Граждански съд в Стара Загора

     ДО             В Н С
     КОПИЯ : ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
     НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ФРАКЦИИ
 
УВАЖАЕМО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На 7.01.1991 г. в гр. Стара Загора се проведе първото публично заседание на гражданския съд за търсене на отговорност от виновници за третата национална катастрофа на България. На това заседание бе прочетено обвинението и разяснена част от него и по-специално въпроса за наличните имоти и инвестиции на България в чужбина, които не са рагистрирани по законен път в съответните ведомства, банки и фирми.
По повод на горното на 17.08.1990 г. е заведено писмено питане от нашия народен представител до г-н А. Луканов. Народният ни представител бе трикратно недопуснат да зададе питането си. На 21.08.1990 г. бе неправомерно прекъснато заседанието на ВНС и обсъждането на отчета на министър-председателя А. Луканов, точно преди задаването на горния въпрос /с подадена бележка до председателството на ВНС/.
Увеудомени сме, че инвестициите и имотите в чужбина са над 2 млрд. Долара и голяма част от тях са на името на частни лица /над 200 души/, или се отчитат неправомерно. Ако това се окаже вярно, България би притежавала значителен валутен резерв. Ето защо ние ви молим да публикувате или ни предадете отговора на г-н А. Луканов на питането във ВНС по горния въпрос.
Целта на гражданския съд е да провери постъпващите сигнали за неправомерни разпродажби на този резерв на нашето общество. Целим този резерв или част от него да бъде насочен към задоволяване на широкия спектър от неосигурени житейски минимуми на българина, а не към поредно облагодетелствуване на виновниците за националната катастрофа.
 

 Прилагаме:        - Резюме от обвинението на Гражданския съд в Ст.Загора

                           - Писма до министерства и Главна прокуратура.

 
Адрес на Гражданския съд:     гр. Стара Загора - 6000,
                                              ул. “Стоян Златарев” № 17
                                        Клуб на КТ “Подкрепа”, тел: 042/ 3-06-05
 
 
15. 01. 1991 г.                                Председател на състава на 
                                                        съдебните заседатели:

                                                                                        /д-р Д. Тренчев/