Топханенски акт/1886/

Подписан на 5 април 1886 година на състоялата се в Цариград Конференция от представителите на Великите сили и Турция по повод Съединението на Източна Румелия с Княжество България.

Силите се съгласяват да приемат още отсега постановлението на спогодбата, относително работите на Източна Румелия, тъй както те са формулирани по-долу и да бъдат незабавно промулгирани под тази форма и турени в действие.

1. Главното управление на Източна Румелия ще се повери на Българския Княз, съгласно чл. 17 от Берлинския договор;

2. До когато Управлението на Източна Румелия и онова на Българското княжество са в ръцете на едно само и също лице, мюсюлманските села от Кърджалийския кантон, както и мюсюлманските села, находящи се в Родопската част, и оставени досега вън от администрацията на Източна Румелия , ще се отделят от тази област и ще се управляват направо от Императорското правителство и то в замяна на правото на Високата порта, поставено в първата алинея на чл. 15 от Берлинския договор.

Определението границата на тоя кантон и на въпросните села ще стане от една техническа комисия, назначена от Високата порта и Българския Княз. То ще се извърши на мястото и при това ще се вземат в съображение най-добре стратегическите условия, нужни за интересите на Императорското правителство;

3. За да се обезпечи вечно (petuellement) редът и тишината в Източна Румелия, както и благоденствието на всичките поданици на Негово Императорско Величество Султана, живущи в тази област, една комисия, назначена от Високата порта и Българския Княз, ще се натовари да изучи Органическия устав и да го измени съгласно изискванията на положението и местните нужди. Всичките интереси на Императорското Отоманско съкровище също ще се вземат под внимание.

Тази комисия в един срок от 4 месеца ще свърши работите си, които ще трябва да се подложат за санкциониране на конференцията в Цариград. До когато тези изменения се санкционират, грижата за управлението на областта според формите, изисквани от сегашните обстоятелства, ще се повери на мъдростта и верността на Княза.

4. Всичките други разпореждания на Берлинския договор, относящи се до Българското княжество и на Източна Румелия, са и остават запазени и изпълняеми.

Силите ще дадат тоже своята формална санкция на тоя акт в една конференция, която ще трябва да се събере в Цариград, когато ще имат и възможността да санкционират прегледания Устав на Източна Румелия.

Направено и подписано в Цариград на 5-ия ден от м. април на 1886 година в Императорския Кьошк на Топхане.

(Следват подписите)

-----------------
*Принос към дипломатическата история на България 1878 - 1925. Договори, конвенции, спогодби, протоколи и други съглашения и дипломатически актове с кратки обяснителни бележки. Д-р Б. Кесяков. С предговор от професор Ст. Баламезов, София, 1925, с. 16-19.
/www.sitebulgarizaedno.com/