КОВАЧЕВСКИ Иван Христов

( роден -.10.05.1904)
фитопатолог, член-кореспондент
Роден в София. Завършва агрономство в Софийския университет (1927). Специализира вирусология в Биологическия институт по земе­делие и лесовъдство в Берлин (1938—1939). Доктор по земеделие (Со­фийски университет, 1942).
Член-кореспондент (1962).
Асистент по фитопатология в Катедрата по растениевъдство в Со­фийския университет (1927—1932).
Старши научен сътрудник (1953) и директор на Института за защита на растенията в София (1941—1974).
Член на Американското фитопатологическо дружество (192&— 1940); на Академията на селскостопанските науки на ГДР (1971).
Лауреат на Димитровска награда (1952); орден „Народен орден на труда” златен (1959), „Червено знаме на труда” (1964), „Кирил и Ме­тодий” I ст. (1974), „Георги Димитров” (1984).
Проучва вирусните, бактериалните и гъбните болести по културни и диви растения.

БИБЛИОГРАФИЯ


Развитие и достижения защиты растений после 9 сентября 1944 го- да. — В: Успехи сел. и лес. хоз. HP Болгарии в годы нар. власти, 1944-1969. С., 1969,101-119.
Some new virus diseases in crops. — In: VI Conf. Czech. Plant Virol. Prague, 1969, 250-252.
Успехи на българската растителнозащитна наука. — Селскостоп. наука, 1969, № 1,13—21.
Вируси, бактерии и гъби като причинители на болести по расте­нията или на вредителите по растенията. — В: Нови постиж. раст. защита. С., 1970, 4—17.
Наблюдения и изследвания върху тютюневата мозайка по дома­та в България. — В: Раст. защита в помощ на сел. стоп. С., 1970, 5—2*2.
Страничните въздействия на пестицидите. — Раст. защита, 1970, № 10, 6-11.
Зелената мозайка — нова опасна вирусна болест по оранжерий­ните краставици. — Раст. защита, 1971, № 2,15^-17.
Микоплазма — нова група причинители на болести по растения­та. — Природа, 1971, № 2, 67—68.
Нова опасна болест по царевицата. — Раст. защита, 1971, № 7, 37-38.
Системните фунгициди. — Раст. защита, 1971, № 3, 40—43.
Вирусът на тютюневата некроза в България (Tobacco necrosis virus) (в съавт.). — Градинар, и лозар, наука, 1972, № 7,35—43
Гостоприемници на вируса на жълтата мозайка по фасула в Бъл­гария.— Растениев. науки, 1972, № 10,123—139.
За производството на семенни култури, чисти от вируси. — Раст. защита, 1973, № 5, 6—9.
Проучвания върху причинителя на жълтата мозайка по фасула. — Растениев. науки, 1973, № 6, 129—135.
Растителна защита. — В: Възход, сел. стоп. в България. С., 1974, 119-127.
Химическа борба със столбура по зеленчуците и картофите (в съавт.).— В: Вирусни болести раст. С., 1974,147—157.
Вирусно увяхване по татула в България. — Растениев. науки, 1974, № 6, 128-136.
Наука о защите растений в НРБ. — Защита раст., 1974, № 9, 16—17. Турнепсова мозайка по кръстоцветни и други растения в Бъл­гария,— Растениев. науки, 1975, № 10,171—181.
Нови гостоприемници на краставично-мозаичния вирус в Бъл­гария.— Раст.-защ. наука, 1976, № 4,    10.
Нови гостоприемници на люцерново-мозаичния вирус в Бъл­гария. — Раст.-защ. наука, 1976, № 3, 5^12.
Вирусни и микоплазмени болести по културните растения (в съавт.). С., Земиздат, 1977. 340 с.
Изследвания върху вируса на жилковата мозайка по граха. — Растениев. науки, 1978, № 1, 108—115.
Чувствителност на видове и сортове тютюн към някои вируси. С., НАПС, 1983. 33 с.
Лит.: М а р к о в, М. Чл.-кор. д-р Иван Христов Ковачевски. Био- библиография, 1927—1976. С., Центр. селскостоп. библ.,
1977. 45 с.