Преброяване 2011

 

Окончателните резултати от преброяването на населението през 2011 г.

 

Етническа група
Общо
Българска

5 604 300

Турска
   585 024
 
Ромска
   320 761
Руска
       9 868
Арменска
       6 360
Влашка
       3 598
Каракачанска
       2 511
Украинска
       1 763
Македонска
       1 609
Гръцка
       1 356
Еврейска
       1 130
Румънска
 
          866
Друга
      19 260
 
 
 

 От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-ото преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години  се събира информация, за да се планира бъдещето по-добре.

Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.

Разяснения по отношение на преброяването:

 

Въпросите от преброителната карта са за Вас и членовете на Вашето домакинство – възраст, образование, трудова дейност, семейно положение, местоживеене, Вашите жилищни условия, но не за собствеността Ви, Вашите доходи или данъците, които плащате.

Преброяването установява броя на хората към 00.00 часа на 1 февруари 2011 г. Сведенията, които попълвате за себе си и своето домакинство, се отнасят към този момент (Вашата възраст, работа, брой деца и т.н.). Чрез него ще разберем за всеки град и село:

• колко е обичайно (постоянно) живеещото население;
• колко са временно присъстващите лица, които живеят там за период по-малък от една година;
• колко са временно отсъстващите лица поради командировка, обучение, гостуване за период по-малък от една година.


-------------------------

Преброяване 2011 се осъществява чрез прилагане на два метода за събиране на информацията - електронно (1-9 февруари 2011 г.) чрез on-line преброяване в Интернет и традиционно - чрез посещения на преброители и попълване на книжна преброителна карта (10-28 февруари 2011 г.).

За първи път в България се провежда преброяване чрез интернет. Електронното преброяване е прието с огромен интерес и протича при изключително висока активност.

Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%).
 
 -------------------
 
7 364 570 души живеят в България. Това показват окончателните данни от тазгодишното преброяване, които са представени от шефа на НСИ Марияна Коцева на пресконференция в БТА.

Тя подчертава, че жените наброяват библейското число от 3 777 999, а мъжете са 3 586 571. На 1 000 мъже се падат по 1 053 жени, каквото е било и съотношението през 2001 година.

Според данните от преброяването безработицата у нас е 13,8 процента.

Запазва се тенденцията на урбанизация, като в градовете живеят 5 339 001 души, а в селата 2 025 569 или 27.5% от населението на страната.
В периода между двете преброявания 2001-2011 година населението на България е намаляло с 564 331 души, като 2/3 от намалението се дължи на отрицателния естествен прираст, а 1/3 на външната миграция.

Установилите се демографски тенденции и засилената емиграция през последните 20 години се отразяват върху броя на всички етнически групи в страната.

Българската етническата група обхваща 5 664 624 или 84.8% от населението. Втора по численост е турската етническа група - 588 318 лица или 8.8%. Те са разпределени предимно в областите Кърджали, Разград, Търговище, Шумен и Силистра.

Ромският етнос традиционно е трети по численост и наброява 325 343 лица, което е 4.9%. Ромите са концентрирани предимно в Монтана, Сливен, Добрич и Ямбол.

Българският е майчин език за 5 659 204 души, което е 85.2% от населението на страната. 605 802 души са определили за майчин език турския, а 281 217 - ромския.

Преброени са 255 града и 5 047 села, като в градовете живеят 5 339 001 души, а в селата 2 025 569.

Според данните на статистиците вероизповеданието е въпросът, на който делът на неотговорилите лица е най-висок - 21.8%, като най-висок е делът на младите и неотговорилите в областите София, Пловдив и Варна.

Към източноправославното вероизповедание са се самоопределили 4 374 135 души, което е 76% от отговорилите на въпроса. С католическо вероизповедание са 48 945, с протестнатско - 64 476, с мюсюлманско 577 004 души, което е 10% от отговорилите.

Най-голям брой от населението на страната живее в столицата - 1 291 591 души или 17.5% от населението на страната, а най-малко са хората във Видин - 101 018 или 1.4%.
За периода между двете преброявания се е увеличило населението единствено на София (120 749 души) и на Варна с 13 061 души.

От НСИ са преброили 255 града и 5 047 села. В 181 населени места пък няма преброени лица. В 21% от населените места има до 50 жители, а в 36% - между 100 и 500 жители.

Продължава тревожната статистика относно демографското остаряване на населението, според която намалява броят на лицата до 15-годишна възраст, а се увеличава населението над 65 години.

81 000 души никога не са ходили на училище. Неграмотните лица са 112 778, като най-голям е теният брой при ромското население. При ромския етнос 23.2% не учат, при турския - 11.9%, а при българския - 5.6%.

62.2% от населението е в трудоспособна възраст, което е 4 576 904 души. 52.5% от тях са мъже, а 47.5% - жени. Над 75% от това население живее в градовете.

Друга тенденция е на намаляване на браковете за сметка на съжителството на семейни начала. Два пъти се е увеличил броят на лицата, които живеят в семейно съжителство, без сключен брак - от 4% през 2001 година на 8% през 2011 година.

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, като значително се увеличава броят на хората с висше и средно образование.

Към 1 февруари 2011 година 1 348 700 са вишистите в страната, което е с 5.5% повече в сравнение с предишното преброяване. Данните показват и че повечето от висшистите са жени - 791 800, при 556 900 мъже.

За първи път при това преброяване е включена категорията "никога не посещавали училище." Броят на тези лица е 81 000 души или 1.2% от населението на 7 и повече навършени години.

Неграмотните лица са 112 778, като най-голям е теният брой при ромското население.
При децата от 7-15 години, които трябва да бъдат в образователната система също има значителни различия според етническите групи. При ромския етнос 23.2% не учат, при турския - 11.9%, а при българския - 5.6%.

25,9 на сто от преброените няма тоалетна в жилищата си. 54% от градските жилища имат компютър, при 4 процента през 2001 година

За периода от 2001-2011 година 379 181 лица са променили местожителството си, но в рамките на страната. За послените 20 години 233 463 лица са напуснали България, като 91.9% от тях са се завърнали. Най-много български граждани са се завърнали от Руската федерация, следват Испания, германия, Гърция.

3 282 740 души са икономически активните в страната към 1 февруари 2011 година. Общо за страната коефициентът на икономическа активност е 65.3%.

2 834 835 са заетите в страната, а 494 848 са безработните, като броят на мъжете преобладава над жените при заетите лица. С най-висока икономическа активност са София, Перник, Габрово, а с най-ниска - Търговище, Сливен, Кърджали.

При преброяването са отчетени и някои любопитни донякъде данни. 97.7% от обитаваните жилища имат собствен телевизор, 82.1% баня, 74.1% тоалетна.

54.1% от градските жилища имат компютър при само 4% при преброяването през 2001 година. Отоплението в страната предимно се извършва с дърва и въглища - 59.7%, при 1.2% с газ от централен източник.

 

 

Източник: http://news.ibox.bg/

 

Линкове