Изследване на привлекателността на професиите

1. Актуалност и разработеност на предметното поле

Проблематиката за привлекателността на професиите бе поставена в центъра на дневния ред на българското общество през годините на прехода (след 1989 г.) към политически полипарадигмално, поликултурно, пазарно ориентирано и с доминирането на неолиберални икономически подходи общество. Прегледът на стратегическите и оперативни документи1, разглеждащи проблемите на пазара на труда, тенденциите в развитието на работната сила, нивата и коефициентите на безработица, политиките за създаване на заетост, политиките за обучение и образование показва, че в последните 10 години все по-често и по-настойчиво са извежда проблемът за постепенното, но упорито спадане на привлекателността на редица типични за българската икономика професии, немалка част от тях с ключово значение за функционирането на балансирана и конкурентоспособна икономика. Проблемът през последните 5-6 години се комплицира до такава степен, че АИКБ, като водеща национално представителна работодателска организация, настоя адекватното адресиране на диспропорциите в търсенето и предлагането на труд да бъде изведено като един от националните приоритети. В тази връзка през 2017 г. бе стартирано изпълнението на проект BG05M9OP0011.011 - 0002 "Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори". Работодателите от ключови икономически дейности са разтревожени от засилващите се тенденции за разрив между търсене и предлагане на труд и невъзможността да се наемат квалифицирани специалисти с ключови за българската икономика професии. Междувременно в публичния дебат се акцентира върху нарастващите дисбаланси между образователната система и потребностите на реалната икономика2. На експертно ниво е констатирано, че професионалното образование в България е неадекватно на структурата на българската икономика и вместо да подготвя специалисти с професии, необходими за функционирането на ключови отрасли от икономиката, ежегодно бълва кадри с професионално квалификационни характеристики, за които няма търсене. В опит да се прекъснат тези деструктивни практики и да се предложат реални и ефективни действия за повишаване привлекателността на професиите в сектори със слабо предлагане на пазара на труда, цитираният проект се фокусира върху четири ключови сектори в българската икономика, изпитващи сериозен недостиг от квалифицирани специалисти: 1) Машиностроене и металообработване; 2) Електротехника и електроника; 3) Транспорт и спедиция и 4) Медицина и услуги за красота и здраве.

В специализираната социологическа, икономическа и социално психологическа литература има сравнително малко примери за изследвания на привлекателността на отделни професии. В световен мащаб могат да се отбележат изследването на привлекателността на академичните професии във Великобритания и извън нея, изследването на привлекателността на академичните професии в Австралия, изследвания на професията на учителя в различни страни от света, изследвания на привлекателността на публичния сектор, изследване на привлекателността на професията на физиотерапевта. Сред най-новите европейски изследвания в тази област е изследването3 на привлекателността на учителската професия, оповестено в доклад на ЕК4 от април, 2013 г. Изследването заслужава внимание - както поради своята мащабност, така и поради разработените методологически подходи за изследване на привлекателността на учителската професия. Друго актуално изследване е по проект, оценяващ и повишаващ привлекателността на професиите във френските железници.

В България към момента публично достъпни са единствено някои съвременни изследвания на професията на сухопътните войски5, както и някои изследвания на теориите за мотивация на персонала. Друг е въпросът, че в електронните медии се тиражират и забавни класации на привлекателните за двата пола професии, като тези класации са основани на медийни анкетни допитвания и без да претендират за научност, насочват вниманието към различни фактори, които в своята съвкупност формират позитивните нагласи и привличането на хората към едни или други професии.

Анализът показва, че в световен мащаб теоретичното осмисляне и концептуализиране на проблематиката за привлекателността на професиите се прави най-вече в две направления: 1) разработване на теории и концептуални модели за професионалното ориентиране (избора на професии) и управлението на човешките ресурси и 2) теории за кариерното развитие. Трябва да се отбележи, че и двата типа теории до голяма степен стъпват или намират рационални основания в теориите за потребностите и мотивиране на индивидите, т.е. мотивационните теории.

1 Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020, Европа 2020: Национална програма за реформи, Национална програма за младежта 2016-2020, Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015, Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020, Оперативна програма за развитие на Човешките ресурси, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Национални планове по заетостта и др.

 

2 Тези въпроси са детайлно анализирани в два поредни документа: 1) ДОКЛАД. Анализ на състоянието на предприятията в България с оглед развитието на човешките ресурси. Краткосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България, поръчител МТСП, юли 2015 г. и 2) ДОКЛАД. Анализ на пазара на труда. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България, поръчител МТСП, октомври 2015.

 

3 Изследването е проведено през 2008 г., като в него са обхванати 90000 учители от 18 държави. Изследването е известно като OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS).

4 Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Final report, Volume 2, Written by IBF, European Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

5 Петков, Пл. Направления за усъвършенстване на кариерното развитие на офицерския състав в Българската армия, дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, София: 2014.

 

ЦЯЛАТА КНИГА -