ВЪЗПРИЯТИЕ И ПРЕДСТАВИ...

СУБЕКТИВНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА ПИРАМИДА И СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО В СЕГАШНОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

 

В социологията на социалната структура и социалногруповите отношения изследователите се стремят от една страна да определят, изграждат, обясняват обективната картина на това какви са реалните социалногрупови сегменти, като субекти на обществените отношения в конкретно общество в неговите пространствено-времеви измерения.

От друга страна като изследователска и практическа необходимост се е изградила задачата да се знаят и различноплановите измерения на възприятието на реалната картина на тези отношения от страна на хората (неизследователите – респективно респондентите). Тук основно място имат представите за социалното неравенство и йерархията на групите в общество по общо погледнато,от една страна и визията и оценката на своята социална позиция – по-конкретно, от друга. Това е важно поради обстоятелството, че виждането и оценката на социалните деления и стратификация на обществото са от една страна отражение на реалната обща и индивидуална икономическа и социална ситуация в даден момент, но също така от своя страна те детерминират определени икономически, политически и социо-културни нагласи, които рефлектират в поведението на хората на индивидуално и групово равнище и могат да бъдат или катализатор или бариера пред определени обществени промени, конкретно каквато е сегашната ситуация у нас, най-общо казано - трансформацията на системата.

Изградена вече изследователска традиция в съвременната социология на социалната структура и стратификация е именно във всички емпирични изследвания да се наблюдава и целия комплекс от феномени, преди наричани “надстроечни характеристики” или сега просто казано социалнопсихологическите корелати, параметри на социалногруповата структура (за пример тук са изследователските програми ISSP, ISEA, националните генерални социални в САЩ, Великобритания, Германия, Полша и др.). Много интересна е историята, началото на тази конкретна изследователска традиция. Тя тръгва от там, че се е оказало че различни представители на работническата класа (определяна така по общо съгласие.... (виж цялата студия)