдено длъжноетно щатно разписание на фонда, въз основа на което е утвърдено Поименно щатно разписание на Фонд „Научни изследвания“ от 01.03.2012 г. предвид трансформирането на длъжността „заместник-управител и главен юрисконсулт“ в длъжност „главен юрисконсулт“.
Видно от предоставените длъжностни разписания към 01.02.2012 г. длъжностите във фонда са „управител“ - 1 щ. бр., „заместник-управител и главен юрисконсулт“ - 1 щ. бр„ „главен секретар“ - 1 щ. бр., „главен счетоводител“ - 1 щ. бр., „старши счетоводител и касиер“ - 1 щ. бр. и „главен експерт“ - 7 щ. бр. След трансформиране на длъжности, съгласно заповеди на управителя на фонда, към момента на извършване на настоящата проверка длъжностите във фонда са както следва: „управител“ - 1 щ. бр., „заместник-управител“ - 1 щ. бр., „главен юрисконсулт“ - 1 щ. бр., „главен счетоводител“ - 1 щ. бр., „старши счетоводител и касиер“ - 1 щ. бр., „главен експерт“ - 6 щ. бр. и „специалист“ - 1 щ. бр.
Служителите във фонда са назначени по трудово правоотношение. За всички се водят досиета, в които се съхраняват документи във връзка с назначаването им, ползваните отпуски, връчените им длъжностни характеристики и други.
При направен преглед на досиетата се установи, че с изключение на двама от служителите всички останали са назначени през 2012 г. Шест от тях са назначени на длъжност „главен експерт“, един на длъжност „главен счетоводител“, един на длъжност „специалист“ и един на длъжност „главен юрисконсулт“.
През същата година, с допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение № 80/19/07.05.2012 г. към договор № 6/16.04.20108 г., г-жа Миляна Алексиева е преназначена от длъжност „главен експерт“ на длъжност „заместник-управител“. Установи се, че към момента на преназначаването й същата не притежава изискуемия, съгласно посочения в длъжностната характеристика, минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4 години. Необходимият за заемането на длъжността „заместник-управител“ професионален опит, следва да включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика. Съгласно текста й преките задължения на заместник-управитедя са: да координира дейностите с експертите, оценители на проекти; да спазва изискванията, гарантиращи безопасен труд; да осъществява оперативна и:ддминйстративна подготовка и провеждане на заседания на изпълнителния съвет на фонда; да взема участие в заседанията на изпълнителния съвет; да изпълнява и други, възложени от управителя задачи. В конкретния случай г-жа Алексиева е преназначена от техническа на експертна длъжност „старши експерт“, считано от 01.07.2008 г., с оглед на което притежавания от нея професионален опит е 3 години, 10 месеца и 6 дни.
Трима от назначените шест главни експерти не отговарят на посочените в длъжностната характеристика изисквания за заемане на длъжността - 3 години минимален професионален опит. Съгласно длъжностната характеристика за длъжността „главен експерт“ преките задължения на служителя са: извършва административна оценка на проектите от конкурсните сесии на фонда; подпомага технически дейността на постоянните и временните научно-експертни комисии към фонда; координира и подпомага технически дейностите с чуждестранни експерти, оценители на проекти; отговаря за вярното и точно отразяване на оценките, поставени от временните научно-експертни комисии и чуждестранните експерти; отговаря за своевременното и коректно поддържане на базата данни от конкурсните сесии на фонда; изготвя отговори до съответните кореспонденти във връзка с осъществяване предмета на дейност на фонда; участва във ведомствени и междуведомствени групи и комисии по предложение на управителя; участва като представител на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП, отм.) по проекти на организациите, класирани в конкурсите на фонда и други.
Г-жа Милена Стефанова Стефанова е назначена с трудов договор № 23/01.03.2012 г. на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ). От 01.11.2006 г. до назначаването й във фонда същата работи като разпоредител в Драматичен театър „София“.
Г-жа Десислава Руменова Банкова е назначена с трудов договор № 1028/11.06.2012 г. на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. Видно от приложено в досието на служителката копие на трудова книжка същата работи като технически изпълнител във Фондация „Новото време“ от 15.05.2006 г. до 01.07.2010 г. и в Политическа партия „Новото време“ от
01.07.2010 г. до 02.05.2012 г.
Г-н Радослав Василев Христов е назначен с трудов договор № 25/02.04.2012 г. на основание чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ. Същият освен, че не притежава 3 годишен професионален опит, но и не притежава изискуемата минимална образователна степен „бакалавър“. В досиета са приложени копия на Свидетелство за професионална квалификация № 012068, издадено от Частно бизнес училище „Евростандарт“ по професия - посредник, специалност в търговията на ценни книжа и парични средства -брокер и дилър и Диплома за средно специално образование № 001792 от същото училище за средно специално образование с квалификация - икономист. Освен това в приложения в досието личен формуляр лицето е посочило, че притежава средно специално, образование.
При направената проверка се установи, че г-жа Галя Николаева Капитанова, назначена на длъжност „главен счетоводител“ с договор № 1029/01.08.2012 г. също не
отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Същата притежава диплома за завършено висше образование серия ВТУ, № 004625, per. № 10413/2003 г., образователно-квалификационна степен - бакалавър, специалност финанси, професионална квалификация- икономист.
Видно от приложените документи в досието на служителката, същата е работила като: организатор пласмент в СД „Вега Стеве“ от 10.02.1997 г. до 30.04.1999 г., секретар в „Пътно поддържане“ ЕООД от 01.11.2000 г. до 01.04.2001 г.; организатор в „Демир паркет“ ООД от 01.04.2001 г. до 10.08.2001 г.; секретар в „Кинг Тимбер Я и У“ ООД от 10,08.2001 г. до 11.11.2001 г.; касиер-консултант в „ЗК“ ЕООД от 01.12.2002 г. до
01.11.2003 г.; продавач-консултант в „Ердем“ ЕООД от 14.04.2006 г. до. 01.07.2006 г. технически сътрудник в „Габровица“ АД от 09.01.2007 г. до 16.02.2007 г. и управител на зала в „Джамайка“ ООД, зала Оскар от 04.07.2007 г. до 30.09.2009 г.
Съгласно длъжностната характеристика за длъжността „главен счетоводител“ служителката следва да притежава минимален професионален опит 3 години (посочено в т. 1 Обща характеристика). Противно на това в т. 10. Знания и опит, умения и компетентности от длъжностната характеристика като изискване за минимален професионален опит е посочено „2 години в областта на счетоводството и финансите“. Някои от - изброените в длъжностната характеристика преки задължения на главния счетоводител са да: изготвя първични и официално счетоводни документи; подписва всички документи от финансов и имуществен характер, баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания; осигурява най-рационалното използване на финансовите средства за осъществяване дейността на фонда; съставя и подписва годишния финансов отчет на фонда; изготвя бюджета и проектобюджета на фонда; извършва предварителен, текущ и последващ контрол на всички счетоводни документи във фонда; планира финансовата дейност на фонда и други.
Съгласно разпоредбите на чл. 34 от Закона за счетоводството (ЗСч) финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставители на финансови отчети. Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице, което трябва да бъде в трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение със съответното предприятие и да отговаря на изискванията на чл. 35 от закона. В текста му се регламентират изискванията, на които трябва да отговаря съставителя на финансов отчет. По отношение изискванията за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж са разгледани три възможни хипотези:
1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно: при магистърска степен - 2 г.; при бакалавърска степен - 3 г. и при степен „специалист“ - 4 г.;
2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.
Предвид всичко изложено по-горе служителката от една страна не притежава
изискуемия минимален професионален опит, съгласно длъжностната характеристика за заемане на длъжността „главен счетоводител“. От друга страна същата не отговаря на изискванията (чл. 35 от ЗСЧ) за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, които следва да притежава в качеството й на съставител на финансови отчети, което задължение й е вменено с връчената длъжностна характеристика.

Изводи:
1. Предвид липсата на предоставена официална информация от страна на министъра на образованието, младежта и науката проверяващият екип не може да изрази становище относно спазването на разпоредбите на ЗННИ и Правилника на Фонд „Научни изследвания“ по отношение процедурата за определяне състава на изпълнителния съвет на фонда.
2. Управителят на Фонд „Научни изследвания“ сам на себе си разрешава ползването на платен годишен и неплатен отпуск в. качеството му първоначално на заместник-управител и главен юрисконсулт, а впоследствие като главен юрисконсулт. Същият е следвало да подаде заявление за ползване на платен годишен отпуск до предишния управител на фонда или изпълняващия длъжността и то преди
01.02.2012 г. (датата на назначаването му за управител на фонда), а за издаване на заповедите за ползване на неплатен отпуск от г-н Петров е трябвало да оправомощи друго длъжностно лице, което да ги подписва (напр. заместник управителя на фонда).
3. В противоречие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Правилника изпълнителният съвет е утвърдил, респ. председателят му със заповед е определил състава на ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“, 'която не е по никое от шестте приоритетни научни области, утвърдените с насоките за кандидатстване по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” -2012 г.
4. Пет от назначените/преназначените през 2012 г. служители (заместник-управител, главен експерт и главен счетоводител) не отговарят на посочените във връчените им длъжностни характеристики изисквания за заемане на длъжността -минимален професионален опит към момента на назначаването им/преназначаването. Един от тях дори не притежава изискуемата минимална образователна степен „бакалавър“.
5. Служителят, заемащ длъжността главен счетоводител“ не отговаря на изискванията на чл. 35 от ЗСч за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, които следва да притежава в качеството й на съставител на финансови отчети, което задължение й е вменено с връчената длъжностна характеристика.

2. Вътрешни правила
При направената проверка се установи, че всички представени на проверяващия екип действащи във Фонд „Научни изследвания“ вътрешни правила са разработени и утвърдени през 2012 г.
Със заповед № РД 01/74 от 23.08.2012 г. на управителя на ФНД е приет Етичен кодекс, определящ етичните стандарти за поведение на управителя, заместник-управителя и персонала на фонда, с цел утвърждаване и повишаване доверието на обществото в дейността на фонда като независима институция, в съответствие с общоевропейските морални ценности.
На основание чл. 181 от КТ със заповед № РД 01/73 от 22.08.2012 г. на управителя на фонда е приет Правилник за вътрешния трудов ред във Фонд „Научни изследвания“. В него е регламентиран реда за възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение; работното време, почивки и отпуски; трудова дисциплина и дисциплинарни наказания.
Реда за формиране на средствата за работна заплата, структурата и организацията на работната заплата, като видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, реда и начина за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения
на работещите във фонда е разписан в приетите със заповед № РД 01/75 от 22.08.2012 г. Вътрешни правила за работната заплата.
Със заповед № РД 01/115 от 26.10.2012 г. управителят на фонда е утвърдил Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на Фонд „Научни изследвания“. Същите са разработени в изпълнение на чл. 41, чл. 42, чл. 45 и чл. 47 от Закона за националния архивен фонд и на основание чл. 10, т. 1 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции.
На основание чл. 86 от ЗОП със заповед № РД 01/122 от 16.11.2012 г. управителят на фонда е утвърдил Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във Фонд „Научни изследвания“. Същите регламентират процесите по планиране, организиране, управление и контрол на възлагането на обществените поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки във фонда. С тях се уреждат условията и реда, както и отговорните лица длъжностни лица, взаимодействието и координацията между тях, приложимите срокове и вътрешни документи.
Освен това във фонда са утвърдени следните вътрешни правила:
- Инструкция за организационните процедури по командироването на служителите от Фонд „Научни изследвания“ в страната и чужбина, утвърдени със заповед № РД 01/124 от 28.11.2012 г. на управителя на фонда
- Инструкция за охранителната система за видеонаблюдение и пропускателния режим в сградата на Фонд „Научни изследвания“ на бул. „Стамболийски“ № 239 Б, утвърдена със заповед № РД 01/116 от 05.11.2012 г. на управителя;
- План за действие при пожар във Фонд „Научни изследвания“, утвърден със заповед № рд 01/112 от 16.10.2012 г.;
- План за евакуация на Фонд „Научни изследвания“, утвърден със заповед № РД 01/112 от 16,10.2012 г.;
- Вътрешни правила за осигуряването на пожарната безопасност във Фонд „Научни изследвания“, утвърдени със заповед № РД 01/104 от 04.10.2012 г.;
- Инструкция за общи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, утвърдена със заповед № РД 01/104 от 23.08.2012 г. на управителя на фонда.
Съгласно чл. 12, т. 7 от Правилника изпълнителния съвет разработва правила за текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания. В хода ва проверката се установи, че такива правила не са разработени. Съгласно посоченото от г-н Петров, управител на фонда, правилата са в процес на разработка. Отбелязано е, че министърът на образованието, младежта и науката е създал работна група с цел изготвяне на „изцяло нормативно издържан документ“, който да уреди детайлно процедурите, касаещи осъществяването на текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания.
Следва да се отбележи, че това задължение на изпълнителния съвет е разписано в Правилника още при неговото първоначално обнародване в Държавен вестник, бр. 73 от
20.08.2004 г. (чл. 12, т. 6 от него). Въпреки това, в период от около осем години изпълнителният съвет не е разработил такъв правилник, предвид което не е изпълнил едно от задълженията си.

Изводи:
1, Всички действащи във Фонд „Научни изследвания“ вътрешни правила са разписани и утвърдени от управителя му през 2012 г. и регламентират вътрешния ред и дейността на администрацията.
2. Изпълнителният съвет не е изпълнил вмененото му задължение в чл. 12, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ да разработи правила за текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания.
Препоръка:
Изпълнителният съвет да разработи правила за текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания.
3. Планиране и отчитане на дейността
Съгласно чл. 28 от Правилника на ФНИ до два месеца след приемането на Закона за държавния бюджет изпълнителният съвет на фонда по предложение на управителя приема Годишна оперативна програма за дейността му през следващата календарна година, която се предлага за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката.
В съответствие с горепосоченото съгласно протокол № 3 от 12.03.2012 г. (утвърден от председателя на изпълнителния съвет на фонда) изпълнителният съвет на свое заседание е приел Годишната оперативна програма за дейността на фонда през 2012 г. Същата е утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката, без да е поставена дата, от която да е видно към кой момент е утвърдена.
Годишната оперативна програма за 2012 г. включва:
- наименованията на дейностите на фонда със срок за извършването им;
- разпределение по дейности на утвърдения бюджет със срок и сума за финансиране на дейностите;
- показатели за отчитане и оценка на изпълнението на годишната оперативна програма.
Във връзка с провеждането на конкурсна процедура „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. в програмата са включени следните дейности и срокове за изпълнението им:
- подготовка на документация за обявяване на национални конкурси* включващи Насоки за кандидатстване, Методика за оценка и класиране и критерии за оценка на проектните предложения - февруари 2012 г. - май 2012 г.;
- определяне на Временни научно-експертни комисии и на рецензенти за оценяване на проектни предложения по националните конкурси - април 2012 г. - юни 2012 г.;
- оценка на проектните предложения - до септември 2012 г.;
- определяне от изпълнителния съвет на фонда на проектите, които ще получат финансиране и предлагането им за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката - до 15 октомври 2012 г.;
- сключване на договори за финансиране утвърдените проектни предложения - до 15 ноември 2012 г.;
- осъществяване на постоянен мониторинг на финансираните от фонда проекти и реализиране на вътрешен финансов одит на междинните и окончателни отчети - текущ срок.
Съгласно представени по време на проверката протоколи от заседанията на изпълнителния съвет на ФНИ, изготвени справки и други документи, междуведомствената работната група установи, че при някои от дейностите, свързани с провеждането на конкурсна сесия 2012 г., има неизпълнение по отношение на срока, утвърден в Годишната оперативна програма. Така например:
- определянето на Временните научно-експертни комисии е със срок април - юни 2012 г., а съставът на същите е утвърден на 20.09.2012 г. от изпълнителния съвет, съгласно протокол № 9 от същата дата;
- срокът за определяне от изпълнителния съвет на фонда на проектите, които ще получат финансиране и предлагането им за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката е до 15 октомври 2012 г., а същите са определени на заседание на изпълнителния съвет, проведено на 05, 06, 07 и 09.11.2012 г., съгласно протокол № 11/09.11.2012 г.;
- утвърденият. срок за сключване на договори за финансиране на класираните проектни предложения по програма е до 15 ноември 2012 г., като до този период е сключен само един договор № ДФНИМ 01/0001 от 16.10.2012 г. с „Омда” ЕООД, а всички останали договори са сключени след 15.11.2012 г. и през месец декември 2012 г.
Съгласно разпределението по дейности на утвърдения бюджет за „Национални конкурси — 2012 г. „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” е утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката сумата от 14 800 000 лв. Съгласно представените по време на проверката справка относно сключените от ФНИ договори след проведената конкурсна сесия 2012 г. и преведените по тях суми, както и обяснителна записка № 0301-22/16.01.2013 г. от г-н Христо Петров - управител на фонда, изплатените суми по договори са 15 034 602 лв. или с 234 600 лв. в повече от утвърдения бюджет за конкурса.
Като „забележка” в утвърдената Годишна оперативна програма за 2012 г. е посочено, че „....в случай на реализирана икономия при финансиране на някоя от дейностите, неоползотворените средства могат да бъдат използвани за финансиране на недостиг при други дейности от настоящата Годишна оперативна работна програма за 2012 г”.
Съгласно посоченото от управителя на фонда в обяснителната записка, икономиите са реализирани от дейност „Biodiversa” и „Европейски научен съвет”, които са използвани за финансиране на дейност „Национални конкурси - 2012 г. конкурсна сесия 2012 г. „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”. Средствата за реализирането и на трите дейности са планирани и отчетени в един и същи параграф от Единната бюджетна класификация за 2012 г., а именно § 10 „Издръжка” от бюджета на ФНИ. В тази връзка не е правена и корекция на бюджета на фонда за 2012 г. от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити - министъра на образованието, младежта и науката.
С изплатените в повече суми в размер на 234 600 лв. от утвърдения бюджет за конкурса са променени параметрите на общия бюджет и бюджет за 2012 г., заложени в утвърдените от Изпълнителния съвет на фонда Насоки за кандидатстване в конкурсна сесия 2012 г.
В съответствие с чл. 28, ал. 3 от Правилника Годишната оперативна програма за 2012 г. е публикувана на Интернет страницата на фонда.
Съгласно чл. 12, т. 9 от Правилника на фонд „Научни изследвания” изпълнителният съвет ежегодно, в срок до 31 март, одобрява и представя на министъра на образованието, младежта и науката годишен отчет за дейността на фонда.
Предвид това, че горепосоченият срок не е изтекъл към момента на проверката годишния отчет за дейността на фонда за 2012 г. не е изготвен. На проверяващия екип е предостави с писмо № 0301/8 от 10.01.2013 г. Годишен отчет за дейността на ФНИ за 2011 г. В него са отчетени дейностите по разработване на конкурси и програми за насърчаване на фундаменталните и научно-приложните изследвания в университетите чрез финансиране на конкурсен принцип, обявените национални конкурси през 2011 г., разработване на електронна база данни^ за подадените и финансирани проекти, разработване и въвеждане на механизъм за контрол върху качеството на финансираните проекти.

Изводи:
1. Планирането и отчитането на дейността на фонда е осъществено съгласно изискванията на Правилника на Фонд „Научни изследвания”.
2. За провеждането на конкурсна процедура „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г., ФНИ е
реализирал неизпълнение по отношение срока на някои от дейностите и размера на бюджета за конкурсна сесия 2012 г. спрямо тези утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката в Годишната оперативна програма за 20X2 г.
3. За дейност „Национални конкурси - 2012 г. „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”, фондът е изплатил 234 600 лв. по договори за финансиране на проектни предложения в повече от утвърдения бюджет за конкурса. По този начин са променени параметрите на общия бюджет и бюджет за 2012 г. за конкурса и заложени в утвърдените от изпълнителния съвет на фонда Насоки за кандидатстване в конкурсна сесия 2012 г.
Препоръки:
1. Изпълнението на дейностите на ФНИ да се извършва в утвърдените от министъра на образованието, младежта и науката в Годишната оперативна програма срокове и до размера на планирания за тях бюджет.
2. Прехвърлянето на средства от една дейност в друга да се осъществява по начин, който да не води до промяна в условията,, регламентирани и утвърдени в Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури.
4. Сключени граждански договори
Съгласно чл. 13, ал. 1-5 от ЗННИ и в изпълнение на предоставените правомощия съгласно чл. 16, т. 7 от Правилник на Фонд „Научни изследвания”, управителя г-н Христо Петров е сключвал договори. Подписаните договори се класифицират като такива сключени за обезпечаване на предоставените правомощия, по провеждане на Конкурсна процедура за финансиране на научни изследвания и договори за осигуряване дейността на фонда.
Работната група провери спазването на нормативните изисквания при възлагане на конкретни задачи чрез граждански договори (услуга, поръчка, консултация), сключени по реда и при условията на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Извършената документална проверка показа, че има пропуски както при подготовката на проектите на договори, така и при тяхното изпълнение и финализиране. За организиране дейността и нормативното регламентиране на процедура, във Фонд „Научни изследвания” не са разработвани и приети вътрешни правила относно реда за сключване на договорите и задълженията на длъжностни лица по тяхната подготовка и контрол по изпълнението им. Липсата на установен ред е предпоставка за пропуски при сключването на договорите и последващото им изпълнение. Комисията извърши проверка на част от сключените договори и направи следните констатации :
- Договор № ДОО 1/848 от 12.12.2012 г. с Чавдар Пенев Стоянов. Предметът на договора е разглеждане и оценяване на научноизследователски отчети по договори, финансирани от ФНИ и отнасящи се към Научно-експертната комисия по природни науки. Срокът за изпълнение предмета на договора е три месеца от датата на подписване от страните. В договора не е посочена договорената сума за неговото изпълнение. Съгласно Раздел IV, т. 2 от договора възложената работа се приема чрез съставянето на приемо-предавателен протокол. Към документите по сключеният договор работната група констатира наличието на приемо-предавателен протокол за извършена рецензия на проект № ДМУ02/1 ,Дцрени форми и еволюция на слоевете към неутронно богати ядра участващи в астрофизичния r-процес”. Приемо-предавателния протокол е подписан от двете страни, но липсва № и дата на неговото приемане от възложителя. Изпълнителят по договора е попълнил декларация за липса на конфликт на интереси и неразгласяване на информация, станала му известна при извършване на рецензията.
- Договор № ДОО 1/851 от 12.12.2012 г. с Михаил Димов Тодоров. Предметът на договора е разглеждане и оценяване на научноизследователски проекти, предложени за финансиране в конкурса „Програма Рила 2013” и да участва в заседанията на ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии”, създадена със заповед № РД01-83/212.09.2012 г. на председателя на изпълнителния съвет на ФНИ. Съгласно чл. 8, срока е договорен до действието на Конкурсна сесия 2012 г. Приемо-предавателния протокол е подписан от двете страни само за участие на изпълнителя в работата на ВНЕК. Липсва приемо-предавателен протокол за изпълнение на договорената дейност от изпълнителя по оценяване на проектни предложения. Изпълнителят по договора е попълнил декларация за липса на конфликт на интереси и неразгласяване на информация, станала му известна при извършване на рецензията без посочена дата.
- Договор № ДОО 1/852 от 12.12.2012 г. със Стефанка Андреева Иванова, от МОМИ, представител на държавата и член на изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”. Предметът на договора е разглеждане и оценяване на научноизследователски проекти по програма КОСТ и 7-ма рамкова програма. В чл. 7 от сключения договор е определено възнаграждение от 200 лв. за всеки оценен проект. Възложената работа се приема чрез съставяне на приемо-предавателен протокол. Съгласно чл. 8 от договора, срокът за неговото изпълнение е до 31.12.2012 г. На
12.12.2012 г., в деня на подписване на договора, страните по него подписват приемо-предавателен протокол, с който са приети общо 20 бр. рецензии на стойност 4 000 лв. Работната група констатира, че към договора не са приложени изискващите се декларации от изпълнителя на договора.
- Договор № Д001/70 от 15.06.2012 г. с Петър Василев Петров. Предметът на договора е разглеждане и оценяване на получени във ФНИ искания, относно постъпили договори за извършване на научни изследвания и предложения за промени по тях и да участва в заседанията на ПНЕХ по ОХН, в качеството му на член на комисията. Съгласно чл. 2 от сключения договор, срокът за неговото изпълнение е до 31.01.2012 г. Договорено е приемането да се извършва ежемесечно, като се съставя приемо-предавателен протокол (чл. 17). За участие в работата на комисията са представени: приемо-предавателен протокол, подписан само от изпълнителя, на който не е посочена дата и приемо-предавателен протокол за изготвени рецензии на отчет по договори: № ДО 02/46 и № ДТК 02/3 също без дата.
- Договор № Д001/94 от 02.07.2012 г. с проф. Байко Димитров Байков. Предметът на договора е участие в заседанията на ПНЕК по Селскостопански науки като член на комисията и да разглежда и оценява постъпили договори за извършване на научни изследвания. Съгласно чл. 2, срока на договора е от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. т.е. с действие от шест месеца преди неговото влизане в сила. Съгласно представения протокол на комисията, подписан само от секретаря на ПНЕК, проф. Байков е взел участие в шест заседания на постоянната комисия за периода 01.01.2012 г.- 30.06.2012 г. по сключеният на 30.06.2012 г. договор с управителя на ФНИ.
- Договор № Д001/558 от 08.11.2012 г. с акад. Ячко Павлов Иванов. Предметът на договора е разглеждане и оценяване на научноизследователски проекти, предложени за финансиране в конкурса „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетни области”, провеждан от ФНИ и участие в заседанията на ВНЕК „Нови материали и технологии”. Срокът за изпълнение предмета на договора е без уточнена дата: срок на договора е до действието на Конкурсна сесия 2012 г.
Срокът за изпълнение предмета на договора е три месеца от датата на подписване от страните. В договора не е посочена договорената сума за неговото изпълнение. Съгласно Раздел IV, т. 2 от договора възложената работа се приема чрез съставянето на приемо-предавателен протокол. Към документите по сключеният договор комисията констатира наличието на приемо-предавателен протокол за участие в 5 заседания на
ВНЕК за времето от 17.09.2012 г. до 30.12.2012 г., т,е. преди влизане в сила на сключения на 08.11.2012 г. договор. За същия период са оценени и 7 проектни предложения.
- Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд № ДОО 1/78 от
27.06.2012 г., сключен със Зоя Владимирова Пеева. Предметът на сключения договор е организиране на дейността по приемането и завеждането на проекти по Конкурсна сесия 2012 г. на Фонд „Научни изследвания”. Срокът за изпълнение на договора е 31.07.2012 г., като договорената дена е 2060 лв. Договорирано е начина на приемането на резултата от извършената работа да се извършва ежедневно /чл. 12/.
На 17.07.2012 г. е сключен анекс № 1/16.07.2012 г. за допълнение на договор № ДОО 1/78 от 27.06.2012 г. Със сключения анекс се договаря изпълнителят да участва по приемането и обработването на предложения по Конкурсна сесия 2012 г. в дните
14.07.2012 г. /събота/ и 15.07.2012 г. /неделя/. Договореното възнаграждение за работа през посочените в анекса дни е 100 лв. Възнаграждението по такъв вид договор се определя за обема и качеството на извършената работа от изпълнителя с точно определени параметри и начин на приемане на извършеното по предмета на договора. В Раздел 4 „Област на действие” в длъжностната характеристика за длъжността „главен експерт” във ФНИ е вменено задължението на служителите заемащи та5и длъжност да участват в организацията и провеждането на конкурси от конкурсните сесии на Фонд „Научни изследвания”.
- Договор № ДОО 1/386 от 23.10.2012 г., сключен с Габриела Богомилова Димитрова от гр. София. Предметът на сключения договор е да извърши преглед и оценка на редовността на съставянето на приложените към финансовите отчети справки за разходите от изпълнителя на ДФНП и др. Срокът за изпълнение на договора е два месеца от датата на подписване то му, като договорената цена е 1600 лв. Начинът на приемане на резултата от извършената работа ще се извършва от възложителя с приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 3/.
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателни протоколи, които са подписани от двете страни по договора, без дата и конкретизиране на извършената дейност от изпълнителя.
- Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд № ДОО 1/702 от
03.12.2012 г., сключен с Габриела Борисова Павлова от гр. София. Предметът на сключения договор е изпълнителя да извърши съдействие на административно-техническия отдел „Счетоводство” - главен счетоводител и старши счетоводител като: изготвя справки и анализи относно приходно-разходната част от програмния бюджет на ФНИ; представя ежедневен отчет на гл.счетоводител за извършените финансови трансфери по сметките .на фонда в БНБ; изпълнява методическите указания на гл. счетоводител и старши счетоводител, които контролират и приемат ежедневно дейността му. Срокът за изпълнение на договора е три месеца от датата на подписването му. Договорената цена за изпълнение е 990 лв. на месец. Начинът на приемането на резултата от извършената работа ще се извършва от възложителя ежедневно с приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 3/.
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателни протоколи, които са подписани от двете страни по договора, без дата и конкретизиране на извършената от изпълнителя дейност.
- Договор с № ДОО 1/362 от 22.10.2012 г. с Камелия Методиева Петкова от гр. София. Договорът е сключен на 06.11.2012 г. Предметът на сключеният договор е да извърши преглед и оценка на редовността на съставянето на приложените към финансовите отчети за разходите от изпълнителя на ДФНП и др. Срокът за изпълнение на договора е два месеца от датата на подписването му, като договорената цена за изпълнение
е 1600 лв. Начинът на приемане на резултата за извършената работа от възложителя е чрез подписване на приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 3/.
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателни протоколи, които не са подписани от двете страни по договора, без дата и конкретизиране на извършената дейност от изпълнителя. Празните приемо-предавателни протоколи са „съгласувани” от главния юрисконсулт на ФНИ.
- Договор № ДОО 1/480 от 02.11.2012 г. с Красимир Любенов Методиев от гр. София. Предметът на сключения договор ‘е да извърши преглед и оценка на редовността на съставянето на приложените към финансовите отчети за разходите от изпълнителя на ДФНП и др. Срокът за изпълнение на договора е три месеца от датата на подписването му, като договорената цена за изпълнение е 1600 лв. Начинът на приемането на резултата от извършената работа ще се извършва от възложителя с приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 3/.. '
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателни протоколи, които не са подписани от изпълнителя по договора, без дата и конкретизиране на извършената дейност от изпълнителя. Празните приемо-предавателни протоколи са „съгласувани” от главния юрисконсулт на ФНИ.
- Договор № Д001/700 от 03.12.2012 г. с Ели Спасова Шопова от гр. София. Предметът на сключения договор е да извърши преглед и оценка на редовността на съставянето на приложените към финансовите отчети за разходите от изпълнителя на ДФНП и оцени съответствието на данните от всички междинни отчети и окончателния финансов отчет и др. Срокът за изпълнение на договора е три месеца от датата на подписване на договора, като договорената цена за изпълнение на договора е 100 лв. за всяка извършена оценка. Начинът на приемането на резултата от извършената работа от възложителя е с приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 3/.
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателни протоколи, които не са подписани от двете страни по договора, без дата и конкретизиране на извършената дейност от изпълнителя. Празните приемо-предавателни протоколи са „съгласувани” от главния юрисконсулт на ФНИ.
- Договор № ДОО 1/214 от 04.07.2012 г. с Деница Бисерова Димитрова гр. София. Предметът на сключения договор е да извърши преглед и оценка на редовността на съставянето на приложените към финансовите отчети за разходите от изпълнителя на ДФНП и оцени съответствието на данните от всички междинни отчети и окончателния финансов отчет и др. Срокът за изпълнение на договора е три месеца от датата на подписването му, като договорената цена за изпълнение е 100 лв. за всяка извършена оценка. Начинът на приемането на резултата от извършената работа от възложителя е с приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 3/.
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателен протоколи, които не са подписани от двете страни по договора, без дата и конкретизиране на извършената дейност от изпълнителя.
- Договор № ДОО 1/282 от 27.04.2012 г. с Ирена Василева Димитрова от гр. София. Предметът на сключения договор е за извърши преглед и оценка на редовността на съставянето на приложените към финансовите отчети за разходите от изпълнителя на ДФНП и оцени съответствието на данните от всички междинни отчети и окончателния финансов отчет и др. Срокът за изпълнение на договора е шест месеца от датата на подписването му, като договорената цена за изпълнение е 100 лв. за всеки оценен отчет по договор за финансиране на научноизследователски проект. Начинът на приемане на резултата от извършената работа от възложителя е с приемо-предавателен протокол /чл. 7, т. 31.
Комисията констатира, че към договора са приложени приемо-предавателни протоколи, които са подписани от двете страни по договора, без дата и конкретизиране на извършената дейност от изпълнителя.
- Договор № Д001/38 от 08.05.2012 г. с Агенция „ДФК Груп” ООД, гр. София. Предметът на договора е извършване на преглед на съответствието на системата за управление на обществените поръчки с изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна база. Срокът на договора е определен на 31.12,2012 г. Възнаграждението на изпълнителя за осъществяване на възложената работа по договора е в размер на 12 900 лв. без ДДС. Съгласно чл. 6 от сключения договор възнаграждението на изпълнителя се изплаща от възложителя в петдневен срок от подписване на договора.
В чл. 10, т. 1 от договора е посочено единствено задължение на изпълнителя по неговият предмет: да изпълни договора добросъвестно в съответствие с приложимите нормативни актове. В т. 2 на същият член е дадена възможност изпълнителя да превъзлага извършването на определени дейности на трети лица.
Договорените неустойки се отнасят само до виновно неизпълнение от възложителя по отношение забава от негова страна при изплащане на дължимото на изпълнителя възнаграждение.
Сключеният договор с Агенция „ДФК Груп” ООД, гр. София е договориран с клаузи в него, които не защитават интересите на възложителя.

Изводи:
1. Във Фонд „Научни изследвания” за времето на настоящата сесия са сключвани договори без договорени клаузи по тях.
2. Приемо-предавателните протоколи са изготвяни без конкретизиране на извършената дейност по предмета на договора и подписи от възложител и изпълнител.
3. Допуснато е сключване на договор с клаузи, които не защитават интересите на Фонд „Научни изследвания”.
4. Сключен е договор с дата за начало на действието му преди датата на неговото сключване.
5. Сключвани са договори, при които приемането на дейностите от изпълнителя се извършва ежедневно от възложителя, за което липсват приемо-предавателни протоколи или отчети.
V. КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” - 2012 Г.
1. Организиране и провеждане на конкурсната процедура
Съгласно чл. 12, т. 5 от Правилника изпълнителният съвет взема решение за откриване на конкурсна процедура и го предлага за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката.
Видно от протокол № 6 от проведено заседание на 11.05.2012 г. изпълнителният съвет е взел решение, с което е утвърдил насоки за кандидатстване, методика за оценка и формуляр за кандидатстване на проектни предложения в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г.
С доклад № 800636/0022/15.05.2012 г. председателят на изпълнителния съвет е предложил на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване Насоки за
кандидатстване по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г. (Насоки за кандидатстване). Предвид поставената положителна резолюция на доклада от министъра, същите са утвърдени от него без да е поставена дата, с оглед на което не може да се установи към кой точно момент се е случило събитието.
Одобрената от изпълнителния съвет съгласно чл. 12, т. 2 от Правилника Методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г. (Методика за оценка и класиране) е утвърдена от председателя му чрез полагане на подпис без да е датиран.
Въз основа на взетото решение от изпълнителния съвет за откриване на конкурсната процедура и на основание чл. 26 от ЗННИ (Закона), и във връзка с чл. 16, т. 3 и т. 4 от Правилника, управителят на фонда е издал заповед № РД 01/0050/ от 29.05.2012 г., с която е обявил конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти от ФНИ за 2012 г. и е открил конкурсната процедура. Същата притежава изискуемата информация съгласно разпоредбите на чл. 26 от закона.
При проверката се установи, че към момента на извършването й на интернет страницата на ФНИ са публикувани: покана към кандидатите за участие в конкурсната процедура, съдържаща информация съгласно заповедта на управителя на фонда; насоките, документи и формуляри за кандидатстване, както и указания във връзка с подаването на проектните предложения. Методиката за оценка и класиране не е публикувана на интернет страницата на фонда в изпълнение на чл. 30, ал. 2 от Правилника, но същата е част от обявените Насоки за кандидатстване. Установи се, че в изпълнение на чл. 27 от ЗННИ поканата към кандидатите за участие в конкурсната процедура е публикувана в централен ежедневник на „Вестникарска Група България“ ООД - 24 часа/Труд.
Според утвърдените Насоки за кандидатстване една от целите на конкурса е да насърчи провеждане на качествени и конкурентоспособни научни и научно-приложни изследвания в следните приоритетни области:
• Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
• Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
• Нови материали и технологии;
• Културно-историческо наследство;
• Информационни и комуникационни технологии;
• Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.
Насърчаването на научните изследвания се осъществява чрез отпускане на целеви
финансови средства въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на ЗННИ съгласно чл. 24 от него. Разпоредбата е доразвита в чл. 4 от Правилника на фонда, като е посочено, че насърчаването на научните изследвания се осъществява по приоритети и направления, определени в Националната стратегия за развитие на научната дейност и съобразени с националните предприсъединителни и присъединителни фондове и европейските рамкови програми за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации и други специализирани инициативи, трансевропейски програми за научни изследвания и иновации.
В приетата от Народното събрание Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 са дефинирани основните цели, задачи и мерки за развитие на научните изследвания в България. За изпълнение на задача 1. „Повишаване на динамичността, резултатността и ефективността на научноизследователската и развойна дейност в полза на икономиката и обществото“ е заложена мярка 2 „Въвеждане на приоритети за научните изследвания“.
Изборът на приоритетни области е направен въз основава на национални и европейски документи, като Програма за европейско развитие дефинираща приоритетите на българското правителство; Секторната стратегия за привличане на инвестиции в страната на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; анализ на научната дейност в България; икономически анализ и анализ на експортния потенциал, реализиран със съдействието на Световна банка; научните приоритети на ЕС при отчитане на инициативата за водещи пазари - с оглед постигане на по-добра интеграция и по-пълноценно използване на инструментите на Европейската общност в областта на научните изследвания; анализ на групата на Еско Ахо относно мерките за създаване на Иновативна Европа; области със засилено присъствие на преки чуждестранни инвестиции; приоритетните направления на Седмата рамкова програма; необходимост да се насърчават приложни изследвания - с оглед отговаряне на потребностите на бизнеса и повишаване на съвместната работа между академичен и частен сектори. Определените приоритетни направления на Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г. са :
• Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
• Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
• Нови материали и технологии;
• Културно историческо наследство;
• Информационни и комуникационни технологии.
В Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 е отбелязано, че „наред с тези приоритети, ще се разработват и тематични програми, които ще покриват секторни приоритети като и/или ще бъдат отговор на форсмажорни обстоятелства, бедствия и пандемии“.
Видно от изложеното в утвърдените Насоките за кандидатстване е добавено още едно приоритетна област, различна от тези определени като приоритетни направления на Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г. В тази връзка с писмо изх. № 02.12-138/07.01.2013 г. от управителя на фонда са изискани копия на документи и информация във връзка с взетото решение за допълнителната приоритетна област „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера“. В отговор управителят на ФНИ е посочил, че допълнителният приоритет е включен по изрично настояване на министъра на образованието, младежта и науката, като някои аргументите в тази връзка са:
Развитието на педагогическата наука е част. от изключително важна за държавата секторна политика в областта на предучилищното и училищното образование, и висшето образование, и развитието на научните изследвания.
Конкурсната сесия е обявена в година, в която в държавата се работи приоритетно в тези области и огромен ресурс от експерти е ангажиран в разработването на ключови стратегически и нормативни документи.
Демографските проучвания предвиждат леко повишаване на броя на учениците в предстоящите години, докато значителен процент от учителския състав наближава пенсионно възраст, което изисква да се насочат усилия и ресурси при подготовката на кадри в областта.
Развитието на педагогическата наука и развитието на квалификацията на преподавателския състав в държавата са ключови и по отношение на въведените наскоро мерки за предучилищно образование и целодневна организация на учебния процес, които също увеличават броя на децата и съответно нуждата от повече и с повишена квалификация кадри.
Проверяващият екип подробно се запозна с изложените от страна на министъра на образованието, младежта и науката аргументи и е на мнение, че следва да се обърне особено внимание на развитието на педагогическата сфера в страната.
Въпреки това счита, че в противоречие на чл. 4 от Правилника е въведено едно ново приоритетно направление, различно от определените като приоритетни направления на Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г. Не може да се приеме, че възникването на същото е с цел покриване на секторни приоритети като отговор на форсмажорни обстоятелства, бедствия и пандемии.
При направената проверка се установи, че оценяването на научните проекти по проведения конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г. е извършено от национални рецензенти.
Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗННИ конкурсните проекти се оценяват от независими национални и/или международни оценители. Не е разписано изрично в определящият нормативен акт в кои случаи следва независимите експертите да бъдат национални и в кои случаи да бъдат международни.
От друга страна в чл. 31, ал.1 от Правилника се посочва, че оценяването на научните проекти и програми се извършва от независими чуждестранни рецензенти при спазване принципите на безпристрастност, компетентност и избягване конфликта на интереси. Текста на следващата ал. 2 от същия член разглежда възможността оценяването на научни- проекти да се извърши от независими национални рецензенти за конкурси с приоритетни научни направления, свързани с културно-историческото наследство и националната идентичност. Регламентираните в Правилника случаи се отнасят до оценката на научни проекти и програми, а не само до оценката на научни проекти. Това изброяване не е изчерпателно и в този смисъл не би могло да обхване всички възможни варианти.
При противоречива регламентация или при съмнение за такава задължително следва да се прилагат разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен. В конкретния случай това е законът. В подкрепа на този извод следва да се има предвид разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове, където е посочена йерархията на нормативните актове, а именно: ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.
Предвид изложените по-горе съображения следва да се направи обоснован извод, че по отношение определянето на рецензентите в конкретния конкурс при оценката на представените научни проекти е процедирано правилно и законосъобразно. Липсата ка изрична регламентация в закона, в кои случаи следва да се избират национални и в кои случаи международни експерти за оценка на проектите не води до незаконосъобразност ка проведената процедура, в случаите когато се изберат само национални независими оценители.
Видно от представените в хода на проверката документи конкурса „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ е обявен в края на месец май 2012 г.
Съгласно публикуваната покана към кандидатите за участие в конкурсната процедура и насоките за кандидатстване крайния срок за подаване на проектните предложения е онлайн до 17 часа на 16.07.2012 г., като същите следва да се представят и на хартиен носител в 3 (три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска (CD) в деловодството на фонда до 17 часа на 16.07.2012 г.
По силата на чл. 62, ал. 2, изречение първо от ГПК срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането е станало по пощата.
В ЗННИ няма специални разпоредби, които се отнасят до установяване начина за изчисляване на сроковете, различен от този, който е установен в общия процесуален закон, затова в настоящия случай, с оглед разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ГПК следва да се приеме, че проектните предложения са подадени в определения в Насоките за
кандидатстване срок. При спор относно датата на подаване на пощенската (куриерската) пратка следва да се съберат доказателства за проверка на поставената върху пратката дата. В подкрепа на това е и установената съдебна практика, например с Решение № 440 от
31.05.2010 г. на ВКС и Решение №Н-32 от 1.11.2010 г. на САС.
Срокът за определяне на бенефициентите е до 30.11.2012 г.
Общият срок за изпълнение на проектите е 24 месеца, който се състои от два етапа. Първият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за втория етап.
В утвърдените Насоки за кандидатстване в конкурсна сесия - 2012 г. е посочен предварителния бюджет на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ в размер общо на 21 000 000 лв., като за първия етап е 14 800 000 лв., платими в рамките на календарната година.
Съгласно Справка-приложение към протокол № 11 от заседание на изпълнителния съвет, изготвена от управителя на фонда и дадените във връзка с нея писмени обяснения за определяне начина на финансиране на различните приоритетни направления се установи:
Броят на постъпилите проектни предложения е 1 094, броят проектни предложения с констатирано административно несъответствие е 628 и броят оценени проектни предложения е 466. Оценените проектни предложения по направления са както следва: Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии -57 бр.; Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни -168 бр.; Нови материали и технологии - 99 бр.; Културно-историческо наследство - 44 бр.; Информационни и комуникационни технологии - 40 бр.; Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера - 25 бр. и Мултидисциплинарни научни изследвания с повече от едно приоритетно направление - 33 бр.
На база общия бюджет на конкурса и брой оценени проектни предложения е определена относителната прогнозна стойност за тежест на проектно предложение (21 000 000/466 = 45,064 лева).
Броят на оценените проектни предложения в съответното направление умножен по прогнозната стойност за тежест на проектно предложение дава ориентировъчната обща стойност за разпределяне на средствата в съответното приоритетно направление.
Окончателният размер на финансираните на проектите в съответното направление е извършено след като е изготвена класацията от ВНЕК, при отчитане на заложените бюджети в проектопредложенията и окончателната класация на научните стойности и предмет на изследвания.
Възприетият начин за определяне финансирането на различните приоритетни направления се определя пропорционално на оценените проектни предложение по приоритетни области, предвид което размерът на средствата за финансиране по приоритети не е възможно да бъде обявен при стартиране на конкурсната процедура. Проверяващият екип счита, че обвързването на разпределението на средствата по приоритети с броя на оценените проекти е справедлив с оглед липсата на предварителна информация за броя на кандидатстващите в една област.

Изводи:
1. В противоречие на чл. 4 от Правилника е въведено едно ново приоритетно направление, различно от определените като приоритетни направления на Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г. Не може да се приеме, че възникването на същото е е цел покриване на секторни приоритети като отговор на форсмажорни обстоятелства, бедствия и пандемии.
2. Липсата на изрична регламентация в закона, в кои случаи следва да се избират национални и в кои случаи международни експерти за оценка на проектите
не води до иезаконосьобразност на проведената процедура, в случаите когато се изберат само национални независими оценители.
3. Възприетият начин за определяне финансирането на различните приоритетни направления се определя пропорционално на оценените проектни предложение по приоритетни области, предвид което размерът на средствата за финансиране по приоритети не е възможно да бъде обявен при стартиране на конкурсната процедура. Проверяващият екип счита, че обвързването на разпределението на средствата по приоритети с броя на оценените проекти е справедлив с оглед липсата на предварителна информация за броя на кандидатстващите в една област.
2. Процедура за подбор на проекти
Оценяването на проектните предложения съгласно Насоките за кандидатстване по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. е извършено на два етапа:
- Първи етап: Проверка на административното съответствие на представените проекти с изискванията на насоките за кандидатстване;
- Втори етап: Оценяване на проектните предложения
2.1. Първи етап: Проверка на административното съответствие на
представените проекти с изискванията на Насоките за кандидатстване
Съгласно утвърдените Насоки за кандидатстване по конкурса постъпилите във ФНИ проектни предложения се класират въз основа на следните 6 бр. критерии за административно съответствие:
- формулярът за кандидатстване е подаден в срок по електронен път;
- формулярът за кандидатстване и приложенията са представени в срок на хартиен носител;
- използвани са предвидените за този конкурс формуляри за кандидатстване;
- попълнени са всички раздели на формулярите и приложенията към тях;
- посоченото собствено финансиране към проекта е в съответствие с насоките за кандидатстване;
- финансовите разходи по пера са в съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване.
На основание чл. 16, т. 9 от Правилника на Фонд „Научни изследвания” със заповед № рд 01/67 от 18.07.2012 г. управителят на фонда е определил състава на комисията, която да извърши проверка за административно съответствие на подадените проектни предложения в конкурсна сесия 2012 г. в срок до 21.09.2012 г.
Комисията се състои от Румяна Христова - председател и 6 бр. членове - Миляна Алексиева, Десислава Банкова, Ивелина Георгиева, Ива Докатанова, Милена Стефанова и Радослав Христов, всички служители на ФНИ. Задължението за извършване на оценка за административно съответствие на проектните предложения е разписано в утвърдените и връчени длъжностни характеристики на служителите на фонда.
Със заповедта на управителя е утвърдена и Форма за установяване на административно съответствие. Съгласно утвърдената от управителя на фонда форма, проектните предложения се оценяват по 13 бр. показатели, включващи цитираните по-горе 6 бр. критерии за административно съответствие.
За участие в конкурса „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. във ФНИ са постъпили общо 1 094 бр. проектни предложения.
За резултатите от извършената проверка за административно съответствие от страна на назначената комисия е изготвен доклад № 80/0083 от 21.09.2012 г. до управителя на
фонда. Към доклада е приложен списък с отстранените проектни предложения без в него да е посочен конкретния брой на тези проекти. Такива данни не са отразени и в съдържанието на самия доклад.
Със заповед № РД 01/67 от 01.10.2012 г. във връзка с представения доклад от комисията, г-н Христо Петров - управител на фонда е отстранил поради констатирани административни несъответствия от по-натагьшно участие от конкурса предложените от комисията проектни предложения. Съгласно приложен списък, неразделна част от заповедта от общо постъпилите 1 094 бр. на етап „Проверка на административно съответствие” са отстранени 628 бр. проектни предложения, представляващи 57,4% от общия брой подадени проекти.'^
При извършената проверка от работната група на отстранените на етап: „Проверка на административното съответствие” и допуснатите до оценка и класиране проектни предложения се установи:
2.1.1. Проектни предложения с входящи номера, след изтичане на крайния срок за подаването им
Съгласно т. 3 от раздел I „Обща информация” от утвърдените Насоки за кандидатстване по конкурса проектните предложения се подават онлайн до 17 часа на
16.07.2012 г. Проектните предложения следва да се представят и на хартиен носител в 3 (три) идентични на онлайн версията екземпляра, както и на три диска (CD) в деловодството на ФНИ до 17 часа на 16.07.2012 г.
При кандидатстването за участие в конкурса, съобразно заявеното от кандидата приоритетно направление, всяко от проектните предложения е получавало деловоден регистрационен номер със следните сигнатури:
- Е 01 „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии”;
- Б 01 „Здраве и качество на живот, биотехнология и екологично чисти храни”;
- Т 01 „Нови материали и технологии”;
-К01 „Културно-историческо наследство”;
- И 01 „Информационни и комуникационни технологии”;
- П 01 „Научни изследвания с приложение в педагогическата сфера”;
- М01 „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”.
Освен тези деловодни регистрационни номера всеки от проектите е получил и онлайн номер, генериран при регистрацията на кандидата за участие в конкурсната сесия със сигнатура „FFNNIPO_12_.....
При проверката по спазване на срока за представяне на проектните предложения, основание за което е отстраняването им поради административно несъответствие, се установиха такива проекти, подадени на хартиен носител, входящият номер на които е след 16.07.2012 г., като например:
- № FFNNIPO_12_00845 (с водеща организация Фондация развитие и реализация на обществения ресурс), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-П01-82/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPO_12_00751, регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Б01-399/18.07.2012 г.;
- № FFNNIPO_12_OH26 (с водеща организация Институт по механика), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Б01-396/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPO_12_01682 (с водеща организация Институт по океанология - БАН), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Е01-136/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPO_12_00304 (с водеща организация Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Б01 -400/18.07.2012 г.;
- N° FFNNIPO_12__01406 (с водеща организация Институт по почвознание
агротехнологии и защина на растенията „Никола Пушкаров”), регистриран в
деловодството на ФНИ с № ФНИ-БО1-398/18.07.2012 г.;
- № FFNNIPCM 2_00727 (с водеща организация Институт по молекулярна
биология), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Е01-172/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPCM 2_01433 (с водеща организация Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград), регистриран в деловодството на ФНИ с Ха ФНИ-Б01-395/17.07.2012 Гп
- № FFNNIPCM 2_0009 (с водеща организация Институт по океанология - БАН), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Е01-137/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPCM2_01261 (с водеща организация Институт по механика),
регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Б01-397/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPCM 2_00859 (с водеща организация Институт по молекулярна биология - БАН), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Б01-401/19.07.2012 г.;
- № FFNNIPCM2_01331 (с водеща организация „Просвета-София” -АД), регистриран в деловодството на ФНИ с ФНИ-К01-0153/17.07.2012 г.;
- № FFNNIPCM2_01014 (с водеща организация Институт по молекулярна
биология), регистриран в деловодството на ФНИ с № ФНИ-Б01-389/17.07.2012 г. и др.
За част от проектните предложения на работната група се представиха обратни разписки, с които се удостовериха датите на изпращане на проектите от кандидатите и получаването им във фонда.
За проектни предложения, постъпили след 16.07.2012 г. не се представиха обратни разписки, като например:
- FFNNIPCM 2_1380 (№ ФНИ-К01-0152/17.07.2012 г. и с водеща организация Институт за икономически изследвания, БАН);
- FFNNIPCM2_1586 (№ ФНИ-К01-0154/18.07.2012 г. и с водеща организация Сдружение „Анамнезис”);
- FFNNIPCM2_859 (№ ФНИ-Б01-401/19.07.2012 г. и с водеща организация Институт по молекулярна биология - БАН);
- FFNNIPCM2_1406 (№ ФНИ-Б01-0398/18.07.2012 г. и с водеща организация Институт по почвознание агротехнологии и защина на растенията „Никола Пушкаров”);
- FFNNIPO_12_751 (№ ФНИ-Б01-0339/18.07.2012 г. и с водеща организация Институт по електроника - БАН);
- FFNNIPCM2_1331 (№ ФНИ-К01-0153/17.07.2012 г. и с водеща организация „Просвета-София” АД).
Част от посочените проекти са отстранени на първия етап, но на различно основание от това за неспазване на срока за подаване на формуляра на хартиен носител.
Проектно предложение с онлайн № FFNNIPCM2__859 (с водеща организация Институт по молекулярна биология - БАН), регистриран в деловодството на фонда с № ФНИ-Б01-401/19.07.2012 г., т.е. след изтичане на срока за подаването му и за който не се представи обратна разписка, е допуснат за оценка и класиране, което не е в съответствие с раздел V, т. 1 от Насоките за кандидатстване.
От представените обратни разписки за проектни предложения с онлайн FFNNIPO_12_l 126 и FFNNIPO_l 2_1261 не е видна датата на изпращането им, поради което работната група не може да се произнесе по отношение спазването на срока за постъпването им във фонда.
По време на проверката на работната група се представи справка за регистрираните онлайн проекти във вфонда, в т. ч. заявили да участват и регистрирани за участие. От
извъртаната проверка на данните в представената справка не се установи наличието на регистрирани онлайн проекти след изтичане на крайния срок, а именно след 17 ч. на
16.07.2012 г.
2.1.2. Отстранени на първи етап проектни предложения
При извършената проверка от работната група на отстранени проектни предложения поради констатирани административни несъответствия се установи:
- проект № FFNNIPO_12J30174 с водеща организация Софийски университет „Св. Климент Охридски” и партньори: Медицински университет - София, Агробиоинститут и Селскостопанска академия. Темата на проекта е: „ИТ платформа за интегриране на клинична и молекулна информация за целите на транслационната медицина”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 430 000 лв.
Съгласно изготвения списък, въз основа на който със заповед № РД 01/67 от
01.10.2012 г. управителят на фонда отстранява проектните предложения поради административни несъответствия, проектът не е допуснат до оценка и класиране със следните мотиви: „Съобразно констатирани от АДФИ системни неизпълнения на договори от Агробиоинститут - Селскостопанска академия и дължими суми към ФНИ в размер на 1 620 000 лв. се отстранява участникът от конкурса”.
При извършената проверка от страна на работната група се установи, че в доклад № ДИ 1 Сф-0016/23.04.2012 г. за извършена финансова инспекция във фонда не са налице констатации, доказващи мотивите на комисията за оценка за административно съответствие.
Работна група установи също, че комисията извършила оценката на
административното съответствие, във формата на посочения проект е поставила знак „х” по всички 13 бр. показатели, което не съответства на информацията, съдържаща се в представеното проектно предложение за участие в конкурса.
Поради горното работната група счита, че проектното предложение
неправомерно е отстранено на първи етап „Проверка на административното съответствие на представените проекти с изискванията на насоките за
кандидатстване”.
- проект № FFNNIPO_12_00344 с водеща организация Агробиоинститут и партньори: Институт по физиология на растенията и генетиката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Темата на проекта е: „Разнообразието в цветовете на доматените плодове - база за обогатяване на техните хранителни и вкусови качества”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 400 000 лв.
Съгласно изготвения списък, въз основа на който със заповед № РД 01/67 от
01.10.2012 г. управителят на фонда отстранява проектни предложения поради административни несъответствия, проектът не е допуснат до оценка и класиране със следните мотиви: „Съобразно констатирани от АДФИ системни неизпълнения на договори, от Агробиоинститут - Селскостопанска академия и дължими суми към ФНИ в размер на 1 620 000 лв. се отстранява участникът от конкурса”.
При извършената проверка от страна на работната група се установи, че в доклад № ДИ 1 Сф-0016/23.04.2012 г. за извършена финансова инспекция във фонда не са налице констатации, доказващи мотивите на комисията за оценка за административно съответствие. Освен това един от показателите, в утвърдената форма за оценка е „кандидатстващия ръководител на проектна предложение не ръководи друг текущ, неотчетен или прекратен по вина на изпълнителя проект”. Такава вина в доклада на АДФИ не е констатирана по отношение на водещата организация.
Работната група установи също, че комисията извършила оценка на административно съответствие, във формата на посочения проект е поставила знак
,,v” по всички 13 бр. показатели, което означава, че представения проект отговаря на всички критериите за допустимост.
Поради горното работната група счита, че проектното предложение неправомерно е отстранено на първи етап „Проверка на административното съответствие на представените проекти с изискванията на насоките за кандидатстване”.
- проект № FFNNIPCM2J)1372 с водеща организация Сдружение „Българско водородно общество”. Темата на проекта е: „Обектът на разработване на проекта представлява набор от каталитинни материали-нанопорьозни титанов и волфрамови оксиди, за получаване на водород чрез фотоелектролиза на вода, които са основни компоненти на фотоелектролизната клетка, фотоанод и съответно фотокатод. Общият бюджет на проекта е 420 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 62% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_0184 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта е: „Високотехнологичен процес за възстановяване на специфични и скъпи-материали подложени на стрес и стареене”. Общият бюджет на проекта е 170 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 50% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_1405 с водеща организация Национален военен университет „В. Левски”, гр. Велико Търново. Темата на проекта е: „Изследване на възможностите на нелинейната радиолокация по откриване на слабо забележими обекти, притежаващи нелинейни електромагнитни свойства”. Посочената обща стойност на проекта е 149 000 лв. Разпределението на средствата във финансовия план на проектното предложение е за сумата от 147 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. Финансовият план не е подписан от ръководителя на проекта и съгласно разпределението на средствата в него са разчетени 67% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_00065 с водеща организация Медицински университет, Варна. Темата на проекта е: „Клинико-патологична корелация между хистологичната находка при роговични заболявания и изследване на живо на роговицата чрез конфокална микроскопия”. Общият бюджет на проекта е 470 120 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 89% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_0693 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта е: „Многофункционални оксидни нанослоеве и сандвичи за приложения в електрониката и спинтрониката”. Общият бюджет на проекта е 90 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 50% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_l 2_1424 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта е: „Разработка и внедряване на интегрирана система за роботно и адаптивно многомоделно управление на инсталации за електроннолъчево заваряване”. Общият бюджет на проекта е 490 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета
на проекта. В проекта са разчетени 53% за първия етап. Финансовият план не е подписан от ръководителя на проекта.
- проект № FFNNIPC)_12_0544 с водеща организация Университет по библиотекознание и информационни технологии. Темата на проекта е: „Изследване нагласите индивидуализъм в академична среда с цел подпомагане кариерното развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет на проекта е 115 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 50% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_1360 с водеща организация Институт по механика-БАН. Темата на проекта е: „Развитие на обучението на специалисти по безразрушителен контрол по нови методи в съответствие с европейските норми”. Общият бюджет на проекта е 192 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 54% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_l 2^00751 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта ef „Създаване и внедряване на мултифункционален метод за онкологична тераностика”. Общият бюджет на проекта е 500 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за собствено финансиране в съответствие с изискванията за кандидатстване и финансиране.
- проект № FFNNIPO_12_1465 с водеща организация Агробиоинститут. Темата на проекта е: „Фенотипно, молекулярно и метаболитно характеризиране на селекционни форми лоза с повишена устойчивост към мана за екологично чиста и качествена продукция от грозде и вино”. Общият бюджет на проекта е 96 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 58% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_0015 5 с водеща организация Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН и тема: „Комплексно изследване на състояния със смесена симетрия и други колективни характеристики на стабилни и екзотични атомни ядра”. Общият бюджет на проекта е 275 209 лв.
Проектът не е допускат до оценка и класиране, като посочените мотива за това са, че споразумението не съответства ка раздел IV, т. 1.4. от Насоките за кандидатстване в конкурса. Работната група установи, че освен това, представеното проектно предложение не отговаря и на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 52% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_l 2_00934 с водеща организация Институт по физика на твърдото тяло и тема: „Топологични изолатори: Израстване на кристали, структура и физични свойства”. Общият бюджет на проекта е 310 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 55% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_OH41 с водеща организация Институт по физика на твърдото тяло и тема: „Разработка на LEDs технологии за производство на енергоспестяващи осветителни тела”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 800 000 лв., а сумата от ФНИ - 480 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета
на проекта. В проекта са разчетени 62,5% за първия етап спрямо сумата от 480 000 лв.
- проект № FFNNIPO_J2_01175 с водеща организация Институт за изследване на изкуствата - БАН и тема: „Пътищата на балканските зографи - художествено наследство от XV-XVII век в България”. Общият бюджет на проекта е 170 770 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 50% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_00506 с водеща организация Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН и тема: „Приложение на съвременни методи за обработка на сигнали при анализ на климатични, слънчеви и геодезични данни”. Общият бюджет на проекта е 500 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 54% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_00369 с водеща организация Софийски университет „Св. Климент Охридски” и тема: „Обучение по български език в интеркултурна среда (политики и методи за развиване на ключовата компетентност на „общуване на роден език” извън територията на Р България)”. Общият бюджет на проекта е 200 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради:
- не е спазен раздел III, т. 2 от Насоките за кандидатстване в конкурса, като липсва финансиране от страна йа Асоциация на българските училища в чужбина в размер не по-малко от 20% спрямо представената му помощ;
- неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 53% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_l 2_00466 с водеща организация Софийски университет „Св. Климент Охридски” и тема: „Обучаване на млади учени в съвременни подходи, използвани в растителната биология, както и към интегриране на студентите към научни звена в страната и чужбина”. Общият бюджет на проекта е 500 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради:
- липсва подпис на ръководителя на проекта на финансовия план;
- неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта (раздел VI, т. 2 от насоките). В проекта са разчетени 55% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_32_01194 с водеща организация Институт по физика на твърдото тяло и тема: „Разработка на поточна индустриална технология за голямоплощни тънкослойни фотоволтаични елементи от поликристален индиев нитрид”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 800 000 лв., а сумата от ФНИ - 186 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради:
- неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта (раздел VI, т. 2 от насоките). В проекта са разчетени 52% за първия етап;
- не съответства на раздел II, т. 2 от Насоките за кандидатстване в конкурса, тъй като в проекта не са включени млади учени
- не съответства на раздел II, т. 55.2 от Насоките за кандидатстване в конкурса, като за възнаграждение за членовете на екипа е посочена сума по -голяма от 10% от годишната цена на договора.
- проект № FFNNIPO_12_00911 с водеща организация Институт по физика на твърдото тяло и тема: „Разработване на защитни покрития с приложения в биомедицината и алтернативната енергия”. Посочената в проектното предложение обща стойност на
проекта е 500 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 74% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_01081 с водеща организация Институт по физика на твърдото тяло и тема: „Лазерно индуцирана плазма в тлеещи разряди - метод за емисионна спектроскопия на нови материали”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 447 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 59% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_00018 с водеща организация Институт по физиология, на растенията и генетиката и тема: „Големият потенциал на малките NudC протеини за развитието и толерантността на растенията към топлинен стрес”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 392 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка н класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 56% за първия етап. ' "
- проект № FFNNIPO_12__00122 с водеща организация Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН и тема: „Изследване на електромагнитната структура на протона чрез инфрачервена лазерна спектроскопия на свръхфиното разцепване в мюонния водороден атом”. Посочената в проектното предложение обща стойност на проекта е 302 000 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради това, че финансовия план не е подписан от ръководителя на проекта.
- проект № FFNNIPO__12_00998 с водеща организация Институт за изследване на обществата и знанието и тема: „Културно-историческото наследство като мобилизационен ресурс: Формиране на култура на дарителство в сферата на образованието”. Обща стойност на проекта е 333 460 лв.
Проектът не е допуснат до оценка и класиране поради неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 56% за първия етап.
2.Х.З. Проекти, допуснати до оценка и класиране, които е следвало да бъдат отстранени на първи етап за административно съответствие
При извършена проверка от работната група на допуснати до оценка и класирани проектни предложения на първия етап се установиха случаи, в които неоснователно са допуснати до втори етап проекти, като например:
проект № FFNNIPO_12_00654 с водеща организация Институт по
експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН. Темата на проекта е: „Ефект на хпоничната хиопсия върху морфо-функционалната характеристика на plexus choroideus и епендимните клетки в мозъчните ментрикули при експериментален модел на плъх”. Общият бюджет на проекта е314331 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки че финансовия план не е подписан от ръководителя на проекта - гл. асистент, доктор Валентина Кирилова Орманджиева.
Изготвени са две рецензии и проектното предложение е оценено съответно с 78 точки от първия рецензент и 68 точки от втория рецензент. Въпреки, че разликата е 10 точки е изготвена суперрецензия от трети рецензент, който е оценил проекта с 83 точки.
- проект № FFNNIPO_12_00245 с водеща организация Земеделски институт, гр.
Шумен. Темата на проекта е: „Създаване на нов сорт Стевия с високо съдържание на естествени подсладители в условията на Р България”. Общият бюджет на проекта е 104 000 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки ‘неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 71,1% за първия етап.
Изготвени са две рецензии и проектното предложение е оценено съответно с 77 точки от първия рецензент и 76 точки от втория рецензент.
- проект № FFNNIPO_12_00039 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта е: „Създаване на наноразмерни метални оксиди и приложението им в биомедицината и екологията”. Общият бюджет на проекта е 485 000 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 65,3% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12__00616 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта е: „Наноструктури и нанаструктурни повърхности за високочувствителен анализ на вещества представяляващи интерес в криминалистиката и контрола по безопасността на храните”. Общият бюджет на проекта е 500 000 лв. - "
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 76% за първия етап.
Изготвени са две рецензии и проектното предложение е оценено съответно с 89 точки от първия рецензент и 88 точки от втория рецензент.
- проект № FFNNIPO_12_1178 с водеща организация Институт по физикохимия-БАН. Темата на проекта е: „Мултикомпонентни нано-структурни катализатори за горивни клетки и фотогоривни клетки”. Общият бюджет на проекта е 240 000 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 50% за първия етап.
Картата за административно съответствие на проектното предложение е подписана от председателя и членовете на комисията за пълно административно съответствие на проекта.
- проект № FFNNIPO_12_01219 с кандидатстващи организации Регионален етнографски музей, Пловдив, Нов български университет - София и „Креста” ООД и с тема: „Културво наследство и местно развитие на Южна България”. Общият бюджет на проекта е 388 4850 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки че в проектното предложение липсват подписите на представителите и на трите кандидатстващи организации, което е основание за административна недопустимост, съгласно т, 5 от Формата за оценка.
- проект № FFNNIPO_12_01541 с водеща организация НИМХ-БАН. Темата на проекта е: „Хидравлика на течения при транспорт, седименция и ерозия на твърди частици”. Общият бюджет на проекта е 150 000 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 53% за първия етап.
Финансовият план на проектното предложение не е подписан от ръководителя на проекта - доцент, доктор Емил Георгиев Бурназки.
Картата за административно съответствие на проекта е подписана от членовете на комисията.
- проект № FFNNIPO_12_1070 с водеща организация Институт по електроника-
БАН. Темата на проекта е: „Нови авангардни методи за модификация на нанокомпозитни материали за медицински и високотехнологични приложения”. Общият бюджет на проекта е 490 000 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 71,4 % за първия етап.
Картата за административно съответствие на проектното предложение е подписана от председателя и членовете на комисията за пълно административно съответствие на проекта с Насоки за кандидатстване.
- проект № FFNNIPO_12_00591 с водеща организация Институт по електроника-БАН. Темата на проекта е: „Широкоспектърна методология за измерване на електромагнитните параметри на композитни и фрактални материали и устройства”. Общият бюджет на проекта е 462 030 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 61% за първия етап.
Картата за административно съответствие на проекта е подписана от членовете на комисията за пълно административно съответствие на проекта с Насоки за кандидатстване.
- проект № FFNNIPO_l 2_01443 с водеща организация Институт по механика -БАН и с тема: „Мехатронна система за изследване на литиево-йонни акумулатори и електродвигатели за хибридни и електрически автомобили”. Общият бюджет на проекта е 198 500 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 64% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_00750 с водещи организации Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей - БАН и Университет по библиотекознание и информационни технологии и с тема: „Култури, памет, наследства в региона на южната българска граница”. Общият бюджет на проекта е 495 090 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на
изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 63% за първия етап.
- проект № FFNNIPO_12_01707 с водещи организации Нов български университет и с тема: Изследване върху мозаичните тесели на открити в България късноантични паметници (края на III - VI век)”. Общият бюджет на проекта е 500 000 лв.
Проектът е допуснат до оценка и класиране, въпреки неспазване на
изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност на бюджета на проекта. В проекта са разчетени 63% за първия етап.

Изводи:
1. От общо постъпилите 1094 бр. проектни предложения за участие в конкурсната сесия 2012 г. са отстранени на първия етап: „Проверка на
административното съответствие на представените проекти с изискванията на
Насоките за кандидатстване” 628 бр., представляващи 57,4% или повече от половината от общия брой подадени проекти.
2. В картите за оценка за административно съответствие на проектните предложения, регистрирани с входящ номер след крайния срок за постъпването им във фонда, комисията не е отчела това обстоятелство като несъответствие, въпреки че за тях няма обратна разписка, доказваща датата на изпращането им.
3. На първият етап от оценката е допуснато неправомерно отстраняване на проектни предложения, отговарящи на изискванията за административно съответствие.
4. До оценка и класиране на проектни предложения са допуснати такива, които не отговарят на изискванията за административно съответствие и е следвало да бъдат отстранени на първия етап от конкурса, основно по отношение на:
- неспазване на изискванията на раздел VI, т. 2 от Насоките за кандидатстване при определяне на процентното съотношение 70/30 при изготвянето на финансовия план, във връзка с финансирането на проекта;
- липсата на подписи на представителите на кандидатстващите организации и на финансовия план, което е основание за административна недопустимост, съгласно т. 5 от формата за оценка.

Препоръки:
1. Да се разпишат и утвърдят правила за работата на комисията, извършваща проверка за административно съответствие на подадените проектни предложения с цел прозрачност и не допускане до следващ етап на проекти, които не отговарят на заложените критерии.
2. С оглед допусканите системни несъответствия в проектните предложения по отношение неспазването на процентното съотношение за финансиране на проекта, процедурата за плащанията в раздел VI, т. 2 от Насоките за кандидатстване да се допълни и конкретизира с цел постигане на яснота при нейното изпълнение.
2.2. Втори етап: Оценяване на проектните предложения
2.2.1. Определяне на временни научно-експертни комисии и одобряване на списък на рецензентите за участие в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ -2012 г.
С решение от 18.06.2012 г. на ИС на ФНИ е утвърден списък с предложения за членове на временни научни експертни комисии (ВНЕК) и рецензенти съгласно чл. 20 от Правилника на ФНИ и чл. 15 от Закона за насърчаване на научните изследвания. От решението е видно, че е утвърден част от списъка с рецензентите, който трябва да се добави към общия списък на рецензенти на ФНИ и който ще бъде използван в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г.
На същото заседание на ИС на ФНИ е утвърдена и „Карта за експертна оценка“, по която ще бъдат оценявани постъпилите проектни предложения. С картата е въведена долна граница за допустимост за финансиране на оценяван проект, която е 57 точки от 100 възможни. Въведено е и още едно елиминиращо условие и то касае събиране на минимален брой точки в отделните направления на оценяване. При получаване на сбор под минималния брой точки в едно направление проектното предложение не подлежи на класиране.
Общата оценка за класиране на проектно предложение се формира като средно аритметично число от оценките на двамата рецензенти. В случаите когато разликата между оценките на двамата рецензенти е повече от 10 точки, решение за окончателната оценка се взима от ИС на ФНИ.
На база решението на ИС на ФНИ отразено в протокол от заседанието на 18.06.2012 г. председателят на ФНИ е издал заповеди, с които е назначил ВНЕК за всяко от приоритетните направления за конкурса „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г., както следва:
Заповед № РД01-78/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Екология и екологично чисти продукти“ в състав:
1. проф. ден Живко Данаилов
2. доц. д-р Самир Наимов
3. доц. д-р Николай Пенов
4. доц. д-р Венета Цветкова
5. проф. ден Иван Маринов
6. доц. д-р Валентина Петкова
7. доц. д-р Валентин Личев .
8. доц. д-р Пенко Зунев
Заповед № РД01-79/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Здраве и качество на живот“ в състав:
1. проф. дбн Върбан Ганев
2. проф. дмн Сабина Захариева
3. проф. дбн Радка Аргирова
4. проф. дмн Иванка Костадинова
5. доц. д-р Венета Георгиева
6. доц. Регина Комса-Пенкова
7. доц. д-р Пламен Димитров
Заповед № РДО 1-80/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Биология и биотехнологии“ в състав:
1. проф. д-р Елена Иванова Георгиева
2. проф. д-р Златко Кълвачев
3. проф. д-р Елисавета Божилова
4. проф. д-р Диана Петкова
5. доц. д-р Евгени Драганов Ананиев
6. доц. д-р Елка Игнатова Емануилова
Заповед № РД01-81/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Обществени и хуманитарни науки“ в състав:
1. проф. Емил Константинов
2. проф. Пенка Стефанова
3. проф. Иван Белчев
4. доц. Николай Добрев
5. доц. Ангел Иванов
Заповед № РД01-82/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление ?.Културно -историческо наследство“ в състав:
1. проф. Иван Касабов
2. проф. Чавдар Попов
3. проф. Минчо Георгиев
4. проф. Илия Илиев
5. доц. Сергей Торбатов
6. доц. Димитър Цанев
7. проф. Евгений Сачев
8. проф. Милияна Каймакамова
9. доц. Юлия Вълева
10. доц. Борис Данаилов
Заповед № РД01-83/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Информационни и комуникационни технологии“ в състав:
1. доц. д-р Николай Манев
2. доц. д-р Тодор Василев Гюров
3. проф. д-р Михаил Димов Тодоров
4. доц. д-р Калинка Калоянова .
5. проф. д-р Дора Карагьозова
6. проф. Евгения Стоименова
7. проф. Владимир Димитров
Заповед № РДО 1-84/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Педагогика“ в
състав:
1. доц. д-р Маргарита Бакрачева
2. доц. д-р Светла Христова
3. проф. Албена Георгиева
4. доц. д-р Ерпол Таир
5. доц. д-р Мария Серафимова
Заповед № РД01-86/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление
„Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“ в състав:
1. доц. Владимир Костов
2. доц. Димитър Биров
3. проф. Иванка Янкова
4. доц. Иван Евгениев Иванов
5. проф. Йовчо Кабзев
6. доц. Теодора Петрова
7. доц. Ингрид Шикова
Заповед № РДО 1-87/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии“ в състав:
1. проф. дн. Георги Петков
2. проф. дн Любомир Кънчев
3. проф. дн Гюрга Михайлова
4. проф. д.т.н. Атанас Иванов Начев
5. доц. д-р Володя Иванов Киров
6. доц. д-р Борислав Трайков
Заповед № РД01-88/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Нови материали“ в състав:
1. акад. Ячко Иванов
2. проф. Константин Казаков
3. проф. Иван Пършоров
4. проф. Димитър Каменски
5. проф. Георги Ненов
6. проф. Стефанка Василева
7. доц. Венцислав Стоянов
Заповед № РДО 1-89/21.09.2012 г. ВНЕК за приоритетно направление „Нанотехнологии“ в състав:
1. проф. Веселин Целков
2. проф. д.ф.н. Деян Кушев
3. проф. д.ф.н. Деяна Нешева
4. доц. д-р Велко Велков
5. доц. д-р Венелин Новаков
На ВНЕК е възложено да извършат оценка по реда на чл. 26 от Правилника на ФНИ и да изготвят доклад до ИС на фонда за извършеното оценяване на научноизследователски проекти. В заповедите за определяне състава на ВНЕК не е посочено членовете на комисиите по предложение на кои научни институти на БАН, висши училища, Агенцията за малки и средни предприятия или неправителствени организации на учените трябва да бъдат включени в комисиите. Одобреният от ИС на фонда списък
на членовете на ВНЕК и рецензенти е подписан от председателя на фонда, а не са разгледани предложенията от отделните институции и организации. На проверяващия екип не беше представен консолидиран списък на членовете на ВНЕК и рецензентите, който да е одобрен от ИС на ФНИ.
2.2.2. Работа на ВНЕК, оценка и изготвяне на доклад до ИС на ФНИ
До оценяване на втори етап от конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. са допуснати 466 проектни предложения. При кандидатстването за участие в конкурса, съобразно заявеното от кандидата приоритетно направление, всяко от проектните предложения е получило деловоден регистрационен номер със сигнатури, както следва:
• Е01 - Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени й екотехнологии;
• Б01 - Здраве и качество на живот, биотехнология и екологично чисти храни;
• ТО 1 - Нови материали и технологии;
• К01 - Културно - историческо наследство;
• И01 - Информационни и комуникационни технологии;
• П01 - Научни изследвания с приложение в педагогическата сфера;
• МО 1 - Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление.
Постъпилият брой проектни предложения по индекси се разпределят, както следва:
- Е01 - 57 бр.; Б01 - 168 бр.; Т01 - 99 бр.; К01 - 44 бр.; И01 - 40 бр.; П01 - 25 бр. и М01 -33 бр.
Освен тези деловодни регистрационни номера всеки от проектите е получил и уникален on line номер генериран при регистрацията на кандидата за участие в конкурсната сесия.
2.2.2.1. ВНЕК „Здраве и качество на живот“
Първото заседание на комисията е проведено на 03.10.2012 г., за което е съставен протокол, подписан от председателя на комисията и секретарите, съгласно чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
На първото заседание е избран председател на ВНЕК. Управителят на ФНИ е запознал комисията с начина на оценяване на проектите, като е уточнено, че всеки проект ще бъде оценяван от член на ВНЕК и избран от него II-ри рецензент (т.н. външен). Всеки член на ВНЕК ще отговаря за предложения от него П-ри рецензент. От текста не става ясно, какво означава членът на ВНЕК да отговаря за предложения от него П-ри рецензент.
На заседанието е уточнено още, че проектите ще се оценяват on line чрез попълване на експертна карта в рамките на две седмици след получаване на проекта. Експертните карти следва да бъдат представени и на хартиен носител със саморъчния подпис на рецензента.
От всички членове на ВНЕК са подписани декларации за конфликт на интереси и безпристрастност.
На комисията е представен списък с проектите за оценяване, като същите са разпределени между членовете на комисията. Изготвеният списък с разпределението на проектите е представен на управителя на фонда, но не приложен към протокола.
На 29.10.2012 г. е проведено второ заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол №2.
В него са посочени присъствалите и отсъствали членове на ВНЕК. Съгласно дневния ред е разгледана таблицата с получените резултати от оценените проекти и са обсъдени резултатите. Членовете на ВНЕК са докладвали основните аргументи повлияли
при оценките на съответните проекти. В протокола са записани номерата (on line и деловоден) на проектите, за които двете оценки се различават с 10 и повече точки - 15 броя. 
Въз основа на протоколите от работата на ВНЕК „Здраве и качество на живот“ е съставен доклад № 94ВВ/42 от 05.11.2012 г. от председателя на комисията до ИС на ФНИ. Докладът е изготвен с почти 20 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения. Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, а съгласно чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ е следвало да бъде подписан от всички членове на научно-експертната комисия.
От доклада е видно, че при 15 броя от оценяваните проекти е получена разлика в оценките от 10 и повече точки. Към доклада е приложен списък на оценяваните проекти съдържащ освен данните за всеки проект с двата регистрационни номера, водещата и партньорски организации, общата предлагана стойност и предложената за финансиране от ВНЕК стойност, ръководителя на проекта и темата на проекта, така и имената на двамата рецензенти, дадената от тях оценка и получената средна оценка. За проектите, по които има разлика 10 и повече- точки също е записана средна оценка, представляваща средна аритметична стойност от двете оценки. Най-ниската стойност на проектно предложение дадена от единият от двата рецензенти е 59 точки, а най-ниската средна оценка е 63,5 точки. Съгласно одобрената методика за оценка на проектни предложения всички разгледани и оценени от комисията проекти следва да бъдат допуснати до общо класиране и оценяване за финансиране от ИС на ФНИ.
ВНЕК „Здраве и качество, на живот“ е разгледала и оценила 63 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Здраве и качество на живот“ се установи:
- 9 проектни предложения са разглеждани и оценявани от рецензенти, които са членове на временната научно-експертна комисия, което противоречи на записаното в протокол № 1 от работата на комисията и дадените указания от управителя на ФНИ, че всяко проектно предложение ще се оценява от един рецензент член на ВНЕК и един т.н. външен рецензент (FFNNIPC>_12_00733, FFNNIPCM2J30564, FFNNIPC)_12_01109, FFNNIPCM 2_00297, FFNNIPCM 2_00048, FFNNIPCM 2_01482, FFNNIPO_12_01562, FFNNIPCM 2_01452, FFNNIPCM 2_00955);
- при разглеждането на 2 проектни предложения, като втори рецензент е привлечен член на друга БНЕК (ВНЕК „Биология и биотехнологии“ по проекти FFNNIPCM 2_00295 и FFNNIPCM 2_01419);
- по проектни предложения, за които има разлика 10 и повече точки между оценките на двамата рецензенти, в окончателния списък е записана средна оценка, представляваща средна аритметична стойност от двете оценки, но не е посочено това ли е позицията на ВНЕК за обща оценка на съответния проект;
- от протоколите и доклада на ВНЕК не е видно кои са избраните втори рецензенти.
2.2.2.2 ВНЕК „Биология и биотехнологии“
Първото заседание на комисията е проведено на 03.10.2012 г., за което е съставен протокол подписан от председателя на комисията и секретарите, съгласно чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
На първото заседание е избран председател на ВНЕК. Управителят на ФНИ е запознал комисията с начина на оценяване на проектите, като е уточнено, че всеки проект ще бъде оценяван от член на ВНЕК и избран от него И-ри рецензент (т.н. външен). Всеки
член на ВНЕК ще отговаря за предложения от него II-ри рецензент. От текста не е вид но, какво означава членът на ВНЕК да отговаря за предложения от него Н-ри рецензент.
Съгласно протокола, външните рецензенти ще бъдат избирани от предоставен списък съобразно темата на проекта.
На заседанието е уточнено също, че проектите ще се оценяват on line чрез попълване на експертна карта в рамките на две седмици след получаване на проекта. Експертните карти следва да бъдат представени и на хартиен носител със саморъчния подпис на рецензента.
От всички членове на ВНЕК са подписани декларации за конфликт на интереси и безпристрастност.
Насрочено е следващо заседание на комисията за 05.10.2012 г.
Протоколът е подписан от председателя на комисията и двамата секретари, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
На 05.10.2012 г. е проведено второто заседание на комисията, за което е съставен протокол № 2.
На заседанието е направено разпределение за разглеждане и оценяване на проектните предложения между членовете на ВНЕК. Списъкът е представен на управителя на ФНИ за предоставяне на персонални пароли за достъп до електронното копие на оценяваните проекти.
На 25.10.2012 г. е проведено третото заседание на комисията, за което е съставен протокол №3.
На заседанието е представена таблица на членовете на комисията с получените резултати от оценените проекти. Обсъдени са резултатите.
ВНЕК е обсъдила и предложила проектните предложения, оценени с максимален брой точки да получат заявеното финансиране в пълен размер.
В протокола има констатация, че оценките на рецензентите по проект с on line номер FFNNIPO_l2_00120 се различават с 10 точки.
Протоколът е подписан от председателя на комисията и двамата секретари, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
Въз основа на протоколите от работата на ВНЕК „Биология и биотехнологии“ е съставен доклад № 94ЕЕ/0023 от 05.11.2012 г. на председателя на комисията до ИС на ФНИ. Докладът е изготвен с почти 20 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, а съгласно чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ е следвало да бъде подписан от всички членове на научно-експертната комисия.
Представеният доклад в основната си част преповтаря решенията на ВНЕК взети на заседанието на 25.10.2012 г. и отразени в протокол № 3, а именно:
- проектните предложения, оценени с максимален брой точки да получат заявеното финансиране в пълен размер;
- оценките на рецензентите по проект с on line номер FFNNIPO_12_00120 се различават с 10 точки.
ВНЕК „Биология и биотехнологии“ е разгледала и оценила 60 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Биология и биотехнологии“ се установи:
- по два от оценяваните проекти с номера FFNNIPO_l 2_00061 и FFNNIPO_12_00071 двамата рецензенти не са членове на ВНЕК „Биология и биотехнологии“, което противоречи на записаното в протокол № 1 от работата на комисията, че всеки проект ще се оценява от един от членовете на ВНЕК;
- по проект с номер FFNNIPOJ 2_00713, като водещ рецензент е използван член на ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“, което противоречи на записаното в протокол № 1 от работата на комисията, че всеки проект ще се оценява от един от членовете на ВНЕК „Биология и биотехнологии“;
- по проект с номер FFNNIPO_12_00181 като водещ рецензент е използван член на ВНЕК „Здраве и качество на живот“;
- по 13 оценявани проектни предложения с номера FFNNIPO_l 2_01183, FFNNIPOJ 2_00251, FFNNIPO J 2_00050, FFNNIPOJ 2 _00769, FFNNIPO_l 2 JO 120, FFNNIPOJ 2„00528, FFNNIPOJ 2_00813, FFNNIPOJ 2_00513, FFNNIPOJ 2_00041, FFNNIPOJ 2 J)0621, FFNNIPOJ2_01656, FFNNIPOJ2_01410 и FFNNIPOJ2_00475 и двамата рецензенти са членове на ВНЕК „Биология и биотехнологии“, което противоречи на записаното в протокол № 1 от работата на комисията, че всеки проект ще се оценява от един от членовете на ВНЕК и един т.н. външен рецензент;
- в таблицата Q оценяваните проектни предложения фигурира като ръководител на проект Балик Маламиров Джамбазов, който фигурира и в списъка на рецензентите, но същият не е използван като рецензент в тази конкурсна сесия;
- за проектно предложение с номер FFNNIPOJ 2_01244 е назначен като втори рецензент- проф. Байко Байков, който е представител на Новг български университет, а водещата организация по проектното предложение е също Нов български университет;
- от протоколите и доклада на комисията не е видно кои са избраните втори рецензенти.
2.2.2.3. ВНЕК „Екология и екологично чисти храни“
Първото заседание на комисията е проведено на 26.09.2012 г., за което е съставен протокол подписан от председателя на комисията, членовете на комисията и секретарите. Изискването на Правилника на ФНИ протоколите от работата на ВНЕК да се подписват само от председателя и секретаря (чл. 21, ал. 6).
На първото заседание управителят на ФНИ е запознал комисията с процедурата по оценяване на проектните предложения, като е акцентирал върху необходимостта от аргументирана обосновка и максимална обективност на оценките. Уведомил е комисията, че списъка на проектните предложения ще им бъде представен на следващото заседание на комисията (01.10.2012 г.), когато проектите ще бъдат разпределени за оценяване между членовете на ВНЕК, съобразно научната им компетентност. Уточнено е, че всеки проект ще бъде оценяван от член на ВНЕК и външен рецензент, избран от списъка на рецензентите.
На заседанието е уточнено също, че проектите ще се оценяват on line чрез попълване на експертна карта в рамките на две седмици след получаване на проекта. Експертните карти следва да бъдат представени в 2 екз. и на хартиен носител със саморъчния подпис на рецензента.
На секретаря на комисията следва да се представят попълнени граждански договори, декларация за липса на конфликт на интереси, декларация за доход и приемо-предавателен протокол.
Избран е председател и зам.-председател на комисията и е насрочено следващо заседание.
На 01.10.2012 г. е проведено второто заседание на комисията, за което е съставен протокол № 2. От него е видно, че заседанието е протекло при разглеждане на дневен ред от две точки.
По т. 1 е разгледан списъка с проектни предложения към приоритетна област „Здраве и качество на живот, биотехнологии, екология и екологично чисти продукти“ и избор на проектни предложения с тематика, съответстваща на възможностите на ВНЕК
„Екология и екологично чисти продукти“. След разглеждане на постъпилите проектни предложения са определени 45, като най-подходящи за разглеждане от комисията.
По т. 2 от дневния ред е съставена таблица с разпределение на проектните предложения за разглеждане от членовете на комисията. За всеки член на комисията е посочен броя на проектните предложения и техните номера - on line и деловоден. След разпределението на проектните предложения между членовете на комисията, секретарят на комисията е предоставил на всеки член на комисията по два екземпляра от разпределените му проектни предложения - на хартиен и електронен носител, срещу подпис в индивидуален приемателен протокол. Председателят е дал указания в следващите три дни да бъдат предложени, съгласувани и определени външни рецензенти, неучастващи в научни колективи на проекти от настоящата сесия и с научна компетентност по тематиката на оценяваните проектни предложения. Определена е дата на следващото заседание на ВНЕК. Протоколът е подписан от всички членове на комисията, председателя и секретарите.
На 19.10.2012 г. е проведено третото заседание на ВНЕК „Екология и екологично чисти продукти“. Заседанието е протекло в дневен ред в четири точки.
По първа точка от дневния ред председателят е представил на всеки член от комисията таблица с получените резултати от оценяването на проектните предложения.
По втора точка първоначално е обсъден начина за докладване и аргументиране на оценките по отделните проектни предложения, като за най-високо и най-ниско оценените проекти се посочват конкретни предимства и недостатъци.
Председателя на комисията е предложил корекция за възнаграждение на научния екип във финансирането на проект с номер FFNNIPO_12_00250, поради неправилно определяне на броя на участващите млади учени.
От членовете на комисията е предложено финансирането на проект FFNNIPO_12_00477 да бъде намалено с 20% поради недостатъчната обоснованост на разходите за материали, консумативи и химикали. Предложението е подкрепено и от външния рецензент. При гъвкаво използване на специализирано оборудване и заселен контрол би могло средствата по проект FFNNIPO_l 2_00943 да бъдат свити с около 10%. Предложено е по проект FFNNIPO_12_00891 общото финансиране да бъде намалено от 280 000 лв. на 230 000 лв., поради недостатъчна обоснованост на разходите по пера №№ 2, 3,4 и 5.
По т. 2 от дневния ред комисията се произнася с решение, че:
- приема се класирането на оценените проектни предложения в низходящ ред и същите са представени в приложената към протокола таблица;
- предложено е намаляване на финансирането по класираните проекти при положение, че бъде взето решение за финансиране, както следва: - FFNNIPO_l2_00477 -намаляване с 20%, т.е. от 450 000 лв. на 360 000 лв.; FFNNIPO_12_00943 - намаляване с 10%, т.е. от 380 000 лв. на 342 000 лв.; FFNNIPO_12_00891 - намаляване с 50 000 лв., т.е. от 280 000 лв. на 230 000 лв.
- намаляване на средствата за възнаграждение на научния колектив по проект FFNNIPO_12_00250, съответно от 66150 лв. на 56700 лв.;
- да се изготви от името на комисията доклад за оценка и класиране на проектните предложения и да се представи пред ИС на ФНИ.
Точка 3 от дневния ред не касае провеждането на конкурсната сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ -2012 г., а свързана с конкурс „Програма Рила 2013” (двустранно сътрудничество Франция -България).
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Екология и екологично чисти продукти“ е съставен доклад номер 94ЖЖ/0016/22.10.2012 г. до ИС на ФНИ. Докладът е изготвен с 6 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след
изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е в нарушение на в чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан от председателя на временната научно-експертна комисия и всички членове на комисията съгласно чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ. В доклада е посочено, че практически работата на комисията е приключила на 16.10.2012 г., когато всички членове на ВНЕК и рецензентите са представили в електронен вид рецензиите си. В останалата си част докладът преповтаря взетите решения на последното заседание на ВНЕК. Като приложение към доклада е представена таблица с класирането на оценените в низходящ ред проектни предложения.
ВНЕК „Екология и екологично чисти продукти “ е разгледала и оценила 45 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Екология и екологично чисти продукти “ се установи:
- оценките на проектните предложения от член на ВНЕК и външен рецензент не се различават с повече от 9 точки, което не налага вземане на допълнително решение от ИС на ФНИ;
- разгледано е от комисията намаляване на финансови средства по проектно предложение FFNNIPCM 2_00250» поради несъответствие с броя на включените млади и планираните за това средства във финансовия“ план свързани с възнаграждение на научния колектив, което би следвало да бъде разгледано на първия етап от допускане на проектните предложения, а не на етапа когато се оценява неговата научна стойност;
- от протоколите и доклада на комисията не е видно кои са избраните втори рецензенти.
2.2.2.4. ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии”
Първото заседание на комисията е проведено на 10.10.2012 г., за което е съставен протокол Хе 1 подписан от председателя на комисията и секретаря, съгласно чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
Заседанието е протекло при дневен ред - избор на председател на комисията; информиране на членовете на комисията от управителя на ФНИ за целите и условията на текущата сесия; разпределяне на постъпилите за оцерка проектни предложения между членовете на комисията и определяне на дата и час на следващото -заседание на комисията.
По т. 1 от дневния ред е избран председател на ВНЕК.
По т. 2 от дневния ред управителят на ФНИ е запознал членовете на комисията, че всяко проектно предложение ще се оценява от член на ВНЕК и избран от него рецензент (т.н. външен). Външните рецензенти трябва да бъдат избрани съобразно темата на проекта и да се регистрират за получаване на потребителско име и парола за достъп при електронното оценяване. Уточнени са и детайлите свързани с представянето на рецензиите, броя на екземплярите от рецензиите и тяхното саморъчно подписване, попълване на декларация за липса на конфликт на интереси, декларация за доход и приемо-предавателен протокол.
По т. 3 от дневния ред е направено разпределение на проектните предложения за оценяване от членовете на комисията.
По т. 4 е насрочена дата за следващото заседание на ВНЕК.
На 17.10.2012 г. е проведено второто заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол №2.
На заседанието са разпределени постъпилите проектни предложения между членовете на комисията и външните рецензенти. Единият член на комисията, който не е присъствал на предното заседание е получил 7 проекта с уговорката, че не всички са от неговата компетентност и ще търси външни рецензенти за оценяването им. За едно проектно предложение с номер FFNNIPCM 2_00526 е взето решение да бъде разгледано и
оценено във ВНЕК „Нанотехнологии”. ВНЕК е констатирала, че възникват трудности при намиране на външни рецензенти, поради тематичната специфика на направлението и некоректно формулирани теми на някои от проектите. Насрочена е и дата за следващото заседание на ВНЕК.
На 26.10.2012 г. е проведено третото заседание на ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии”, за което е съставен протокол № 3. На заседанието са обсъдени изготвените до момента рецензии и е определена дата (31.10.2012 г.) за представяне на всички готови експертни карти за оценка.. Насрочено е следващо заседание за 31.10.2012 г.
На 31.10.2012 г. е проведено четвъртото заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол N° 4. Съгласно дневния ред следва да се разгледат постъпилите експертни карти с оценки и да се определи общия брой точки за всяко проектно предложение, както и да се прецени кои проектни предложения да бъдат финансирани.
ВНЕК е разгледала постъпилите експертни карти с оценки и е определила общия брой точки за всяко проектно предложение. Предложила е своите номинации на проектните предложения за финансиране, което не е отразено в представеното копие на съставения протокол.
ВНЕК е обсъдила още, че е необходимо: по-прецизно да серазпределят проектните предложения с цел избягване пренасочването на проекти; оценяването на проектните предложения да започва по-рано, с което да се осигури достатъчно време за обективно оценяване; да се представят по-подробни указания за попълването и отпечатването на експертните карти.
Протоколът е подписан от председателя и секретаря на комисията, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии“ е съставен доклад номер 94ГГ/31/05.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е 02.11.2012 г. Докладът е изготвен със 17 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, което противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ.
В доклада са описани проведените четири заседания на комисията. Разликата между двете оценки за всеки от проектите е в рамките на допустимите граници, Само за проектно предложение с деловоден номер ФНИ-Е01/0105 от 16.07.2012 г. и on line номер FFNN1PO_12_00325 разликата между двете оценки е 20 точки, но тъй като е оценено под допустимия минимум точки, не следва комисията да изразява мнение за него. Проектно предложение с деловоден номер ФНИ-Е01/133 от 16.07.2012 г. и on line номер FFNNIPC>_12J)0526 е пренасочено да се разглежда от ВНЕК „Нанотехнологии”. Комисията е предложила на ИС на ФНИ да се финансират проекти с общ сбор точки над 85. Предложението на комисията със сигурност не е да се финансират проекти с общ сбор точки над 85, а по скоро да се финансират проекти, които са получили средна оценка от двете рецензии над 85 точки.
Към доклада на комисията е приложена таблица с класиране на проектите съобразно средния брой точки получени от всеки проект в низходящ ред.
ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии“ е разгледала и оценила 57 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии“ се установи:
- в доклада изготвен от ВНЕК до ИС на ФНИ не е отразено, че в таблицата с оценките получени от разглежданите и оценявани проектни предложения съществува
проектно предложение FFNNIPC)_12__00908, което е оценено от двамата рецензенти с разлика от 10 точки. В такива случаи следва да се вземе решение за окончателната оценка от ИС на ФНИ;
- от таблицата с класираните проектни предложения е видно, че в проектно предложение с номер FFNNIPO_12_01338, като ръководител на проекта е записан проф. д-р Иван Панайотов Домбалов. Същото лице е било втори (т.н. външен) рецензент по проектни предложения с номера FFNNIPCM2_01216, FFNNIPC)_12_01349, FFNNIPO_12_01039 и FFNNIPCM 2_00696, оценявани в същата ВНЕК. Рецензента е подписал декларация за липса на конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. Съгласно т. 8 от декларацията, рецензента декларира, че „няма да участвам в оценка на проект, в който съм член на колектива”. Формално погледнато е налице декларация, но твърдението, на т.. 8 в нея практически не ограничава рецензента, да прави оценки на проектни предложения включително-в едно приоритетно направление, където и той кандидатства с проект за получаване на финансиране. Поражда се въпроса, доколко този рецензент би бил обективен и безпристрастен, когато оценява конкурентни проекти.
- в приложената таблица с класиране на ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии” към доклада на ВНЕК до ИС на 'ФНИ, въпреки решението проектно предложение FFNNIPC)_12_00526 да бъде предадено за класиране във ВНЕК „Нанотехнологии”, то фигурира под № 58 в таблицата с класирането;
- от протоколите и доклада на комисията не е видно кои са избраните втори рецензенти.
2.2.2.S. ВНЕК „Нови материали и технологии”
Първото заседание на комисията е проведено на 21.09.2012 г., за което е съставен протокол N° 1 подписан от председателя на комисията и всички членове на комисията, но липсва подпис на секретаря на комисията, каквито са изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
Дневният ред на заседанието е от четири точки: - запознаване на членовете на комисията с целите и условията на конкурса; избор на председател и зам.-председател на ВНЕК; разпределяне между членовете на комисията на постъпилите научноизследователски проекти и точка разни.
По т. 1 от дневния ред управителят на фонда е запознал членовете на комисията с целта и условията на конкурса. Посочил е, че информационната система за on line оценяване на ФНИ може да се използва само от оторизирани хабилитирани научни работници, утвърдени като експерти на ФНИ. Всяко проектно предложение ще бъде оценявано от член на временната комисия и предложен от него втори (т.н. външен) рецензент. Всеки член на ВНЕК носи отговорност за своевременното представяне на експертната карта от втория рецензент. Уточнени са и детайлите свързани с представянето на рецензиите, броя на екземплярите от рецензиите и тяхното саморъчно подписване, попълване на декларация за липса на конфликт на интереси, декларация за доход и приемо-предавателен протокол.
По т. 2 от дневния ред е избран председател и зам.-председател на ВНЕК.
По т. 3 от дневния ред между членовете на ВНЕК са разпределени за оценяване постъпилите проектни предложения.
Протоколът е подписан от всички членове на ВНЕК.
На 08.10.2012 г. е проведено второто заседание на ВНЕК „Нови материали и технологии”, за което е съставен протокол № 2.
На заседанието са разгледани две точки: - запознаване на членовете на комисията с процедурите при оценка на постъпилите в конкурса проектни предложения и определяне
на рецензенти (вероятно се има предвид втори рецензенти), на постъпилите проектни предложения.
По първа точка от дневния ред подробно е описан редът по който ще се получават и оценяват проектите от вторите рецензенти, как ще се попълва електронната карта за оценка, кога ще се попълват допълнителните документи към договора им за рецензия и т.н.
По втора точка от дневния ред членовете на ВНЕК са предложили вторите рецензенти по постъпилите за оценка 42 проектни предложения. Списъкът на вторите рецензенти е оформен като Приложение 1 към протокола.
На 16.10.2012 г. е проведено третото заседание на ВНЕК. На заседанието са докладвани и разгледани експертните оценки на оценяваните проектни предложения, за които има постъпили по две експертни карти за оценка, т.е. оценени са от член на ВНЕК и втори рецензент.
По проектни предложения с номера FFNNIPO_12_00822 и FFNNIPO_l 2_00974 определените на предното заседание втори рецензенти са сменени поради възникване на конфликт на интереси.
На заседанието са разгледани 16 проектни предложения, за които са постъпили вече по две рецензии като са оформени в таблици по членове на ВНЕК. Обсъдени са получените оценки и е определена средна оценка за всяко от проектните предложения.
Съставеният протокол № 3 е подписан от членовете на комисията.
На 29.10.2012 г. е проведено четвърто заседание на ВНЕК „Нови материали и технологии”. ...
. Докладвани и обсъдени са експертните оценки по 25 проектни предложения оценявани в сесията. За едно от проектните предложения с номер FFNNIPO_12_00822 е констатирана разлика между двете рецензии от 14 точки. По същото е определен суперрецензент - проф. дтн Стефанка Бочева.
. Разгледани са новите проектни предложения, за които са постъпили вече по две рецензии, като са оформени в таблици по членове на ВНЕК. Обсъдени са получените оценки и е определена средна оценка за всяко от проектните предложения.
На 30.10.2012 г. е проведено следващото заседание на ВНЕК „Нови материали и технологии”, за което е съставен протокол № 5.
На заседанието са разгледани окончателните резултати от извършената оценка от ВНЕК на 42 проектни предложения.
Оценката от 100 точки на рецензентите по два от проектите с номера FFNNIPO_12_00725 и FFNNIPO_12_00064 е редуцирана до максималната приета оценка от 98 точки. В представените копия на протоколи не се говори за максимална приета оценка от 98 точки. Докладвана и приета от комисията е оценката от 83 точки на суперрецензента по проектно предложение с номер FFNNIPO_12_00822, която е приета за окончателна. Комисията е препоръчала всички класирани проекти предложения да бъдат финансирани, но тъй като е констатирала, че има завишаване на исканите средства по проектите е предложила: сумите по проектни предложения със суми от 350 000 лв. и нагоре да се намалят с 40%; исканите суми от 200 000 лв. до 349 000 лв. да бъдат намалени с 30 %; исканите суми в размер от 84 000 лв. до 165 000 лв. да не бъдат намалени. Освен това е предложила приоритетно да бъдат финансирани проекти оценени с повече от 90 точки, но „...не трябвало да се пренебрегват и проекти оценени с 85 точки, а защо не и с над 80 точки”.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Нови материали и технологии“ е съставен доклад номер 94ЯЯ/0005/01.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е 31.10.2012 г. Докладът е изготвен с 15 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна
комисия, което противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който трябва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
Докладът почти в пълна степен преповтаря протоколите съставяни в хода на работата на ВНЕК.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Нови материали и технологии “ се установи:
- от временната научна-експертна комисия е редуцирана оценката на вторите рецензенти по проектни предложения FFNNIPCM 2_00725 и FFNNIPCM 2_00064 от 100 на 98 точки, като е изтъкнато основание, че редукцията се прави до максималната приета. За подобна редукция никъде не се споменава в протоколите от решенията на ВНЕК, нито в методиката за оценка на проектните предложения утвърдена от ИС на ФНИ;
- по проектно предложение с номер FFNNIPCM 2_00822 оценките на двамата рецензенти се различават с 14 точки. ВНЕК въвежда понятието суперрецензент, който да оцени проекта. За суперрецензент е определена проф. дтн Стефанка Кочева, която е член на същата ВНЕК. Същата оценява проекта с 83 точки и тази оценка се приема от комисията за окончателна. В случая суперрецензта се явява в две качества: веднъж оценява проектно предложение, а след това като член на ВНЕК взема решение за окончателната оценкагНито в ЗННИ, нито в Правилника на ФНИ или други поднормативни документи, не съществува понятието суперрецензент с разписани цели, функции и задачи. Такова понятие не съществува и в утвърдените насоки за кандидатстване в сесията през 2012 г. и методиката за оценяване на проектните предложения. В методиката за оценяване на проектните предложения е записано, че по проектни предложения с разлика в оценките на двамата рецензенти 10 и повече точки решение за окончателната оценка се взема от ИС на ФНИ.
2.2.2.6. ВНЕК „Нанотехнологии”
Първото заседание на комисията е проведено на 11.10.2012 г., за което е съставен протокол № 1, неподписан от председателя на комисията в качеството му на председател, а като член на комисията. В протокола фигурират подписите на останалите членове на комисията без доц. д-р Велко Велков, като в протокола не е отразено, че има отсъстващ член. Протоколът е подписан от членовете на комисията, председателя и двамата секретари на комисията. Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ протоколът се подписва само от председателя и секретарите.
Дневният ред на заседанието съдържа три точки: - запознаване членовете на комисията с целите и условията на конкурса; избор на председател и зам.-председател и разпределение на проектите между членовете на комисията.
По т. 1 от дневния ред управителят на ФНИ е запознал комисията с начина на оценяване на проектите. Уточнено е, че всеки проект ще се оценява от член на ВНЕК и предложен от него II-ри рецензент (т.н. външен), като всеки експерт ще отговаря за предложения от него II-ри рецензент. Външните рецензенти следва да бъдат избрани от предоставен списък, съобразно темата на проекта. Описан е и техническия механизъм по оценяване на проектите, представянето на експертните карти в два екземпляра на хартиен носител, подписани от рецензентите, декларации за липса на конфликт на интереси, декларации за доходите и приемателно-предавателен протокол.
По т. 2 от дневния ред е избран председател и зам.-председател на ВНЕК.
По т. 3 е представен списък на проектните предложения за оценяване и същите са разпределени между членовете на ВНЕК.
На 18.10.2012 г. е проведено второто заседание на ВНЕК „Нанотехнологии”, за което е съставен протокол № 2.
На заседанието е включен нов член на комисията - доц. Велко Велков, което не е вярно, тъй като в заповедта за създаване на комисията № РДО1-89/21.09.2012 г. на председателя на ФНИ, той фигурира.
Доц. Венелин Новаков е върнал проектни предложения с номера FFNNIPO_12_00017 и FFNNIPCM 2_01303, тъй като не може да намери компетентен външен рецензент.
Комисията е приела за оценяване проект с on line номер FFNNIPCM 2J30526 и деловоден номер ФНИ-ЕО1/00133 прехвърлен от ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии”.
На заседанието са избрани външни рецензенти, които са получили пароли за достъп до оценяваните проектни предложения. Насрочено е следващо заседание за 25.10.2012 г.
Протоколът е подписан само от председателя на ВНЕК. Липсва подпис на секретаря на комисията. -
На 25.10.2012 г. е проведено третото заседание на комисията.
На заседанието са представени вече готовите рецензии от експерт и външен рецензент и е уточнено, че до 31.10.2012 г. трябва да се представят всички експертни карти за оценка. Насрочено е следващо заседание на комисията за 31.10.2012 г. Протоколът е подписан от председателя'на комисията и секретарите.
На 31.10.2012 г. е проведено четвъртото заседание на ВНЕК „Нанотехнологии”
Съгласно дневния ред е представена на комисията таблицата с получените резултати от оценените проектни предложения и са обсъдени получените резултати -обективност и обоснованост на оценките.
ВНЕК е установила, че по четири проектни предложения има разлика между
оценките на двамата рецензенти 10 и повече точки - FFNNIPCM 2_00674;
FFNNIPCM 2_00269; FFNNIPCM 2_01070 и FFNNIPCM 2_00362.
Проектни предложения с номера съответно FFNNIPCM 2_00881,
FFNNIPO_12_00314 и FFNNIPCM 2_00680 имат 0 (нула) точки.
ВНЕК е предложила на ИС на ФНИ да назначи суперрецензенти по проектите, които имат разлика между оценките на двамата рецензенти 10 и повече точки.
Протоколът е подписан от председателя на ВНЕК и двамата секретари.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Нанотехнологии“ е съставен доклад № 94ВВ/43/06.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е
31.10.2012 г. Докладът е изготвен с 15 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, което противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който трябва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
В голямата си част докладът преповтаря записаното в протоколите от работата на ВНЕК, но съдържа и противоречие. В доклада се твърди, че 5 проектни предложения, както следва:
FFNNIPCM 2_00674 - 10 точки разлика;
FFNNIPCM 2_00269 - 12 точки разлика;
FFNNIPCM 2_01070 - 10 точки разлика;
FFNNIPCM 2_00362 - 10 точки разлика;
FFNNIPCM 2_00314- 14 точки разлика, се отличават значително в оценките на рецензентите и за тези пет проекта комисията се обръща към ИС на ФНИ за решение.'
В протокол № 4 на ВНЕК „Нанотехнологии” е записано, че проектно предложение FFNNIPCM 2_00314 има 0 (нула) точки. Налице е противоречие между отразеното в протокол № 4 от работата на комисията и доклада до ИС на ФНИ.
В процеса на работата си ВНЕК „Нанотехнологии” е разгледала и оценила 57 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Нанотехнологии“ се установи:
- в таблицата с оценявани проектни предложения от ВНЕК „Нанотехнологии“ проекти с номера FFNNIPC>_12_00881 и FFNNIPC>_12_00680 фигурират със средни оценки съответно - 84 и 68,5 точки. За същите проекти в протокол № 4 на комисията се твърди, че са получили 0 (нула) точки;
- за проектно предложение с номер FFNNIPO_12_00314 в протокол № 4 се твърди, че е получил 0 (нула) точки. В доклада на комисията до ИС на ФНИ същото проектно предложение е описано като проект с разлика в оценките от 14 точки и се предлага на ИС на ФНИ да вземе решение за него;
- Проектни предложения с номера FFNNIPC)_12_01376, FFNNIPO_12_00591, FFNNIPC)_12_00526 и FFNNIPO_12__00832 са оценявани само от членове на ВНЕК „Нанотехнологии”, което противоречи на твърдението в протоколите от работата на комисията, че всички проекти ще бъдат оценявани от член на ВНЕК и външен рецензент;
- рецензиите на двамата рецензенти по проектно предложение FFNNIPOl 2_00616 са абсолютно идентични, включително с допуснати грешки при изписване на името на ръководителя на проекта;
- от протоколите и доклада на комисията не е видно кои са избраните втори рецензенти.
222.1» ВНЕК „Обществени и хуманитарни науки”
Първото заседание на комисията е проведено на 11.10.2012 г., за което е съставен протокол № 1, подписан от председателя на комисията, двама от членовете на комисията и липсващи подписи на секретар на комисията. Съгласно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ, протоколът се подписва само от председателя и секретарите.
На заседанието е избран председател на комисията и членовете на комисията са запознати с целите и условията на конкурса, и с темите на постъпилите проектни предложения за разглеждане и оценка.
По т. 1 от дневния ред е избран председател на комисията.
По т. 2 от дневния ред управителят на ФНИ е запознал членовете на комисията с начина на оценяване на проектните предложения. На заседанието са попълнени приемно-предавателните протоколи с разпределените теми и всички членове на комисията са получили по един екземпляр на хартиен носител. Всяко проектно предложение се оценява от член на ВНЕК и избран от него рецензент (т.н. външен) от представен списък, съобразно темата на проектното предложение. Описан е механизма на попълване на електронните карти, представянето на същите- в два екземпляра на хартиен носител, подписани от рецензентите, представяне на декларации за липса на конфликт на интереси и представяне на декларации за доходите и приемателно-предавателен протокол. Определена е дата и час на следващото заседание на комисията.
На 02.11.2012 г. е проведено второто заседание на ВНЕК „Обществени и хуманитарни науки”, за което е съставен протокол № 2. Отново протокола е подписан само от председателя на комисията и двама членове. Липсва подпис на секретаря на комисията.
Заседанието е протекло при дневен ред от две точки: представяне на таблицата с получените резултати от оценяването и докладване на аргументите обусловили оценките от членовете на ВНЕК. Към протокола е приложена таблица с резултатите от оценките.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК е съставен доклад номер 94АА/54/06.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е 02.11.2012 г. Докладът е изготвен със 17 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е
нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, което противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който трябва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
Приложената към доклада таблица с получените резултати от оценяването на проектните предложения е подписана от председателя на комисията и двама членове, които са подписвали и протоколите от заседанията на комисията.
В процеса на работата си ВНЕК „Обществени и хуманитарни науки” е разгледала и оценила 9 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНБК „Обществени и хуманитарни науки “ се установи;
- в доклада на комисията не са посочени проектните предложения, при които разликата в оценките на двамата рецензенти се различават с 10 и повече точки и по окончателната им оценка следва да се произнесе ИС на ФНИ, каквито са проектни предложения с номера: FFNNIPO_12_01285, FFNNIPO_12_00298, FFNNIPO_12_00938 и FFNNIPO_l 2_00700;
- проектно предложение с номер FFNNIPO_l 2J31707 е оценявано от рецензенти, от които- нито единият не е член на ВНЕК, което противоречи на дадените указания в протокол № 1, че едната рецензия ще бъде от член на ВНЕК.
2.2.2.8. ВНЕК „Културно-историческо наследство”
Първото заседание на комисията е проведено на 12.10.2012 г,, за което е съставен протокол № 1, подписан от председателя на комисията и всички членове на комисията, без да е подписан от секретаря на комисията, каквито са изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
На заседанието са запознати членовете на комисията с целите и условията' на конкурса и е избран председател на комисията.
По тj 1 от дневния ред управителят на ФНИ е разяснил как ще се оценяват проектните предложения. Уточнил е, че на следващото заседание ще бъде предоставен списък на проектите за оценяване, които ще се разпределят между членовете на комисията. Всеки проект ще бъде оценяван от член на ВНЕК и предложен от него II-ри рецензент. Външните рецензенти следва да бъдат избрани от предоставен списък, съобразно темата на проекта. Описан е механизма на попълване на електронните карти, представянето на същите в два екземпляра на хартиен носител, подписани от рецензентите, представяне на декларации за липса на конфликт на интереси и представяне на декларации за доходите и приемателно-предавателен протокол.
По т. 2 от дневния ред е избран председател на ВНЕК.
Определена е дата и час на следващото заседание на комисията, 31.10.2012 г. от 14,30 часа.
На 31.10.2012 г. е проведено второто заседание на комисията, като членовете на комисията са се запознали с темите на постъпилите проектни предложения и са ги разпределили помежду си. Членовете на комисията са избрали външни рецензенти, които са получили пароли за достъп до проектите. От протокола не е видно кои са външните рецензенти.
Определена е дата на следващото заседание на комисията.
Протоколът от заседанието на комисията е подписан от председателя и членовете на ВНЕК. Не е подписан от секретар на комисията.
На 06.11.2012 г. е проведено третото заседание на комисията, за което е съставен протокол Хе 3.
На заседанието е представена таблица с резултатите от оценяването на проектните предложния и са обсъдени получените резултати.
По т. 2 от дневния ред, всеки член на ВНЕК е докладвал аргументите (собствени и на външния рецензент), които са обусловили получените оценки по проектните предложения. Към протокола е приложена таблица с получените резултати, и оценки на проектните предложения по приоритетна област „Културно-историческо наследство”.
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК е съставен доклад номер 94ИИ/59/06.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е 06.11.2012 г. Докладът е изготвен с 19 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комиси%жоето противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който следва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
В процеса на работата си ВНЕК „Културно-историческо наследство” е разгледала и оценила 35 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Културно-историческо наследство“ се установи:
- в доклада на комисията не са посочени проектните предложения, при които разликата в оценките на двамата рецензенти се различават с 10 и повече точки, и по окончателната им оценка, следва да се произнесе ИС на ФНИ, каквито са проектни предложения с номера: FFNNIPOJ 2_01369, FFNNEPO_12_00678, FFNNIPOJ 2_00750, FFNNIPO_12_01088, FFNNIPO_12_00597, FFNNIPO_12_00833, FFNNIPOJ2J)1354,
FFNNIPOJ 2_01067, FFNNIPOJ 2_01136, FFNNIPOJ2JX)131, FFNNIPOJ 2_00194,
FFNNIPOJ 2J)0546, FFNNIPOJ 2_01495 - 13 броя;
- от протоколите и доклада на комисията не е видно, кои са избраните втори рецензенти.
2.2.2.9. ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии”
Първото заседание на комисията е проведено на 02.10.2012 г., за което е съставен протокол № 1, подписан от председателя на комисията и секретаря, каквито са изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
Заседанието е протекло при дневен ред: информация за целите и задачите на конкурса; запознаване на членовете на комисията с постъпилите проектни предложения; избор на председател и текущи.
По т. 1 от дневния ред управителят на фонда е разяснил целите и задачите на конкурса и, че рецензиите следва да се дадат и на хартия.
По т. 2 от дневния ред е докладвано, че в приоритетно направление информационни и комуникационни технологии са постъпили 40 проектни предложения. Уточнено е, че първите рецензенти, като членове на ВНЕК, отговарят за избора на вторите рецензенти и тяхната дейност, а също и за получаване на рецензиите им. Разяснено е, че могат да се предлагат и нови външни рецензенти, извън предложения списък, които допълнително ще се утвърдят от Изпълнителния съвет.
По т. 3 от дневния ред е избран председател на ВНЕК. Председателят1 на ВНЕК е предложил три от проектните предложения да бъдат пренасочени към други ВНЕК, където биха съответствали, поради обстоятелството, че са извън областта на информационните и комуникационни технологии. Проектните предложения са: FFNNIPOJ 2_00498,
FFNNIPOJ2_01069 и FFNNIPOJ2_00457.
Определена е дата на следващото заседание 04.10.2012 г от 15 часа.
На 04.10.2012 г. е проведено второто заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол № 2, който е подписан от председателя и секретаря на ВНЕК.
На заседанието са разпределени проектите между членовете на ВНЕК. Определен е срок до 09.10.2012 г. за намиране на вторите рецензенти.
Насрочено е следващо заседание на ВНЕК на 09.10.2012 г.
На 09.10.2012 г. е проведено следващото заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол № 3.
Предадени са по два екземпляра за оценяване на членовете на ВНЕК, като вторият екземпляр се предава на външния рецензент, след подписване на протокол № 1. Уточнено е, че следващото заседание на комисията ще се определи допълнително с оглед приключване на оценяването на проектите.
На 26.10.2012 г. е проведено четвъртото заседание на ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии”.
Докладвани са оценките на членовете на комисията. Особено внимание е обърнато на проектните предложени с нула точки, а също и на тези с ниски точки или такива, при които точките са под минимума. Посочени са проекти: FFNNIPO_12_00807, FFNNIPOJ 2_01238, FFNNIPOJ 2_01269, FFNNIPOJ 2_01237, FFNNIPOJ 2 J)0404, FFNNIPOJ 2_01659 и FFNNIPOJ 2_01543.
По т. 2 от дневния ред е взето решение на следващото заседание окончателно да бъдат приети оценките на проектите клонящи към 0, както и оценките на останалите проекти, след представяне на рецензиите на вторите рецензенти.
На 03.10.2012 г. е проведено петото заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол № 5.
На заседанието са приети окончателните оценки на кандидатстващите проекти в това приоритетно направление след дискусия.. Единодушно комисията е възприела позиция, че проектите които имат нули в оценките, следва да отпаднат от финансиране. В доклада на председателя да бъдат дадени подробни разяснения за получените негативни резултати по тези проекти.
По т. 2 от дневния ред са уредени технически проблеми във връзка с предаването на необходимите документи свързани с оценяването на проекти в конкурса.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии“ е съставен доклад номер 94НН/0047/07.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е 05.11.2012 г. Докладът е изготвен с 19 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.), в нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника ка ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, което противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който следва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
В доклада на председателя на ВНЕК се твърди, че за оценка от комисията са представени 44 проектни предложения, от които 3 проекта по нейно предложение са пренасочени към други комисии. За всеки от останалите проекти са определени двама рецензенти ~ един член на комисията и един външен.
В процеса на работата си ВНЕК е разгледала и оценила 40 проектни предложения. След направените обсъждания от комисията е взето единодушно решение:
- за 14 проекта фигуриращи в таблица 2 от доклада комисията счита, че не трябва да се финансират, за което се мотивира с указанията в методиката за оценка;
- останалите 26 проекта са класирани в таблица 1 към доклада. Мнението на комисията е, че трябва да се финансират. Ако последното е невъзможно, то да се финансират тези, които са събрали повече от 70 точки.
От приложената обобщена таблица към доклада на комисията е видно, че са разгледани 40 проектни предложения. Те са класирани в низходящ ред съобразно точките от оценката им. За тези, за които комисията счита, че не трябва да се финансират в графата средна оценка фигурира „нулиран”.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии “ се установи:
- от разгледаните и оценени 40 проектни предложения при 6 от тях разликата е 10 и повече точки, като при повечето от тях не се достига границата от 57 точки, която е необходимия минимум за допускане към класиране;
- от протоколите и доклада на комисията не е видно, кои са избраните втори рецензенти.
2.2.2.10. ВНЕК „Педагогика”
Първото заседание на комисията е проведено на 28.09.2012 г,, за което е съставен протокол № 1, подписан от председателя на комисията, но неподписан от секретар на комисията, каквито са изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
На заседанието са запознати членовете на комисията с целите и условията на конкурса и е избран председател.
Управителят на ФНИ е разяснил как ще се оценяват проектните предложения. Уточнил е, че на следващото заседание ще бъде предоставен списък на проектите за оценяване, които ще се разпределят между членовете на комисията. Всеки проект ще бъде оценяван от член на ВНЕК и предложен от него Н-ри рецензент. Външните рецензенти следва да бъдат избрани от предоставен списък, съобразно темата на проекта. Описан е механизма на попълване на електронните карти, представянето на същите в два екземпляра на хартиен носител, подписани от рецензентите, представяне на декларации за липса на конфликт на интереси и представяне на декларации за доходите и приемателно-предавателен протокол. Насрочено е следващо заседание на комисията за 02.10.2012 г.
На 02.10.2012 г. е проведено второто заседание на ВНЕК.
Членовете на комисията са се запознали с темите на постъпилите проектни предложения и са ги разпределили за оценка. Избрани са външни рецензенти за оценка на проектните предложения. Насрочено е следващо заседание на ВНЕК за 26.10.2012 г.
На 25.10.2012 г. е проведено третото заседание на комисията. Представена е таблица с получените резултати от оценката на проектните предложения, която е обсъдена от членовете на комисията. Към протокола е приложена таблица с получените резултати от оценката в приоритетна област „Педагогика”.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Педагогика“ е съставен доклад номер 94ММ/53/06.П.2012 г. до ИС на ФНИ. Датата на съставяне на доклада е 25.10.2012 г. Необяснимо е защо докладът е изведен с номер 12 дни по-късно. Докладът е изготвен с 9 дни закъснение съобразно нормативно определения в чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ срок - три месеца, след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия, което противоречи на чл. 27, ал. 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който следва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
Докладът преповтаря изцяло съставените протоколи от работата на ВНЕК „Педагогика”, като се уточнява, че при обсъждането е обърнато сериозна внимание на предимствата и недостатъците на проектните предложения получили най-висока и най-ниска оценка. Към доклада е приложена таблица с резултатите от оценяването и класирането на проектните предложения.
От приложената обобщена таблица към доклада на комисията е видно, че в нея фигурират 25 проектни предложения в приоритетно направление „Научни изследвания с приложение в педагогическата сфера”.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Педагогика“ се установи:
- при три проектни предложения - FFNNIPCM 2_01588, FFNNIPCM 2_01374 и FFNNIPO_12_00984, разликата между оценките на рецензентите е повече от 10 точки и би следвало ИС на ФНИ да се произнесе по окончателната оценка.
2.2.2.11. ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“
Първото заседание на комисията е проведено на 03.10.2012 г., за което е съставен протокол № 1, подписан от председателя и секретаря на комисията, каквито са изискванията на чл. 21, ал. 6 от Правилника на ФНИ.
Заседанието е протекло при дневен ред: избор на председател на ВНЕК, запознаване с процедурата за оценка на постъпилите проектни предложения и разпределение на проектните предложения между членовете, на комисията.
По т. 1 от дневния ред е избран председател на ВНЕК.
По т. 2 членовете на комисията са запознати с начина на оценяване на проектите и използване на специализираната информационна система на ФНИ за оценка.
По т. 3 е извършено разпределение на проектните предложения между членовете на комисията в съответствие с научната им компетентност и тематиката на проектните предложения.
Без да е посочено на коя дата, но е проведено заседание на ВНЕК, за което е съставен протокол № 2.
Съгласно дневния ред комисията се е запознала с насоките за кандидатстване по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г. и са определени външни рецензенти.
По т. 1 от дневния ред членовете на комисията са запознати с указанията, които • трябва да спазват при оценка на постъпилите проектни предложения.
По т. 2 от дневния ред чрез жребии са определени външните рецензенти, които не участват в настоящата конкурсна сесия и имат научна компетентност по тематиката на проектните предложения. В протокола не фигурират имената на избраните външни рецензенти.
За проведено заседание на ВНЕК е съставен протокол 3 (не е посочена дата на заседанието).
Съгласно дневния ред са приети и обсъдени експертните оценки на 10 проектни предложения. По т. 2 от дневния ред е взето решение за пренасочване на проектни предложения с номера FFNNIPCM2_01078 и FFNNIPC)_12_01162 към ВНЕК „Биология и биотехнологии“. От комисията са приети три нови проектни предложения с номера FFNNIPO_l 2_01069, FFNNIPO_12_00498 и FFNNIPO_12_00457. По т. 3 от дневния ред е насрочена дата за следващото заседание на ВНЕК.
За проведеното следващо заседание на ВНЕК е съставен протокол № 4. Съгласно дневния ред са приети и обсъдени експертни оценки на 7 проектни предложения, изброени по номера в протокола. Насрочено е следващо заседание на ВНЕК на 23.10.2012 г.
За проведено следващо заседание на ВНЕК е съставен протокол № 5. Съгласно дневния ред по т. 1 са приети и обсъдени експертните оценки на 16 проектни предложения, изброени в протокола. По т. 2 от дневния ред е взето решение за назначаване на суперрецензенти по проектни предложения: FFNNIPO_l2_01555, FFNNIPQ_12_00757, FFNNIPO_l 2_01432, FFNNIPO_12_01626 и FFNNIPOJ2J)1395. Насрочена е дата на следващото заседание на комисията за 02.11.2012 г. В протокола не са посочени имената на избраните суперрецензенти.
За проведено следващо заседание на ВНЕК е съставен протокол № 6. Съгласно дневния ред са обсъдени резултатите от оценката на всички проектни предложения и е извършено класиране. Комисията е констатирала, че е спазена процедурата по оценяване на проектните предложения. Всички оценени проектни предложения отговарят на
условието да имат приложение в повече от една приоритетна област. Комисията е ' изготвила класиране на проектните предложения, което да бъде представено на ИС на ФНИ.
Въз основа на протоколите от заседанията на ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“ е съставен доклад номер 94ВВ/53/06.11.2012 г. до ИС на ФНИ. Докладът е изготвен с 20 дни закъснение след нормативно определения срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на проектни предложения (16.07.2012 г.). Това е нарушение на чл. 27, ал. 1 от Правилника на ФНИ. Докладът е подписан само от председателя на временната научно-експертна комисия и секретаря, което противоречи на чл. 27, ал, 3 от Правилника на ФНИ, съгласно който следва да бъде подписан от всички членове на ВНЕК.
. . От приложената към доклада на комисията таблица’с класиране на проектните предложения е видно, че в нея фигурират 33 проектни предложения.
При анализа на таблицата с оценявани проекти от ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“се установи:
- по 9 проектни предложения с номера FFNNIPO_12_01555, FFNNIPO_12_01386, FFNNIPOJ 2_01654, FFNNIPO_12_01383, FFNNIPO_l 2_01219, FFNNIPO_l 2_0075 7, FFNNIPO_12_01626, FFNNIPO_12_01395, FFNNEPO_12_01385 и двамата рецензенти са членове на ВНЕК, т.е. втората рецензия не е възлагана на външен рецензент, каквото е възприетото правило според управителя на ФНИ;
- по 2 проектни предложения FFNNIPO_12_01069 и FFNNIPO_l 2_00498 рецензиите са извършени от външни рецензенти, като не е спазено правилото единият рецензент да е член на ВНЕК;
- ВНЕК е въвела използването на суперрецензент при оценката на проектни предложения с номера FFNNIPO_12_01555, FFNNIPO_12JX)757, FFNNIPO_12_01432, FFNNIPO_l2_01626 и FFNNIPO_12_01395. Посочените проектни предложения имат разлика в оценките между двамата рецензенти от 8 до 43 точки. Съобразно утвърдената методика за оценка на проектните предложения временната научно-експертна комисия е компетентна да се произнесе само в случая с разлика между двете оценки от 8 точки. В останалите четири случая по окончателната оценка на проектните предложения следва да се произнесе ИС на ФНИ. В същото време по проектни предложения с номера FFNNIPO_12_01530 и FFNNIPO_12_00413 разликата между оценките на двамата рецензенти е съответно 34 и 26 точки, но по тях не са назначавани суперрецензенти, а оценката им е формирана като средно аритметична между двете оценки на рецензентите;
- в случаите когато са използвани суперрецензенти техните оценки са 98 и 99 точки, приети са за окончателни от ВНЕК и три от петте рецензирани проекти са класирани и финансирани от ФНИ, благодарение на високите си оценки.
Изводи:
1. В Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилника на ФНИ са разписани целите, задачите и функциите на временните научно-експертни комисии в най-общ план. Не е издаден и не е подписан друг поднормативен акт, с който детайлно да се урежда тяхната дейност.
2. В дейността си част от временните научно-експертни комисии са си позволили въвеждане на понятието „суперрецензент”, за чийто цели, задачи и обхват на права може да се съди по представените експертни оценки. Оценките на суперрецензентите са приети като окончателни, с което се неглижират оценките на другите двама рецензенти.
3. Част от суперрецензентите са членове на временните научно-експертни комисии или са представители на кандидатстващата организация, което поставя под
въпрос тяхната независимост. Когато суперрецензента е член на временните научно-експертни комисии той се явява и в качеството на решаващ орган при определяне на общото класиране в приоритетното направление.
4. Някой от временните научно-експертни комисии са превишили правата си разписани в методиката за оценка на проектните предложения, като са се произнасяли по проектни предложения с разлика в оценките 10 и повече точки, което е от компетентността на ИС на ФНИ.
5. В повечето протоколи от заседанията на временните научно-експертни комисии е записано, че вторите (т.н външни) рецензенти ще се избират от предложен от ФНИ списък. Към нито един от протоколите на временните научно-експертни комисии не е приложен такъв списък за конкретното приоритетно направление. В хода на проверката на проверяващия екип не беше представен консолидиран списък на рецензентите за конкурсна сесия 2012 г., каквото е нормативното изискване.
6. Докладите от дейността на всички временни научно-експертни комисии са представени на ИС на ФНИ след изтичане на нормативно определения срок от три месеца след крайната дата за подаване на проектните предложения за участие в конкурса.
- ■" 7. Във всички протоколи от работата на временните научно-експертни комисии е записано, че постъпилите проектни предложения ще се разглеждат от член на комисията и външен рецензент, което не е спазвано. Налице са рецензирани проекти от двама членове на една и съща временна научно-експертна комисия и рецензирани проекти от двама външни рецензенти, както и рецензирани проекти от членове на други временните научно-експертни комисии.
8. Допускано е назначеният втори рецензент за оценка на проектни предложения да е представител на кандидатстващата организация, което поставя под въпрос неговата независимост и обективност.
9. Допуснато е да се използва втори рецензент във временната научно-експертна комисия „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии“, който е ръководител на научен екип, кандидатстващ за финансиране в същото приоритетно направление. Използваният рецензент е изготвил оценки по четири проектни предложения кандидатстващи в същата приоритетна област.
10. Временната научно-експертна комисия „Нови материали и технологии “ е допуснала при оценяването на проектни предложения да се извърши редукция в оценките на външните рецензенти до 98 точки, като се позовава, че редукцията се прави до максималната приета. За подобна редукция никъде не се споменава в протоколите от решенията на временната научно-експертна комисия, нито в методиката за оценка на проектните предложения утвърдена от ИС на ФНИ.
11. Между изготвените протоколи от дейността на временната научно-експертна комисия „Нанотехнологии” и изготвения доклад до ИС на ФНИ, съществуват противоречия, свързани с оценки на проектни предложения.
12. Констатиран е различен подход при определяне на суперрецензенти по проектни предложения с разлика в точките от 10 и повече. Временната научно-експертна комисия „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“ в едни случаи е назначавала суперрецензенти, в други идентични случаи не е предлагала назначаване на суперрецензент.
Препоръки:
1. Да се разработят вътрешни правила, уреждащи детайлно дейността и правомощията на временните научно-експертни комисии, които да се утвърдят от министъра на образованието, младежта и науката.
2. Използваните рецензенти в качеството им на суперрецензенти да се разпишат във вътрешни правила, като ясно се опишат случаите когато ще се използват, степента на влияние на представената от тях оценка и недопускане участието им при вземане на окончателни решения в качеството им на решаващ орган.
3. При изготвянето на протоколите и докладите от дейността на временните научно-експертни комисии да се упражнява контрол за административно съответствие на изготвяните документи.
4. Твърденията в протоколите и докладите на временните научно-експертни комисии да се потвърждават с приложени към тях съответни документи, подкрепящи записаното в документа.
5. Да се упражнява контрол над дейността на временните научно-експертни комисии по отношение вземане на решения само в кръга на техните правомощия, без да се изземват функции на висшестоящи органи.
6. Да се разработи нова декларация подписвана от рецензентите оценяващи проектни предложения, в която да се гарантира поверителността и безпристрастността на рецензента.
2.2.3. Работа на ИС на ФНИ по разглеждане, класиране и определяне на проектни предложения за финансиране в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г.
Съгласно регистрационните номера в деловодната система всички временни научно-експертни комисии до 06.11,2012 г. са представили на управителя на ФНИ доклади за дейността си по разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения за конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г.
Заседанието на ИС на ФНИ за разглеждане, класиране и определяне на проектни предложения за финансиране в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г., според записаното в раздел Вътрешни на протокол № 11 от заседанията на ИС на ФНИ се е състояло на
09.11.2012 г. В началото на протокола се уточнява, че заседанието се провежда на
05.11.2012 г., 06.11.2012 г., 07.11.2012 г. и 09.11.2012 г. при дневен ред „Класиране на проектните предложения в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г. Уточнено е, че след направените суперрецензии за окончателна се взима оценката на суперрецензента. Изброени са приоритетните области в които са класирани проектни предложения. За всяка една от приоритетните области е записано кои доклади на ВНЕК са включени в нея и броя на предложените за финансиране класирани проектни предложения.
От протокола е видно, че проектните предложения са класирани по приоритетни области, както следва:
- Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
- Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
- Нови материали и технологии;
- Културно - историческо наследство;
- Информационни и комуникационни технологии;
- Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.
- ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“.
Отделно е изведено класиране на проектни предложения в повече от едно приоритетно направление.
Тъй като за оценка на проектните предложения са създадени 11 временни научно-експертни комисии, то в някои от приоритетните направления са обединявани резултатите на повече от една временна научно-експертна комисия.
В приоритетна област „Здраве и качество на живот, биотехнолгии и екологично чисти храни” са обединени резултатите от ВНЕК „Екология и екологично чисти продукти”, ВНЕК „Здраве и качество на живот” и ВНЕК „Биология и биотехнологии”. Разгледани и класирани са 168 проектни предложения. Съобразно класирането направено от ИС на ФНИ, е предложено да се финансират проектни предложения до пореден № 32 включително, съгласно приложение 1 към протокола.
В приоритетна област „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии” са разгледани резултатите от представения доклад и таблица с класиране на ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии”. Разгледани и класирани са 57 проектни предложения. Съобразно класирането направено от ИС на ФНИ, е предложено да се финансират проектни предложения до пореден № 7 включително, съгласно приложение 2 към протокола.
В приоритетна област „Нови материали и технологии” са обединени резултатите от представените до ИС на ФНИ доклади на ВНЕК „Нови материали и технологии” и ВНЕК „Нанотехнологии”. От ИС са разгледани- и класирани 99 проектни предложения. На база класирането направено от ИС на ФНИ е взето решение да се финансират проектни предложения до № 6 включително, съгласно приложение 3 към протокола.
В приоритетна област „Културно-историческо наследство” са обединени резултатите от представените доклади до ИС на ФНИ на ВНЕК „Обществени и хуманитарни науки” и ВНЕК „Културно-историческо наследство”. От ИС са разгледани и класирани 44 проектни предложения. На база класирането направено от ИС на ФНИ е взето решение да се финансират проектни предложения до № 15 включително, съгласно приложение 4 към протокола.
В приоритетна област „Информационни и комуникационни технологии” са разгледани резултатите от представения доклад до ИС на ФНИ на ВНЕК „Информационни и комуникационни технологии”. От ИС са разгледани и класирани 40 проектни предложения. На база класирането направено от ИС на ФНИ е взето решение да се финансират проектни предложения до № 13 включително, съгласно приложение 5 към протокола.
В приоритетна област „Научни изследвания с-приложения в педагогическата сфера” са разгледани резултатите от представения доклад до ИС на ФНИ на ВНЕК „Педагогика”. От ИС са разгледани и класирани 25 проектни предложения. На база класирането направено от ИС на ФНИ е взето решение да се финансират проектни предложения до № 3 включително, съгласно приложение 6 към протокола.
Отделно в протокола от работата на ИС на ФНИ е разгледан доклада на ВНЕК „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”, като е взето решение да се финансират проектни предложения до пореден номер 19 включително, съгласно приложение 7 към доклада.
Освен това в протокола са отразени on line номерата на 26 проектни предложения, за който е записано, че не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. Не е отразено кое проектно предложение по какви причини се отстранява и едва ли чак тук е мястото за отстраняването им. За всички тези проектни предложения е заплатено на рецензенти за оценяване. В най-добрият случай са похарчени около 5 200 лв.
Предложените за финансиране проектни предложения са оформени като приложение 8 към протокол 11 на ИС и са предложени на министъра на образованието, младежта и науката за утвърждаване.
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 1 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област „Здраве и качество на живот, биотехнолгии и екологично чисти храни”.
Комисията констатира, следното:
- Не е видно по какъв признак е извършено класирането в приоритетното направление. Ако се разгледа признака средна оценка на рецензентите на ВНЕК, то се получава, че проектни предложения с по-ниска средна оценка са класирани по-напред и има значителен брои проектни предложения с висока средна оценка, които са изтласкани назад, след определената граница от 32 проектни предложения за финансиране.
- по четири проектни предложения с номера FFNNIPOJ 2_00713, FFNNIPOJ 2J)0056, FFNNIPOJ 2_00308 и FFNNIPOJ 2 J)0483 са назначени суперецензенти от ИС на ФНИ, като в единия случай е председателя на ИС на ФНИ, в останалите три случая е един и същи член на ИС на ФНИ.
- В три от случаите определянето на суперрецензент е в противоречие на твърдението в методиката за оценка на проектните предложения, където е записано, че по проектни предложения с разлика в оценките на рецензентите повече от 10 точки се поизнася ИС на ФНИ. При три от описаните по-горе проектни предложения разликата в оценките е 5,2 и 1 точка и би следвало да се приеме оценката на ВНЕК. Само в един случай има основание да се назначи суперрецензент, където разликата в оценките е 10 точки.
- Спорен остава въпроса, каква е функцията на суперрецензента и неговите възможности за повлияване върху крайното класиране. На първо място никъде в нормативната и поднормативна уредба за дейността на ФНИ не разписано понятието суперрецензент. На второ място признаването на оценката от суперрецензента за окончателна игнорира влиянието на оценките на рецензентите от ВНЕК* които би следвало да притежават най-висока компетентност в сферата си на оценяване. На трето място в конкретните случаи суперрецензента се явява в две качества, като определящ окончателна оценка и решаващ орган в качеството си на член на ИС на ФНИ.
- В девет случая оценката на класираните проектни предложения попада в границите на оценките на други финансирани проектни предложения, в същото приоритетно направление, но те не са финансирани. В протокол 11/09.11.2012 г. на ИС на ФНИ е записано, че за тези проектни предложения важи едно от изброените две условия -не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване.
- проектно предложени с номер FFNNIPOJ 2_00859 е класирано, предложено за финансиране и финансирано, като при прегледа му се установи, че то е било недопустимо още на етап административна допустимост, тъй като финансовият план в проекта не подписан от ръководителя на проекта. Освен това е регистрирано в деловодството на ФНИ на 19.07.2012 г., т.е. три дни след изтичане на срока за подаване на проектните предложения, (в приложената таблица с класираните проекти към доклада на ВНЕК „Биология и биотехнологии” до ИС на ФНИ, за цитирания проект е попълнен само деловодния номер без дата, което означава, че обстоятелството с по-късната регистрация е било известно на комисията но не е отразено в протоколите от работата й и доклада).
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 2 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии”.
Комисията констатира, следното:
- Не е видно по какъв признак е извършено класирането в приоритетното направление. Ако се разгледа признака средна оценка на рецензентите от ВНЕК, то се получава, че поне 4 проектни предложения с по-ниска средна оценка (95,5 и 95) са класирани в първите 7 броя, т. е. в определените от ИС на ФНИ брои за финансиране. След тях има класирани 3 проектни предложения, които имат средна оценка от 96 до 99 точки, но те не са допуснати до финансиране.
- по проектно предложение с номера FFNNIPCM 2_00908 е назначен суперецензент от ИС на ФНИ, който е член на ИС на ФНИ. Разликата в оценките между двамата рецензенти по проекта е 10 точки, т.е в правомощията на ИС да вземе решение.
- В 3 случая оценката на класираните проектни предложения попада в границите на оценките на други финансирани проектни предложения, в същото приоритетно направление, но те не са определени за финансирани. В протокол 11/09.11.2012 г. на ИС на ФНИ е записано, че за тези проектни предложения важи едно от изброените две условия -не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване.
- В това приоритетно направление е допуснато лицето което е ръководител на проектно предложение с номер FFNNIPCM2_01338, да бъде използвано като втори рецензент по проектни предложения с номера FFNNIPCM2_01216, FFNNIPCM2_01349, FFNNIPCM 2_01039 и FFNNIPCM 2_00696, кандидатстващи в същото приоритетно направление. Случаят е разгледан в настоящия доклад при проверка на дейността на ВНЕК „Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии”.
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 3 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област „Нови материали и технологии”.
Комисията констатира, следното:
- В списъка на класираните проектни предложения в тази приоритетна област, които са финансирани има и други проектни предложения, които имат равен и по-висок брои точки от финансираните. Те са отразени в частта от протокол 11/09.11.2012 г. на ИС на ФНИ, където е записано, че за тези проектни предложения важи едно от изброените две условия: - не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване.
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 4 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област „Културно-историческо наследство”.
Комисията констатира, следното:
- За оформяне на окончателната оценка по проектни предложения, за които има разлика между двете оценки на рецензентите на ВНЕК - 10 и повече точки са въведени суперрецензенти. Използвани са суперрецензенти за оформяне на окончателна оценка по 8 проектни предложения, а общият брои проектни предложения, по които би следвало да се използват суперрецензенти е 17. От където следва, че при 9 проектни предложения е приета за окончателна, средата оценка между оценките на двамата рецензенти от ВНЕК. Налице е различен подход от ИС на ФНИ при едни и същи условия, да взема различни решения.
- Като суперрецензенти в това приоритетно направление са ползвани 5 научни работници, като 3-ма от тях са членове на ИС на ФНИ и се явяват в две функции -
определят окончателна оценка по проектно предложение и вземат решение за финансиране на проектни предложения като членове на Изпълнителния съвет.
- Част от финансираните проектни предложения по предложение на ИС на ФНИ имат равна и по-ниска оценка с проектни предложения от същата приоритетна област, които не са финансирани. Те са отразени в частта от протокол 11/09.11.2012 г. на ИС на ФНИ, където е записано, че за тези проектни предложения важи едно от изброените две условия: - не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. Такива са 5 проектни предложения.
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 5 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област „Информационни и комуникационни технологии”.
Комисията констатира, следното:
- Част от класираните но нефинансирани проектни предложения в това приоритетно направление имат по-високи оценки от финансираните проектни предложения по решение на ИС на ФНИ. Те са отразени в частта от протокол 11/09.11.2012 г. на ИС на ФНИ, където е записано, че за тези проектни предложения важи едно от изброените две условия: - не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. Такива са 3 проектни предложения.
- По проектно предложение с номер FFNNIPO_12_01058, което по решение на временната научна-експертна комисия е нулирано с изрично предложение да не бъде финансирано, тъй като е получило средна оценка 62,5 и разлика между двете оценки 7 точки. В методиката за оценка на проектните предложения в тази сесия е записано, че за оценки на проектни предложения различаващи се с повече от 10 точки се взема решение от ИС на ФНИ. В конкретния случай би следвало ИС на ФНИ да се съобрази с мнението на ВНЕК. Въпреки това е назначен суперрецензент, член на ИС на ФНИ, който е направил рецензия и е оценил проектното предложение с 84 точки. Рецензията му е възприета за окончателна оценка по проектното предложение. Същото е класирано, предложено за финансиране и финансирано. Освен това при прегледа на проектното предложение от комисията извършваща проверката се установи, че същото е административно недопустимо поради грешка във финансовия план по проекта - съотношението на финансовите средства между първи и втори етап не отговарят на заложеното в насоките за кандидатстване съотношение 70:30, Подобен е случая с проектно предложение с номер FFNNIPO_12_01447. При него разликата е 14 точки между оценките на двамата рецензенти от ВНЕК, но по него не е назначаван суперрецензент.
- проектно предложение с номер FFNNIPO_l 2^00817 е оценявано от ВНЕК и нулирано, поради получени ниски резултати. При прегледа на проекта се установи, че финансовият план не съответства на съотношението 70:30 на първи спрямо втори етап на финасиране, съгласно насоките за кандидатстване, което е условие за административна недопустимост, но въпреки това е допуснато до етапа на оценяване.
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 6 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област „Научни изследвания с приложение в педагогическата сфера”.
Комисията констатира, следното:
- При част от класираните от ВНЕК проектни предложения е налице разлика между оценките на двамата рецензенти 10 и повече точки. Изпълнителният съвет на ФНИ е възприел оценката предложена от ВНЕК - средно аритметичната стойност между двете оценки. Такива са 3 проектни предложения.
Комисията извършваща проверката прегледа и анализира класирането отразено в приложение 7 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съдържащо проектни предложения в приоритетна област Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”.
Комисията констатира, следното:
- Три от класираните но нефинансирани проектни предложения в това приоритетно направление имат по-високи оценки от финансираните проектни предложения по решение на ИС на ФНИ. Те са отразени в частта от протокол 11/09.11.2012 г. на ИС на ФНИ, където е записано, че за тези проектни предложения важи едно от изброените две условия: - не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване.......
- При прегледа от комисията извършваща проверката на проектно предложение с номер FFNNIPCM2_01626 се установи, че има заличаване на общата стойност на проекта и дописване на ръка сумата от 318 000 лв. Също на ръка върху заличен текст е записана сумата от 53 000 лв., като съфинансиране от кандидатстващата организация. Двете поправки не са заверени с подписи. На първа страница на проектното предложение като искана сума за финансиране от ФНИ е посочено 265 000 лв. Според финансовия план на проекта общия бюджет на проекта е 280 000 лв., която цифра не кореспондира с нанесените корекции на първа страница. В попълнената форма за разглеждане на проектното предложение за административно съответствие не е отразено, че има незаверени поправки в проекта. Не е отбелязано, че има разминаване между посочените цифри на първа страница и финансовия план. Проектът, въпреки че е административно недопустим е допуснат за оценка на втори етап. Разгледан е от ВНЕК и е оценен от двамата рецензенти с разлика от 31 точки в оценките. По искане на ВНЕК е назначен суперрецензент, който е оформил окончателна оценка от 98 точки. Проектното предложение е класирано и финансирано.
- Върху първа страница на проектно предложение с номер FFNNIPCM 2J30774 има нанесени на ръка корекции по отношение на научните направления в които кандидатства и след заличаване на цифрата за съфинансиране от кандидатстващата организация, на ръка е нанесена цифрата 78 000 лв. Поправката на цифрата не е заверена с подпис от кого е извършена. При проверка в търговския регистър на кандидатстващата организация „ББК” ООД се установи, че към момента на кандидатстване в предмета на дейност на дружеството не фигурира научноизследователска дейност, което е условие за административно отстраняване. Въпреки това проектното предложение е допуснато до разглеждане от ВНЕК, където е оценено със 100 точки. Класирано е от ИС на ФНИ и финансирано.
Проект с № FFNNIPO_12_00641 е допуснат до оценка и класиране, но не е избран да бъде финансиран. Видно от протокол № 11 от проведени заседания на ИС от 05.11. до
09.11.2012 г. е взето решение за финансиране на подадени проектни предложения по направление „Нови материали и технологии” до пореден № 6 вкл. от приложение № 3 към протокола. Взетото решение е въз основа на доклади № 94ЯЯ0005 от 01.11.2012 г. на ВНЕК „Нови материали” и № 94ВВ/43 от 06.12.2012 г. на ВНЕК „Нанотехнологии”.
В хода на проверката се установи, че проекти с № № FFNNIPO_12_00368 (с водеща организация Нов български университет), FFNNIPO_12_01283 (с водеща организация ИПАЗР „Н. Пушкаров”), FFNNIPO_12_00124 (с водеща организация Нов български университет), FFNNEPO_l 2_0145 8 (с водеща организация УниБИТ), FFNNIPO_l 2_00452 (с водеща организация УниБИТ) и FFNNIPO_12_00419 (с водеща организация УниБИТ) са оценени, класирани и финансирани.
Изводи;
1. За извършеното окончателно класиране от изпълнителния съвет на ФНИ е съставен протокол № 11/09.11.2012 г., съдържащ класиране по отделните приоритетни направления, оформени в отделни приложения, немотивирано отстраняване от финансиране на проектни предложения, без да се посочват обективни обстоятелства и списък на предложените за финансиране проектни предложения.
2. Класирането на проектните предложения от изпълнителния съвет на ФНИ по отделните приоритетни направления, не дава представа за ясни критерии за оценка, предвид обстоятелството, че проектни предложения с по високи оценки не са допуснати до финансиране.
3. Използвани са суперрецензенти решаващ глас по отношение на окончателната оценка~на проектни предложения и на следващ етап явяващи се решаващ орган, като членове на изпълнителния съвет на ФНИ при определяне на проектните предложения за финансиране.
4. Допуснато е неоснователно възлагане на суперрецензии по проектни предложения оценени с разлика между оценките на двамата рецензенти от 1 до 5 точки, което съгласно методиката за оценка е извън прерогативите на изпълнителния съвет на ФНИ.
5. Не съществуват ясни критерии при назначаване на суперрецензент. Анализа на използването на тази категория рецензент в конкурсната сесия 2012 г. показва, че се определя на произволен принцип, без да съществува логика между причините за назначаване.
6. По проектно предложение оценено от временната научно-експертна, комисия, като недопустимо за финансиране и непопадащо в критериите за назначаване на суперрецензент (доколкото има . такива) - разликата между двете оценки е 7 точки изпълнителният съвет на ФНИ е назначил суперрецензент, който го е оценил с 84 точки. В резултат на това проектното предложение е класирано и финансирано.Освен това проектното предложение е било недопустимо още на фаза административно оценяване, тъй като финансовият му план не отговаря на съотношението 70 към 30 между финансирането за първи и втори етап.
7. Допуснато е класиране и финансиране на проектни предложения с извършени поправки по тях, без да е видно какво ги е наложило или заверка ка поправките.
8. Налице е проектно предложение, което е постъпило ка хартиен носител и регистрирано след крайния срок за подаване на проекти, което не е било отстранено. Оценено е от времената научно-експертна комисия, класирано е и предложено за финансиране.
9. Допуснато е финансиране на кандидатстваща организация - търговско дружество, което в предмета си на дейност към дата на кандидатстване не е имало научноизследователска дейност.
Препоръки:
1. Да се разпишат ясни и точни правила за дейността на изпълнителния съвет на ФНИ, свързани с провеждането на конкурси за финансиране на научни проекти, като се определят случаите на намеса от негова страна по отношение на дейността на временните научно-експертни комисии, кога има решаващ глас и кога няма право да се намесва.
2. За всяка конкурсна сесия да се оформя консолидиран списък на рецензентите, които ще бъдат използвани и същият да се утвърждава от изпълнителния съвет на ФНИ.
3. Да не се допуска членове на изпълнителния съвет да се явяват в качеството на суперрецензенти, с което ще се избегне конфликта на интереси пир вземане на решение в две качества.
4. Да се прецени възможността суперрецензента да бъде арбитър между рецензиите на другите рецензенти и оформянето на общата оценка като средно аритметично между трите оценки.
5. При констатиране на неоснователно финансиране на проектни предложения по вина на Фонд „Научни изследвания”, размера на финансирането да се възстановява в държавния бюджет за сметка на ФНИ.
2.2.4. Проверка относно реда за оценка, класиране и определяне на размера на финансирането при проведения през 2012 г., конкурс; „Финансиране на
фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление Б: „Здраве и качество на живота, биотехнология и екологично чисти храни”
Одобрените от ИС на ФНИ, проекти за финансиране по посоченото направление, са били оценявани и класирани от три временни комисии, както следва: ВНЕК по „Биология и биотехнология”; ВНЕК по „Здраве и качество на живот” и ВНЕК по „Екология и екологично чисти продукти”.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, в срок от три месеца, след затварянето на конкурса, временните научно - експертната комисия /ВНЕК/ е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на изпълнителния съвет с цел одобряване на подлежащите на финансиране, проекти. Съгласно изискванията на чл.29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателите на трите посочени ВНЕК за одобряване от ИС на Фонда. С Протокол № 11 от заседанието на ИС на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 09.11.2012 г. на основание чл. 12, т. 6 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”, изпълнителният съвет одобрява класираните проекти по конкурса и определя размера на финансирането за посоченото направление, което възлиза на 6 220 000 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 от ПФНИ за финансиране ИС е одобрил за финансиране проектни предложения до пореден номер 30, включително.
На комисията се представи изготвени от ВНЕК, три броя доклади с входящи номера, както следва: № № 94ВВ/42 от 05.11.2012 г.; № 94ЕЕ/0023 от 05.11.2012 г. и № 94ЖЖ/0016 от 22.10.2012 г. Представените ка комисията, доклади на ВНЕК, съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 2 от ПФНИ съдържат изложените от комисията, мотиви за предложеното класиране на проектите.
2.2.4.1. Представеният от ВНЕК по „Здраве и качество на живот” с председател проф. Върбан Ганев, доклад с вх. № 94ВВ/42 от 05.11.2012 г., съдържа поставените от рецензентите оценки на 62 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са с оценки от 100 до 63,5 точки. В цитираният доклад изрично са посочени 15-те броя научни проекти, чиито поставени от рецензентите, оценки се различават с 10 или повече точки. Съгласно одобрените Насоки за кандидатстване по конкурса, решението за окончателната оценка на същите следва да вземе изпълнителния съвет на фонда.
Видно от справка с изх. № 0301/23 от 17.01.2013 г., за четири от научните проекти, чиито поставени от рецензентите, оценки се различават с 10 или повече точки, не са били назначени суперрецензенти. За останалите 11 научни проекта са били изготвени суперрецензии от Георги Русев - член на Изпълнителния съвет на ФНИ. Налице е ясно изразен субективен подход от страна на ИС на ФНИ прилаган по отношение на оценката на отделните научни проекти, което се потвърждава с взетите от посочения орган решения за изготвяне на суперрецензии.
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК „Здраве и качество на живот” за одобряване от ИС на фонда. Видно от протокола на ИС, класирани от ВНЕК научни проекти с висока оценка, не са били одобрени от ИС на ФНИ за финансиране, за сметка на класирани с по-ниска оценка от ВНЕК, както следва:
- проект № FFNNIPOJ 2_01496 на тема: „Роля на холинергична и канабиноидната невромедиаторни системи при конгнитивния и ноцицептивни дисфункции, съпровождащи депресивните разстройства в паркинсоновата болест при хора и животни”, внесен от: Институт по невробиология и Медицински университет - София е оценен със средна оценка 99 точки и същият не е одобрен от ИС за финансиране. В същото време 16 броя научни проекти, оценени , с по-ниска оценка са одобрени от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ са сключени договори. Видно от протокол №11/09.11.2012 г. относно класиране на проектните предложения в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/ - 2012 г., от ИС на ФНИ е взето решение посочения проект да не бъде финансиран, като мотивите, в подкрепа на горното са, че има финансирани от фонда проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. Видно от така изложените в протокола, не е конкретизиран научен проект, който е със сходен или идентичен предмет на научно изследване с проект № FFNNIPCM 2_01496, с оглед на което липсва яснота относно основателността на взетото от ИС на Фонда, решение.
- проект № FFNNIPCM 2_01569 на тема: „Проучване, натрупване и анализ на научни доказателства за внедряване на телегенетиката в медицината” внесен от: Медицински университет --София и Технически университет е оценен със средна оценка
97.5 точки и ,също не е одобрен от ИС за финансиране. В същото време 10 броя научни проекти, оценени с по-ниска оценка са одобрени от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ са сключени договори. Видно от протокол №11/09.11.2012 г. относно класиране на проектните предложения в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/ - 2012 г., проект № FFNNIPCM 2_01569 не е одобрен за финансиране, тъй като предмета и целта на същият не представляват интерес от гледна точка на научните приоритети. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на Фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на проект № FFNNIPCM 2_01569, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване.
- проект № FFNNIPCM 2_00733 на тема: „Прилагане на хибридно обучение за иновиране на курсовете по фармакология на студенти-медици” внесен от Софийски университет „Св. Климент Охридски” е оценен със средна оценка 96,5 точки и също не е одобрен от ИС за финансиране. В същото време 7 броя научни проекти, оценени с по-ниска оценка са одобрени от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ са сключени договори. Видно от Протокол №11/09.11.2012 г. относно класиране на проектните предложения в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/ - 2012 г., разработва се аналогично изследване със сходен предмет на дейност, финансирано при предходната конкурсна сесия, проведена от ФНИ. Видно от така изложените в протокола мотиви, не е конкретизиран научен проект, който е със сходен или идентичен предмет на научно изследване с проект № FFNNIPOJ 2_00733, с оглед на което липсва яснота относно основателността на взетото от ИС на фонда решение.
- проект № FFNNIPOJ 2_00289 на тема: „Проучване, натрупване и анализ на научни доказателства за внедряване на телегенетиката в медицината” внесен от: Медицински университет -София и Технически университет е оценен със средна оценка
95.5 точки и също не е одобрен от ИС за финансиране. В същото време 3 научни проекта,
оценени с по-ниска оценка са одобрени от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ са сключени договори. Видно от протокол №11/09.11.2012 г. относно класиране на проектните предложения в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/ - 2012 г., разработва се аналогично изследване със сходен предмет на дейност, финансирано при предходната конкурсна сесия, проведена от ФНИ. Видно от така изложените в протокола мотиви, не е конкретизиран научен проект, който е със сходен или идентичен предмет на научно изследване с проект №.FFNNIPCM2^00289, с оглед на което липсва яснота относно основателността на взетото от ИС на фонда, решение.
- проект № FFNNIPCM2_00731 на тема: „Разработване на следващо поколение системи за аргон-плазмена коагулация” и. проект № FFNNIPCM2_00483 на тема: „Ренесанс на полиетерните антибиотици комбинативно изследване на техните свойства и приложение” внесени от: Софийски университет „Св. Климент Охридски” и оценени със средна оценка 95 точки, не са одобрени от ИС за финансиране. В същото време научен проект, оценен също с 95 точки и проект, оценен с по-нисък брой точки - 92, са одобрени от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ са сключени договори. Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. относно класиране на проектните предложения в конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/ - 2012 г., от ИС на ФНИ е взето решение проект № FFNNIPO_12_00731 да не бъде финансиран, като мотивите, в подкрепа на горното са, че има финансирани от Фонда проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. Видно от така изложените в протокола, мотиви не е конкретизиран научен проект, който е със сходен или идентичен предмет на научно изследване, с оглед на което липсва яснота относно основателността на взетото от ИС на Фонда, решение. Относно неодобряването за финансиране на проект № FFNNIPO_12_00483, оценен с 95 точки, в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, липсват изложени мотиви и аргументи.
Предвид изложеното, проект № FFNNIPO_12_00731 на тема: „Разработване на следващо поколение системи за аргон-плазмена коагулация” и проект № FFNNIPO_l 2 00483 на тема: „Ренесанс на полиетерните антибиотици комбинативно изследване на техните свойства и приложение”, са неоснователно декласирани и неодобрени за финансиране.
2.2.4.2. Представеният от ВНЕК по „Биология и биотехнологии” с председател проф. Елена Георгиева, доклад с вх. № 94ЕЕ/0023 от 05.11.2012 г., съдържа поставените от рецензентите оценки на 62 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са с оценки от 100 до 69,5 точки. В доклада изрично е посочен научен проект № FFNNIPO_12_00120 /ФНИ-Б01-32/, чиито поставени от рецензентите, оценки се различават с 10 или повече точки. При проверката се установи, че онлайн входящ № FFNNIPO_12_00120 и входящ № ФНИ-Б01-32, даден от деловодната система на фонда, не касаят един и същ научен проект. Установи се, че посочения в доклада на ВНЕК по „Биология и биотехнологии”, научен проект с входящ онлайн № FFNNIPO_12_00120 е с входящ № ФНИ-Б01-108 в деловодната система на фонда. Същият е оценен от двамата рецензенти съответно с 95 т. и 90 т., видно от което, записаното в доклада на ВНЕК не отговаря на действителните факти, като не е налице разлика от 10 или повече точки. В същото време проект с № ФНИ-Б01-32 е с онлайн вх. № FFNNIPO_12_00888 и при него действително разликите между двете дадени от рецензентите оценки е 10 точки /95 и 85 точки/.
Съгласно одобрените Насоки за кандидатстване по конкурса, решението за окончателната оценка на същия следва да вземе изпълнителния съвет на Фонда. Въпреки изрично посоченото от ВНЕК, обстоятелство, от ИС на фонда за оценяването на посочения проект, не е бил назначен суперрецензент, видно от което от посоченият орган не е . прилаган единен подход спрямо отделните оценявани проекти.
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК „Биология и биотехнологии” за одобряване от ИС на фонда. Видно от протокола на ИС, класирани от ВНЕК научни проекти с висока оценка, не са били одобрени от ИС на ФНИ за финансиране, за сметка на класирани с по-ниска оценка от ВНЕК, както следва:
- проект № FFNNIPCM2_00181 на тема: „Проучвания върху разпространението, диагностичните подходи и риска от заразяване на хората с вируса на западно нилската треска”, внесен от: Национален център по заразни и паразитни болести и Фондация Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” е оценен със средна оценка 95,5 точки и не е одобрен от ИС за финансиране. В същото време 3 научни проекти, оценени с по-ниска от посочената оценка са одобрени от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ са сключени договори. Изложените в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, мотиви за неодобряване на финансирането, както на проект № FFNNIPCM 2_00181, така и на други 25 научни проекта са, че същите: „не съответствуват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване”. В приложение към цитирания протокол, е посочено, че целта и резултатите не съответстват на приоритетното направление и научните резултати не са"значими за здравето и качеството на живота в Република България. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на Фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на проект № FFNNIPO_12_00181, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване. № FFNNIPCM 2_00181. Предвид горното, налице са съмнения относно обективността и основателността на взетото от ИС на ФНИ решение.
- проект № FFNNIPCM 2_00260 на тема: „Дизайн, синтез и биологична активност на нови хетероциклени стилбени, аналози на комбретестатин а-4”, внесен от: Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Институт по молекулярна биология - БАН, институт по минералогия и кристалография - БАН е оценен със средна оценка 95 точки и не е одобрен от ИС за финансиране. В същото време 1 научен проекти, оценени с по-ниска от посочената оценка, който е одобрен от ИС за финансиране, като за изпълнението на същите от ФНИ е сключен договор. Налице са и два проекти, оценени със същия брой точки, а именно: 95, които са били одобрени за финансиране и за изпълнението на същите са били сключени договори от страна на ФНИ. Изложените в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, мотиви за неодобряване на финансирането, както на проект № FFNN1P0_12J30260, така и на други 25 научни проекта са, че същите: „не съответствуват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване”.. Съгласно приложение към цитирания протокол, се конкретизира, че взетото решение посочения проект да не бъде финансиран, е обстоятелството, че има финансирани от фонда проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване, поради която именно от двете посочени причини, проект № FFNNIPO_12_00260 не е одобрен за финансиране от ИС на фонда. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на Фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на проект № FFNNIPO_l 2_00260, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване.
- проект № FFNNIPO_12_00601 на тема: „Микробна трансформация и метаболомика - иновативен комплексен подход към получаването на производни на фармакологично значими алкалоиди с нови и/или повишени активности”, внесен от: Институт по микробиология „Стефан Ангелов” и Агробиоинститут; Институт по органична химия с център по фитохимия е оценен със средна оценка 95 точки и не е. одобрен от ИС за финансиране. В същото време научен проект, оценен с 92 точки, т.е. по-ниска от посочената оценка е одобрен от ИС за финансиране, като за изпълнението на
същия от ФНИ е сключен договор. Изложените в приложение към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, мотиви за неодобряване на финансирането на проект № FFNNIPO_12_00601, са, че същия не съответства на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на проект № FFNNIPC)_12_00601, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване. Предвид горното, налице са съмнения относно обективността и основателността на взетото от ИС на ФНИ, решение.
Установи се, че не са финансирани 10 броя научни проекти, оценени с по-висок брой точйгот научно предложение проект № FFNNEPO_12_00789 на тема: „Разработване на днк маркери (cast, mstn) за угоителната способност и качеството на месото при синтетична популация българска млечна каракачанска и медночервена Шуменска породи овце”, внесен от: Национален център по заразни и паразитни болести, който е оценен със средна оценка 92 точки и е одобрен от ИС за финансиране. За осъществяването на същия е сключен договор № ДФНИ-Б01/22 от 05.12.2012 г,, за финансирането на който от страна на ФНИ са отпуснати средства в размер на 480 000 лв.
Извън горепосочените несъответствия, следва да се отбележи, че без да бъдат изложени мотиви и аргументи, два научни проекта са били-прехвърлени за финансиране от направление Б, по направление, за което не са кандидатствали, а именно: „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”. Такива са следните проекти:
- проект № FFNNIPC)_12_01078 на тема: „Превенция на неоплазмите на дебело черво чрез ранна диагностика на преканцерозните лезии и карциномите в стадий на интраепителна неоплазия” внесен от: Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина” ЕАД - Варна и Фондация „Познания за морето” е оценен със средна оценка 99,5 точки и не е одобрен от ИС за финансиране от средствата по направление Б. При проверката се установи, че посочения проект е одобрен за финансиране по направление „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”. Причините, поради които цитирания проект е одобрен за финансиране от средствата на направление, различно от това, по което е кандидатствал, не са посочени в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС.
- проект № FFNNIPO_12J)l 162 на тема: „Чернодробна стеатоза-медико социална проблематика на съвременното общество, алгоритми за диагностика контрол и превенция” внесен от: МБАЛ - „РУСЕ” АД и Фондация „Познания за морето” е оценен със средна оценка 99 точки и не е одобрен от ИС за финансиране от средствата по направление „Б”. При проверката се установи, че посочения проект е одобрен за финансиране по направление „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”. Причините, поради които цитирания проект е одобрен за финансиране от средствата на направление, различно от това, по което е кандидатствал, не са посочени в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС.
2.2.4.3. Представеният от ВНЕК по „Екология и екологично чисти продукти” с
председател проф. ден Живко Данаилов, доклад с вх. № 94ЖЖ/0016 от 22.10.2012 г., съдържа поставените от рецензентите оценки на 45 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са с оценки от 99 до 73 точки. В доклада изрично е посочено, че не са налице проектни предложения, чиито поставени от рецензентите, оценки се различават с 10 или повече точки. Докладът съдържа предложение за намаляване на размера на финансирането на три научни проекта, в случай, че същите бъдат класирани, а също -предложение за намаляване на размера на възнагражденията на научния екип по един научен проект. Съгласно одобрените Насоки за кандидатстване по конкурса, решението за окончателната оценка на същия следва да вземе изпълнителния съвет на фонда.
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Екология и екологично чисти продукти” за одобряване от ИС на фонда. Видно от протокола на ИС, одобрен за финансиране от посочения протокол на ВНЕК е само един научен проект, а именно: № FFNNIPCM 2_00290 на тема: „Комплексна оценка на донорни генотипове и подход за създаване на български сортове домати с повишено антиоксидантно съдържание и подобрени вкусови качества на плодовете”, оценен със средна оценка 99 точки. Посоченото научно предложение е внесено от Аграрен университет -Пловдив и Институт по микробиология -БАН, Институт по зеленчукови култури „Марица” - Пловдив.
Видно от Протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, за следващия в класирането на ВНЕК научен проект с номер: FFNNIPCM2_00418 на тема: „Органични молекулни маркери в почви замърсени с нефтопродукти”, оценен със средна оценка 96 точки, е взето решение да не бъде финансиран, въпреки че два проекта, оценени с по-нисък брой точки /92 т. и 95 т./ са били одобрени за финансиране. Посоченото научно предложение е внесено от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” и Научноизследователски сектор при университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас. В приложение към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС е записано, че проект FFNNIPO_12__00418 -няма национален научно-приложен характер - "съобразно приоритетните области. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на проект № FFNNIPOJ 2_00418, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване. Предвид горното, налице са съмнения относно обективността и основателността на взетото от ИС на ФНИ, решение.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС на фонда, проектите, оценени с точки от 96 до 73 не са били одобрени от ИС на ФНИ за финансиране, без да бъдат изложени мотивите за горното.
Въз основа на представените протоколи от трите временни комисии, а именно: по „Здраве и качество на живот”, по „Биология и биотехнологии” и по „Екология и екологично чисти продукти”; за финансиране по направление Б „Здраве и качество на живота, биотехнология и екологично чисти храни” са определени 30 броя научни проекти, в това число:
- от представения от ВНЕК по „Биология и биотехнологии”, протокол - 19 броя, от които финансирания проект, оценен с най-малък брой точки е FFNNIPOJ 2__00418 със средна оценка от 92 точки;
- от представения от ВНЕК по „Здраве и качество на живот”, протокол - 10 броя, от които финансирания проект, оценен с най-малък брой точки е със средна оценка от 95 точки. Над минималната оценка /92 точки/, с която е класиран и финансиран проект, съдържащ се в протокола на ВНЕК по „Биология и биотехнологии”, са налице седем проекта, чиято поставена от рецензентите средна оценка превишава поставената на проект FFNNIPO J2_00418 оценка от 92 точки;
- от представения от ВНЕК по „Екология и екологично чисти продукти”, протокол -1 броя, оценен със средна оценка от 99 точки. Над или равна на минималната оценка /92 точки/, с която е класиран и финансиран проект, съдържащ се в протокола на ВНЕК по „Биология и биотехнологии”, са налице десет проекта, чиято поставена от рецензентите средна оценка превишава /в три от случаите е равна/ на поставената на проект FFNNIPOJ2_00418, оценка от 92 точки.
Извършеното одобряване на финансирането е видно от приложение № 1 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС.
Горните несъответствия са видни и от приложение № 1 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, съгласно който са налице одобрени за финансиране, проекти с
оценка 92 т., докато в същото време не са финансирани 30 броя проекти, с оценка от 92,5 точки до 99 точки.
Видно от гореизложеното, критерият за финансиране на научните предложения не е бил средната, получена от рецензентите, оценка. Горното се потвърждава от факта, че е одобрен за финансиране проект FFNNIPO_12_00418, чиято средна оценка е 92 точки, докато в същото време 30 научни проекта от трите протокола на ВНЕК, получили по-висока от посочената оценка, не са.били одобрени за финансиране. За малка част от тези 30 проекта, а именно: 9 броя, в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, е записано, че същите: „не съответствуват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване”. Липсва яснота относно обстоятелството, че рецензентите на същите тези проекти, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване. От друга страна, в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, не са посочени конкретни финансирани от ФНИ, проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване.
Извън гореизброените научни проекти, които неоснователно не са били одобрени от ИС на ФНИ за финансиране, без каквито и да било мотиви и аргументи, не са били сключени договори за изпълнението на 30«аучни проекти, оценени с по-висок брой точки от проект № FFNNIPO_l 2 J30789. За изпълнението на същите, не са били сключени договори от страна на ФНИ, въпреки че средната оценка, с която са били оценени превъзхожда по величина, дадената на проект № FFNNIPO_12_00789. В протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, а също - в друг вътрешен за ФНИ, документ не са посочени мотиви за нефинансирането на същите 10 научни проекти, поради което липсва яснота относно аргументите, поради които от фонда не са били сключени договори за осъществяването на същите. По описания ред неоснователно не са били финансирани научни проекти с номера, както следва:
- проект № FFNNIPO_l 2_01496, оценен с 99 точки;
- проект № FFNNIPO_12_01569, оценен с 97,5 точки;
- проект № FFNNIPO_12_00733, оценен с 96,5 точки;
- проект № FFNNIPO_12_00418S оценен с 95,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_OG181, оценен с 95,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00289, оценен с 95,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00260, оценен с 95 т.
- проект № FFNNIPO_12_00731, оценен с 95 т.;
- проект № FFNNIPO_l 2_00601, оценен с 95 т.;
- проект № FFNNIPO_12_OH83, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00073, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12J)0028, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_01037, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00295, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00550, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_01182, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00015, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00564, оценен с 94,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00801, оценен с 94 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00662, оценен с 93,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00251, оценен с 93,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00663, оценен с 93,5 т.;
- проект №FFNNIPO_12_01535, оценен с 93 т.;
- проект № FFNNIPO__12_01232, оценен с 93 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00050, оценен с 92,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00769, оценен с 92,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00103, оценен с 92,5 т.;
- проект № FFNNIPCM 2_00120, оценен с 92,5 т.;
- проект № FFNNIPCM 2_00524, оценен с 92,5 т.;
- проект № FFNNIPO_12_00441, оценен с 92,5 т.
С оглед изложеното, не са налице ясни, точни и обективни критерии, въз основа на които е извършено класирането по направление Б „Здраве и качество на живота, биотехнология и екологично чисти храни”. От съдържанието на протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, не са видни изложени от членовете на ИС на Фонда, аргументи и критерии, представляващи основание за класирането и одобряването за финансиране на проекти, оценени с по-ниска оценка и в същото време - за нефинансиране на такива, оценени с по-висок брой точки. *v’
В обобщение на всичко гореизложено, в резултат на взетите от ИС на фонда, решения, касаещи извършеното по време на конкурсна сесия 2012 г., класиране и одобряване на финансиране на кандидатствалите научни проекти, неоснователно не са били финансирани 30 броя проекта, от които за 8 броя в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, се съдържа твърде неконкретен текст, че същите: „не съответствуват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване”. За останалите 22 броя научни проекти, оценени с оценка над 92 точки /средната оценка на последния класиран проект/ липсват каквито и да било аргументи, представляващи основание за тяхното нефинансиране.
2.2.5. При извършената проверка относно реда за оценка, класиране, определяне на размера на финансирането и сключването на договорите при проведения през 2012 г., конкурс: „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление Е: „Енергия, енергийна ефективност и транспорт”, се установи следното:
Съгласно регламентирания с чл. 27, ал.1 и ал. 2 от ПФНИ, срок от три месеца, след затварянето на конкурса, временните научно - експертната комисия /ВНЕК/ е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на изпълнителния съвет. На комисията се представи изготвен от ВНЕК, доклад с входящ номер № 94ГГ/0031 от
05.11.2012 г., който съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 2 от ПФНИ съдържа изложените от комисията, мотиви за предложеното класиране на проектите. Видно от горното, представения от ВНЕК по приоритетна област „Енергия, енергийна ефективност и транспорт”, доклад е изготвен с 20 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Енергия, енергийна ефективност и транспорт” съдържа поставените от рецензентите оценки на 57 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 100 до 0 точки. Цитираният протокол съдържа изразено от ВНЕК, твърдение, че посочената комисия не е взела решение само за единственият научен проект, при който разликата между двете оценки е двадесет точки. Съгласно протокола, от комисията е взето решение научен проект № FFNNIPO_12_00526 да бъде прехвърлен за оценка в друго направление, а именно: „Нови материали и технологии”.
Видно от протокола на ПНЕК по „Енергия, енергийна ефективност и транспорт”, че за 56 броя от научните проекти оценките на рецензентите са в рамките на допустимата разлика, а именно - до 10 точки. Съгласно протокола, предложено е да бъдат финансирани всички научни проекти, с обща средна оценка над 85 точки.
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Енергия, енергийна ефективност и транспорт” за одобряване от ИС на фонда.
На основание чл. 29, ал. 3 от ЗННИ, от ИС на фонда за финансиране са одобрени седем броя проектни предложения.
При проверката се установи, че ИС не е одобрил за финансиране, класираният на трето място от ВНЕК, научен проект с № FFNNIPCM 2_00435 на тема: „Мезопична фотометрия и енергийна ефективност на външното осветление” с водеща организация „Научноизследователски сектор (НИС) при ТУ-София”, въпреки че същият е бил оценен . от рецензентите със средна оценка 99. т. В същото време одобрени от ИС на ФНИ за финансиране са оценени с по-нисък брой точки /от 98 до 91/, проекти с номера, както следва: №' FFNNIPCM2_00945, № FFNNIPCM2_00697, № FFNNIPCM2_00182, № FFNNIPCM 2_00283 и FFNNIPCM2_00908.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. ИС не е одобрил за финансиране, класираните от ВНЕК на шесто и седмо място, научни проекти с № FFNNIPCM 2_00446 и FFNNIPCM 2_00157, въпреки че същите са били оценени от рецензентите със средни оценки, съответно - 97,5 т. и 96 т. В същото време одобрени от ИС на фонда за финансиране са проекти, оценени от рецензентите със средни оценки от 95-,5'до 95 т. Такива са проекти с номера: FFNNIPCM 2_00182 и FFNNIPCM 2_00283, оценени от рецензентите със средна оценка 95,5 точки, а също - FFNNIPCM 2_00908 със средна оценка 95 точки.
Съгласно приложение към протокол № 11/09.11.2012 г., за проект
FFNNIPO_12_00446 е отбелязано, че има много разработки на същата тема, финансирани от ФНИ. Видно от протокола, не е конкретизирано кои именно са тези научни проекти и сключените за осъществяване на същите, договори.
Съгласно приложение към Протокол № 11/09.11.2012 г., за проект № FFNNIPO_12_00435 е отбелязано, че има много аналогични разработки на същата тема, финансирани от ФНИ. Видно от протокола, не е конкретизирано кои именно са тези научни проекти и сключените за осъществяване на същите, договори.
На комисията се представи приложение към протокол № 11/09.11.2012 г., съгласно който оцененият с 96 т., научен проект с номер FFNNIPO_12_00157 не е одобрен за финансиране, поради изразеното от ИС на фонда, становище, че има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. От съдържащия се в посочения протокол, мотив, липсва яснота относно конкретните аналогични научни изследвания, поради които научен проект с номер FFNNIPO_12_00157 не е одобрен за финансиране.
При проверката се установи, че проект № FFNNIPO_12_00908 е бил класиран след назначаване на суперрецензент, поставената оценка от който е 95 точки. Следва да се отбележи, че в извършеното от ИС, класиране преди финансирания проект FFNN1PO_12_00908, са налице 3 броя проекти с по-висок общ брой точки, които не са били одобрени за финансиране.
В случая, взетото от ИС решение за финансиране на проект № FFNNIPO_12_00908 е основано на изготвена супер-рецензия, какъвто ред не е предвиден в нормативната уредба касаеща финансирането на научни проекти. Нещо повече - сулер-рецензията е изготвена от страна на член на ИС /Емил Александров Ботев/ в нарушение на принципите за безпристрастност и избягване на конфликт на интереси. С чл. 31, ал. 3 от ПФНИ е регламентиран начина на избор на рецензенти, а именно - чрез жребий измежду съответната група експерти, включена в листата. Видно, в конкретния случай, при избирането за рецензент на член на ИС, не е спазен регламентирания с ПФНИ, ред. В чл. 12 от ПФНИ изчерпателно са визирани правомощията на ИС. Видно от разпоредбата на т. 9 от правилника, ИС взема решения за разходването на средствата съобразно ЗННИ и
други законови разпоредби, свързани с тази дейност. С чл. 29, ал. 1 от ЗННН е посочено, че ИС определя в рамките на общия размер на финансовите средства по конкурса, кои от проектите ще бъдат финансирани и с какъв размер. При извършената финансова инспекция не се установиха законови или нормативни разпоредби, даващи правомощия на ИС да взема решение за назначаването на суперрецензента, поставената оценка от които да променя извършеното вече от ВНЕК, класиране.
Видно, ИС на ФНИ неоснователно е взел решение за класирането и финансирането на научен проект № FFNNIPCM2_00908 на тема: „Опазване на сгради и съоръжения в околното пространство при подземното строителство на транспортни съоръжения”, използвайки нерегламентирана възможност за назначаването на суперрецензент.
За осъществяването на неоснователно класирания проект FFNNIPO_12_00908 е сключен договор № ДФНИ-ЕО1/0004/27.11.2012 г. между Фонд „Научни изследвания” /възложител/, от една страна и от друга изпълнители, както следва: проф. д-р Божидар Божинов - ръководител на проекта и „ГРУНД 1” ООД, представляван от Божидар Божинов. Договорът е на обща стойност 200 000 лв., по които към момента от фонда са изплатени средства в размер на 140 000 лева.
2.2.6. При извършената проверка относно реда за оценка, класиране, определяне на размера на финансирането и сключването на договорите при проведения през 2012 г., конкурс: „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление И - „Информационни и комуникационни технологии”, се установи следното:
С двадесет дни закъснение, спрямо регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца, след затварянето на конкурса, временната научно - експертната комисия /ВНЕК/ е подготвила класиране на проектите, което е представено на изпълнителния съвет. На комисията се представи изготвен от ВНЕК, доклад с входящ номер № 94НН/0047 от
07.11.2012 г., който съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 2 от ПФНИ съдържа изложените от комисията, мотиви за предложеното класиране на проектите.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Информационни и комуникационни технологии” съдържа поставените от рецензентите оценки на 44 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 93 до 61 точки. Цитираният протокол съдържа изразено от ВНЕК, предложение да не бъдат финансирани 14 броя научни проекти, които са получили под минималния праг точки и/или 0 точки по някой от критериите. В приложение № 1 към посоченият протокол, са класирани останалите 26 научни проекта, които комисията предлага за финансиране, макар и с цената на намаляване на финансирането. В протокола е вписано изложеното от членовете на комисията предложение, в случай на невъзможност за финансиране на всички 26 проекта, поради изчерпване на средствата по конкурса, да бъдат финансирани същите с окончателна оценка не по-ниска от 70 точки.
В Приложение № 2 към посочения протокол са записани 14-те броя научни проекти, получили под минималния праг точки и/или 0 точки по някой от критериите, които ВНЕК предлага за нулиране.
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по информационни и комуникационни технологии за одобряване от ИС на фонда. Видно от предоставените приложения към протокола на ИС, даденото от ВНЕК предложение за нулиране на 14 - те броя научни проекти, не е било прието от посочения орган и всички постъпили 40 научни проекти са били разглеждани и оценявани отново. Видно от посочения протокол на ИС, че от постъпилите във ФНИ, 40 броя научни проекти, за финансиране са били одобрени 13 броя, като последният класиран проект /№ FFNNIPO_12_01458/ е с обща оценка равна на 74 точки. С протокол № 11 от заседанието на ИС на Фонд „Научни изследвания”, състояло се на 09.11.2012 г. на
основание чл. 12, т. 6 от ПФНИ, изпълнителният съвет одобрява за финансиране 13 броя от класираните проекти по конкурса, като определя размера на същото, което възлиза на 2 000 000 лв.
При проверката се установи, че ИС не е одобрил за финансиране, класираният на първо място от ВНЕК, научен проект с № FFNNIPO_12_00702 с водеща организация „Институт по информационни и комуникационни технологии”, въпреки че същият е бил оценен от рецензентите със средна оценка 93 т., като в същото време е финансиран проект, оценен със 74 точки. Причините, поради които цитирания проект не е одобрен за финансиране, са посочени в приложение към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, видно от което, взетото от членовете на ИС, решение да не бъде сключен договор за реализацията на проекта е, че има финансирани от Фонда проекти със сходен или идентичен предмет на научно изследване. Видно от така изложените в протокола, мотиви не е конкретизиран научен проект, който е със сходен или идентичен предмет на научно изследване с проект № FFNMPO_12_00702, с оглед на което липсва яснота относно основателността на взетото от ИС на фонда, решение.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. ИС не е одобрил за финансиране, класираният на трето място от ВНЕК, научен проект с № FFNNIPO_12_01203 с водеща организация „Институт по информационни и комуникационни технологии”, въпреки че същият е бил оценен от рецензентите със средна оценка 88 т. Като аргумент за горното, от ИС е изложено, че е налице финансиран проект със сходен предмет при предходна конкурсна сесия. Видно, не е конкретизиран както номера на научния проект, така и номера на сключения договор, поради което същият следва да се счита за неоснователно нефинансиран.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. ИС не е одобрил за финансиране, класираният на пето място от ВНЕК, научен проект с № FFNNIPCM 2J30605 с водеща организация Научно изследователски сектор при Технически университет - София, въпреки че същият е бил оценен от рецензентите със средна оценка 87 т. Като аргумент за горното, от ИС е изложено, че е налице вече изградена в страната Национална автоматизирана система за контрол на качеството на въздуха. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на проект № FFNNIPO_12_00605, не са установили горното при извършването на оценката на проекта и съответно - същото не е вписано в изготвените рецензии. Предвид горното, налице са съмнения относно обективността и основателността на взетото от МС на ФНИ, решение.
ИС е одобрил за финансиране научен проект № FFNNIPO_12_01058, получил от двамата рецензенти оценки съответно 59 т. и 66 т., за -който ВНЕК е взела решение за нулирането му, поради обстоятелството, че са получили под минималния праг точки и/или 0 точки по някой от критериите. Видно, посоченият проект е бил класиран и одобрен за финансиране от ИС, независимо от факта, че общият им брой точки е под определения от ВНЕК, минимум и е било взето решение за нулирането му. Видно между двете поставени на проекта, оценки не е налице разлика повече от 10 точки, от което следва, че не са налице обстоятелства, налагащи назначаването на суперрецензент. Въпреки горното от ИС е взето решение за назначаване на суперрецензент, поставената оценка, от който е 84 т.
Нещо повече, супер-рецензията е изготвена от страна на член на ИС /Емил Александров Ботев/ в нарушение на принципите за безпристрастност и избягване на конфликт на интереси. С чл. 31, ал. 3 от ПФНИ е регламентиран начина на избор на рецензенти, а именно - чрез жребий измежду съответната група експерти, включена в листата. Видно, в конкретния случай, при избирането за рецензент на член на ИС, не е спазен регламентирания с ПФНИ, ред. В чл.12 от ПФНИ изчерпателно са визирани правомощията на ИС. Видно от разпоредбата на т. 9 от правилника, ИС взема решения за разходването на средствата съобразно ЗННИ и други законови разпоредби, свързани с тази
дейност. С чл. 29, ал. 1 от ЗННН е посочено, че ИС определя в рамките на общия размер на финансовите средства по конкурса, кои от проектите ще бъдат финансирани и с какъв размер. При извършената проверка не се установиха законови или нормативни разпоредби, даващи правомощия на ИС да взема решение за назначаването на суперрецензенти, поставената оценка от които да променя извършеното вече от ВНЕК, класиране. Видно, финансирането на проект № FFNNIPCM 2_01058 е основано на изготвена супер-рецензия, какъвто ред не е предвиден в нормативната уредба касаеща финансирането на научни проекти.
Предвид изложеното, ИС на ФНИ неоснователно е взел решение за класирането и финансирането на научен проект № FFNNIPCM2_01058 на тема: „Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност акселерометрична мрежи чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи”, използвайки нерегламентирана възможност за назначаването на суперрецензент, въпреки, че между двете поставени оценки на същия не е налице разлика повече от 10 точки.
За осъществяването на неоснователно класирания проект № FFNNIPCM 2_01058 е сключен договор № ДФНИ-ИО1/0004/27.11.2012 г. между Фонд „Научни изследвания” /възложител/, от една страна и от друга изпълнители, както следва: проф. дтн Иван Георгиев Георгиев - ръководител на проекта и „Национален институт по геофизика, геодезия и география” - БАН, представляван от чл.-кор. Николай Милошев.
С чл. 1.1. е договорен предмет на договора, както следва: Финансиране на научно -изследователски проект с вх. № ФНИ-И01-63 и с тема: „Мониторинг и информационна система за съвременни движения на земната кора и сеизмичната опасност акселерометрична мрежи чрез националните GNSS, сеизмична и акселерометрична мрежи”. С чл. 4, ал. 1 е договорено финансиране в размер на 200 000 лв., което съответства на одобрената от изпълнителния съвет на фонда, сума. Видно от справка с изх. № 0301/1 от
07.01.2012 г. на 27.11.2012 г. от фонда е извършено авансово плащане в размер на 70% от общото финансиране по посочения договор, като на „Национален институт по геофизика, геодезия и география” - БАН е преведена сума в размер на 140 000 лева.
2.2.7. При извършената проверка относно реда за оценка, класиране, определяне на размера на финансирането и сключването на договорите при проведения през 2012 г., конкурс с наименование: „Финансиране на фундаментални каучни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление К: „Културно историческо наследство”, се установи следното:
На комисията се представиха изготвени от ВНЕК по „Културно историческо наследство” и от ВНЕК по „Обществени и хуманитарни науки”, два броя доклади с входящи номера, както следва: № 94ИИ/59 от 06.11.2012 г. и № 94АА/54 от 06.11.2012 г. , въз основа на които е одобрено финансирането на научните проекти, класирани по направление К: „Културно историческо наследство”.
2.2.7.1. Съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, в срок от три месеца, след затварянето на конкурса, ВНЕК по „Културно историческо наследство” е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на Изпълнителния съвет. Видно от представения на комисията изготвен от ВНЕК, доклад с входящ номер № 94ИИ/0059 от 06.11.2012 г., е изготвен с 20 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Културно историческо наследство”, съдържа поставените от рецензентите оценки на 35 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 100 до 70 точки. Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от
ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Културно историческо наследство”, за одобряване от ИС на фонда.
При проверката се установи, че от протокола на ВНЕК по „Културно историческо наследство”, одобрените за финансиране по направление „Културно историческо наследство”, са 11 броя проекти.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, проект № FFNNIPCM 2_00597, оценен с 92 точки не е одобрен за финансиране. В същото време научен проект с номера: FFNNIPO_12_00741, оценен със същия брой точки е бил одобрен от ИС на фонда за финансиране.
Видно от Протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, проект № FFNNIPO_12_00275, оценен с 94 точки не е одобрен за финансиране. В същото време 2 броя научни проекти с номера: FFNNIPO_12_01583 и FFNNIPCM2_00741, оценени с по-нисък брой точки /92 т./, са били одобрени от ИС на фонда за_финансиране.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, проект FFNNIPCM2_01088, оценен с 94 точки не е одобрен за финансиране. В същото време FFNNIPCM 2_00741, оценен с 92 т. е бил одобрен от ИС на фонда за финансиране.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, одобрен за финансиране е проект FFNNIPCM2_01136, получил 84 точки" съгласно извършеното от ВНЕК, класиране. За оценяване на посоченият проект е бил назначен суперрецензент, поставената оценка от когото е 95 точки. Следва да се вземе предвид факта, че в действащата нормативна уредба, касаеща финансирането на научни проекти, липсва регламент относно назначаването на суперрецензент.
В същото време 2 научни проекта, получили по-висока оценка от проект FFNNIPO_12_01136, не са били одобрени за финансиране. В протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС са изложени мотивите за горното.
Видно от горното, липсва яснота относно приложените от ИС на ФНИ, ред и критерии при вземането на решението от ИС за финансиране на научните проекти, кандидатствали по направление „Културно историческо наследство”.
2.2.1.2. Съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, в срок от три месеца, след затварянето на конкурса, ВНЕК по „Обществени и хуманитарни науки” е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на Изпълнителния съвет. Видно от представения на комисията изготвен от ВНЕК, доклад с входящ номер № 94АА/0054 от 06.11.2012 г., е изготвен с 20 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Обществени и хуманитарни науки”, съдържа поставените от рецензентите оценки на 9 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 100 до 80 точки. Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Обществени и хуманитарни науки”, за одобряване от ИС на фонда.
При проверката се установи, че от протокола на ВНЕК по „Обществени и хуманитарни науки”, одобрените за финансиране по направление „Културно историческо наследство”, са 4 броя проекти.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, проект FFNNIPO_12_00938, оценен с
82,5 точки е одобрен за финансиране. В същото време 3 броя научни проекти с номера: № FFNNIPO_12_00808; FFNNIPO_12_01226 и FFNNIPO_12_01285, оценени с по-висок брой точки и въпреки горното не са били одобрени от ИС на Фонда за финансиране.
В протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС са изложени мотивите за нефинансиране единствено на проект FFNNIPO_12_00808, като е отразено, че има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване, без да бъдат посочени
или сключен договор през предходна конкурсна сесия на фонда. Съгласно протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, FFNNIPCM 2_01226 е неодобрен за финансиране, с аргумента, че същият не съответства на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване За неодобряването на финансиране за проект FFNNIPCM 2_01285 в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС липсват изложени аргументи.
Видно от приложение .№ 4 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, класиран е бил проект, оценен с 92 точки, докато пет броя проекти, с оценки от 96,5 точки до 93,5 точки, не са били одобрени за финансиране.
Видно от горното, липсва яснота относно приложените от ИС на ФНИ, ред и критерии при вземането на решението от ИС за финансиране на научните проекти, кандидатствали по направление „Културно историческо наследство”. Горното, ведно с липсата на точен , регламент в действащото законодателство относно реда за насърчаване на научните изследвания, поражда риск от проява на субективизъм от страна на фонда при отпускането на средства за финансиране на научните проекти.
2.2.8. При извършената проверка относно реда за оценка, класиране, определяне на размера на финансирането и сключването на договорите при проведения през 2012 г., конкурс: „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление М: „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”, се установи следното:
С двадесет дни закъснение спрямо регламентирания с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, срок от три месеца, след затварянето на конкурса, временната научно - експертната комисия /ВНЕК/ е подготвила класиране на проектите, което е. било представено на изпълнителния съвет. На комисията се представи изготвен от ВНЕК, доклад с входящ № 94ВВ/0044 от 06.11.2012 г., който съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 2 от ПФНИ съдържа изложените от комисията, мотиви за предложеното класиране на проектите. Видно от горното, представения от ВНЕК по приоритетна област „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”, доклад е изготвен с 20 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление” съдържа поставените от рецензентите оценки на 33 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 100 до 74 точки. Видно от цитираният протокол, взето е било решение за пренасочване на две проектни предложения /FFNNIPCM2_01078 и FFNNIPCM 2_01162/ към комисия „Биология и биотехнологии” Съгласно изложеното в Протокола, към подлежащите на оценка научни проекти с номера: FFNNIPO_12_01069,
FFNNIPCM 2_000498 и FFNNIPCM 2J3045 7, са добавени три броя, кандидатствали по направление „Информационни и комуникационни технологии”. След извършената оценка и класиране в низходящ ред, ВНЕК предлага на ИС списък от 33 научни проекта, оценени от комисията.
Съгласно изискванията на чл. 29, ал.-2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по информационни и комуникационни технологии за одобряване от ИС на Фонда.
Видно от протокола на ИС е, че проект FFNNIPCM 2_01626 е одобрен за финансиране, въпреки че е оценен с 98 точки. В същото време пет броя проекти, оценени с точки от 99,5 до 97 точки, не са били одобрени за финансиране. Такива са проекти с номера:
- Хе FFNNIPCM 2_01614, оценен с 99,5 т. В същото време оцененият с по-ниска оценка /98 точки/ научен проект с номер: FFNNIPCM 2__01626 е бил одобрен за
финансиране от ИС на ФНИ. С протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС не е конкретизирана причината за отстраняване на посочения проект, а именно: дали същият не съответства на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване.
- № FFNNIPCM 2_01432, оценен с 99 точки. В същото време оценените със същия брой точки научни проекти с номера: FFNNIPO_12_01219; FFNNIPCM 2_00757; FFNNIPCM2_01555; FFNNIPCM2_01421; FFNNIPCM2_01639 И FFNNIPCM2_01317, са били одобрени за финансиране от ИС на ФНИ;.
-№ FFNNIPCM 2_01395, оценен с 98 точки;
- № FFNNIPCM2_01359, оценен с 97,5 точки;
- ... -№ FFNNIPO_ 1.2^01385, оценен с 97 точки.
Видно от протокол Ха 11/09.11.2012 г. на ИС, е записано, че същите: „не съответстват на националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване или има финансирани от ФНИ проекти със сходен или идентичен предмет на научното изследване”. Липсва яснота относно обективността на взетото от ИС на фонда решение, предвид обстоятелството, че рецензентите на посочените проекти, не са установили несъответствие с националните научни приоритети, залегнали в насоките за кандидатстване. От друга страна, не са посочени конкретни проекти, имащи' сходен или идентичен предмет на научно изследване.
Предвид гореизложеното, липсва яснота относно приложения от ИС на фонда, ред при извършеното при проведена конкурсна сесия 2012 г., одобряване на подлежащите на финансиране, проекти. Видно е, че липсват ясни и точни определени от ИС на ФНИ, критерии относно реда, по който е следвало да бъдат определени одобряваните за финансиране, научни проекти. Горното, ведно с липсата на точен регламент в действащото законодателство относно реда за насърчаване на научните изследвания, поражда риск от проява на субективизъм от страна на фонда при отпускането на средства за финансиране на научните проекти.
2.2.9. При извършената проверка относно реда за оценка, класиране, определяне на размера на финансирането и сключването на договорите при проведения през 2012 г., конкурс: „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление П: „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера”, се установи следното:
Съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, в срок от три месеца, след затварянето на конкурса, ВНЕК по „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера” е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на Изпълнителния съвет. На комисията се представи изготвен от ВНЕК по „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера”, доклад с входящ № 94ММ/53 от 06.11.2012 г., като видно от датата на входиране, на който е, че същият е изготвен с 20 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият . доклад на ВНЕК по „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера”, съдържа поставените от рецензентите оценки на 25 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 99,5 т. до 45 точки. Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера”, за одобряване от ИС на Фонда.
При проверката се установи, че от протокола на ВНЕК по „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера”, одобрените за финансиране по направление „Културно историческо наследство”, са 3 броя проекти.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, одобрени за финансиране са трите оценени с най-висок брой точки, проекти с номера, както следва:
- № FFNNIPCM2_01400, оценен с 99,5 точки;
- Хе FFNNIPCM 2_00124, оценен с 99 точки;
-№ FFNNIPCM 2_01583, оценен с 98,5 точки.
Видно от протокола ВНЕК по „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера” и приложения към същия списък на класираните и оценени проекти, налице са две научни предложения, с повече от 10 точки разлика между двете получени от рецензентите, оценки. Такива са проектите с номера:
- № FFNNIPCM2_01374 - поставените от рецензентите оценки са съответно: 71 и 57 точки; -
- № FFNNIPCM2_01588 - поставените от рецензентите оценки са съответно: 69 и 81 точки.
Съгласно утвърдените Насоки за конкурсна сесия 2012 г., за поставянето на окончателна оценка на посочените два научни проекта е следвало да бъде назначен суперрецензент. Видно от представената справка с изх. № 0301/23 от 17.01.2013 г., за оценяването на посочените два проекта, не е бил назначен суперрецензент. Предвид изложеното, липсва яснота относно приложените от ИС на ФНИ, ред и критерии, както при извършване на оценката на научните проекти, така и при извършване на класирането и одобряването за финансиране на същите. Горното, ведно с липсата на точен регламент в действащото законодателство относно реда за насърчаване на научните изследвания, поражда риск от проява на субективизъм от страна на фонда при отпускането на средства за финансиране на научните проекти.
2.2.10. При извършената проверка относно реда за оценка, класиране, определяне на размера на финансирането и сключването на договорите при проведения през 2012 г., конкурс с наименование: „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, по направление Т: „Нови материали и технологии”, се установи следното:
На комисията се представиха изготвени от ВНЕК по „Нови материали и технологии” и от ВНЕК по „Нанотехнологии”, два броя доклади съответно с входящи № 94ЯЯ/0005 от 01.11.2012 г. и № 94ВВ/43 от 06.11.2012 г., съдържащи извършеното от комисията, класиране на научните проекти съобразно получените от рецензентите, оценки в низходящ ред. Въз основа на посочените два доклада и приложените към същите списъци на класираните проекти е извършвано от ИС на фонда, одобряване на финансираните на научните проекти по направление Т: „Нови материали и технологии”.
2.2.10.1. Съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, в срок от три месеца, след затварянето на конкурса, ВНЕК по „Нови материали и технологии” е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на Изпълнителния съвет. Видно от представения на комисията изготвен от ВНЕК, доклад с входящ номер № 94ЯЯ/0005 от 01.11.2012 г., е изготвен с 15 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Нови материали и технологии”, съдържа поставените от рецензентите оценки на 42 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 97 до 68 точки. Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Нови материали и технологии”, за одобряване от ИС на фонда.
При проверката се установи, че от протокола № 94ЯЯ/0005/01.11.2012 г. на посочената ВНЕК, одобрените за финансиране по направление „Нови материали и
технологии”, са 2 броя проекти. Доклада на ВНЕК по „Нови материали и технологии” съдържа предложение приоритетно да бъдат финансирани проектите, оценени с 90 и повече точки.
При проверката се установи, че одобряването от ИС на ФНИ на финансираните проекти не е извършвано в низходящ ред съобразно получените от същите оценки.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, вторият класиран в протокола на ВНЕК, проект FFNNIPO_12_00303, оценен с 97 точки не е одобрен за финансиране. В същото време одобрен за финансиране е научен проект с номер № FFNNIPO_l 2_00665, оценен с 95 точки.
2.2.10.2. Съгласно регламентираното с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ПФНИ, в срок от три месеца, след затварянето на конкурса, ВНЕК по „Нанотехнологии” е следвало да подготви класиране на проектите, което да бъде представено на Изпълнителния съвет. Видно от представения на комисията изготвен от ВНЕК, доклад с входящ номер № 94ЯЯ/0005 от
01.11.2012 г., е изготвен с 20 дена закъснение, в нарушение на регламентирания с чл. 27, ал. 1 от ПФНИ, срок от три месеца след изтичане на срока за подаване на подаване на проекти.
Посоченият доклад на ВНЕК по „Нанотехнологии”, съдържа поставените от рецензентите оценки на 57 броя проекти, които са класирани в низходящ ред и са със средни оценки от 100 до 68 точки. Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от ЗННИ, класираните от ВНЕК проекти са представени от председателя на ВНЕК по „Нанотехнологии” за одобряване на финансирането от ИС на фонда.
При проверката се установи, че от протокола № 94ЯЯ/0005/06.11.2012 г. на посочената ВНЕК, одобрените за финансиране по направление .„Нови материали и технологии”, са 3 броя проекти. Доклада на ВНЕК по „Нанотехнологии” съдържа твърдение, че дадените от рецензентите оценки са в рамките на допустиматата разлика, т.е. - разлика по-малка от 10 точки между същите.
При проверката се установи, че одобрени за финансиране са първите три класирани проекти, оценени от ВНЕК с максимален брой точки. Останалите 54 научни проекти, оценявани от ВНЕК по „Нанотехнологии” не са били одобрени от ИС на ФНИ за финансиране.
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г., ИС на ФНИ е одобрил финансиране научен проект FFNNIPO_12_01665, оценен с 95 точки, докато за финансиране не е бил одобрен проект FFNNIPO_12_00303, с поставена оценка от 97 точки.
Не е бил одобрен за финансиране и проект FFNNIPO_12_00825, въпреки, че поставената му оценка от 95 точки, съвпада с тази на проект FFNNIPO_12_01665.
Липсва яснота относно начина, по който е взето от ИС решение за финансирането на проектите по направление „Нови материали и технологии”, предвид факта, че от протокола на комисията по „Нови материали и технологии” е финансиран проект, оценен с 95 точки, докато от протокола на комисията по „Нанотехнологии” един брой научен проект, оценен със същия брой точки, не е бил одобрен за финансиране,
Видно от протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, липсва взето решение от средствата за направление „Нови материали и технологии”, да бъде финансиран проект FFNNIPO_12_01098, кандидатствал за направление „Информационни и комуникационни технологии” и оценен със 75 т. Видно от приложение № 5 към протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, посоченият проект е одобрен за финансиране от средствата на направление „Информационни и комуникационни технологии”. Посоченият проект не е кандидатствал, не е оценяван от рецензенти и не е класиран съгласно изискванията на чл.29, алЛза целите на направление „Нови материали и технологии”. Без да са изложени мотиви и без основание ИС взема решение, проект FFNNIPO_12_01098 да се финансира от средствата на друго направление, а именно: „Нови материали и технологии”, в което същият не е
участвал и в което научните проекти, оценени със същия брой точки /75/ не са били одобрени за финансиране. За изпълнението на проект № FFNNIPO_12_01098 без основание от ИС е одобрено финансиране в размер на 80 000 лв., от които към момента от ФНИ е преведена сума в размер на 56 000 лв.
Предвид горното, липсва яснота относно приложените от ИС на ФНИ, ред и критерии при вземането на решението от ИС за финансиране на научните проекти, кандидатствали по направление „Нови материали и технологии”.
Предвид гореизложеното, липсва яснота относно приложения от ИС на фонда, ред при извършеното при проведена конкурсна сесия 2012 г., одобряване на подлежащите на финансиране, проекти. Видно е, че липсват ясни и точни определени от ИС на ФНИ, критерии относно реда, по който е следвало да бъдат определени одобряваните за финансиране, научни проекти. Горното* ведно с липсата на точен регламент в действащото законодателство относно реда за насърчаване на научните изследвания, поражда риск от проява на субективизъм от страна на Фонда при отпускането на средства за финансиране на научните проекти.
Изводи:
1. От съдържанието на протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС, не" са видни изложени от членовете на ИС на Фонда, аргументи и критерии, представляващи основание за одобряването за финансиране на проекти, оценени с по-ниска оценка и в същото време - за нефинансиране на такива, оценени с по-висок брой точки. Видно от гореизложеното, критерият за финансиране на научните предложения не е бил средната, получена от рецензентите, оценка. Горното се потвърждава от факта, че са били одобрени за финансиране проекти, чиято средна оценка е по-ниска, докато в същото време научни проекти, получили по-висока оценка, не са били одобрени за финансиране. За малка част от тези нефинансирани проекти, в протокол № 11/09.11.2012 г. на ИС са записани твърде неконкретни обяснения не даващи яснота относно действителната причина за гореустановеното.
2. Във ФНИ липсват утвърдени ясни и точни правила и процедури, съдържащи разписани условията, налагащи изготвянето на суперрецензии за оценката на научни проекти и реда и начина за назначаване на суперрецензенти.
3. Липсата на ясни, точни и обективни критерии, въз основа на които е извършено одобряването за финансиране на проекти по проведения през 2012 г. конкурс „Финансиране ка фундаментални научни и ваучноприложни изследвания в приоритетни области” /FFNNIPO/, поражда възможността от проява на субективизъм при разпределяне на публичните средства, предназначени за научни изследвания.
Препоръка:
Във ФНИ следва да бъдат разписани и утвърдени ясни и точни правила и процедури, съдържащи точни и обективни критерии, въз основа на които да бъде извършвано одобряването на подлежащите на финансиране, проекти, а също - реда, начина и условията за изготвяне на суперрецензии.
2.3. Проверка относно спазването на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при изплащането на суми за услуги по извършването на разглеждане и оценка на научно-изследователски проекти кандидатствали за финансиране от Фонда през конкурсна сесия 2012 г. и услуги по извършването на преглед и оценка на редовността на представените финансови отчети от изпълнители по договори за финансиране от Фонда
За възникване на основание за прилагане на ЗОП, следва задължително да са налице кумулативните изисквания по отношение на субект, обект и стойност на обществената поръчка.
Фонд „Научни изследвания” е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).
Дейностите по оказване на услуги за оценка на научноизследователски проекти кандидатствали за финансиране от ФНИ и оценка на редовността на представените научноизследователски и финансови отчети от Изпълнители по договори за финансиране от Фонда са обект на обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от.2012 г.)} когато поръчката е с място на изпълнение в страната - за услуги на стойност над 66 000 лв. без ДДС е задължйтелЙЪ'възлагането на обществена поръчка при условията и реда, предвидени в ЗОП..
Съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.), при обществени поръчки за услуги на стойност от 20 000 лв. до 60 000 лв. без ДДС, Възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма „а” от ЗОП.
2.3.1. При извършената проверка относно спазването на разпоредбите на ЗОП при изплащането на суми за услуги по извършването на преглед и оценка на редовността на финансови отчети, представени от Изпълнители по договори за финансиране на научноизследователски проекти се установи следното:
За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за услуги по извършването на преглед и оценка на редовността на съставянето на представените от Изпълнители по договори, финансови отчети, от Фонд „Научни изследвания” са изплатени общо 29 355 лв. (без ДДС), видно от справка с изх. № 0301/19 от 10.01.2013 г. Във връзка с изплатените средства от страна на Фонд „Научни изследвания”, гр. София, за периода от 01:01.2012 г. до 31.12.2012 г. за оказани услуги за извършване на преглед и оценка на редовността на съставянето на представените от Изпълнители по договори, финансови отчети, на основание разпоредбата на чл. 101а, ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.)3 от Фонд „Научни изследвания” - възложител по чл. 7, т. 1 от ЗОП, е следвало да бъдат събрани оферти с публикуване на поканата.
При проверката се установи, че при изплащането на средствата в общ размер на 29 355 лв. (без ДДС) за услуги по извършването на преглед и оценка на редовността на финансови отчети, представени от Изпълнители по договори за финансиране на научноизследователски проекти, не е бил спазен регламентирания с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП ред.
Предвид изложеното, изплащането на средствата в общ размер на 29 355 лв. (без ДДС) е в нарушение на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 7, т. 1 от ЗОП (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).
2.3.2. При извършената проверка относно спазването на разпоредбите на ЗОП при изплащането на суми за услуги по извършването на оценка на научноизследователските отчети по договори финансирани от Фонда се установи следното:
За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за услуги по извършването на оценка на представените от Изпълнители по договори, научноизследователски отчети, от Фонд „Научни изследвания” са изплатени общо 365 329 лв. (без ДДС), видно от справка с изх. № 0301/24 от 21.01.2013 г. Във връзка с изплатените средства от страна на Фонд „Научни изследвания”, гр. София, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. за оказани услуги за извършване на оценка на научноизследователските отчети по договори финансирани от Фонда, на основание разпоредбата на чл. 16, ал. 8 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.), във
връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.), от Фонд „Научни изследвания” - възложител по чл. 7, т. 1 от ЗОП, е следвало да бъде взето решение за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура.
При проверката се установи, че при изплащането на средствата в общ размер на 365 329 лв. (без ДДС) за услуги по оценка на научноизследователски отчети по договори финансирани от ФНИ през 2012 г., не е бил спазен регламентирания с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП ред.
Предвид изложеното, изплащането на средствата в общ размер на 365 329 лв. (без ДДС) е в нарушение на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.), във връзка с чл. 16, ал. 8 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл..7, т. 1 от ЗОП (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.). -
2.3.3. При извършената проверка относно спазването на разпоредбите на ЗОП при изплащането на суми за услуги по извършването на разглеждане и оценка на научноизследователски проекти, кандидатствали за финансиране от ФНИ, в конкурсна сесия 2012 г., се установи следното:
За периода от 11.10.2012 г. до 23.11.2012 г. в гр. София, Фонд „Научни ■изследвания”, представляван от управителя Христо Иванов е сключил 288 броя договори с рецензенти, които следва да извършат разглеждане и оценка на научноизследователски проекти кандидатствали за финансиране от Фонда, в конкурсна сесия 2012 г. Въз основа на сключените 288 броя договори, в периода от 16.11.2012 г. до 13.12.2012 г. на рецензентите са изплатени общо 244 115,15 лв., видно от справка изх. № 0301/23 от 17.01.2013 г. Стойността на извършените услуги за разглеждане и оценка на предложените за финансиране научноизследователски проекти, предполага от страна на Фонд „Научни изследвания”, като възложител по чл. 7, т. 1 от ЗОП (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от
26.02.2012 г.) да бъде взето решение за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура, съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 8 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.), във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
При проверката се установи, че при изплащането на средствата в общ размер на 244 115,15 лв. (без ДДС) за услуги по извършването на разглеждане и оценка на научноизследователски проекти, кандидатствали за финансиране от ФНИ, в конкурсна сесия 2012 г., не е бил спазен регламентирания с чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП ред.
Предвид изложеното, изплащането на средствата в общ размер на 244 1 15,15 лв. (без ДДС) е в нарушение на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г.), във връзка с чл. 16, ал. 8 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.), във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 7, т. 1 от ЗОП (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.).
2.3.4. Съгласно чл. 86 от ЗОП (Нов - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
При извършената проверка се установи, че „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във Фонд „Научни изследвания” са утвърдени със заповед № РД 01/122 от 16.11.2012 г. на управителя на Фонда г-н Христо Петров.
Извод:
При проведената конкурсна сесия 2012 г. е допуснато незаконосъобразното разходване на публични средства от страна на фонда, без да са провеждани процедури по реда на ЗОП, при заплащане на извършените услуги. Предпоставка за това е и липсата на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки до 16.11.2012 г.
2.4. Допуснати и утвърдени за финансиране на търговски дружества по Конкурсна сесия 2012 г.
Съгласно разпоредбите на Закон за насърчаване на научните изследвания /обн. ДВ бр. 92/17.10.2003 г., с последно доп. бр.82/26.10.2012 г./, чрез него се уреждат принципите и механизмите за провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания в България. Научните изследвания са национален приоритет и имат стратегическо значение за развитието на страната. В чл. 2 са изброени областите на научни изследвания, които са свързани със:
1. решаването на важни проблеми на страната в областта на икономиката, обществените процеси и човешките ресурси
2. националната идентичност
3. развитието на инженерните науки и иновациите
4. създаването на нови научни знания.
Научно изследователската дейност обхваща фундаменталните и приложните изследвания, както и разпространението на научните резултати.
През конкурсната сесия 2012 г. на проведения национален конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приеритетните области” 2012 г. са финансирани-общо 95 проектни предложения. Комисията извърши извадка на финансираните търговски дружества и направи следните констатации:
„ББК” ООД
Дружеството е регистрирано през 2006 г. в гр. София по национална отраслова класификация Общо строителство на сгради и строителни съоръжения със собственици Антон Вилхелм Краус и Георги Асенов Георгиев. Към 27.05.2012 г. предмета на дейност на дружеството е строителство, проектиране и строителни услуги, изграждане на подземни и надземни инфраструктурни обекти, вътрешно и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги, търговия със строителни материали, както и всяка дейност, незабранена от закон. Дружеството е кандидатствало в Конкурсна сесия 2012 г. със следното проектно предложение: Геотермална енергия, термопомпени агрегати-намаляване вредното
въздействие и повишаване динамичната адаптивност към резките промени на източника на енергия-околната среда.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-00774/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 190 000 лв., като сумата за първият етап е 133 000 лв.
С протокол от 19.11.2012 г. общото събрание на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност по т.1 от дневния ред е решило да допълни предмета на дружеството със: „ научноизследователска и развойна дейност” и на 29.11.2012 г. са вписани извършените промени от Агенция по вписванията.
ФОНДАЦИЯ „ТРАКИЯ”
Фондацията е регистрирана през 2004 г. в гр. София по национална отраслова класификация Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде и Институционален сектор нетърговски организации, обслужващи домакинствата и източници.на финансиране - дарения и спонсорство. Председател на фондацията е Васил Крумов Божков и членове : Кирил Николов Христосков, Веселина Димитрова Инкова, Гергана Ангелова Кабакчиева, Елена Любомирова Динева, Иван Русев Маразов, Радосвет
Крумов Радев и Светлин Русев Вълчев. Към 25.04.2012 г. предметът на дейност на фондацията е същия като при нейното учредяване. Фондацията е кандидатствала в Национален конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области - 2012 г.” със следното проектно предложение: Древните техники за обработка и формообразуване на артефакти от метал чрез студена пластинка деформация. Ръководител на проекта е проф. Веселина Димитрова Инкова, член на колективен орган на управление - Фондация „Тракия”.
В. нарушение на чл. 30-42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-O1574/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 220 000 лв., като сумата за първият етап е 154 000 лв.
СДРУЖЕНИЕ „ПЪТ НА ТВОРЧЕСТВОТО”
Сдружението е регистрирано на 15.04.2010 г. в гр. Пловдив по национална отраслова класификация Дейности" на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде и Институционален сектор нетърговски организации, обслужващи домакинствата и източници на финансиране - приходи на неправителствени организации. Управител на дружеството е Кирил Христов Коликов. Предметът на дейност на сдружението не е променян от нейното учредяване. Сдружението е кандидатствало в Национален конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области - 2012 г ” със следното проектно предложение: Създаване на осмотичен модел за получаване на енергия и експериментално конструиране на хибриден осмотичен двигател. Ръководител на проекта е доц. Димо Дончев Христозов,
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-O1234/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 350 000 лв., като сумата за първият етап е 245 000 лв.
„АМК ЕЛЕКТРОНИКС” ООД
Дружеството е регистрирано през 2009 г. в гр. София с предмет на дейност: проектиране, производство и търговия със стоки, предоставяне на консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Собственици на дружеството са Валентин Жак Аройо и Любомир Крумов Уршев, той и управител . На 11.07.2012 г. е вписана промяна в дружеството с ограничена отговорност като Любомир Крумов Уршев е прехвърлил дружествен дял на правоприемника Юлия Любомирова Ангелова. Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: Метод за микровълнова
радиометрична ранна диагностика на тумори. Ръководител на проекта е доц. Любомир Крумов Уршев.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора, проектното предложение на
I
дружеството /FFNNIPO-12-00761/ е административно допуснато, оценено н финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 200 000 лв., като сумата за първият етап е 140 000 лв.
„СПЕЙС РИСЪРЧ” ООД
Дружеството е регистрирано в гр. София в 10:23 ч. на 16.07.2012 г., последният ден от приемане на проектни предложения за Конкурсна сесия 2012 г. Предметът на дейност на дружеството е: „Научноиззследователска дейност, фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и разпространяване резултатите от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършена по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори да не е изброена по-горе. Дружеството се представлява от съдружниците Хорхе Америко Нейков и Дочко Илиев Дочев. Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: Изследване на поляризацията на зодиакалната светлина и млечния път чрез наносетелит и транслиране на данните до наземна станция през аналогов или цифров радиоканал, което е подадено на 16.07.2012 ч. в 15.30ч.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-O1654/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 480 000 лв., като сумата за първият етап е 336 000 лв.
„АЗАРОФФ” ЕООД
Дружеството е регистрирано през 2010 г. в гр.София с предмет на дейност: търговия с антикварни предмети и други незабранени от закона. Собственик и управляващ на дружеството е Вероника Викторова Азарова. Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: „Изследване на отношението на публиката към музейнатаинституция чрез теренни изследвания - анкети и анализ на документи свързани с ролята на музея в българското общество, изготвяне на програми за привличане и интерактивен сайт на музейните колекции”.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-01626/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 260 000 лв., като сумата за първият етап е 182 000 лв.
С протокол от 05.07.2012 г. едноличният собственик на дружеството по т. 1 от дневния ред е решил да промени предмета на дружеството със: „ осъществяване фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и да разпространява резултатите от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии. На 11.07.2012 г. са вписани извършените промени.
„АЛТЕРА ГРУП” ЕООД
Дружеството е регистрирано през 2003 г. в гр.София по национална отраслова класификация Други дейности в областта на компютърните технологии с едноличен собственик Мариета Стоянова Койнова.
Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: Изучаване на нови аспекти на оксиводородната технология. Проектното предложение е подадено на
16.07.2012 г. в 17,18 ч., след срока за подаване на документите посочен в Насоки за кандидатстване.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-O1626/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 180 000 лв., като сумата за първият етап е 126 000 лв.
На 29.11.2012 г. е извършено вписване на промяна в предмета на дейност на дружеството с: научно изследователска и развойна дейност.
„ГРУНД 1” ООД
Дружеството е регистрирано през 2001 г. в гр. София, с предмет по национална отраслова класификация Търговско посредничество с разнообразни стоки. Собственици и управляващи на дружеството са Божидар Асенов Божинов и Тодорка Иванова Божинова. Към датата на кандидатстване по Конкурсна сесия 2012 г. дружеството не е отговаряло на изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от 06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора и са нарушени чл.ЗО - чл. 42 от раздел 7 -Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации. Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: „Опазване на сгради и съоръжения в околното пространство при подземното строителство на транспортни съоръжения”.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) N° 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора, проектното предложение ка дружеството /FFNNIPO-12-0Q908/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 260 000 лв., като сумата за първият етап е 182 000 лв.
„ЛОРЕМ” ЕООД
Извършената проверка установи, че дружеството е регистрирано през 2012 г. в гр. София с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба, извършване на всички видове транспортни, таксиметрови и други дейности. Едноличен собственик на капитала е Янита Иванова Райчева.
Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: „Идентифициране на проблема насилие и регулацията му в съвременното българско общество. Роля на образователната система за превенция на насилието. Изучаване на нови аспекти на оксиводородната технология”.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации от Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството/1<Т№М1РО-12-0845/ е административно допуснато, оценено и
финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 250 000 лв., като сумата за първият етап е 175 000 лв.
„ХИДРОПРО ГРУП” ООД
Дружеството е регистрирано през месец май 2011 г. в гр. София с предмет на дейност в областта на проучване, проектиране и инженерингова дейност по хидроенергетика, водния сектор и водните ресурси. Управляващи са Калин Бориславов Цеков и Ангел Красимиров Захариев.
Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: „Изследване на хидроенергииния потенциал и екологичното му използване при съществуващи съоръжения в средното и долното течение на река Марица и притоците й’ В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от 06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството/БТТШ1РО-12-01652/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 150 000 лв., като сумата за първият етап е 105 000 лв.
На 22.10.2012 г. е извършена вписване на промяна предмета на дейност на дружеството с : научно изследователска дейност и фундаментални и приложни изследвания. „ОМДА” ЕООД
Дружеството е регистрирано през 1997 г. в гр. София по национална отраслова класификация Дейности на информационни агенции с едноличен собственик Петко Симеонов Петков. На 09.03.2012 г. е променен предмета на дейност на дружеството с: Научно-изследователска дейност в сферата на общественото развитие - социологически изследвания, документалистика, архивистика, музейно дело и др.
Дружеството е кандидатствало със следното проектно предложение: „Събиране, систематизиране и запазване на народната памет на документите, отнасящи се до спонтанната политическа, гражданска и икономическа активност в България през периода 1984-2001 г. и резултатите от нея”.
В нарушение на чл. 30 - чл. 42 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора, проектното предложение на дружеството /FFNNIPO-12-01626/ е административно допуснато, оценено и финансирано. По предоставена справка от ФНИ общата сума е 160 000 лв., като сумата за първият етап е 112 000 лв.
„ЕВРОИМОТИ”ООД
Дружеството е регистрирано през 1997 г. в гр. София по национална отраслова класификация Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти. Ограничено отговорни съдружници са: Петко Симеонов Петков, Борислав Бориславов Цеков, Калин Бориславов Цеков, Даниела Емилова Михайлова и Христо Иванов Петров. Последният от 2008 г. до 01.02.2012 г. е главен юрисконсулт на Фонд „Научни изследвания”. От
01.02.2012 г. е управител на фонда с договор за възлагане за управление № ДО 2-27/31.01.2012 г., подписан от министъра на образованието, младежта и науката.
Комисията извърши проверка и установи участие на управителя на ФНИ г-н Христо Петров в управителните органи на Фондация „Съвременност и култура”. Фондацията е регистрирана в гр. Велико Търново приз 2002 г. с предмет на дейност по национална отраслова класификация: дейности на други организации с нестопанска цел,
некласифицирани другаде. С извършена промяна на 30.09.2011 г. като член на колективен орган за управление е вписан г-н Христо Петров.
Съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, органи на изпълнителната власт са и „ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт”. С такъв статут е Фонд „Научни изследвания” и съответно управителя на фонда.
В разпоредбите на чл. 3, т.17 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси е нормативно уредено, че лица заемащи публични длъжности са и: едноличните органи, техните заместници и членовете на колегиални органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, както и членовете на други колегиални органи, създадени със закон.
Съгласно чл. 17, ал. 1 ЗПУКИ лицето, заемащо публична длъжност, подава декларациите по чл. 12 пред органа, който го избира или назначава, или пред съответната комисия - за лице по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3. Комисията установи, че липсва подадена декларация , както и публикуването и на сайта на Министерството на образованието.
По смисъла на този закон в § 1 от преходните и заключителни разпоредби (Изм. -ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) „Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
Като управител на ФНИ г-н Христо Петров е лице заемащо публична длъжност имащо отношение по провеждане на Конкурсна сесия 2012 г. от фонда и е свързано лице със съдружници и членове на колективни органи за управление на фирми кандидатствали и финансирани по Национален конкурс „Фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”- 2012 г.
Извод:
Административно са допуснати кандидати които не отговарят на изискванията на чл. 30 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент( ЕО) №800/2008 г. ка Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране ка някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора.
3. Процедура за сключване на договорите
Финансирането на класираните проекти се осъществява въз основа на сключени договори между Фонд „Научни изследвания” представляван от управителя, от една страна и ръководителите на научните екипи и на участващите в съответния проект организации, от друга.
В проведения конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г., от оценените и класирани в седемте научни направления 466 проекта, Изпълнителният съвет на Фонда (ИС) е одобрил за финансиране общо 95 научни проекта, съгласно решение в протокол № 11 от 09.11.2012 г. Въз основа на решението на ИС, в периода от 16.11.2012 г. до 10.12.2012 г. управителят на Фонда Христо Петров е сключил с ръководителите на научните екипи и на участващите в одобрените проекти организации, 95 договора за финансиране, на обща стойност 21 478 000 лв. разпределени в седем научни направления:
- в направление „Здраве и качество на живота, биотехнология и екологично чисти храни” сключените договори са 30, на обща стойност 6 220 000 лв.;
- в направление „Енергия, енергийна ефективност и транспорт” сключените договори са 7, на обща стойност 1 410 000 лв., в т.ч. е сключен договор № ДФНИ-Е01/4 от
28.11.2012 г. за финансиране с 260 000 лв. на неоснователно класирания от ИС проект № FFNNIPCM2J30908 внесен от „ГРУНД 1” ООД и разгледан в точка 3.2. на доклада;
- в направление „Нови материали и технологии” сключените договори са 7, на обща стойност 1 730 000 лв., в т.ч. е сключен договор № ДФНИ-Т01/0001 от 22.11.2012 г. за финансиране с 80 000 лв. на проект № FFNNIPO_12__01098 внесен от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” и класиран в направление „Информационни и комуникационни технологии”;
- в направление „Културно историческо наследство” сключените договори са 15, на обща стойност 3 340 000 лв.;
- в направление „Информационни и комуникационни технологии” сключените договори са 12, на обща стойност 2 000 000 лв., в т.ч. е сключен договор № ДФНИ-И01/4 от 27.11.2012 г. за финансиране с 200 000 лв. на неоснователно класирания от ИС проект № FFNNIPO_l 2_0105 8 внесен от Национален институт по геофизика, геодезия и география — БАН и разгледан в точка 3.2. на доклада;
- в направление „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера” сключените договори са 3, на обща стойност 1 070 000 лв.;
- в направление „Мултидисциплинарни научни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление” сключените договори са 21, на обща стойност 5 708 000 лв., в т.ч. са сключени договор № ДФНИ-М01/0014 от 26.11.2012 г. за финансиране с 200 000 лв. на проект № FFNNIPO_12_01078, с изпълнители МБАЛ „Св. Марина” ЕАД гр. Варна и Фондация „Познание за морето” и договор № ДФНИ-М01/0019 от 07.12.2012 г. за финансиране със 150 000 лв. на проект № FFNNIPO_12_OH62, с изпълнители МБАЛ -Русе АД гр. Русе и Фондация „Познание за морето” ip. Варна, които проекти са класирани в направление „Биология и биотехнологии”.
Извод:
Посочените несъответствия при сключените договори за финансиране са резултат от липсата на утвърдени контролни процедури преди поемане на задължение и извършване на разход, като елемент от въведени във Фонд „Научни изследвания” системи за финансово управление и контрол, в съответствие с действащия Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.
4. Процедура по възражения
В чл. 27, ал. 5 от Правилника е дадена възможност всеки кандидат да се запознае с оценката, мотивите към нея и особените мнения по представения от него проект, в това число чрез интернет страницата на фонда.
В тази връзка в Методиката за оценка и класиране и Насоките за кандидатстване е отбелязано, че възражения могат да се нравят само по процедурни въпроси писмено в 14-дневен срок от получаването на достъп до рецензиите.
Предвид разпоредбите на чл. 30, ал. 2 от Правилника по повод възможността за подаване на възражения по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области“ - 2012 г. на интернет страницата на фонда са публикувани указания. Видно от тях с цел спазване принципите на прозрачност и гарантиране на безпристрастност при оценяването и класирането на проектните предложения в конкурсната сесия фонда обявява процедура за достъп до експертните оценки от страна на ръководителите на некласирани проектни предложения.
Определен е срок от 10.12.2012 г. до 20.01.2013 г. включително от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в който ръководителите на некласираните проектни предложения или изрично упълномощени от тях лица могат да заявят писмено в
деловодството на фонда желанието си за запознаване със съдържанието на рецензиите и поставените им оценки, като до крайния срок ще им бъде предоставена заявената информация.
В четиринадесетдневен срок от датата на получаване на информацията за рецензиите и поставените експертни оценки, ръководителите или упълномощени от тях лица могат да депозират мотивирано писмено възражение за преразглеждане на процедурата по поставените им оценки,
. Съгласно публикуваната информация на интернет страницата постъпилите възражения ще бъдат разгледани от изпълнителния съвет на ФНИ на следващото първо заседание, като за решението ръководителите или упълномощените от тях лица ще бъдат уведомени писмено.
Ръководителите на класираните проектни предложения също могат да се запознаят с рецензиите си по реда на същата процедура.
Дадената възможност за възражение е само по отношение процедурата за преразглеждане на поставените оценки на проектните предложения, но не и по отношение на брой поставени точки за класиране, с оглед на което проверяващият екип счита, че същата няма да доведе до промяна в крайния резултат.
Впоследствие срокът, в който ръководителите на некласирани проектни предложения или упълномощени от тях лица могат да заявят писмено в деловодството на фонда желанието си за запознаване със съдържанието на рецензиите и поставените им оценки е удължен до 22.01.2013 г. вкл., като в четиринадесетдневен срок от датата на получаване на информацията същите могат да депозират мотивирано писмено възражение за преразглеждане на процедурата по поставените им оценки.
Срокът за предоставяне на рецензиите е удължен до 26.01.2013 г.
Във връзка с изложеното по-горе на междуведомствената работната група са предоставени Справка за подадени заявления за достъп до рецензии и Справка за постъпили възражения. При прегледа им се установи, че до 07.01.2013 г. са постъпили 511 бр. заявления за достъп до рецензии от ръководители на научните проекти или упълномощени от тях лица и 84 бр. възражения за преразглеждане на процедурата по поставените им оценки.
Изводи:
1. Дадената възможност за възражение е само по отношение процедурата за преразглеждане ка поставените оценки на проектните предложения, но не и по отношение на брой поставени точки за класиране, с оглед на което проверяващият екип счита, че същата няма да доведе до промяна в крайния резултат.
2. Определените в дадените указания срокове, в които могат да се подават искания за запознаване със съдържанието на рецензиите, респ. поставените им оценки, както и писмени възражения за преразглеждане на процедурата по поставените им оценки са след като вече са сключени договорите за финансиране, нещо повече дори по тях са преведени сумите за изпълнение на първия етап.
5. Изпълнение на проектите
Предоставените от Фонд „Научни изследвания” средства следва да се изразходват целево и законосъобразно за изпълнение на дейностите по съответния проект, подробно отписани в работната му програма.
Съгласно сключените договори, срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането. Първият етап за изпълнение на съответния проект е с продължителност 12 месеца. Вторият етап е 12 месеца след приемане на научния и финансовия отчет за изпълнението на първия етап и считано от датата на финансирането на втория етап.
За изпълнение на първия етап от съответния проект, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от сключените 95 договора, възложителят превежда авансово на изпълнителите 70 на сто от предоставените средства за финансиране. Останалите 30 на сто се предоставят в едномесечен срок от приемането на научния и финансовия отчет на бенефициента за изпълнението на първият етап на проекта.
При проверката на авансово преведените суми по сключените договори се установи, че по 94 от сключените 95 договора са преведени 70 на сто от предоставените средства за финансиране. По договор № ДФНИ-ПО1/0001 от 21.11.20-12 г., на един от двамата изпълнители - Сдружение „Политологичен център” гр. София са преведени 185 868,80 лв., с 2 лв. повече от дължимите 185 866,80 лв. за финансиране изпълнението на първия етап на проекта.
По договор № ДФНИ-И01/0005 от 28.11.2012 г., по който е финансиран проект № FFNNIPCM 2_00053 с изпълнители: Института по информационни и комуникационни технологии при БАН и Технически университет - Габрово. Авансово дължимите 70 на сто от предоставените средства за финансиране на проекта са преведени изцяло на базовата организация - Института по информационни и комуникационни технологии. В сключеното на 23.11.2012 г. споразумение между изпълнителите на проекта, неразделна ' част от договор № ДФНИ-И01/0005 от 28.11.2012 г, няма договорено разпределение на предоставеното от Фонда финансиране.
По договор № ДФНИ-М01/0016 от 26.11.2012 г. е финансиран проект № FFNNIPCM 2_01219 с изпълнители: Нов български университет, Регионален етнографски музей - Пловдив и „Креста” ЕООД с. Смилян, общ. Смолян. Проверката на авансово преведените средства показва, че на бенефициентите са преведени общо 70 на сто от предоставените средства за финансиране на проекта, но преведените суми на всеки един от тях не отговарят на сключеното споразумение между изпълнителите, което е неразделна част от договор № ДФНИ-М01/0016 от 26.11.2012.г. Съгласно раздел II на сключено на
21.11.2012 г. споразумение, предоставените от Фонд „Научни изследвания” 350 000 лв. са разпределени между бенефициентите, както следва: за НБУ 308 280 лв., за РЕМ - Пловдив 32 400 лв. и за „Креста” ЕООД 9 320 лв. Изхождайки от така разпределените суми, за финансиране на първия етап на проекта, на НБУ е следвало да бъдат преведени 215 796 лв., на РЕМ - Пловдив 22 680 лв. и на „Креста” ЕООД 6 524 лв. Проверката на извършените авансови плащания по договора показва, че с платежни нареждания от
29.11.2012 г. на изпълнителите са преведени следните суми: на НБУ 215 600 лв. - със 196 лв. по-малко от дължимите, на РЕМ - Пловдив 22 050 лв. - с 630 лв. по-малко от дължимите и на „Креста” ЕООД 7 350 лв. - с 826 лв. повече от дължимото авансово плащане.
Извод:
Към момента на настоящата проверка изпълнението на сключените договори за финансиране е на фаза извършени авансови плащания към бенефициентите за изпълнение на първия етап от финансираните проекти. С изключение на посочените по-горе три несъответствия, Фонд „Научни изследвания” коректно е изпълнил своите задължения превеждайки 70 на сто от средствата за финансиране, съгласно условията на сключените 95 броя договори.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Междуведомствената работна група, назначена с Ваша заповед № Р-313 от
19.12.2012 г. извърши обективно и безпристрастно възложената проверка, като под всеки раздел от настоящия доклад, отразяващ констатациите са направени конкретни изводи и препоръки. Наред с това, проверяващите направиха и общи изводи и препоръки за подобряване дейността на фонда.
VI. ОБЩИ ИЗВОДИ
1. От представените от МОМН писмени материали не може да се установи доколко министърът на образованието, младежта и науката е изпълнил разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от Закона за насърчаване на научните изследвания, за осъществяване на контрол върху дейността на Фонд „Научни изследвания” по проведения конкурс „Финансиране на фундаментални науки и научно приложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г.
2. Министърът на образованието, младежта и науката не е издал Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, с което е нарушил разпоредбата на § 25 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания.
3. Предвид липсата на предоставена официална информация от страна на министъра на образованието, младежта и науката проверяващият екип не може да изрази становище относно спазването на разпоредбите на Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилника на Фонд „Научни изследвания“ по отношение процедурата за определяне състава на изпълнителния съвет на фонда.
4. Управителят на Фонд „Научни изследвания“ сам на себе си разрешава ползването на платен годишен и неплатен отпуск в качеството му първоначално на заместник-управител и главен юрисконсулт, а впоследствие като главен юрисконсулт. Същият е следвало да подаде заявление за ползване на платен годишен отпуск до предишния управител на фонда или изпълняващия длъжността и то преди
01.02.2012 г. (датата на назначаването му за управител на фонда), а за издаване на заповедите за ползване на неплатен отпуск от г-н Петров е трябвало да оправомощи друго длъжноетно лице, което да ги подписва (напр. заместник управителя на фонда).
5. В противоречие на чл. 4 от Правилника е въведено едно ново приоритетно направление, различно от определените като приоритетни направления на Стратегията за развитие на науката в България до 2020 г., а именно научни изследвания с приложения в педагогическата сфера. Работната група не приема, че възникването на същото е с цел покриване на секторни приоритети като отговор на форсмажорни обстоятелства, бедствия и пандемии.
6. В противоречие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет е утвърдил, респ. председателят му със заповед е определил състава на Временна научно-експертна комисия „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“, която не е по никое от шестте приоритетни научни области, утвърдените с насоките за кандидатстване по конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” -2012 г.
7. Пет от назначените/преназначените през 2012 г. служители (заместник-управител, главен експерт и главен счетоводител) не отговарят на посочените във връчените им длъжностни характеристики изисквания за заемане на длъжността -минимален професионален опит към момента на назначаването
им/преназначаването. Един от тях дори не притежава изискуемата минимална образователна степен „бакалавър“.
8. Служителят, заемащ длъжността „главен счетоводител” не отговаря на изискванията на чл. 35 от Закона за счетоводството за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, които следва да притежава в качеството й на съставител на финансови отчети, което задължение й е вменено с връчената длъжностна характеристика.
9. Всички действащи във Фонд „Научни изследвания“ вътрешни правила са разписани и утвърдени от управителя му през 2012 г. и регламентират вътрешния ред и дейността на администрацията.
10. Изпълнителният съвет не е изпълнил вмененото му задължение в чл. 12, т. 7 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ да разработи правила за текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания.
11. Планирането и отчитането на дейността на фонда е осъществено съгласно изискванията на Правилника на Фонд „Научни изследвания”.
12. За провеждането на конкурсна процедура „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г., Фонд „Научни изследвания” е реализирал неизпълнение по отношение срока на някои от дейностите и размера на бюджета за конкурсна сесия 2012 г. спрямо тези утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката в Годишната оперативна програма за 2012 г.
13. За дейност „Национални конкурси - 2012 г. „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области”, фондът е изплатил 234 600 лв. по договори за финансиране на проектни предложения в повече от утвърдения бюджет за конкурса. По този начин са променени параметрите на общия бюджет и бюджет за , 2012 г. за конкурса и заложени в утвърдените от изпълнителния съвет на фонда Насоки за кандидатстване в конкурсна сесия 2012 г.
14. Във Фонд „Научни изследвания” за времето на настоящата сесия са сключвани договори без договорени клаузи по тях.
15. Приемо-предавателните протоколи са изготвяни без конкретизиране на извършената дейност по предмета на договора и без да са подписани от възложител и изпълнител.
16. Допуснато е сключване на договор с клаузи, които не защитават интересите на Фонд „Научни изследвания”.
17. Сключен е договор с дата за начало на действието му преди датата на неговото сключване.
18. Сключвани са договори, при които приемането на дейностите от изпълнителя се извършва ежедневно от възложителя, за което липсват приемо-предавателни протоколи или отчети.
19. Липсата на изрична регламентация в закона, в кои случаи следва да се избират национални и в кои случаи международни експерти за оценка на проектите не води до незаконосъобразност на проведената процедура, в случаите когато , се изберат само национални независими оценители.
20. Възприетият начин за определяне финансирането на различните приоритетни направления се определя пропорционално на оценените проектни предложение по приоритетни области, предвид което размерът на средствата за финансиране по приоритети не е възможно да бъде обявен при стартиране на конкурсната процедура. Проверяващият екип счита, че обвързването на разпределението на средствата по приоритети с броя на оценените проекти е
справедлив с оглед липсата на предварителна информация за броя на кандидатстващите в една област.
21. От общо постъпилите 1 094 бр. проектни предложения за участие в кон корената сесия 2012 г. са отстранени на първия етап: „Проверка на административното съответствие на представените проекти с изискванията на Насоките за кандидатстване” 628 бр., представляващи 57,4% или повече от половината от общия брой подадени проекти.
22. В картите за оценка за административно съответствие на проектните предложения, регистрирани с входящ номер след крайния срок за постъпването им във фонда, комисията не е отчела това обстоятелство като несъответствие, въпреки че за тях няма обратна разписка, доказваща датата на изпращането им.
23. На първият етап от оценката е допуснато неправомерно отстраняване на проектни предложения, отговарящи на изискванията за административно съответствие.
24. До оценка и класиране на проектни предложения са допуснати такива, които не отговарят на изискванията за административно съответствие и е следвало да бъдат отстранени на първия етап от конкурса, основно по отношение на:
- неспазване на изискванията на раздел VI, т. 2 от Насоките за кандидатстване при определяне на процентното съотношение 70/30 при изготвянето на финансовия план, във връзка с финансирането на проекта;
- липсата на подписи на представителите на кандидатстващите организации и на финансовия план, което е основание за административна недопустимост, съгласно т. 5 от формата за оценка.
25. В Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилника на Фонд „Научни изследваия” са разписани целите, задачите и функциите на временните научно-експертни комисии в най-общ план. Не е издаден и не е подписан друг поднормативен акт, с който детайлно да се урежда тяхната дейност.
26. В дейността си част от временните научно-експертни комисии са си позволили въвеждане на понятието „суперрецензент”, за чийто цели, задачи и обхват на права може да се съди по представените експертни оценки. Оценките на суперрецензентите са приети като окончателни, с което се неглижират оценките на другите двама рецензенти.
27. Част от суперрецензентите са членове на временните научно-експертни комисии или са представители ка кандидатстващата организация, което поставя под въпрос тяхната независимост. Когато суперрецензента е член на временните научно-експертни комисии той се явява и в качеството на решаващ орган при определяне на общото класиране в приоритетното направление.
28. Някой от временните научно-експертни комисии са превишили правата си разписани в методиката за оценка на проектните предложения, като са се произнасяли по проектни предложения с разлика в оценките 10 и повече точки, което е от компетентността на изпълнителния съвет на фонда.
29. В повечето протоколи от заседанията на временните научно-експертни комисии е записано, че вторите (т.н външни) рецензенти ще се избират от предложен от фонда списък. Към нито един от протоколите на временните научно-експертни комисии не е приложен такъв списък за конкретното приоритетно направление. В хода на проверката на проверяващия екип не беше представен консолидиран списък на рецензентите за конкурсна сесия 2012 г., каквото е нормативното изискване.
30. Докладите от дейността на всички временни научно-експертни комисии са представени на изпълнителния съвет на фонда след изтичане на нормативно определения срок от три месеца след крайната дата за подаване на проектните предложения за участие в конкурса.
31. Във всички протоколи от работата на временните научно-експертни комисии е записано, че постъпилите проектни предложения ще се разглеждат от член на комисията и външен рецензент, което не е спазвано. Налице са рецензирани проекти от двама членове на една и съща временна научно-експертна комисия и рецензирани проекти от двама външни рецензенти, както и рецензирани проекти от членове на други временните научно-експертни комисии.
32. Допускано е назначеният втори рецензент за оценка на проектни предложения да е представител на кандидатстващата организация, което поставя под въпрос неговата независимост и обективност.
33. Допуснато е да се използва втори рецензент във временната научно-експертна комисия „Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии“, който е ръководител на научен екип, кандидатстващ за финансиране в същото приоритетно направление. Използваният рецензент е изготвил оценки по четири проектни предложения кандидатстващи в същата приоритетна област.
34. Временната научно-експертна комисия „Нови материали и технологии “ е допуснала при оценяването на проектни предложения да се извърши редукция в оценките на външните рецензенти до 98 точки, като се позовава, че редукцията се прави до максималната приета. За подобна редукция никъде не се споменава в протоколите от решенията на временната научно-експертна комисия, нито в методиката за оценка на проектните предложения утвърдена от изпълнителния съвет на фонда.
35. Между изготвените протоколи от дейността на временната научно-експертна комисия „Нанотехнологии” и изготвения доклад до изпълнителния съвет на фонда, съществуват противоречия, свързани с оценки на проектни предложения.
36. Констатиран е различен подход при определяне на суперрецензенти по проектни предложения с разлика в точките от 10 и повече. Временната научно-експертна комисия „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление“ в едни случаи е назначавала суперрецензенти, в други идентични случаи не е предлагала назначаване на суперрецензент.
37. За извършеното окончателно класиране от изпълнителния съвет на фонда е съставен протокол № 11/09.11.2012 г., съдържащ класиране по отделните
приоритетни направления, оформени в отделни приложения, немотивирано отстраняване от финансиране ка проектни предложения, без да се посочват обективни обстоятелства и списък ка предложените за финансиране проектни предложения.
38. Класирането на проектните предложения от изпълнителния съвет на фонда по отделните приоритетни направления, не дава представа за ясни критерии за оценка, предвид обстоятелството, че проектни предложения с по високи оценки не са допуснати до финансиране.
39. Използвани са суперрецензенти с решаващ глас по отношение на окончателната оценка на проектни предложения и на следващ етап явяващи се решаващ орган, като членове на изпълнителния съвет на фонда при определяне на проектните предложения за финансиране.
40. Допуснато е неоснователно възлагане на суперрецензии по проектни предложения оценени с разлика между оценките на двамата рецензенти от 1 до 5 точки, което съгласно методиката за оценка е извън прерогативите на изпълнителния съвет на фонда.
41. Не съществуват ясни критерии при назначаване на суперрецензент. Анализът на използването на тази категория рецензент в конкурсната сесия 2012 г.
показва, че се определя на произволен принцип, без да съществува логика между причините за назначаване.
42. По проектно предложение оценено от временната научно-експертна комисия, като недопустимо за финансиране и непопадащо в критериите за назначаване на суперрецензент (доколкото има такива) - разликата между двете оценки е 7 точки изпълнителният съвет на фонда е назначил суперрецензент, който го е оценил с 84 точки. В резултат на това проектното предложение е класирано и финансирано Освен това проектното предложение е било недопустимо още на фаза административно оценяване, тъй като финансовият му план не отговаря на съотношението 70 към 30 между финансирането за първи и втори етап.
43. Допуснато е класиране и финансиране на проектни предложения с извършени поправки по тях, без да е видно какво ги е наложило или заверка на поправките.
44. Налице е проектно предложение, което е постъпило на хартиен носител и регистрирано след крайния срок за подаване на проекти, което не е било отстранено. Оценено е от времената научно-експертна комисия, класирано е и предложено за финансиране.
45. Допуснато е финансиране на кандидатстваща организация - търговско дружество, което в предмета си на дейност към дата на кандидатстване не е имало научноизследователска дейност.
46. Административно са допуснати кандидати, които не отговарят на изискванията на чл. 30 от раздел 7 - Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации Регламент (ЕО) № 800/2008 г. на Европейската комисия от
06.08.2008 г., относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от договора.
47. От съдържанието на протокол № 11/09.11.2012 г. на изпълнителния съвет, не са видни изложени от членовете на изпълнителния съвет на Фонда, аргументи и критерии, представляващи основание за одобряването за финансиране на проекти, оценени с по-ниска оценка и в същото време - за нефинансиране на такива, оценени с по-висок брой точки. Критерият за финансиране на научните предложения не е бил средната, получена от рецензентите, оценка. Одобрени са за финансиране проекти, чиято средна оценка е по-ниска, докато в същото време научни проекти, получили по-висока оценка, не са били одобрени за финансиране. За малка част от тези нефикансирани проекти, в протокол № 11/09.11.2012 г. на изпълнителния съвет на фонда са записани твърде неконкретни обяснения не даващи яснота относно действителната причина за гореустановеното.
48. Във Фонд „Научни изследвания” липсват утвърдени ясни и точни правила и процедури, съдържащи разписани условията, налагащи изготвянето на суперрецензии за оценката на научни проекти и реда и начина за назначаване на суперрецензенти.
49. Липсата на ясни, точни и обективни критерии, въз основа на които е извършено одобряването за финансиране на проекти по проведения през 2012 г. конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетни области”, поражда възможността от проява на субективизъм при разпределяне на публичните средства, предназначени за научни изследвания.
50. При проведената конкурсна сесия 2012 г. е допуснато незаконосъобразното разходване на публични средства от страна на фонда, без да са провеждани процедури по реда на Закона за обществените поръчки при заплащане на извършените услуги. Предпоставка за това е и липсата на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки до 16.11.2012 г.
51. Посочените несъответствия при сключените договори за финансиране са резултат от липсата на утвърдени контролни процедури преди поемане на задължение и извършване на разход, като елемент от въведени във Фонд „Научни изследвания" системи за финансово управление и контрол, в съответствие с действащия Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.
52. Дадената възможност за възражение е само по отношение процедурата за преразглеждане на поставените оценки на проектните предложения, но не и по отношение на брой поставени точки за класиране, с оглед на което проверяващият екип счита, че същата няма да доведе до промяна в крайния резултат.
53. Определените в дадените указания срокове, в които могат да се подават искания за запознаване със съдържанието на рецензиите, респ. поставените им оценки, както и писмени възражения за преразглеждане на процедурата по поставените им оценки са след като вече са сключени договорите за финансиране, нещо повече дори по тях са преведени сумите за изпълнение на първия етап.
54. Към момента на настоящата проверка изпълнението на сключените договори за финансиране е на фаза извършени авансови плащания към бенефициентите за изпълнение на първия етап от финансираните проекти.
VII. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
1. Министърът на образованието, младежта и науката да предприеме необходимите действия за изпълнение на § 25 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания.
2. Изпълнителният съвет да разработи правила за текущ контрол по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания.
3. Изпълнението на дейностите на Фонд „Научни изследвания” да се извършва в утвърдените от министъра на образованието, младежта и науката в Годишната оперативна програма срокове и до размера на планирания за тях бюджет.
4. Прехвърлянето на средства от една дейност в друга да се осъществява по начин, който да не води до промяна в условията, регламентирани и утвърдени в Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури.
5. Да се разпишат и утвърдят правила за работата на комисията, извършваща проверка за административно съответствие на подадените проектни предложения с цел прозрачност и не допускане до следващ етап на проекти, които не отговарят ка заложените критерии.
6. С оглед допусканите системни несъответствия в проектните предложения по отношение неспазването на процентното съотношение за финансиране на проекта, процедурата за плащанията в раздел VI, т. 2 от Насоките за кандидатстване да се допълни и конкретизира с цел постигане на яснота при нейното изпълнение.
7. Да се разработят вътрешни правила, уреждащи детайлно дейността и правомощията на временните научно-експертни комисии, които да се утвърдят от министъра на образованието, младежта и науката.
8. Използваните рецензенти в качеството им на суперрецензенти да се разпишат във вътрешни правила, като ясно се опишат случаите когато ще се използват, степента на влияние на представената от тях оценка и недопускане участието им при вземане на окончателни решения в качеството им на решаващ орган.
9. При изготвянето на протоколите и докладите от дейността на временните научно-експертни комисии да се упражнява контрол за административно съответствие на изготвяните документи.
10. Твърденията в протоколите и докладите на временните научно-експертни комисии да се потвърждават с приложени към тях съответни документи, подкрепящи записаното в документа.
11. Да се упражнява контрол над дейността на временните научно-експертни комисии по отношение вземане на решения само в кръга на техните правомощия, без да се изземват функции на висшестоящи органи.
12. Да се разработи нова декларация подписвана от рецензентите оценяващи проектни предложения, в . която да се гарантира поверителността и безпристрастността на рецензента.
13. Да се разпишат ясни и точни правила за дейността на изпълнителния съвет на фонда, свързани с провеждането на конкурси за финансиране на научни проекти, като се определят случаите на намеса от негова страна по отношение на дейността на временните научно-експертни комисии, кога има решаващ глас и кога няма право да се намесва.
14. За всяка конкурсна сесия да се оформя консолидиран списък на рецензентите, които ще бъдат използвани и същият да се утвърждава от изпълнителния съвет на фонда. .
15. Да се предприемат необходимите действия членовете на изпълнителния съвет да не изготвят суперрецензии, в случаите когато е заложено в нормативни и вътрешни актове, с цел ограничаване на риска от безпристрастност при вземане на решение за финансиране на проекти.
16. Да се прецени възможността суперрецензента да бъде арбитър между рецензиите на другите рецензенти и оформянето на общата оценка като средно аритметично между трите оценки.
17. При констатиране на неоснователно финансиране на проектни
предложения по вина на Фонд „Научни изследвания”, размера на финансирането да се възстановява в държавния бюджет за сметка на Фонд „Научни изследвания”.
18. Във Фонд „Научни изследвания” следва да бъдат разписани и утвърдени ясни и точни правила и процедури, съдържащи точни и обективни критерии, въз основа на които да бъде извършвано одобряването на подлежащите на финансиране, проекти, а също - реда, начина и условията за изготвяне на суперрецензии.
19. Да бъдат преразгледани и оценени всички отстранени проектни предложения, както и допуснатите, но нефинансирани такива. Да се направи класиране и в случай на финансова възможност приоритетно да се финансират отстранените предложения.
20. С оглед констатираните от междуведомствената работна група нарушения на служебните задължения на управителя на Фонд „Научни изследвания”, министърът на образованието, младежта и науката, в качеството на орган по назначаването, да прецени възможността за прилагане на чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията.
21. Във връзка с констатираните нарушения по спазване разпоредбите на чл. 12, т. 13 от Правилника на Фонд „Научни изследвания” органите, предложили свои представители за членове за изпълнителния съвет на фонда да преценят
възможността за прилагане на чл. 11, т. 6 от Правилника.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Във връзка с извършената проверка във Фонд „Научни изследвания” и предвид направените констатации, изводи и препоръки в настоящия доклад, предлагаме:
1. Копие от доклада да бъде изпратено на: .
а) Прокуратурата - с оглед констатираните нарушения на служебните задължения на председателя на Изпълнителния съвет, Изпълнителния съвет и управителя на Фонд „Научни изследвания”;
б) министъра на образованието, младежта и науката - за сведение и предприемане на действия по компетентност;
в) Агенцията за държавна финансова инспекция - с цел извършване на проверка по компетентност относно констатираните нарушения във фонда,
2. Извлечение от доклада да бъде изпратено на:
а) Изпълнителния съвет и управителя на Фонд „Научни изследвания” - за
предприемане на действия по изпълнение на дадените в доклада препоръки;
б) Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси -с цел предприемане на действия по компетентност;
в) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” — с цел предприемане на действия по компетентност.
С уважение,
Председател:
 
Лиляна Драгиева - Директор на дирекция „Главен инспекторат” към МС Членове: Мария Томова - държавен инспектор в дирекция „Главен инспекторат” към МС Марина Ралчева -държавен инспектор в дирекция „Главен инспекторат” към МС Вержиния Вълкова - държавен инспектор в дирекция „Главен инспекторат” към МС Иван Еремиев - държавен инспектор в дирекция „Главен инспекторат” към МС Божидар Симеонов -държавен инспектор в дирекция „Главен инспекторат” към МС, Таня Топалова - държавен финансов инспектор в АДФИ,  Орлин Чулев - държавен финансов инспектор в АДФИ.